fredag 27 november 2015

Veckans fråga på DV

336 personer har röstat på Dagens Vimmerby och just nu ser resultatet ut så här:

http://www.dagensvimmerby.se

Vill du uttrycka din mening så klicka in på Dagens Vimmerby. tisdag 17 november 2015

Småskalighet är närodlad politik

Förskolor bör finnas i närheten av småbarnsfamiljernas boenden. 

Därför bör Vimmerby kommun bevara och behålla de förskolor som finns och bygga två-tre avdelnings förskola när behovet finns. 

Det har visat sig att större enheter inte har stordriftsfördelar när det gäller små barn och deras behov av omsorg. Närheten och tryggheten är överlägsen för familjerna. 

Västerviks kommun värnar förskolor i alla delar av kommunen. Vimmerby kommun borde också se över tillgången till förskoleplatser i hela kommunen och ha en tydlig transparens när det gäller efterfrågan av barnomsorg. 

Behovet av barnomsorg är stort i Djursdala. Nyinflyttade barnfamiljer efterfrågar nära och småskalig förskola och skola. 

Föräldraföreningen har föreslagit att man bygger om skolans ena plan till en förskola med två avdelningar och behåller skolverksamhet vilket är en mycket kostnadseffektiv lösning. 

Vad hindrar att man  öppnar Hattstugan och att man utvecklar förskolorna samtidigt som man gör introduktionsklasser i Djursdala och Gullringen? 

Då vinner vi tid för att resonera om optimal användning av Fabrikens lokaler. 

Det är närodlad politik för mig. 

torsdag 12 november 2015

Kulturskolan skulle kunna bli en KULTURFABRIK

Ljusdals kommun har redan år 2009 skapat en paraplyorganisation för samverkan kring kultur.

http://www.estradljusdal.se/

 

Här har kommunen valt att låta kommunala musikskolan ha ett begränsat utbud av instrumentundervisning, och istället satsat på paraplyorganisationen ”Estrad Ljusdal”.

Det har breddat och berikat utbudet, man når fler i alla åldrar, och åstadkommer mycket bra resultat.


Skulle Vimmerby kommuns kulturgaranti kunna utvecklas i samverkan med en liknade satsning som i Ljusdal och som skulle kunna ha namnet "KULTURFABRIKEN"


Det som är viktigt är att man får tid till omställning och inte raserar instrumentundervisningen totalt. Därför anser vi i C att man ska ge en ramförstärkning på 500000kr år 2016 så att man inte tar bort all instrumentundervisning. Då riskeras att musikpedagoger som behövs i kommunen försvinner och inte går att nyrekrytera 2017. 

onsdag 11 november 2015

Byskolorna behövs för framtidens attraktionskraft

Jag har läst en debattartikel som handlar om framtidens behov av skolinfrastruktur mm. Länk nedan. 

Argumenten för utveckling av landsbygdsskolorna är riktigt tydliga och bra. Folkomröstningen den 21/2  kommer att bli spännande. 

http://www.planering.org/plan-blog/2015/9/14/debatt-sm-skolor-som-regionalpolitiskt-verktyg

tisdag 10 november 2015

Nyfiken på politik

Centerpartiet i Vimmerby gör en satsning för att fler ska bli intresserade att engagera sig politiskt framöver. Det får plats fler i kursen så anmäl dig NU på vår hemsida. 

http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Nyfiken-pa-politik/

I dagsläget är vi 8 helt nya, 3 halvnya och 5 fritidspolitiker som är anmälda. Kursen görs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Start nu på torsdag 12/11 i Stadshuset klockan 18.30! Anmälan senast samma dag. 

onsdag 4 november 2015

Visioner för Vimmerby kommun

http://www.vimmerby.se/PageFiles/324/Visioner%20och%20övergripande%20mål%20för%20Vimmerby%20kommun%202012-2022%20-%20KF%202012-12-17%20§%20245.pdf

I länken ovan kan du läsa kommunens visioner för 2012-2022! 

Centerpartiet har lagt ett budgetförslag som är anpassat till kommunens visioner. 

Huvudsyftet med vårt budgetförslag är att hela Vimmerby kommun ska utvecklas och stå välrustade för framtiden.  

Kommunens demokrati ska utvecklas och inga nämnder ska läggas ner. Tvärtom så vill vi att det ska ske en satsning på en tillväxt och utvecklingsnämnd där samhällsbyggnadsfrågorna ingår. 

2010-2014 präglades av en investeringsiver av sällan skådat slag som vi nu måste vara med och ta ansvar för idag. Även om det grämer oss hårt så finns det inga andra rimliga utvägar än att öka skatteuttaget. Inte bara för att klara driften som tyvärr inte fått tillräcklig uppmärksamhet under föregående mandatperiod utan även för att ta höjd för de troligtvis stora ekonomiska bakslag som kommer i och med de investeringsbeslut som togs 2010-2015. Vimmerby kommuns fibersatsning behöver styras upp så att kommunen inte drabbas av en engångsförlust på i värsta fall uppemot 50 miljoner. 

Satsningen på företagstomter på Krönsmon inleddes av tidigare centerstyre men har slutförts i ett tempo som om etableringar inte tillkommer i tillräcklig takt också riskerar att leda till åtminstone ränteförluster för kommunen. Här finns också redovisningsmässiga frågetecken då Krönsmon hittills redovisas värdemässigt i nivå med de kostnader kommunen hittills haft trots att prislappen per kvadratmeter är kraftigt subventionerad och om god redovisningssed här ska följas så bör nedskrivningar göras under innevarande mandatperiod.

Vi anser heller inte att det i dagsläget är förenligt med en sund förvaltning av kommunens tillgångar att stänga varken skolor eller förskolor inom kommunens gränser. Vi har en pågående flyktingkris där vi ännu inte vet hur många nya invånare vi kommer att behöva välkomna. I detta osäkra läge föreslår vi att utförsäljning av dugliga skolfastigheter bromsas tills dess att vi kan få en tydlig bild av framtidens behov. Vi tror inte heller att en nedläggning av befintliga skolverksamheter bör prioriteras i dagsläget. De problem vi står inför handlar snarare om att hitta lokaler och personal än att göra oss av med dessa. Introduktionsklasser för flyktingbarn i samverkan med det civila samhället i exempelvis Djursdala och Gullringen borde vara en möjlighet till bra integration. Det saknas dessutom paviljonger att hyra/köpa för att tillgodose ett ökande behov av lokaler för undervisning vilket ger ytterligare skäl till att utveckla kransorternas skolor och inte avveckla desamma. 

Vi kan inte heller se att en stor minskning av Vimmerby Kulturskolas musikverksamhet gynnar kommunens attraktionskraft, därför föreslår vi en extraordinär förstärkning från KS till Kulturskolan. 

Trots att vi förstår att det är problematiskt för både socialdemokrater och moderater att enas om vilket parti som ska inneha kommunalrådsposten kan vi ändå inte tillstyrka den ökade kostnad det innebär att ha två kommunalråd. Därför föreslår vi en besparing på ungefär motsvarande en kommunalrådspost. Hur detta löses rent praktiskt överlåter vi till majoriteten. 

Vi har lagt ett betydligt mer realistiskt budgetförslag än majoriteten då vi ser behov av att redan 2016 nå större effekt. Vi är också tveksamma till att det blir en så stor besparing på skolnedläggningar som majoriteten räknat med. Vi tycker det är fel att räkna med besparingar för lokaler när kommunen fortfarande äger dem.

Istället för nedläggning av skolor och kulturverksamhet föreslår vi följande förändringar jämfört med majoritetens budgetförslag:

Vi vill att kommunen ska påbörja ett utvecklingsprogram för socialnämnden och för barn- och utbildningsnämndens verksamhet med fokus på ökad kvalitet och effektivitet. Vi föreslår en effektivare och plattare organisation med färre chefsnivåer.

Vi föreslår en effektivisering inom IT och här möts vårt förslag och majoritetens förslag som också innehåller besparingar på IT, men vi beräknar att det finns lite större effektiviseringsmöjligheter.

Vi föreslår en ”samlad skoldag” som införts i olika landsbygdskommuner i Sverige. Skoldagen planeras så att skolskjutsarna minskas genom att tidpunkten för skoldagens start är olika på olika skolor samt fördela skoldagen så att den första skolskjutsen på eftermiddagen tas bort. Vinsterna är flera. Genom att skoldagens innehåll planeras så att skolskjutsarna optimeras, på detta sätt kan man få en mer kvalitativ fritidsverksamhet i mindre grupper och ett bättre nyttjande av legitimerade lärare. Målet är att höja den pedagogiska kvalitén i alla skolor. ”Samlad skoldag” leder till ett mer effektivt nyttjande av kommunens resurser. Färre skolresor för kommunen med samlad skoldag. Samlad skoldag möjliggör också tid för daglig fysisk aktivitet och läxhjälp under ordinarie skoldag.

Centerpartiets budget bör vara den budget som kommunen ska följa om folkomröstningen den 21 februari ger ett besked från medborgarna att kransorternas skolor ska bevaras och utvecklas.