måndag 31 oktober 2016

Bygdevandring , Djursdala idag

Idag ska ett antal politiker och tjänstemän besöka Djursdala och diskutera hur den bygden kan utvecklas mer, Jacob Käll har initirat dessa bygdevandringar och detta är nummer 2 efter att den första besökt Tuna i början av oktober. Då var Erik Paulsson med som representant för Centerpartiet. Idag blir det jag. 

Djursdala samhällsförening är mycket aktiva och ger ut kommunens minsta tidning i form av ett digitalt nyhetsbrev som heter Djursdalanytt vilket presenterades på Godmorgon Vimmerby i tisdags. Det händer mycket spännande i denna del av kommunen. Hur kan kommunen växla upp och stötta samhällsföreningen. Det är kvällens ingång för mig. 

 

2016-10-26 8:24 GMT+02:00 Jacob Käll <jacob.kall@doingrural.se>:

Hej! Har nöjet att översända inbjudan och dagordning (i bifogad fil) till dialogmöte i Djursdala.

 

Måndagen den 31 oktober. 17:00 - 19:30. Kaffe & te med frallor serveras.

 

Vi ser fram emot att träffa er. Har ni frågor om upplägget - hör av er.

 

Varmt välkomna!

 

Jacob för Djursdala samhällsförening


Ny vattenförsörjningsplan måste fram nu

Centerpartiet har lämnat in sitt remissvar angående aktualisering av översiktplanen (ÖP) som antogs 2007. 

Det finns ett antal punkter som behöver revideras men vi ser det som att nuvarande ÖP kan aktualiseras under förutsättning att arbetet med att ta fram en vattenförsörjningsplan påskyndas. 

Alla kommuner ska ha en aktuell vattenförsörjningsplan som bygger på den regionala planen.  Den antogs i december 2013. http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/Planeringsunderlag/Regional%20vattenförsörjningsplan%20Kalmar%20län.pdf

Vimmerby kommun har med hjälp av LOVA-pengar tagit fram en VA-plan som antogs av kommunfullmäktige år 2016. Planen är att denna ska följas av en vattenförsörjningsplan. Det finns en styrgrupp och en arbetsgrupp för detta arbete i kommunen och deras arbete behöver prioriteras och resursförsörjas. 

2016 har varit ett mycket torrt år och under flera år har vi haft mindre nederbörd än ett normalår. Det har lett till en mycket låg grundvattennivå och nu krävs en mycket nederbördsrik höst och en snörik vinter för att återställa vattenbalansen så att kommunens långsiktiga vattenförsörjning tryggas. Många brunnar på landsbygden har sinat och "brunnborrarna" har haft mycket att göra under sommaren och hösten 2016. Många sjöar visar nu lägre vattennivåer än någonsin. Det är tydliga tecken på att åtgärder krävs även för den kommunala vattenförsörjningen.

Vi har också flera industrier som kräver mycket vatten och tillsammans med en växande besöksnäring så måste vi snarast utreda hur vår vattenförsörjning kan säkras långsiktigt. 

Centerpartiet vill prioritera detta arbete och troligen behövs extra resurser för att färdigställa en vattenförsörjningsplan som kan antas som ett tematiskt tillägg till ÖP. Kommunstyrelsen har ansvaret för att ta fram en vattenförsörjningsplan och KS presidie bör lyfta in denna fråga skyndsamt på agendan.

Centerpartiet i Vimmerby
Ingela Nilsson Nachtweij
gruppledare

Skickat från min iPad

Aktualisering av Översiktsplan 2007


Remissvar Översiktsplan Vimmerby kommun- aktualitetsprövning  20161031

 

Centerpartiet i Vimmerby vill med detta svar lämna synpunkter på aktualitetsprövning av ÖP 2016-2017.


Översiktplanen (ÖP) ska hantera kommunens långsiktiga fysiska planering för mark och vatten.

Centerpartiet i Vimmerby anser att ÖP 2007 kan aktualiseras 2016 MEN det behöver göras en VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN snarast som tillsammans med VA-planen (antagen 2016) kan göras till tematiska tillägg till ÖP. Miljömålen behöver också ses över och målår behöver definieras. Möjligen kan hållbarhetsstrategin som nu hanteras för ett antagande i kommunfullmäktige (KF) ersätta det avsnittet i ÖP.

 

Landsbygdsfrågorna och uppdatering av de lokala utvecklingsfrågorna kommer att göras inom arbetet med framtagandet av en social lokal utvecklingsplan (SLUSEN) som Kommunfullmäktige har att hantera i september 2017. Nedanstående frågor kan hanteras inom SLUSEN som sedan kan antas som ett tematiskt tillägg alternativt vara en del av en ny ÖP. 

 

Centerpartiet anser att kommunen måste ta ett samlat grepp över alla olika plandokument och samla dem tydligt på hemsidan så att medborgarna förstår hur kommunens långsiktiga planering ser ut. Visioner och tydliga mål och delmål för kommunen är viktiga att ta fram brett. Förslaget till det landsbygdspolitiskt handlingsprogrammet togs fram i en fullmäktigeberedning där alla partier var delaktiga 2013-2014. Ett liknande arbete för att ta fram kommunens mål och visioner vore önskvärt.

 

Remissen ville ha svar på fem frågor och nedan finns Centerpartiets svar på dem: 

 

1. Är ställningstaganden aktuella. Delvis men det finns några som är ”utgångna” eller nedprioriterade idag.

 

2. Har ÖP följts? Går utvecklingen i rätt riktning? ÖP har delvis följts men de flesta ”målår”  för olika ställningstaganden är passerat. Utvecklingen går i stort i rätt riktning som vi i Centerpartiet ser det med undantag av några inriktningsmål som inte följts enligt ÖP 2007. Det är särskilt inriktningsmålen för landsbygdsfrågorna som ändrats och i vissa fall omprioriterats. 

 

3. Finns förutsättningar som har ändrats så att ÖP påverkas? Ja

 

4. Finns nya frågor som behandlats i ÖP och som är angelägna? Ja, listas nedan.

 

Kommunikationer

 

Bredbandsfrågan är behandlad under avsnittet om kommunikationer på sidan 10 i del 1. och under avsnittet Mellankommunala intressen under stycket om elektroniska kommunikationer på sidan 26. 

 

På sidan 10 finns ett förslag till inriktningsmål som lyder:

 

”-utveckla de satsningar som gjorts inom IT- och teleområdet genom initiativ från kommunen till ökad samverkan med näringslivet och satsning i den kommunala organsiationen på strategisk planering inom området. ”

 

Centerpartiets kommentar är att detta inriktningsmål inte fullt ut har följts då kommunendels inte skapat samverkan med näringslivet vad gäller bredbandsutbyggnaden och att kommunen dels inte gjort den strategiska planeringen vad gäller den kommunala IT-organisationen. Kommunen har istället gått med i kommunalförbundet ITSAM år 2012 vilket behöver beskrivas i ÖP och kommunen har också antagit ett IT-infrastrukturprogram2012 och flera IT-handlingsplaner för att bygga bredband i kommunal regi. 

 

Hela statistikbilagan är inaktuell då den hanterar statistik fram till 2008 som längst av naturliga skäl. Behöver uppdateras utifrån år 2016.

 

 

Kompetensförsörjning: 

 

Sidan 11. del 1. Inriktningsmål: 

 

(mål nr 1) profilera hela skolsystemet på sådant sätt att barn och ungdomars utveckling mot företagsamma och entreprenöriella individer stimuleras. Centerpartiet anser att PRAO behövs då men motionen från S om att återinföra PRAO röstade M och S avslag på medan C med flera ville återinföra PRAO 2015.

 

( mål nr 4) skapa branschinriktade utbildningar kring temat "Barns lek, lärande och utveckling" i syfte att skapa en unik Vimmerbyprofil nr 6 syftar mot samma tema vad gäller att bygga en utbildningsplattform. Det arbetas inte alls med fokus på barnslek, lärande och utveckling på det sätt som beskrivs i ÖP. BUN har istället tagit fram ett skolutvecklingsdokument 2012 med visionen om att bli Sveriges bästa skolkommun 2020.

 

sidan 14-15 Samtliga mål är inaktuella då genomförandetiden har passerat slutdatum i nästan alla lokala miljömålen som finns uppräknade. Oljeeldade pannor skulle varit utfasade 2010 men det finns inget mål för kommunen vad gäller utfasning av oljepannor. Kommunen har tre fossiloljeeldade värmepannor (Resecentrum, Djursdala skola och Pelarne skola)

 

sidan 28 Rumskulla har inte längre någon butik och sidan 27 Pelarne har ingen skola på dessa kartor så de behöver uppdateras 2016

 

Del 2c sidan 14: Kraftvärmeverket är byggt så det behöver uppdateras under sista stycket på denna sida där man skriver att det planeras att byggas. I stycket innan så skrivs det att målet är att kommunens samtliga fordon ska drivas med kommunal biogas.

 

s 33 Nya skolskjutsregler är antagna av KF . 

 

s 34-36 Vattenförsörjningsplanen behöver tas fram i samstämmighet med den regionala vattenförsörjningsplanen som antogs i dec. 2013. Det arbetet måste påskyndas och bör efter antagande i KF göras till ett tematiskt tillägg till ÖP tillsammans med VA-planen som beslutades 2015. 

 

s. 41 Nytt renhållningssystem införs med Fastighetsnära förpackningsinsamling och insamling av biologiskt avfall 2016- 2017. 

 

Det bör beskrivas vilka vi samverkar med vad gäller IT , Räddningstjänst respektive Miljö- och bygg i ÖP då vi startat samverkan via ITSAM, gemensam Miljö- och byggnämnd med Hultsfreds kommun och samverkan med flera kommuner vad gäller räddningstjänsten. Även inköpssamverkan har vi numera med sex kommuner i länet. 


5. Gör kommunens politiker andra bedömningar än tidigare?

Det står i beskrivningen av i stort sett alla tätorter att vi skall långsiktigt säkra skolornas verksamhet. Budgetförslaget 2015 avsåg en nedläggning av fyra landsbygdsskolor och två förskolor på landsbygden. En folkomröstning i februari 2016 innebar att skolorna ska vara kvar under denna mandatperiod. Denna fråga har inte följt ÖP 2007av politikerna i M och S som leder kommunen under innevarande mandatperiod

 

De lokala miljömålen: Samtliga miljömål måste ses över.

 

Tätorterna: Vissa områden är tillgodosedda i en del tätorter. När det gäller service är det en hel del förändringar som skett sedan 2007.

 

I dokumentationen för samtliga tätorter utanför Vimmerby står att Vi skall verka för att unga kan besöka centralorten någon eller några kvällar i veckan med allmänna kommunikationer, har det gjorts något åt det sedan 2007?

 Centerpartiet i Vimmerby gm

Ingela Nilsson Nachtweij, gruppledare  

 


söndag 30 oktober 2016

"Berättelselov" är mitt läslov

Stefan Löfven har myntat att novemberlovet ska döpas om till läslovet.

Själv anser jag att det är berättelserna som ska vara i fokus. Inte om man läser eller inte. Lyssna på berättelser digitalt eller gå på teater eller film för att få dig till en lärande berättelse till livs. Kultur som stärker allas fantasi och förmåga att skapa mirakel. 

Mitt lov kommer att ägnas åt att berika mig med berättelser och upplevelser av olika slag och möten med människor. 

Vi är ett resultat av de upplevelser vi tillägnar oss och de möten vi gör som en kollega förkunnade för mig för länge sedan. 

lördag 29 oktober 2016

UF är så viktigt

I mitt arbete som entreprenörskapslärare i Gamleby, på Naturbruksgymnasiet så försöker jag att arbeta så företagsamt som möjligt. Det innebär att jag gör studiebesök med eleverna och bjuder in externa föreläsare frekvent för att stimulera kreativiteten.

Ett studiebesök hos Stina Kubti, utsedd till Kalmar läns mest företagsamma person är alltid uppskattat av eleverna. Stina driver framgångsrikt butiken Busfrö i Västervik och säljer second hand på komission. 

Christina Thorstensson har varit på besök som föreläsare och hon fick eleverna att lyssna andäktigt till goda råd och hon delade med sig av sina livserfarenheter på ett givande sätt. 

I våras hade jag besök av Alexander Högberg i klassrummet för att inspirera eleverna som läste entreprenörskap att fortsätta sin företagsamhet i ett UF-företag under det sista läsåret på skolan. Alexanders föreläsning var mycket uppskattad och ledde till att fem elever startade ett UF som heter UF-hundspa och erbjuder tvättning, kloklippning med mera för hundar i skolans hundbad. 

http://ungforetagsamhet.se/kontakt

UF är en mycket bra verksamhet och jag hoppas att fler elever kommer att välja UF-kursen nästa år så en föreläsning med Alxeander ska bokas in snarast så den var mycket uppskattad. Alexander är före detta skådespelare vid ALV och mycket bra på att fånga eleverna som bara är några år yngre än han själv och som därför lyssnar på hans goda råd och tar intryck av det han säger. 

Idag börjar höstmarknaden på ALV. Min syster är hemma i Vimmerby av den anledningen och ska också gå på kvällsföreställningen som har premiär ikväll. 

Och inatt var det kulturnatt på Kulturskolan i samverkan med Fabriken.

Igår togs första spadtaget till FILMBYN i Mariannelund. 

Det händer mycket bra i Vimmerbybygden! Det stärker vår attraktionskraft. Tillsammans får vi ALLAS VIMMERBY att växa. 

torsdag 27 oktober 2016

Yxernmöte

Vi hade ett konstruktivt möte med Västerviks och Linköpings kommuner där de tre kommunerna som är ansvariga och berörda av Yxerns diskuterade en långsiktigt hållbar lösning. Ett steg i rätt riktning. 

Kurs i Stockholm idag om ägarstyrning av kommunala bolag

Helen Nilsson och jag åker idag på kurs till Stockholm för att lära oss mer om den viktiga ägarstyrningen av kommunala bolag. Vimmerby kommun måste ha mycket mer koncerntänk och både göra våra bolag mer delaktiga och öka styrningen av dem på ett konstruktivt sätt för kommunkoncernens bästa. Centerpartiet med Åkesson i spetsen vill satsa mer på det eftersatta underhållet av vägar och järnvägar

http://www.mynewsdesk.com/se/centerpartiet/pressreleases/centerpartiet-satsar-upp-till-19-miljarder-extra-paa-underhaall-av-vaeg-och-jaernvaeg-1622527?utm_campaign=send_list

Anders Åkesson beskriver här ett smartare sätt att få loss medel till det eftersatta underhållet av vägar och järnvägar. 

Mycket viktig åtgärd för alla som bor, lever och verkar i vårt land och är beroende av bra infrastruktur. onsdag 26 oktober 2016

Bättre samverkan ökar attraktionskraften

I juni 2016 skrev alla 8 partier i kommunfullmäktige under en avsiktsförklaring med syftet att öka attraktionskraften för hela kommunen. 

Ökad samverkan med föreningsliv, näringsliv och medborgare är en förutsättning. 

Att respektera varandra och skilja på sak och person är ett annat riktigt viktigt fokusområde. Politik för mig är att diskutera och göra många delaktiga i svåra beslutsprocesser så att konsensus kan uppnås. En gemensam målbild som alla jobbar mot ger stora förutsättningar för att lyckas att nå målet tillsammans. 

Alla partier har skrivit under och på KF i måndags ledde Kristina Alsér tillsammans med projektledare Carina Östh och projektmedarbetare Patric Engström en information och en work shop kring framtagandet av en social lokal utvecklingsplan för hela kommunen som bygger på att vi tillsammans ska sträka det sociala kapitalet. Alla partier har genom sitt undertecknande nu sagt att de avser att arbeta mer tillsammans med varandra och med medborgarna för att stärka kommunens attraktionskraft. En förutsättning  för framgång är en utvecklad medborgardialog som jag ser det. Det är grunden för hela satsningen som nu görs för att åstadkomma en positiv förändringsprocess. Projektet med att ta fram en social lokal utvecklingsplan är en av pusselbitarna i det arbetet och styrgruppen för projektet arbetar fokuserat för att ta fram mål och insatsfaktorer i samverkan med medborgare. Därför ska vi arrangera ett strategisamtal i februari 2017 där vi tillsammans med cirka 100 medborgare plockar fram en gemensam målbild och ett antal mål och insatsfaktorer. 

Tveka inte utan hör av dig om du har synpunkter och förbättringsförslag och vill vara mer delaktig i kommunens utvecklingsarbete. Vi har alla ett ansvar för att kommunen ska öka sin attaktionskraft för oss som bor, lever och verkar i Vimmerby och för de som vill flytta hit och för våra besökare. 

Välkommen att ring eller mejla mig. Mina kontaktuppgifter är : 0492-769007 eller mejl ingela.nilsson.nachtweij@vimmerby.se 


tisdag 25 oktober 2016

Godmorgon Vimmerby på Campus idag och lite om hur vi ska öka attraktionskraften tillsammans

Amnada Karlsson som gjort den framgångsrika mordpodden kommer som huvudgäst till Godmorgon Vimmerby idag den 25 oktober. Det ska bli spännande att höra hennes berättelse om denna framgångssaga i ett för mig ännu inte använt media. 

Birgitta Sahlin och Marcus Alsér kommer också att medverka under morgonmötet. 

Denna mötesplats är bra och fyller en funktion men vi skulle behöva utveckla medborgardialogen så att de blir mer av ett strategiskt samtal och inte bara envägskommunikation som Godmorgon Vimmerby blir. Den handlar mest om information och underhållning i sitt nuvarande framgångsrika upplägg. 

Arbetsgruppen för att ta fram en social lokal utvecklingsplan (SLUSEN) deltog igår tillsammans med projektets mentor Kristina Alsér på kommunfullmäktigesammanträdet. 

Där berättade vi om värdet och innehållet i projektet och den avsiktsförklaring som alla partier i KF har skrivit under. 

Medborgardialogen är grunden i planarbetet som jag ser det och detta projekt ska leda till att det skapas en lång och pågående process i kommunen med syftet att stärka attraktionskraften för hela kommunen. 

Ett viktigt steg i arbetet är ett större strategisamtal som kommer att genomföras i februari och där många människor kommer att delta för att diskutera och förankra mål och insatsfaktorer i den sociala lokala utvecklingsplanen som ska antas av KF under hösten 2017. Mer info kommer...

måndag 24 oktober 2016

Kommunfullmäktige ikväll och Yxern-möte på onsdag

Vi börjar sammanträdet redan klockan 16.30 idag och det kommer att bli en hel del externa medverkande eftersom vi ska ha ett pass kring hur vi kan öka hela kommunens attraktionskraft tillsammans. Här finns kungörelsen:  http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/KF%202016-10-24.pdf

Kristina Alsér kommer att leda en work shop om detta och den inleds med att flera personer ur styrgruppen för framtagandet av en social lokal utvecklingsplan beskriver om hur de ser på arbetet med att öka attraktionskraften. Stefan Bragsjö, Peter Göranssson, Bo Palmér, Marcus Alsér, Tomas Peterson, Helen Nilsson och jag kommer att hålla varsitt kort anförande efter att Carina Östh som är projektledare och Patric Engqvist som är projektmedabetare kommer att inleda. 

Därefter är det gruppsamtal (work shop) och Tomas Peterson föreslog att även åhörare ska få delta i dessa samtal. Hur det blir med det vet jag ej ännu. Återkommer om jag får ett tydligt besked så att ni som brukar vara åhörare vet om i förväg om det erbjuds delaktighet. 

Därefter är det sedvanliga förhandlingar även om det är extremt få ärenden idag. Under mina sex år som ledamot så har det aldrig varit så få ärenden och det beslutar presidiet i kommunfullmäktige och presidiet i KS dvs Helen Nilsson och Tomas Peterson. Det är våra båda kommunalråd som bestämmer vilka ärenden som ska lyftas då de sammanträder varje måndag förmiddag. 

Min bild är att det ligger en hel del på vänt just nu, både återremisser, medborgarförslag och motioner. Internkontrollen i KS måste vi diskutera på KS AU i närtid så att vi inte missar något viktigt ärende och så att alla ärenden i lugn och ro och metodiskt kan formuleras som tjänsteskrivelser för att sedan beredas av KS AU för beslut i KS och i vissa fall i KF om besluten är av principiell karaktär.

Demokratibranschen stimulerar och på onsdag är det ett möte om Yxern i Västervik där Helen Nilsson och jag företräder kommunen eftersom Tomas Peterson uppfattar sig som jävig i frågan då han är markägare och sitter i styrelsen för fiskevårdsföreningen. Vi ska träffa Linköpings och Västerviks kommunstyrelsepresidium för att diskutera hur vi kan få en långsiktigt hållbar situation för Yxern, Kalmar läns största sjö. 

söndag 23 oktober 2016

Vattenförsörjningsplan behövs

Regionens vattenförsörjningsplan 2013 finns på webben och beskriver hur kommunerna ska följa efter och formulera sina lokala vattenförsörjningsplaner. Dessa ska vara en del av kommunernas översiktsplaner. 

http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/Planeringsunderlag/Regional%20vattenförsörjningsplan%20Kalmar%20län.pdf

Vimmerby kommuns ÖP från 2007 ska nu aktualiseras och det ska göras under varje mandatperiod. Jag påpekade detta under förra mandatperioden men det enda som initierades var att ta fram en ÖP för tätorten. Den är snart antagen av KF och nu krävs ett helhetsgrepp och en aktualisering av hela ÖP för hela kommunen. 

Partigrupperna ska svara på en remiss om detta senast den 1 november så vi i C har tillsatt en arbetsgrupp för detta arbete så att vi kan lämna ett komplett remissvar. 

Planarbete i en kommun är mycket viktigt och just vattenförsörjningsplaneringen är en mycket aktuell fråga eftersom grundvattnet i vår del av Sverige är i en extremt låg nivå. Behöver vi en ny vattentäkt? Vilken ska vi välja och hur ska den tillståndsansökan gå till. Hur lång tid tar det innan den nya vattentäkten är på plats. 

Vårt näringsliv med Arla och Åbro i spetsen kräver en stor mämgd vatten liksom vår besöknäring. Detta måste vi planera och ta ansvar för i KS. Det är vi som har ansvaret. 

lördag 22 oktober 2016

Tankar tar tid liksom demokrati- och strategiarbete

Senaste veckan har innehållit en hel del intressanta händelser. 

Min reflektion och slutsats är att det sällan är bra med taktiken "fort och fel" i demokratibranschen för det orskar ofta ett stort arbete med att rätta till det som beslutats i all hast.

Att förvalta skattemedel förtjänar ett demokratiskt och eftertänksamt arbete med många personer delaktiga, såväl politiker som personal.

Majortietsstyre måste också hanteras demokratiskt med en opposition som tillåts delaktighet i form av information och goda förutsättningar för att förstå och få svar på frågor inför beslut i kommunfullmäktige.   

All verksamhet kan förbättras och jag har fått några förslag och även föreslagit några saker själv för att exempelvis förbättra näringsklimatet i Vimmerby.

Den mest diskuterade frågan nu är bygglovsprocessen.

Snarast bör vi arrangera ett öppet möte för näringslivet där vi låter förvaltningen beskriva bygglovsprocessen och diskuterar hur den skulle kunna förbättras i samverkan. Vi bör titta på hur andra kommuner arbetar med expressbygglov mm. 

En tydligare information på kommunernas hemsidor med checklista på vad som krävs i en bygglovsansökan är ett förslag som jag fått av en företagare häromdagen och som jag tycker är intressant. 


fredag 21 oktober 2016

Finansiering av goda idéer

Jag har fått information om finansieringsmöjligheter via Coompanion och Microfond Småland och vill lägga deras länkar här på min blogg idag. 

http://kalmar.coompanion.se/mikrofond-smaland-den-annorlunda-finansiaren/

http://mikrofonden.se/vara-tjanster/

Finansiering är alltid ett mycket speciellt kapitel för den som har en god idé och jag har erfarenhet av att göra förstudier för att göra projekteringar som sedan till slut leder till en färdig anläggning. 

More Biogas Småland AB och Alvesta Biogas började båda med förstudier som finasierades av LEADER år 2011. Nu står båda anläggningar och producerar biogas till fordonstrafik.Fossilfritt och långsiktigt hållbart drivmedel som produceras med hjälp av gödsel och utsorterat hushållsavfall som rötas.

http://www.morebiogas.se

http://www.smp.se/alvesta/forsta-lasset-godsel-i-oktober/


Allvädersbanor i Södra Vi

Pressmeddelande 

Centerpartiet i Vimmerby anser att det vore välkommet om det länge omdiskuterade behovet av allvädersbanor kan bli tillgodosett av föreningen och kommunen i samverkan. Vi i C instämmer med KSO Tomas Peterson om att kommunen troligen inte har möjlighet att stötta med så stor del av finansieringen utan det kommer att krävas ett stort engagemang av föreningen. 

Det är intressant med ett upplägg med föreningen som investerare och kommunen som medfinansiär i form av exempelvis välfärdspengarna vilket möjliggör extern finansiering från exemplevis allmänna arvsfonden mm. Målet enligt media är att bygga ytterligare en mötesplats i kommunen efter Bullerbyn, Ceos, Storebro och Frödinge. Mötesplatser behövs för att utveckla vår kommun och mötesplatserna stärker hela kommunens attraktionskraft och det är en mycket viktig fråga för oss alla. Det är en viktig fråga som vi nu gemensamt arbetar för med hjälp av medel från Tillväxtverket. 

Centerpartiet i Vimmerby
Ingela Nilsson Nachtweij, gruppledare

torsdag 20 oktober 2016

Äntligen !

Fastighetsnära förpackninginsamling och insamling av organiskt material införs nu i Vimmerby, Hultsfreds och Högsby kommuner. 

Vi i vår familj tvekar inte utan det blir 2 st 370 liters kärl vid vårt garage med förpackningsinsamling. Min syster i Norrköping har haft exakt samma system i två år och hon tycker att det är klockrent. Ett mycket bra system som möjliggör för hennes familj att hantera sitt avfall som den resurs man bör se den som. Snart kan vi i vår familj göra samma miljöinsats i Vimmerby kommun. Den uppväxande generationen förväntar sig detta av oss."Sitta still" är den forna tidens "röka"

Vi måste arbeta mer med fysisk aktivitet i samhället och ge goda förutsättningar för all fysisk aktivitet men även kulturell stimulans som exempelvis körsång mm  och avslappning. 

Denna artikel rekomenderas 

http://asikt.dn.se/asikt/debatt/barnen-sitter-sig-sjuka-och-dumma/

Fokus på förbättringsarbete idag

Torsdagar är bra dagar tycker jag. 

Min dag i kommunens tjänst och i mitt förtroendeuppdrag som oppositionsråd ska innehålla arbete med fokus på förbättringar och konstruktiva lösningar i samverkan. 

Vimmerby kommun behöver stabilitet för att öka attraktionskraften och i mina ögon är en god samverkan med förbättringsfokus och gott ledarskap en förutsättning för att lyckas. 

Josephine Svensson beskriver hur hon som ledare för AL-skolans högstadium ser på skolans situation och hur hon som ledare ser på sitt uppdrag och dess utmaningar. Den artikeln ger mig förtroende för att skolan kommer att lyckas att förbättra sin verksamhet. Vi behöver goda ledare som med kraft och lyhördhet står upp för sin verksamhet och fokuserar på förbättringar i samverkan med oss politiker. 

En helt annan sak. Ingebo hagar var värd för Coompanions 20-årsjubileum i Kalmar län igår kväll och jag deltog för att lära mig mer om en av de föreningar som kommunen är medlem i och som kan stötta vårt näringsliv. Tomas Peterson, vår KSO ledde den extra stämman på ett mycket trevligt och bra sätt. Att leda föreningsstämmor är helt klart en av Tomas Petersons styrkor. 

En mycket intressant kväll där jag även fick möjligheten att samtala och utbyta erfarenheter med en yngre agronomkollega från Ystad. Camilla som är projektledare för Energicamp som denna vecka har en konferens för unga energientreprenörer från Ukraina och Litauen på Ingebo hagar. En totalt sett mycket energigivande kväll som avslutades med ett Rockabilly-band från Torsås som driver sitt band som en ekonomisk förening. 


onsdag 19 oktober 2016

Solelpaneler välkomnas varmt i Vimmerby kommun

Centerpartiet i Vimmerby yrkade på att Vimmerby kommun skulle investera i Solelpaneler 2014 vilket bifölls och solelpenelser för 1 miljon om året i tre år skulle byggas på kommunala fastigheter. . 

2015 sköts denna solelsatsning fram till 2018. 

Därför välkomnar Centerpartiet i Vimmerby alla initiativ för att bygga solceller i kommunen av olika aktörer när nu kommunen själv inte kan prioritera solelinvesteringar. Vimarhem har redan byggt på två av sina fastigheter och flera villägare har gjort detsamma.

Vad gäller bygglov för större anläggningar så måste de hanteras och handläggas enligt plan och bygglagen och all lagstifting som gäller större anläggningar. Villanläggningar kan hanteras snabbare vilket också görs i en del kommuner på ett lovvärt sätt vilket vi i Hultsfred- Vimmerby också kan göra när det nu kommer initiativ om snabbspår och expressbygglov om det visar sig effektivt. Snabbspårshanteringen får ju inte drabba bygglovshanteringen för företag som behöver göra byggen för att exempelvis utöka sin verksamhet. Centerpartiet litar på att förvaltning och politiker kan ordna en rättsäker och snabb bygglovshantering i vår gemensamma nämnd även i framtiden. 

Energimyndigheten meddelar att det inte finns några tidsbegränsningar för när beviljade anläggningar ska vara byggda utan om det blir lite försenat på grund av bygglovshantering så är det bara att meddela länsstyrelsen detta. Därför hoppas vi i Centerpartiet att de som vill montera solelepaneler kan göra det i lugn och ro när bygglovet är beviljat efter den turordning som tjänstemän och nämnd har. 

I mars 2017 när det återigen är säsong för solelproduktion hoppas jag att vi har flera solelanläggningar för förnybar elproduktioni vår kommun. 

Solelen producerar nämligen endast små mängder i november, december och januari. Bästa månaderna brukar vara mars till september vilket framgår av denna bild. 

Make up-not war

Efter gårdagens lunch och möten vill jag bara uttrycka att samverkan mellan M, S och oppositionen i kommunen måste förbättras. För att Vimmerby kommuns attraktionskraft ska öka och för att förtroendet för kommunens politiker ska förbättras.

Ledningsgruppen med tjänstemän måste framöver arbeta mer tillsammans med alla politiker som vill bidra och som föreslår förbättringar. 

Tillsammans får vi Vimmerby att växa och då är stabil samverkan med våra grannkommuner en förutsättning. Det har vi alla ett gemensamt ansvar för att skapa och utveckla. 

tisdag 18 oktober 2016

Sammanfattande budgetyrkande som C lägger på KS idag

C i Vimmerby är positiv till förslag till BUDGET för 2017 men vill lämna följande tilläggsyrkanden som alla gäller investeringsbudgeten.

Bakgrund: Vimmerby kommun behöver stimulera fler privata/ideella/ organsiationsdrivna initiativ för att erhålla fler förskoleplatser så att kommunen inte behöver investera för att skapa fler förskoleplatser vilket är viktigt när vi nu har en mycket hög låneskuld. Förskolan Linnea och Ugglan är exempel på mycket lyckade verksamheter som drivs externt och i god samverkan med kommunen varför vi vill påminna om den möjligheten och att stimulera exempelvis ekologisk förskola i Pelarne. De 250000 i investeringsbudgeten för projektering av en 8 avdelningar stor förskola vill vi ska användas till projektering av en förskola med färre avdelningar i kombination med stimulans av privata alternativ. Förskolor kan också inrymmas i Djursdala skola, Brännebro skola. 

Vi vill också med våra tilläggsyrkanden att kommunen tar ett större ansvar för fast egendom. AL-skolans högstadium är i behov av nya ytskikt för att minska klotter och skadegörelse. Kulturskolans tak måste iordningställas så att vattenskador minimeras i fastigheten. 

Vi vill byta värmesystem så att de fossileldade oljepannorna i Djursdala skola, Pelarne skola och Resecentrum ersätts med mer klimatsamarta system. Den typen av investeringar betalar sig snabbt. 

 

Vi vill också utreda och göra en långsiktigt hållbar plan för de framtida stora investeringsbehov som kommunen har. 

 

Centerpartiet i Vimmerby yrkar

att kommunen stimulerar externa aktörer för att erhålla fler förskoleplatser så att kommunen inte behöver investera för att skapa fler förskoleplatser.

 

att kommunen gör en utredning som ger svar på hur en långsiktigt hållbar investeringsplan för kommunen ska se ut där kommunens framtida behov tillgodoses på bästa sätt. Ny skola, nytt gruppboende, nya bostäder och nytt äldreboende är exempel på behov som uttryckts under budgetberedningen men som inte tydligt prioriterats i denna budget.

 

att utbyte av oljepanna i Djursdala skola ska ske år 2017 istället för 2018 då den åtgärden betalar sig snabbt och dessutom är mycket positiv för klimatet

att utbyte av värmesystem i Resecentrum ska ske 2017

att utbyte av värmesystem i Pelarne skola ska göras 2017

att skjuta på investeringen i Tuna skola (4 miljoner) för att inrymma en förskola på andra våningen och se över om den investeringen kan göras på ett annat sätt.

att använda de medel som finns kvar (4-2,6 = 1,4 miljoner) utöver utbyte av värmesystem (vilket är beräknat till 2,6 miljoner) till att ordna så att taket på Kulturskolan inte orsakar vattenskador i fastigheten samt reparera ytskikt på AL-skolans högstadium där klottret ökat markant de senaste åren.

måndag 17 oktober 2016

Tilläggsyrkande 6

För att kunna genomföra tilläggsyrkande 3-5 så krävs det ett antal miljoner i budget 2017. Därför föreslår vi att ombyggnationen av Tuna skola för att inrymma en förskola på andra våningen av flera skäl skjuts till 2018. Vi anser att det är olämpligt att inrätta en förskola på andra våningen då det är många barn i denna verksamhet som inte klarar att själva gå i trappor. 

Vi vill titta närmare på om det går att göra en förskola i markplan antingen vid skolan eller vid Solgläntan till en lägre investering än 4 miljoner. 

Vår sjätte att-sats blir därför att skjuta på investeringen i Tuna skola (4 miljoner) för att inrymma en förskola på andra våningen och se över om den investeringen kan göras på ett annat sätt

att använda de medel som finns kvar (4-2,6 = 1,4 miljoner) utöver utbyte av värmesystem (vilket är beräknat till 2,6 miljoner) till att ordna så att taket på Kulturskolan inte orsakar vattenskador i fastigheten och reparera ytskikt på AL-skolans högstadium där klottret ökat markant de senaste åren. 

Tilläggsyrkande 5

Våra tilläggsyrkanden bygger på att vi vill att kommunens ska ta ett större ansvar för sin fasta egendom genom att underhålla och byta ut omoderna fossilberoende värmesystem. Vi vill också att kommunen tar ett långsiktigt ansvar för kommunens framtida behov av investeringar för att kunna erbjuda kommunens medborgare vård, skola och omsorg av höh kvalité. 

Vi vill också att kommunen tar ansvar för investeringarna genom att möjliggöra för externa aktörer att driva verksamheter och att vi därigenom får en större mångfald av verksamhetsformer samtidigt som vi får minskade behov av investeringar i exempelvis förskolor. 

Det femte tilläggsyrkandet är att utbyte av värmesystem i Pelarne skola ska göras 2017.

söndag 16 oktober 2016

Tilläggsyrkande 4

Resecentrum har också en fossiloljepanna som värmekälla trots att det bara är 100 meter att gräva för att ansluta till fjärrvärmenätet. Deninvesteringen är på cirka 400000kr. 

Centerpartiet anser att frågan om huruvida Vimmerby kommun ska sälja eller fortsätta att äga och erbjuda en väntsal för medborgare och besökare, ska avgöras av kommunfullmäktige. Vi anser nämligen att vi ska behålla Resecentrum i kommunens ägo. Det är därför en viktig investering att byta värmesystem i Resecentrum. 

Centerpartiet yrkar att utbyte av värmesystem i Resecentrum ska ske 2017

lördag 15 oktober 2016

Tilläggsyrkande 3

Centerpartiet i Vimmerby arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling där hela kommunens attraktionskraft är i fokus. Därför anser vi att omoderna fossilberoende värmesystem ska ersättas med förnybara system och möjliggöra ännu bättre service i Djursdala.

Djurdala skola skulle kunna inrymma mer verksamhet om man renoverar och bygger om bottenvåningen till två förskoleavdelningar. Därför krävs ett utbyte av värmesystem 2017 istället för 2018 som nu finns inlagt i förslaget till investeringsplan. Flyttar kommunen in förskolan i skolans lokaler kan villan där dagis finns idag säljas till exempelvis en småbarnfamilj. Friskoleföreningens kalkyl i sin ansökan skulle också förbättras om det finns ett mer kostnadseffektivt och klimatsmart värmesystem i Djursdala skola. 

Vårt tredje tilläggsyrkande är: 

att utbyte av oljepanna i Djursdala skola ska ske år 2017 istället för 2018 då den åtgärden betalar sig snabbt och dessutom är mycket positiv för klimatet.

fredag 14 oktober 2016

Tilläggsyrkande 2

Vi måste jobba strategiskt och långsiktigt med investeringsbehoven i vår kommun och tydliga underlag måste fram så att vi politiker kan prioritera behoven i lugn och ro och med utgångspunkt i hur vi ska säkerställa välfärden i Vimmerby vad gäller vård, skola och omsorg. 

Centerpartiet har uppmärksammat att det finns flera behov av nya byggnationer som uttryckts under budgetberedningen och därför kommer vi att föreslå följande tilläggsyrkande:

att kommunen gör en utredning som ger svar på hur en långsiktigt hållbar investeringsplan för kommunen ska se ut där kommunens framtida behov tillgodoses på bästa sätt. Ny skola, nytt gruppboende, nya bostäder och nytt äldreboende är exempel på behov som uttryckts under budgetberedningen men som inte tydligt prioriterats i denna budget. 

torsdag 13 oktober 2016

Tilläggsyrkande 1

Jag kommer i olika blogginlägg att presentera Centerpartiets förslag till tilläggsyrkanden som vi kommer att lägga till budgetförslaget för år 2017 och som vi kommer att lägga fram den 18 oktober på KS sammanträde. 

Det första förslaget är 

att kommunen stimulerar initiativ för att erhålla fler externt drivna förskoleplatser så att kommunen inte behöver investera för att skapa fler förskoleplatser 

Bakgrunden till det förslaget är att Vimmerby kommun behöver stimulera fler privata/ideella/ organsiationsdrivna initiativ för att erhålla fler förskoleplatser så att kommunen inte behöver investera för att skapa fler förskoleplatser vilket är viktigt när vi nu har en mycket hög låneskuld. Förskolan Linnea och Ugglan är exempel på mycket lyckade verksamheter som drivs externt och i god samverkan med kommunen varför vi vill påminna om den möjligheten och att stimulera exempelvis ekologisk förskola i Pelarne. De 250000 i investeringsbudgeten för projektering av en 8 avdelningar stor förskola vill vi ska användas till projektering av en förskola med färre avdelningar i kombination med stimulans av privata alternativ. Förskolor kan också inrymmas i Djursdala skola och i Brännebro skola.

onsdag 12 oktober 2016

Nyfiken på MÖTESPLATS FRÖDINGE?Presskonferens om kommunens budgetförslag 2017

Jag ställde en skriftlig fråga på KF i september till Kommunstyrelsens ordförande kring oppositionens deltagande i presskonferens efter nämndsammanträden. Skälet var att  Peter Högberg beskrivit att C och V helt felaktigt voterat om läktarbygge på CEOS när det i själva verket var ett enigt beslut. 

Svaret på min fråga om oppositionen är välkomna att delta på pressträffar tillsammans med M och S även i Soc och KS eftersom det är en rutin i BUN var att det inte skulle vara enhetligt utan upp till varje ordförande. Det har tidigare under Centerpartiets ledning alltid varit en självklarhet att oppositionen deltar i pressträffar i samband med nämndsammanträden under den tid när oppositionen hade vice ordförandeposter inämnderna.  

Eftersom det inte kommit någon inbjudan om deltagande i pressträff i samband med förra KS och inte heller till pressträffen efter KS den 18 oktober så bjuder vi nu själva in till en egen pressträff eftersom vi lagt flera intressanta tilläggsyrkanden som vi vill beskriva själva. 

Allra helst hade vi gjort det i demokratisk anda tillsammans med M och S men det verkar inte möjligt så nu inför vi en rutin att alltid ordna egna pressträffar så att media får oppositionens synpunkter direkt. 

Välkomna till pressträff om Vimmerby kommuns budgetförslag med oppositionen i KS. 

Plats: Stadshuset Vimmerby

Tid: 16.00 den 18 oktober

Kontakt: Ingela Nilsson Nachtweij , gruppledare Centerpartiet
Tfn. 0761367700 eller 0492-769007

tisdag 11 oktober 2016

Guldklöver till Wael al-Tamer och Konditori PARIS i Vimmerby

Vimmerby behöver ännu mer aktivitet runt torget och därför vill vi uppmuntra Wael al Tamer för satsningen på ett nytt café med närproducerade läckra bakelser och gott hembakat bröd. Kvartersbageriet och konditoriet Paris ger Vimmerby ytterligare ett mervärde för oss som bor här och för våra besökare. Lina Ström som arbetar i caféet kommer också att finnas på plats vid utdelningen. 

Caféets facebooksida är fullt med positiva recensioner vilket tyder på att Vimmerbyborna välkomnat Paris med öppen famn. https://www.facebook.com/Konditori-Paris-i-Vimmerby-1744862322440608/

Diplomet delades ut på café PARIS klockan 15 den 11 oktober. söndag 9 oktober 2016

Söndagskrönika

Vi skissar idag på våra säryrkanden gällande budgetförslaget 2017. De ska läggas fram för KS AU imorgon eftermiddag och vi måste diskutera dessa förslag grundligt då de är mycket viktiga förslag för hela kommunens utveckling. 

Igår var vi på torget på marknaden och vi tog in nomineringar till vår KF-lista 2018. 35 namn föreslogs och nu kan Du även nominera digitalt och föreslå VEM du vill nominera som företrädare för Centerpartiet i Vimmerby 2019-2022. Varmt välkomna med förslag 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco4WIxru5KFJZIBF9UilkuxJ8wDsaSf2S_J0UqnDLPWvueOQ/viewform?c=0&w=1

De personer som Du nominerar behöver ännu inte vara medlemmar eller tillfrågade. Det sköter vi genom partiets nomineringskomitté. 

Denna vecka har vi även möte i styrgruppen (advisory board) i satsningen som har uppdraget att ta fram en social lokal utvecklingsstrategi. En mycket bra grupp som arbetar målinriktat under projektledare Carina Ösths professionella ledarskap. Vi fick näring till det arbetet på regiondag på Öland när Freds- och konfliktforskaren Mats Abrahamsson föreläste om sambandet mellan välfärd och tillväxt. Det måste stärkas via social hållbarhet för att bli hållbart för samhällsutvecklingen. Delaktighet är ett av nyckelorden.  

Trädgårdsarbete (skördade potatis och pysslade om mina sparrisplantor med färsk hönsgödsel)och en liten utflykt förgyller min söndag som ska mobilisera för en vecka i Vimmerby kommuns och Gamlebygymnasiets tjänst, med glädje och spänst!

lördag 8 oktober 2016

Nominera en politiker till vår lista 2018!

Centerpartiet finns på höstmarknaden idag. Vi vill diskutera hur kommunen kan bli ännu bättre att bo, lev och verka i.

Vi vill också passa på att ge er alla en möjlighet att anmäla intresse Dig eller någon du vill se som företrädare för Centerpartiet i valet till kommunfullmäktige i september 2018 för mandatperioden 2019-2022. Vimmerby behöver ett nytt ledarskap och vi är förbereder oss nu minutiöst för att bygga ett lag som tar över ansvaret för att leda kommunen 2019-2022. Varmt välkomna att vara delaktiga i vårt strategiarbete för hela Vimmerby kommuns framtida hållbara utveckling där vi ska utveckla kommunens välfärd tillsammans.

Vi vill oxkså passa på att berätta om vår motion om skolskjutsar som vi la på september månads KF.


fredag 7 oktober 2016

Regiondag på Öland

Det var en hel del matnyttigt på Öland igår.

Lunchens matvandring var top of the line med smaker från Vimmerbytrakten (Caroline Hemmingsson och hennes mor och svärmor serverade havtorn, rödbetor och fläsk från Glada Grisar mm) och Hjortkorv från Torsås med chutney från Stenvide samt en fantastisk aborrestuvning i ett litet glas från Guldkant i Västervik. Länet har verkligen fantastiska smaker som samordnats på konferensen av min gamla jobbarkompis Rose-Marie Winqvist

Den föreläsning och det möte som gav mig mest var fredsforskaren Hans Abrahamsson som beskrev begreppet och värdet av att arbeta med social hållbarhet i denna tid med en pågående tudelning av Sverige. Han beskrev att Sverige går ekonomiskt bra MEN att det finns ett stort problem och det är att förtroendet för staten, myndigheter mm håller på att luckras upp och att det finns gängbildningar och grupperingar som inte alls följer samhällets lagar och regler vilket skapar stor oro på många platser. Detta måste vi alla ta tag i och hantera tillsammans. Inkludering är metoden för att vi ska få en långsiktigt hållbar framtid.

Avslutningsvis fick vi en reflektion av Erik Fichtelius och jag passade på att bjuda in honom till Vimmerby och ett besök på Näs eftersom han aldrig hade varit i vår fina kommun. 

Samåkte med Helen Nilsson och Tomas Peterson vilket innebar bra samtal och många reflektioner kring hur vi tillsammans ska göra Vimmerby ännu bättre att bo, leva och verka i. 

Nästa vecka har vi möte med styrgruppen för SLUSEN dvs arbetet för att ta fram en social lokal utvecklingsstrategi och regiondagen gav oss energi till det arbetet.

Laddstolpar fanns i stor mängd på Ekerum och nu har VEMAB svarat KS att de vill bygga laddstolpar med hjälp av Naturvårdsverkets KLIMP-stöd.  Hoppas att de första kan vara på plats nästa sommar. torsdag 6 oktober 2016

Vimmerby tidning idag var bra, tycker jag

Alf Wesiks ledare handlar idag om ROT-avdraget kopplat till detaljplanering av nya bostadstomter i hela kommunen. 

Han beskriver att det behövs framtagande av alternativ till det bostadsområde vid Nybble som just nu detaljplaneras för bostäder, flerbostadshus, vårdboende eller skola. Vad det kommer att byggas där är inte bestämt och det finns flera olika intressenter vad gäller byggande av ett vårdboende vid Nybble. Han efterlyser mer detaljplanerad mark för bostäder i kransorterna och det känns som en klockren motion för oss som jobbar med närodlad politik. Djursdala samhällsförening med Jacob Käll i spetsen arbetar oförtrutet vidare för sin bygd och i deras fina nyhetsbrev som kom igår kan man läsa att de har tre intressenter som vill bygga hus i Djursdala. GRATTIS DKURSDALA, Änglamarken där fler vill bo och leva nu. Hörde att en familj med två barn i 8-9-årsåldern alldeles nyss flyttat dit. Bra för hela kommunen med inflyttning. 

Rot-avdraget behöver vara 50% för det är i sitt upplägg självfinansierande tack vare att svart jobb blir vita och byggbranschen får mycket mer att göra med ett ROT på 50%. Därför vill C återställa ROT vid årsskiftet för det behövs verkligen en stark byggbransch för att klara alla de behov av renoveringar och ombyggnationer som krävs i samhället. 

Vi kan också i dagens tidning läsa om delårsbokslutet. En oro som de båda kommunalråden uttrycker är hög låneskuld och problem med kompetensrekrytering. 

Det som förvånar mig är att jag får signaler varje dag om flera byggnationer som kräver höjt lånetak kommuniceras av S och M. Investeringsbudgeten är långt ifrån klar och i den ska vi avsätta medel för 2017-2021. Det är därför mycket viktigt att vi snarast får besked om vilka byggnationer som M och S vill prioritera. En strategiskt långsiktig och hållbar plan för investeringarna utifrån kommunens behov av vård, skola och omsorg måste ledningsgruppen och politiken ta fram för antagande i november på KF. 

Slutligen blir jag nyfiken på vad en privat aktör skulle kunna bygga på Karlbergstomten utifrån Mikael Sandströms krönika i dagens tidning. Ett bostadsomrdåe som förlänger fina Båtsmansbacken. Lockande minst sagt, enligt mig. 

onsdag 5 oktober 2016

Magdalena Forsberg

Vilken energi och vilka imponerande resultat.

Hon beskrev hur hon arbetat med mål och delmål och hur hela laget stöttat hennes skidkarriär när hpn lyckades bli en av världshistoriens mest framgångsrika skidskyttar. 

Hon bekrev exempelvis hur hon helt överlät till sin tränare och tll sit vallateam att sköta stora delar av det praktiska så att hon kunde fokusera på tävlingsmomentet. 

Hon är en förebild och en målmedveten människa som trots att hon slutade 2002 fortfarande levererar i exempelvis Mästarnas mästare och i Världens barn-veckan. tisdag 4 oktober 2016

Betygssättningsföreläsning idag

Jag deltar i en föreläsning med Per Måhl som beskriver hur vi lärare ska sätta rättsäkra betyg enligt läroplanen. Hur ska eleverna bedömmas enligt skollagen och det som är beskrivet i läroplanen. 

Han har ett uppdrag att utbilda men även att granska lärares betygssättning. Skolinspektionen gör granskningar kring hur kunskapsmålen betygssätts och försöker få betygssättningen av eleverna i svensk skola att förbättras och bli mer rättssäker. 

Intressant ämne och lärorikt och framförallt mycket viktigt ämne.  

måndag 3 oktober 2016

Närodlad "Rotkraft!"


Lärarförbundets skolranking, dyster läsning för Vimmerby

https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2016/vimmerby

Idag publicerades 2016 års skolranking av LF. Vimmerby tappar 50 placeringar och landar in på plats 267 av 290. 

Målet är att bli bästa skolkommun 2020 så det krävs ett stort arbete nu för att lyckas med den målsättningen. 

De mjuka värdena i skolan där mer resurser krävs för att resultaten ska bli bättre. Fokus på pedagogiken och trivseln i skolan är det viktigaste nu. Ett tydligt och utvecklande ledarskap är nyckeln till framgång, tror jag. Krafttag krävs nu för att skolan i Vimmerby ska lyfta resultaten. 

söndag 2 oktober 2016

Delårsbokslut och budgetläsning en helt ovanlig söndag

På KS på tisdag ska vi behandla delårsbokslut och på KS AU direkt efter ska budgeten beredas. Fullt upp med att läsa handlingar inför dessa möten idag för jag har förhinder att delta i mötena på tisdag på grund av konferens med mitt civila arbete på Gamlebygymnasiet. Mina ersättare och jag ska därför ha telefonkontakt om mina synpunkter på förslagen. 

Vill du läsa om vilka ärenden som ska hanteras på KS den 4 oktober så finns ärendelistan här. http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Ärendelista%20kommunstyrelsen%202016-10-04.pdf

lördag 1 oktober 2016

Folkrace och Barnens dag idag

Så roligt att det händer så mycket i vår kommun. Idag är det Barnens dag som arrangeras av eldsjälen Carita Thörn och som syftar till att få in pengar till "Min Stora dag" 

Vimmerby innebandyerbjuder skotträning , Vimmerby hockey erbjuder korv och utmanar barnen på bordshockey, Räddningstjänsten visar brandbilar , Åbro bjuder på läsk, många fler föreningar och företag bidrar. 

Astrid Lindgren hjälper till att administrera traktorkörkort och det hade hon som bonnjänta älskat, tror jag. 

I Gnagaedalen är det Folkrace både idag och imorgon.  
PRAO bör återinföras i Vimmerby kommun

Det finns många skäl till att PRAO bör återinföras i Vimmerby kommun. Forskaren Anders Lovén skriver idag på SVD Debatt att det är oansvarigt av kommuner att ta bort PRAO

http://www.svd.se/oansvarigt-att-lagga-ner-praon/i/senaste

Jag delar helt denna forskarens bild och kommer att kräva ett svar från Helen Nilsson om det blev som hon tänkt med det femte benet som BUN anför som en fullvärdig ersättning för PRAO i vår kommun. Hon anförde i samband med att S avslog sin egen motion (voteringen slutade 27-20 och C, KD och V yrkade bifall till att återinföra PRAO) som de även hade med i sitt valmanifest om att återinföra PRAO att hon personligen skulle göra en uppföljning och skriva en ny motion om att återinföra PRAO om det femte benet inte räcker för att ge kommunens elever erfarenhet från arbetslivet. Hur många studiebesök har gjorts och hur många arbetsplatsbesök och utbyten med näringslivet har skett på AL och VIMAR det senaste året. Vad är planen framöver? 

Anders Lovén skriver bland annat: 

Det är i detta sammanhang som praon kommer in. Min uppfattning är att prao skall innehålla en valfri del och en del som styr eleven mot mer okända områden till exempel utifrån läroplanens intentioner om ökad jämställdhet. Praon bidrar till att dels stärka ungdomarnas självkännedom, dels öka kunskaperna om möjligheter och villkor i arbetslivet. Vinsterna med praon är flerfaldiga och här är forskningen väldigt entydig. Under mina diskussioner i landet med skolledare och förvaltningschefer framträder emellertid ett mönster av olika argument mot praon. Alla betonar praons värde men man menar att hindren är för många.

Ett sådant hinder är Arbetsmiljöverkets krav. Verkets uppfattning är dock att problemet är betydligt överdrivet. Vilket understryks av att många kommuner löser detta. Ett annat argument som hävdas är att skolorna ersatt praon med andra alternativ vilket Skolinspektionen (2013) i flera fall visat inte stämmer.

Min slutsats är att argumenten mot prao är svaga. I själva verket handlar motståndet om att en väl genomförd prao kräver arbetsinsatser som inte prioriteras.

Att mot denna bakgrund ta bort prao eller delegera beslutsrätten till rektorer är både beklämmande och oansvarigt. Här behövs beslut på fullmäktigenivå. Eller i bästa fall, vilket utredningen om yrkesprogram föreslår (SOU 2015:97), ett obligatorium i läroplanen för grundskolan. Under tiden upprepar jag det mantra jag framför vid debatter och föreläsningar till kommunansvariga där praon stryks eller minimeras: