torsdag 30 juni 2016

Yxernfrågan har en lösning i sikte

Mötet igår gick över förväntan och alla fem parter på plats var eniga om två saker. Självklart kommer det dock att ta lång tid för sjön att återställas då vattenståndet just nu är all time low. 

Regleringsföretaget, Botorpsströmmen vattenråd, Vimmerby kommun, Västerviks kommun och Tekniska verken kom överens om följande: 

1. Tappningen av sjön ska minskas från 800 liter per sekund till 500 liter per sekund så snart som möjligt. 

2. Alla fem parterna ska verka för att en ny vattendom tas fram. Tekniska verken var beredd att gå in med en större del finansiering. Ett par år kommer det att ta då det krävs en större Miljökonsekvensbeskrivning bland annat men det kändes rikitgt bra att alla var så eniga om att det arbetet måste påbörjas och genomföras i transparens och samverkan. 

http://www.vimmerby.se/press/pressmeddelanden/konstruktivt-mote-angaende-yxern/

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/sverige/kortsiktig-losning-mycket-nara-20160630/

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/ny-plan-kan-radda-yxern

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/5882/yxernvannen-kanner-mig-jattepositiv/

Kulturskolan bjuder in till hösten på ett trevligt sätt redan idag

Det kom ett brev på posten som gjorde mig glad och förväntansfull.

Peersonligt och välgjort! 

Kreativt och konstruktivt!

Lycka till nu med dansverksamheten som ni tar över från Aktiv Ungdom i samverkan med elevföreningen. En förening ersätts av en annan och samverkan mellan elevföreningen och kommunens kulturskola utvecklas nu. Det blir spännande att se effekterna av detta om några år.

Dansnodsarbetet fortsätter och jag har lyft behovet av att hantea vår motion skyndsamt för att kunna finansiera ännu mer dans och utveckla Vimmerby som dansstad. Helen Nilsson och Tomas Peterson förstod värdet av det men tyvärr är vår motion inte uppe för remittering idag på KS AU. 

En hel radda andra ärenden ska vi hantera idag på förmiddagen och sedan ska jag förrätta en vigsel i eftermiddag och dela ut flygblad om Warmbadhuset-kultur för alla till de som bor runt Warmbadhusets öppna scen. 

onsdag 29 juni 2016

Möte hos Tekniska verken idag

Ett av årets viktigaste möten äger rum idag på Tekniska verken i Linköping. Vi ska diskutera hur Yxern på kort och lång sikt kan regleras och hur vi kan påverka detta i samverkan. 

Läget nu är akut och orsakat av en kraftfull torka i kombination med alldeles för stor tappning i förhållande till den vattennivå som råder. 

Diagrammet visar att vattenståndet är alldeles för lågt och det orsakas av att tappningen är alldeles för stor i dagsläget. En åtgärd med omedelbar verkan är vårt fokus från komunen men det krävs också en ny vattendom vilket kräver en större miljökonsekvensbeskrivning. Målet måste vara att minska på spannet för hur stor fluktuation som är tillåten då sjöns miljö inte klarar så stor vattennivåskillnad. Gäddleken, storlommens häckning men framförallt den psykosociala konsekvensen av att se hur sjön försvinner dag för dag är skäl som räcker för att regleringsföretaget måste agera och hjälpa till. 

Kammarkollegiet har nu klargjort att det inte finns lagstöd att hävda att vattendomen kräver en minimitappning. Det beskedet ger oss stora möjligheter att faktiskt strypa tappningen till exempelvis 0,5 kubikmeter per sekund. 

För bara några månader sedan debatterades denna fråga i kommunfullmäktige och jag hävdade att Miljöbalkens katastrofparagraf skulle användas av Länsstyrelsen. Någon kommenterade då att läget inte alls var akut för Yxern men jag vill mena att den personen nu har ändrat sitt uttalande och i dagsläget är alla överens i kommunen om att kräva minskad tappning.  Det ger förutsättnngar för att vi på dagens möte ska kunna följa Gudrun Brunegårds förväntningar på oss i en debattartikel igår. 

Hoppas verkligen på ett konstruktivt samtal som leder till den åtgärd som krävs för Yxern nu. Har lånat bilder från FB för att illustrera situiationen. 


tisdag 28 juni 2016

Centerpartiets rambudgetanförande

Idag har vi en rambudget framför oss som förhoppningsvis ska kunna bli en nystart för både kommunens förvaltningar och politiken.

Visst kan man ha invändningar mot både själva ramarna och mot processen bakom även i år. Men det viktigaste är ändå att steg har tagits i riktning för ett öppnare arbete där fler får vara med och bidra med sitt engagemang. Sen är det min fulla övertygelse att det både finns och behövs förbättringar vad det gäller framför allt informationsflöden och möjlighet till aktiv påverkan för fullmäktiges ledamöter som de facto utgör kommunens högsta beslutande organ.

Det har gått fort, väldigt fort. Vilket är en konsekvens av folkomröstningen i februari. Likaså är det en konsekvens av att majoriteten faktiskt valde att lyssna på folkviljan. 

Processen med rambudgeten har förts i KSAU som har varit vår budgetberedning i år. 

Arbetet har präglats av konstruktiva diskussioner även om tid har varit en bristvara. Först krävdes en korrigering av 2016 års budget i och med valet att respektera folkviljan och behålla alla kransorts skolorna. Därefter var det möjligt att gå in i arbetet med 2017 års budget.

Den rambudget kommunstyrelsen nu presenterar för fullmäktige bygger till stora delar på Centerpartiets budgetförslag för 2016. Många av de förslag som vi arbetat fram under skoldebatten och ibland tillsammans med andra oppositionspartier finns med i den budget som nu ska implementeras under 2017.

Budgetramarna bygger på de behov som de tre stora nämnderna presenterat för beredningen. Vår strävan har varit att nå en så rättvis fördelning som möjligt utefter de behov som framförts dels inför samt under dialogdagarna som hölls den 30-31 maj.

Själva budgetbeslutet togs i KS så sent som den 13:e juni mindre än två veckor efter dialogdagarna. Så med tanke på den snabba process som har krävts i år för att presentera en rambudget för fullmäktige innan sommaruppehållet så är det KSAU:s tanke att stå tillhands som bollplank för nämnderna i arbetet med detaljbudgetarna som ska vara klara den 23:e september vilket likaså är en pressad tidsplan.

Vi beklagar att ni ledamöter haft ont om tid och att det är mycket få detaljer och konsekvensbeskrivningar kopplade till rambudgeten som idag ligger framför oss.

BUN är missnöjda med sin tilldelning och ett dokument daterat den 1 juni pekar på att BUN ska få separat finansiering för Bullerbyn och paviljongerna år 2017 men det är inkluderat i ramen vilket inte framgått med önskad tydlighet. Våra ledamöter i BUN har signalerat att det kan bli svårt att inrymma verksamheten inom ram och det bekräftas av prognosen på minus 7.5 miljoner för 2016 som vi fick efter maj månads slut. Alla de effektiviseringsförslag som vi lyft fram under det senaste året vill vi fortsätta att arbeta med såsom IT-effektiviseringar, samlad skoldag och att flytta in förskolorna i Djursdala och Brännebro i skolfastigheterna och sälja villorna där förskola bedrivs idag på dessa båda orter.

Ett orosmoln är BREXIT och hur det påverkar oss liksom den de högerextrema och främlingsfientliga tendenser fortsätter att prägla vår tid.

Likaså utgör siffrorna för planåren 2018/2019 ett mörkt moln. Det är något vi måste arbeta vidare med och ta på högsta allvar.

Men allt är inte mörker. Jag vill också beröra några positiva händelser:

SOC får medel till ett projekt för att arbeta med integration av invandrarkvinnor vilket ger 4 nya tjänster och bättre förutsättningar för BUN

Skatteintäkterna ökar och kommunens ekonomi ser ändå överlag ljus ut .


Asylflyktingpengarna är INTE inkluderade i budget 2016 vilket kan ge cirka 10 miljoner överskott plus prognosen på 14,3 miljoner vilket ger ett resultat på 24,3 miljoner.

Näringslivet och arbetsmarknaden är i en positiv utveckling där exempelvis besöksnäringen blomstrar.

Vimmerby behöver en nystart. Vi behöver aktivt försöka arbeta mera tillsammans istället för emot varandra. Samarbete, diskussion och lyhördhet lägger grunden för bra och genomarbetade beslut. Beslut som kan förankras hos våra medborgare.

Vi har kommit en bit på väg. Idag tar vi ett steg framåt, mot en bättre budgetprocess. Och förhoppningsvis så ska processen kunna bli ännu bättre nästa år. Demokratiarbetet och medborgardialogen är nu viktigare än någonsin.

Slutligen vill vi betona att Centerpartiet trots signaler från BUN står enat bakom detta rambudgetförslag och yrkar på bifall till detsamma.


måndag 27 juni 2016

KF idag med en rad ärenden som ska avgöras före sommaren

Jag är i Stockholm idag med äldsta dottern som ska på intervju på amerikanska ambassaden inför sitt år i USA. Det var mycket svårt att få tid och det är lång kö för intevjuer där så tyvärr krockade det med KS och KF idag. 

Men det är en styrka att vi har många ledamöter som kan ersätta när några har förhinder. 

Vi har filat på rambudgetanförandet i helgen som Erik Paulsson kommer att framföra istället för mig. Han kommer också att närvara vid pressträffen med avsiktsförklaringen som jag som gruppledare för C redan skrivit under. 

Vårt rambudgetanförande kommer jag att publicera ikväll här på bloggen. 

söndag 26 juni 2016

WARMBADHUSET 2016

För sjätte året arrangerar maken och jag "Warmbadhuset- kultur för alla" med Ellen Larsson som kommunal sommarjobbare i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan, Vimmerby kommun och Vimarhem samt Vimmerby Kosntförening. 

Hoppas vi ses premiärkvällen den 4 juli eller någon av de andra måndagarna i juli. Vid regn försöker vi ändå så ta med kläder efter väder. Vi bjuder på kaffe i pausen! 

VÄLKOMNA!

Rambudgetanförande

Centerpartiet och alla andra sju partier i kommunfullmäktige erbjuds att hålla rambudgetanföranden på KF-sammanträdet imorgon kväll. 

Jag filar på vårt anförande tillsammans med Erik Paulsson och under dagen idag ska det bli klart. Därefter ska vi skicka det till vår fullmäktigegrupp så att det är förankrat i Centerpartiets grupp så att alla känner sig delaktiga i den politik som vi driver. 

Det är för mig mycket viktigt att förankra och diskutera vad vi lyfter för frågor och vilka motioner som vi lägger fram. Därför är det extra viktigt att fira en framgång med hela partiet. Vår motion om bostadsförsörjningen och behovet att ta fram riktlinjer för den i samråd med styrgruppen som arbetar med at ta fram en social lokal utvecklingsplan bifölls av KS den 21 juni och ska hanteras av KF imorgon. Detta görs nu på Centerpartiets initativ och möjliggör nybyggnationer av lägenheter inkluderat gruppbostäder i Vimmerby. Staten ger 60% investeringsstöd och ansökan måste vara inne den 1 oktober 2016 för att Vimmerby kommun ska vara med i den första ansökningsomgången. För det krävs ett antaget och aktuellt program för riktlinjer för bostadsförsörjningen. Det ska nu tas fram och vi ska även beslut om att aktualisera ÖP vilket också är ett krav för att få söka medfinansiering. 

Tomas Holgersson och jag gjorde ett utspel i Vimmerby tidning torsdags som publicerades i fredags om detta. 

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/statlig-stod-gor-det-mojligt-att-bygga-20160624/

Pistolsmedens möjliga byggnation kan exempelvis snabbt dammas av då allt var klart för byggnation där när Micael Glennfalk plötsligt hindrade Vimarhem från att sätta spaden i jorden år 2013. Pistolsmeden hade stått färdigt nu och kommunen hade sluppit dyra speciallösningar för årligen flera miljoner kronor extra om Vimarhem under TomasHolgerssons ordförandeskap hade fått besluta enligt bolagets och kommunens bästa. Trygghetsboende skulle prioriteras då men det har inte blivit möjligt varför jag ser det som att Micael Glennfalk återuppfann punkteringen på bostadsmarknaden i Vimmerby genom sitt agerande att inte låta ett kommunalt bolag själva få besluta om sin nästa byggnation.

Idag skriver DV om detta: 
http://www.dagensvimmerby.se

Nu kan vi rätta till detta och socialnämnden har tydligt uttrckt ett ytterligare behov av nya gruppbostäder 2019. Vår motion gör detta möjligt! Tack KS för ert insiktsfulla och snabba beslutande om bifall till motionen. Hoppas KF gör detsamma. 

Här kan du läsa handlingarna till KF den 27juni http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Kungörelsen_KF_20160627%20(2).pdf

fredag 24 juni 2016

KOLLO VID APOLLO

Jag föreslår nu när Stjärnevikskollot tyvärr är nerlagt att KS som nu har ansvaret för kutur- och fritidsfrågor i kommunen, att kollo ordnas vid Apolllostugan vid Borstingen. Kommunen äger nu denna lilla stuga och tillhörande badplats och barn och ungdomar kan trafiksäkert cykla till Apollostugan nu när Trafikverket har byggt cykelbana längs med riksvägen. 

Bad- och lek vid en sjö är oslagbart för barn och ungdomar och detta kan ledas av kommunalt arbetande ungdomar tillammans med Fabrikens personal. 

Kolloverksamhet i kransorterna bör också ordnas i samverkan med föreningslivet där och med hjälp av de statliga stöden för detta. Företrädesvis ska detta ordnas vid badsjöar tycker jag. 

Peter Högberg ska ha cred för sitt arbete med FBSK

Kommunen hanterar dock ärendet på ett sätt som gör att det blir otydligt för förenigarna vad som gäller. 

Kultur och fritidsnämnden beslutade den 30 november att bifalla FBSKs ansökan och skickade ärendet till KS eftersom alla investeringsbeslut ska tas i kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen beslutade att ändra Kultur- och fritidsnämndens beslut och sänka investerinsgbidraget frpn 1027000 till 500000kr.

Peter Högberg är den politiker som varit delaktig i samtalen under hela processen sedan FBSK ansökte om medel till att bygga omklädningsrum år 2011. 

På måndag ska ärendet beslutas och KS föreslår inte enligt Peter Högbergs och den eniga nämndens beslut om att bifalla FBSKs ansökan utan det är Helen Nilsson som yrkat på ett stöd på 500000 i KS. 

All heder åt Peter Högberg som yrkade bifall till FBSKs ansökan om 30% investeringsstöd till sin byggnation av en mötesplats i Frödinge med ett tillgänglighetsanpassat gym, omklädningsrum mm i anslutning till Frödinge bgdegård. 

torsdag 23 juni 2016

Nordeas kontor lämnar Vimmerby idag

http://www.vimmerbytidning.se/debatt/fran-lasekretsen/mikael-sandstrom---hej-da--banken!--20160622/

Michael Sandström skriver en krönika om hur han ser på att Nordeas bankkontor läggs ner i Vimmerby. Jag delar Sandströms beskrivning och beklagar Nordeas beslut samtidigt som jag gratulerar Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank och Vimmerby Sparbank som sannolikt kommer att expanderakraftfullt  i Vimmerby nu. 

Det måste vara möjligt att undvika centralisering och ökade fysiska transporter för anställda och för kunder. Självklart vill du besöka ett bankkontor när du exempelvis vill låna till ett hus, placera pengar eller samtala om hur du ska hantera olika ekonomiska frågor. Företagare, föreningar och privatpersoner behöver närkontakt och möjlighet att träffa personal på sitt bankkontor. Allt kan inte skötas via internet vad gäller bankaffärer. Det är inte rimligt i ett samhälle samtidigt som jag självklart förstår att exempelvis kontanthantering mm förändras när människor använder digitala tjänster i allt större omfattning. 

Jag kommer att som politiker på allvar driva frågan om att kommunen ska kräva ett lokalkontor av den bank som ska sköta kommunens bankaffärer. Bank ska upphandlas snart på nytt eftersom den upphandling som Nordea vann för några år sedan snart går ut. 

onsdag 22 juni 2016

Riktlinjer för bostadsförsörjning ska tas fram

Regeringen har avsatt medel att söka för investeringsstöd på 60% för byggnation av nya bostäder. Ett villkor för att kunna söka är att kommunen har antagna riktlinjer för bostadsförsörjningen och en aktuell ÖP. 

Kommunstyrelsen tog igår beslut om att påbörja arbetet med framtagandet av riktlinjer för bostadsförsörjning och en aktualisering av översikstplan. 

I april 2016 lämnade jag in en motion från Centerpartiet om detta och igår valde ett enigt KS att bifalla vår motion. Vi tackar för den snabba hanteringen av denna viktiga motion då bostadsbristen är stor i Vimmerby kommun nu. 

Dessa statliga medel är en förutsättning för att Vimarhem exempelvis ska kunna ta beslut om att bygga det planerade huset inkluderat gruppbostad som finns ritningar till på Pistolsmeden. Socialnämnden har uttryckt tydligt till KS att gruppbostäder behöver byggas. Nu krävs handling av KS så besluten igår är mycket viktiga för att kommunen ska kunna söka medel före den 1 oktober då den första ansökningsomgången stängs. Jag anser att det måste vara möjligt för Vimmerby kommun att söka medel ur denna första omgång och troligen är sannolikehten att få tilldelning av medel större om man är med i första omgången då många kommuner inte har alla handlingar på plats och kan söka. 

Jag kommer att driva på så att ÖP aktualiseras och så att riktlinjer för bostadsförsörjningen tas fram och att ansökningsprocessen påbörjas så att vi skickar in vår ansökan senast den 1 oktober. Det är viktigt för Vimmerby. Jag läser om Hultsfreds kommuns byggnationer och kan Hultsfred så kan vi, anser jag.  

Motionens att-satser som bifölls igår är :

Centerpartiet föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar


- att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vimmerby kommun med sikte på ett program för kommunens bostadsförsörjning för 2017-2022.

 

          - att diskutera och förankra arbetet med framtagandet av riktlinjerna via exempelvis arbetet med               den sociala lokala utvecklingsplanen. (SLUSEN)


Regeringens stöd beskrivs här och ansökningsfönstret är öppet från den 15 juni till den 1 oktober 2016. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/04/regeringen-ger-kommuner-byggbonus-for-bostadsbyggande/

 

Motion till Kommunfullmäktige i Vimmerby 20160419

 

Vimmerby kommuns bostadsförsörjningsprogram

 

Varje mandatperiod ska Sveriges kommuner enligt Plan och bygglagen 2 kap. 3§5 (2010:900) ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen så att kommuninnevånarna tillgodoses vad gäller bostäder.

 

Kommunstyrelsen i Vimmerby beslutade år 2013 att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen men det arbetet verkar vara vilande.

 

Nu är det dags att fokusera på denna fråga igen då det finns stora behov av bostadsbyggande i kommunen. Det senast beslutade bostadsförsörjningsprogrammet i Vimmerby kommun gällde för 2003-2013 vilket också pekar på att kommunen saknar en plan för bostadsförsörjningen. I det nyss framtagna tillägget till ÖP för tätorten finns några sidor om bostadsplanering och befolkningsunderlag men det krävs mer strategisk planering för bostadsförsörjningen än så. Kommer exempelvis statliga stöd framöver för att bygga bostäder i kommunerna är det värdefullt att ha en framtagen plan för bostadsförsörjningen.


Centerpartiet föreslår 
därför att kommunfullmäktige beslutar

att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vimmerby kommun med sikte på ett program för kommunens bostadsförsörjning för 2017-2022.

 

- att diskutera och förankra arbetet med framtagandet av riktlinjerna via exempelvis arbetet med den sociala lokala utvecklingsplanen. (SLUSEN)

 

För Centerpartiet i Vimmerby kommun gm

 

 

Ingela Nilsson Nachtweij

 tisdag 21 juni 2016

Kulturbeskattning och ologisk landsbygdsfientlig kulturpolitik

Dagens blogginlägg ska handla om kulturbeskattning av våra "kulturskatter" som teater och bio.

Astrid Lindgrens värld har fått kulturmoms på hela entréavgiften retroaktivt och framgent och det är mycket bra. Tidigare fick man bara den lägre momsen på en del av entréavgiften. Skälet är att man får "teatermoms" på hela biljetten. 

Filmvisning på bio ska från och med årsskiftet tyvärr beskattas med 25 % moms för att finansiera svensk film. Det beräknas att ge 260 miljoner till statskassan. Då har man inte räknat in att den högre momsen innebär att många biografer troligen kommer att lägga ner och/eller få färre besökare. De 260 miljonerna blir mindre framöver i takt med att färre och färre får möjlighet att se film på bio. Film är bäst på bio men inte i en ödslig salong, anser jag. 

Föreningsdrivna biografer är viktiga på landsbygden och drabbas inte lika hårt av detta beslut då föreningar inte lyfter moms. (Självklart riktigt och ska vara så framgent) ) Risken för snedvriden konkurrens om momsen höjs till 25% för de företagare som driver bio är dock uppenbar. Men samtidigt är många föreningsdrivna biografer idag momspliktiga. Det beror på att när man digitaliserade biografen så för att kunna dra av momsen på utrustningen man köpte in, ofta med stöd både från staten(Alliansregeringen satsade ett antal miljoner på detta efter förslag från C) och kommunen, då valde man att momsregistrera sig. Att betala 6 procent på biobiljetten var billigt för att slippa betala moms på utrustning för flera hundratusen och ibland upp mot miljonen. Handlar kanske också ännu mer om att kunna dra av momsen på filmhyran till distributören, som är sex procent. Så också många föreningar drabbas hårt av momshöjningen.

Demokratimimister och kulturminister Alice Bah Kunke planerar att hålla fast vid budgetbeslutet att höja biomomsen trots att kulturutskottet röstat för att bevara nuvarande moms och även en majoritet i riksdagen har uttryckt detsamma under våren 2016.

Statliga museer varav de flesta finns i våra storstäder ska även fortsättningsvis ha fri éntre vilket exempelvis gynnar turister men missgynnar landsbygdsbor då tillgängligheten av naturliga skäl till museer i storstaden är lägre för landsbygdsbor. Visas opera eller teater på biografen i Vimmerby blir det med den lägre momssatsen. 

Bah Kunke har satsat miljoner på kostnadsfria sommarlovsaktiviteter men avser att biobesök ska minska i frekvens på grund av sämre förutsättningar för landsortens privata biografer. Biobesök på sommaren är en uppskattad sommarlovsaktivitet på många orter liksom skolbio som bryter undervisningen och som ger många barn möjligehten att se film på bio. 

Min slutsats är att det saknas logik i dagens kulturpolitik. Är det en prioritering av "finkultur" och nedmontering av "film på bio" för många som är syftet. Fråga vilken medborgare som helst vad som efterfrågas mest och svaret blir "film på bio". Det borde en regering och en demokratiminister lyssna på, anser jag. 

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/momshojning-blir-nadastoten-for-biografen-i-vimmerby-20160620/

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/kultur/e/5684/momshojningen-hotar-bions-framtid/

måndag 20 juni 2016

Gruppmöte ikväll

Centerpartiet i Vimmerby välkomnar alla intresserade till vårt gruppmöte i Stadshusets Södra Vi-sal kl. 18.30 ikväll. 

Vi ska gå igenom rambudgetförslaget och alla andra ärenden som ska avhandlas på kommunfullmäktigesammanträdet den 27 juni kl. 15. 

Kungörelsen finns att läsa på kommunens hemsida. Kommunstyrelsens ansvarsfrihetsprövning ska hanteras ikväll och kommunfullmätkiges presidie har begärt förklaringar av kommunstyrelsen och av Micael Glennfalk som var KSO under större delen av 2015 som detta ärende behandlar. Bifogat finns den protokollsanteckning som Marcus Jonmyren lämnat in. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Kungörelsen_KF_20160627%20(2).pdf

Ärende 13 gäller FBSK och deras ansökan om 30 % investeringsstöd från kommunen för sin byggnation av omklädningsrum och tillgänglighetsanpassat gym. Detta är en satsning som görs i samverkan med Frödinge Bygdegårdsförening och som kommer att stärka och bygga en ännu bättre mötesplats i FRödinge. Därför kommer Centerpartiet att yrka bifall till föreningens ansökan och vi kommer även att votera denna fråga då den har pågått sedan 2011 och FBSK har anpassat sig efter kommunens önskemål och samtidigt sökt och fått medfinasnisering från Allmänna arvsfonden och Smålandsidrotten/Rilsidrottsförbundet med flera för sin satsning. 

Kommunen har flera gånger utfärdat löften om att stötta föreningen och det löftet anser vi i Centerpartiet ska infrias så att föreningen kan genomföra sin byggnation enligt sin plan. 


fredag 17 juni 2016

Invigning av Bröderna Lejonhjärta

En helt sagolik och fantastisk invigning hade jag äran att uppleva igår kväll tillsammans med min familj och många andra djupt imponerade människor. Grattis till en riktig fullträff,Ulrika , Nils och Jocke och alla inblandade! Allt klaffade perfekt och ingen detalj har lämnats åt slumpen. Välgjort, välregisserat, välrepeterat , mycket väl genomfört! Superlativerna räcker inte...Kvalité rakt igenom och skådespelarna gjorde alla en imponerande insats liksom alla runt omkring och inte minst de som under ett helt år slitit och kämpat för att få allt klart till idag. 10.30 den 17 juni öppnar Bröderna Lejonhjärta. Den är redan en SUCCÈ! GRATTIS ALV!

Åk till Sveriges mest välskötta och storsatsande park! Den ligger i Vimmerby och det är det bästa av allt tycker jag. Tack Astrid Lindgren för dina sagor och Tack sagobröderna Rein Soovik, Per Jalminger och Tommy Isacsson som påbörjade denna saga utan slut! Ni förtjänar kommunens guldmedalj och hederspris för att ni hade modet och fantasin att börja bygga Sagobyn och att ni tog det ansvaret för Astrid  Lindgrens uppväxtkommun. 

Slutligen riktar jag ett STORT TACk till Saltkråkan som överträffat alla förväntningar som vi i kommunen hade när vi sålde en stor andel av parken till er. 

VARMT VÄLKOMNA TILL VIMMERBY ALLA! torsdag 16 juni 2016

Öppet gruppmöte den 20 juni


Bostadsbyggande måste göras i Vimmerby snarast

Kommunledningen måste snarast kraftfullt skapa förutsättningar för bostadsbyggande i Vimmerby. Det är nämligen akut bostadsbrist.

Bostadsrätter på 130 kvadratmeter vore mycket önskvärt för det skulle sätta igång flyttkedjan så att äldre som äger hus men som inte riktigt orkar med snöskottning, fastighetsunderhåll och trädgårdsskötsel får möjligheten att sälja sin villa till en småbarnsfamilj och flytta till en bekväm lägenhet.

Ett flervåningshus liknnde det som Vimarhem har planerat och var så nära att bygga för några år sedan på Pistolsmeden med gruppbostäder på en våning är också en mycket viktig satsning för kommunen. 

Jag får inspel från många olika håll när jag möter människor i Vimmerby att bostadsfrågan är en av de mest akuta att ta tag i. Ett inspel jag fått nyligen är från en mindre aktieägare i Vimmerby tidning och deras projekt Morkullan som skulle kunna byggas och ge ett antal lägenheter , centralt i Vimmerby, nära resecentrum. 

Vi i C har däröfr lagt en motion om att ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen för att kunna möjliggöra statlig medfinansiering av byggnationer. Ansökan i första omgången är öppen nu och fram till oktober så de nya riktlinjer måste tas fram nu. Ingen har ännu fått uppdraget att arbeta med framtagandet vad jag vet så det är prio ett i min värld. 

Jag läser om bostadsbyggandet i våra grannkommuner och idag var det en privat aktör i Vireserum, Prolympia som ville bygga lägenheter. 

Detaljplanelagd amrk är en annan bristvara som måste åtgärdas. Idag har Vimarhem Uven och Pistolsmeden. Håkan Carrlsson äger Blåsekulle som står för fäfot. Kommunen har Karlbergstomten, Gamla Cityköket och i princip inget mer. Detaljplan för bostäder görs nu för ett område vid Nybble.

Det brådskar...handling krävs. 

onsdag 15 juni 2016

Vimmerby kommun i samarbete med AF beviljas 8,7 miljoner till arbete med Arbetsintegration kvinnor

Nu är det klart. Leif Larsson har meddelat att Vimmerby kommuns ansökan är beviljad av Partnerskapet och de insatser som man vill göra kommer att stöttas med resurser från EUs strukturfonder. 

Grattis Tobias Ragnarsson och de andra som arbetat fram ansökan. Nu stärks vår verksamhet med Arbetsintegration kvinnor på ett kraftfullt sätt. Mötesplatserna är en del i detta arbete. Ser fram emot fortsättningen och ökningen av insatserna på detta område. Arbetsförmedlingen och Vimmerby kommun är sökande och samverkanspartners är Vimarhem och Vimmerby IF. YXERN MÅSTE RÄDDAS NU! Läget är AKUT!

Nils Leine på Kammarkollegiet är tydlig och skriver i ett brev till länsstyrelsen i Kalmar att det saknas lagstöd för att inte frångå vattendomens reglering vid ett akut läge för sjön Yxern. Länsstyrelsen måste nu agera och kräva att kraftverksägarna nedströms utloppet stryper tappningen så att inte sjön sjunker mer. 

Många kräver insatser av Länsstyrelsen nu och detta måste prioriteras. Ladnshövdingen är inbjuden av mig att se med egna ögon hur sjön ser ut. Varmt välkommen och jag förväntar mig respons på min inbjudan som skickades för två veckor sedan. Nedan finns bilder som Eva Svensson tagit vid Gröpplesand igår. 

Inkluderande föreningsliv

Jag arbetar för att Vimmerby kommun ska stärka sitt arbete med inkluderande arbete i samverkan med föreningslivet. Det civila samhället kan skapa oanade positiva effekter för inkludering vilket ger hela samhällsbygget i Vimmerby ett lyft. 

VIF har blivit prisade för Mötesplatsarbetet i Bullerbyn och på Ceos och det arbetet måste fortsätta anser jag. 

Socialnämnden har sökt medel från EUs sociala fond för att fokusera integrationsarbetet på de utrikesfödda kvinnorna.

Idag har partnerskapet beslutsmöte på Gotland så det är mycket spännande väntan idag. 

Mötesplatsutvecklingen skulle stärkas på ett kraftfullt sätt om dessa medel beviljas. Tobias Ragnarsson på Arbetsmarknadsenheten har en strategisk plan där detta är en viktig pusselbit. 

Väntar på besked från Leif Larsson, som är ordförande i partnerskapet.

tisdag 14 juni 2016

Pressträff idag kl. 8.30

Igår frågade jag om det skulle vara möjligt för mig att delta i pressträffen om beslutet som KS tog igår om förslag till rambydget för kommunen. Kommunfullmäktige får nu förslaget till beslut att ta ställning till den 27 juni. KS AU har tillsammans med kommunchef Carolina Leijonram och ekonomichef Mattias Karlsson samt vår nya controller Jakob Bank berett rambudgeten och idag berättar vi om det beslut som togs på ett extra KS igår. Vårt arbete med budgetberedningen har kännetecknats av respekt och lyhördhet. 

Tacksam att Tomas Peterson erbjöd mig att delta. Det blir den första presskonferensen i samband med ett KS som jag deltar i sedan jag tillträdde som oppositionsråd den 1 januari 2015. Demokratiarbetet är mycket bättre nu än vad det har varit sedan 2010 och det är bra för hela kommunen, anser jag. 

Medborgardialogen måste också bli bättre och därför bjuder Centerpartiet in till ett öpppet gruppmöte den 20 juni kl. 18.30 i Stadshusets Södra Vi-sal. Välkomna att delta i våra diskussioner inför kommunfullmäktige den 27 juni.  Vi kommer att diskutera rambudgetförslaget med mera. Ta med en vän och kom och hälsa på Sveriges mest öppna parti. Fler måste inkluderas och bli delaktiga i kommunens utveckling. Så bygger vi ett ännu bättre Vimmerby. Jag märker så ofta att Vimmerbybor är engagerade och vill bidra till kommunens förbättringsarbete. Senaste tiden har jag fått många konstruktiva förslag och givetvis berättar jag om dem här på bloggen. Det senaste var: 

Ring Petter Stordalen och erbjud honom Krönsmon! Klurar på den ett tag...

I dagens "Smålands näringsliv" som kom som bilaga till Vimmerby tidning fanns en annons från Utvecklingsavdelningen/näringslivsenheten. Den erbjöd industrimark på Krönsmon och handels- industrimark på Östra Ceos. Jag har tjatat om att vi ska kalla denna mark för företagstomter då vi måste se alla olika företag, även de som inte är industrier och erbjuda dem tomter. Det känns så omodernt att år 2016 erbjuda industrimark även om jag givetvis önskar att en industri vill etablera sig på Krönsmon eller Östra Ceos. Bilcenter som köpt den fina tomten vid rondellen vid Ceos är inte enbart ett handelsföretag utan kommer att bygga även bilverkstad. Det blir med andra ord ett kombinerat handels- och tjänsteföretag. Jag skrev om detta den 14 juli 2014 och 2011 och 2013, se bilder nedan. http://ingelann.blogspot.se/2014/07/nya-foretagstomter-i-vimmerby.html

Tjänstesektorn måste växa i Vimmerby och då måste vi locka företag inom tjänstesektorn. Besöksnäringen tillhör den branschen och flera medborgare har även föreslagit ett Lalandia på Krönsmon med linbana till ALV över ån. 

Det finns många konstruktiva alternativ till industrietableringar i Vimmerby! Tillsammans skapar vi möjligheter för alla. Inkludering är rättesnöret och framgångsfaktorn. Ett av de finaste orden i vår demokrati. 

måndag 13 juni 2016

På fredag hemförlovas Vimmerbys barn och ungdomar

Något Stjärnevikskollo blir det inte iår tyvärr. Det har drivits fram ett beslut om förändring av sommarlovsaktiviteter. Istället anställs en fritidsledare som ska arbeta med Källängsaktiviteter och Fabriken kommer också att åka ut en dag till varje kransorts badplats, om jag fått rätt info. Prova på Kickboxning, streetdans och fotboll blir det också i Källängen som har cafeet öppet alla vardagar 15-21.

Jag läste en krönika om sommarlov och semester, fattiga barn och hur man kan se på orättvisan i detta. 

Jag låter er läsa dessa kloka tankar här och uppmanar alla att reflektera över vilka sommaraktiviteter som ger era barn den största upplevelsen. Min erfarenhet är att barn oftast uppskattar det lilla och enkla och att exempelvis få bada och äta glass med vänner och familj. Långa flyg- eller bilresor brukar inte vara det mest populära. Sova på höskullen med kompisar, cykla på grusvägar, saft och bullar, smultron på strån, hölass, bara ben, hästar, kor, kattungar på skullen, sol och sjöbad är min barndoms somrar. 

http://www.smt.se/article/alla-har-rad-att-aka-och-bada/

Nedan finns sommarens program som publicerats på Dagens Vimmerby. På kommunens hemsida finns inget att läsa om sommarens aktiviteter ännu och om en vecka börjar sommarlovet! Vad händer den 20 juni i TUNA? Var träffar man Fabriken on tour? 

Särskilda evenemang: 

6/6 Nationaldagsfriande invigningsfest för Café Källängen

17/6 Källängsfestivalen

28/6 Prova på att dansa hip-hop breakdance

30/6 Prova på att dansa hip-hop breakdance

6/7 Allsång i Källängsparken 

12/7 Hoppborgsfest till förmån för Min Stora Dag

4/8 Rock Mot Cancer konsert

19/8 Avslutningsfest för Café Källängen

Fabriken On Tour:

20/6 Tuna
22/6 Storebro
27/6 Storebro
4/3 Gullringen
7/7 Frödinge
11/7 Locknevi
13/7 Gullringen
18/7 Södra Vi
21/7 Södra Vi 
25/7 Frödinge
27/7 Storebro
1/8 Pelarne
4/8 Södra Vi 
8/8 Rumskulla
15/8 Djursdala
17/8 Tuna 

Krönika: Alla har råd att åka och bada

 Bullerbybarnen har vita finkläder som inte blir smutsiga, trots att de klättrar över stenmurar och rullar sig i gräset. Inte ens dammet som yr från de förbipasserande häst- och vagnekipagen kan krackelera idyllen. De har just fått sommarlov och ingenting, absolut ingenting, skaver.

På gungan i trädet svingar de sig högt, i glasburkar samlar de maskar inför stora metarekvällen. På klipporna sitter de i motljus och räknar myggbetten på benen och om natten smyger de ut för att få en skymt av Näcken.

Det är en berättelse från längesen, och också just en berättelse, fullt medveten är jag om detta. Ändå är det i den jag hamnar i tanken, så pass att jag faktiskt måste leta fram skivan i barnens dvd-hög och titta en stund, efter att ha lyssnat på P1:s Plånboken som handlar om fattiga barn som gruvar sig inför sommarlovet. 

Majblommans sommarlovsrapport, berättas det, visar - inte oväntat - att sommarlovet för barn till föräldrar som har det svårt ekonomiskt är förknippat med skuld och skam. Det är inte svårt att förstå när spannet mellan dem som lägger minst och mest i semesterkassan, i värsta fall, går från noll till sexsiffriga belopp.

Samtidigt blir jag beklämd - av andra skäl. 

Jag må vara naiv, men i min värld är sommarlov som i Astrid Lindgrens Bullerbyn: bad från varma klippor, tusen myggbett och kladdiga maskar att meta med. 

Det är också så sjuåringens tankar går. Hon, som fortfarande pratar om den där enda natten då vi sov i tält, för två år sedan. Fråga henne och - skulle jag gissa - vilken nybakad ettakladdare som helst, och det är bad och en och annan glass som står högst på önskelistan för ett sommarlov i drömmarnas tecken. 

På gårdagens skolavslutning uttryckte barnen, inför en fullsatt kyrkolokal, sin kärlek till sommarlovet i egenskrivna dikter. Dikter om träden som är gröna, sjöar som är uppvärmda och blommor som doftar gott. Om hopprep och cyklar och evighetslånga skratt. 

Inte om Thailandsresor, nöjesparksbesök eller långa bilsemestrar ner i Europa. 

Och ja, jag må vara naiv – men inte så naiv att jag inte kan känna klumpen i magen när kompisen kommer tillbaka i augusti och berättar om storslagna äventyr och du berättar… just ingenting.

Samtidigt tänker jag: ingen borde behöva komma tillbaka med inget att berätta. 

Vi kan inte förbjuda föräldrar med pengar att lägga tusentals kronor på semesteräventyr - lika lite som vi kan förbjuda barnen att berätta om dem. Vi kommer aldrig ifrån det faktum att livet inte är rättvist, inte ens på sommaren.

Men det vi kan göra, med pengar eller utan, är att se på sommaren med barnens ögon. 

Alla har råd att bada i närmsta sjö.

Att plocka blommor i vägrenen.

Att dra in doften av en junikväll i ett djupt andetag.

Och kanske nån gång ta en glass på stan.

Barn är inte mer komplicerade än så.

Det borde inte vi heller vara.

lördag 11 juni 2016

Stolt över Vimmerby

Vimmerby IF berättade idag om sin inkluderande verksamhet för kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunke som själv bjudit in sig och sina tre tjänstemän till VIF, för att få veta mer om föreningens och kommunens samverkan kring integrationen. 

Stefan Bragsjö berättade om visionen och ambitionen att bli den minst segregerade kommunen, den mest inkluderande kommunen år 2026. Jag delar Stefan Bragsjös mål fullt ut. 

Navid och Qudrat som är ensamkommande från Afghanistan, och som pratar flytande svenska, berättade om integrationsarbetet i Vimmerby och hur de hjälpt och hjälper VIF med integrationsarbetet i praktiken. 

Bibliotekarie Maria Tunek berättade om det framgångsrika läsprojektet för nyanlända som hon drivit i samverkan med VIF. Kulturministern berättade om den nya bibliotekslagen och vilka förväntningar som hon och regeringen har på kommunernas biblioteksverksamhet. Det måste bli ännu mer extern och uppsökande då medborgarna och målgruppen inte besöker de bibliotek som finns idag i så stor omfattning som tidigare. 

Tobias Ragnarsson som leder den framgångsrika arbetsmarknadsenheten som kommunen startade 2012 berättade om satsningen på fyra olika mötesplatser i kommunen: Mötesplats Bullerbyn, Mötesplats CEOS, Mötesplats FABRIKEN och Mötesplats Storebro som är under uppbyggnad. Socialnämnden leder detta arbete. 

Stefan visade också filmerna om mötesplatserna och det fina arbete som David Lindgren med flera har skapat. 

Nyckeln är att skapa möten mellan människor och att lyckas att samverka mellan olika aktörer med samma mål.

Vi diskuterade även systemfel som behöver åtgärdas politiskt och även metoder för att kunna upphandla effektivare sätt för inkludering och samverkan med civilsamhället.

Vi fick även tips om IOP som står för IDEBURET OFFENTLIGT PARTNERSKAP som utvecklats i Västra Götaland och Skåne och som behöver implementeras i exempelvis Vimmerby ännu mer. 

Slutligen konstaterade kulturministern att hon ville flytta hit för att vi jobbar så bra tillsammans. Det var en bra avslutning på mötet. 

Tack för inbjudan VIF och för arrangemanget av ett bra samtal om den viktigaste frågan av alla, nämligen inkludering av alla i samhället. 

Håller med kulturministern om att Astrid Lindgren gett henne modet genom sina berättelser att "Fortsätta" även när man möts av motkrafter för att man sticker ut eller är annorlunda. Alla har en plats att fylla i vårt samhällsbygge! 

https://youtu.be/I5kScucCJT0 VIFs presentation av sin inkluderande verksamhet
Välkommen till Vimmerby kulturminister Alice Bah Kunke.

Välkommen till Vimmerby Alice Bah Kunke. Du möter ett Vimmerby som erbjuder både invånare och besökare kulturupplevelser utöver det vanliga. Med ett kulturarv genom Astrid Lindgrens författarskap till ett besöksmål och område där man genom kulturen både utvecklas och berikas.

”Vi behöver ett Sverige som håller ihop, då har kulturen och konsten en viktig roll som behöver ta stora steg framåt” har du uttalat vid ett tillfälle. Menar du allvar med det behöver vi schysta villkor i hela landet. Tycker du då att det är rimligt att storstadsregionerna får en större del av kakan?

Idag tas alla beslut om hur nya nationella pengar till kulturen ska fördelas i Stockholm. Däremot får vi i länen ta de svåra besluten om att skära ner resurserna till kulturutövarna, exempelvis när de statliga bidragen minskar. Självklart ska resurserna ut i länen, där sedan beslut tas om fördelning till olika kulturutövare.

Ett annat exempel på Stockholmsfixering är de närmare 90 miljoner kronor som regeringen tillfört de nationella museerna, där 13 ligger i Stockholm och 5 i övriga landet. Resurser som innebär att det är fri entré, finansierad av oss skattebetalare i hela landet både för oss, (läs främst de som bor i stockholmsregionen som har enkelt att ta sig till museerna) men även för exempelvis utländska turister. Är det rätt användning av våra kulturskattpengar - nej.

Som avslutning vill vi tacka Centerpartiets Kulturpolitiske talesperson Per Lodenius, som kämpat hårt för att den aviserade höjningen av momsen på biljettpriser, uteblir. Beslutet är taget i kulturutskottet. En sådan momshöjning hade varit förödande för de små biograferna som ofta finns på mindre orter. Det här beslutet var ett viktigt steg för att möjliggöra för att kultur ska erbjudas i hela Sverige. ”Vimmerby bio” kommer genom detta beslut att få större möjligheter att fortsätta visa film för Vimmerbybor och för våra besökare.

Vi hoppas att du framöver kan ha hela landet och orter som Vimmerby i åtanke när du arbetar med den nationella kulturpolitiken. Kulturen behövs både nu och i framtiden i hela landet.

Ingela Nilsson Nachtweij, (C) oppositionsråd Vimmerby kommun 

Ingegerd Petersson, (C) vice ordförande landstingets i Kalmar läns Kulturnämnd  

Christer Jonsson (C)  ordförande i Centerpartiet i Kalmar län, landstingsråd.

Anders Åkesson (C), Riksdagsman, Kalmar län

 

fredag 10 juni 2016

Konkret och konstruktiv handling krävs av ledningsgruppen och kommunledningen nu.

Det finns ett antal frågor som kräver hårt arbete nu:

1. Alla föreningar måste snarast få avtal gällande hyran för den anläggning som kommunen äger och exakt vad som ingår i hyran. Det gäller VIF, Vimmerby Ryttarförening och Vimmerby innebandyklubb. Hyresförlusten för CEOS är 400000kr och för Ryttarföreningen är den 80000kr. Se bild nedan.   

2. Vimmerby fiber måste få en handlingsplan för fortsättningen av fiberutbyggnaden i resten av kommunen. Den handlingsplan som finns antagen av kommunfullmäktige gäller inte just nu då investeringsbudgeten inte tillåter mer fiberinvesteringar. Samtal pågår om detta och Peter Högberg och Tomas Peterson har ett uppdrag att ta fram en plan för fortsättningen. De har gett ett uppdrag till Michael Johansson på ITSAM och jag väntar på delrapport om detta till KS i juni. Rimligen bör KS få en rapport den 21 juni. Medborgarna måste också få information och helst skulle det finnas en kontaktperson på Vimmerby kommun som svarar på medborgarnas frågor gällande Vimmerby fiber. Det har landsbygdsrådet efterfrågat. Just nu hänvisas man till Kevin Gibbs på ITSAM på den decimerade hemsidan http://www.vimmerbyfiber.se/sv/kontakt/ Idag sammanträder Vimmerby fibernät AB. Hoppas att leverans kommer till medborgarna så att alla kan planera för när man rimligen kan få en bredbandsleverans om amn bor i den västra kommundelen. 

3. Personalkostnaderna ökar i Vimmerby kommun. Budgetuppföljningen fram till april visar på att kommunen ligger 13 miljoner över budget för personalkostnader. Detta måste åtgärdas snarast. Vilka är skälen till ökade kostnader? Centerpartiet föreslog ett anställningsstopp i november 2014. Vad gör M och S för att komma tillrätta med kommunens driftkostnader? Konkreta åtgärder krävs nu. Sjukskrivningarna måste minska och en av åtgärderna är nyrekrytering av en HR-konsult på personalavdelningen. När förväntas resultat och hur arbetar kommunen med att nå budget för personalkostnaderna? 

4. Ny hemsida håller på att tas fram av kommunens nye webstrateg. Det ska bli spännande att få en mer interaktiv och modern hemsida där medborgarna kan lämna förslag. Västerviks kommun har infört E-förslag och det tycker jag att Vimmerby kommun också ska göra. Det finns så många engagerade medborgare som vill bidra i vår kommun. Vi politiker måste göra det möjligt.

5. Framgångsrikt integrationsarbete i samverkan med föreningarna måste fortsätta i samarbete med arbetsmarknadsenheten. När kommer beslutet om att fortsätta detta arbete som Vimmerby IF har inlett och som fler föreningar har visat intresse för att göra. Kulturminister Alice Bah Kunke kommer till Vimmerby imorogn och har valt att bjuda in sig till Vimmerby IF. Vi tre politiker som är råd i kommunen  och kommunchefen har bjudits in av VIF och den inbjudan tackar jag för. Det ska bli en spännande dag med invigning av kapitel tre av trädgårdarna på NÄS på eftermiddagen. 

6. Karlbergstomten bör bebyggas med bostäder snarast. Vem kan och vill? Bör den utlysas till försäljning för att byggprocessen ska ta fart. Den är detaljplanelagd för bostäder. 

7. Pistolsmeden bör också bebyggas med exempelvis fyra våningar högt hyreshus inkluderat gruppbostad. Senast 2019 behöver socialnämnden ytterligare en gruppbostad och då måste Vimarhem upphandla snart för att bygget ska stå klart 2019. 

8. Laddinfrastruktur för elbilar måste byggas med hjälp av stödet på 750000kr som Vimmerby kommun har beviljats av Naturvårdsverkets klimatpengar. En plan för hur detta ska ske på ett smart sätt i samverkan med näringslivet har KS AU gett energirådgivaren och hållbarhetsstrategen i uppdrag. VEMAB är en viktig aktör i detta framtidsarbete för en omställning till en fossilfri fordonsflotta. Färdplan 2020 måste påskyndas.

Slutligen finns dock en positiv prognos för kommunens ekonomi 2016 jämfört med 2014 som var ett år som inte alls innehöll kostnadstäckning. Det året var ett år där kommunens kostnader överskred kommunens intäkter på ett helt oförsvarligt sätt. KS har nu fått kontroll på ekonomin men det återstår som sagt en hel del åtgärder exempelvis enligt ovan. torsdag 9 juni 2016

Behov av bostäder

Detaljplanelagd mark för bostäder är en bristvara i Vimmerby och det måste åtgärdas. Riktlinjer för bostadsförsörjningen måste också tas fram snarast så det blir möjligt för kommunen att medfinansiera byggnationer med statliga bidrag. 

Ett område som skulle vara möjligt är vid gamla Citykökets tomt. Vem vill bygga där? Vem har kapital och möjlighet?Kontakta kommunen om det finns intresse och presentera Ditt förslag på bggnation. 

Blåsekulle är en annan plats som borde bebyggas men den tomten är privatägd och står för tillfället för fäfot tyvärr. 

Jämställdhetsarbete i Vimmerby kommun

Jämställdhetsplanen är på G. De sista diskussionerna pågår nu om den innan den läggs fram för politiken så att KS och KF får möjlighet att anta den. Viktigt dokument för att hela kommunen ska bli bättre på jämställdhetsarbete. Anja Persson har varit samordnare för detta arbete och hon är också involverad i Tjejouren Madicken som igår öppnade Ylva Sandströms utställning om genusperspektivet på Warmbadhuset i Vimmerby. Jag hade förhinder igår kväll då det var vernissage men jag ska passa på att besöka den snarast. 

Jag var på gruppledarmöte igår kväll och jag var den enda kvinnan på plats då de två andra kvinnorna som är gruppledare hade förhinder att delta. (Marie Nicholsson M ,Caroline Axelsson, MP). 

Gruppledarna är 

S Kenneth Björklund
M Marie Nicholsson 
C Undertecknad
V Lars Johansson (Jens Stenman var ersättare igår)
KD Sven Weckfors (Ola Gustafsson var ersättare igår)
L Jimmy Alexandersson

Förhinder: 
SD Sandor Högye 
MP Caroline Axelsson

KF ordförande Lennart Nygren
KSO Tomas Peterson
SOC ordf Eva Berglund
BUN ordf Lis- Astrid Andersson
MOB Lars-Inge Green

Ledningsgruppen är mer jämställd 
Kommunchef: Carolina Leijonram
Socialchef: Anette Nilsson
Barn och utbildningschef: Birgitha Sahlin
Ekonomichef: Mattias Karlsson
Samhällsbyggnadschef: Mikos Hayhazi
Utvecklingschef/Näringslivschef: Patrik Kinnbom
Administrativ chef: Anna Erlandsson Karlsson
Personalchef: Monica Bergh

onsdag 8 juni 2016

Näringslivsråd måste aktiveras nu

KS och KF har tillsatt ett näringslivsråd men det har inte arrangerats något möte sedan i oktober 2015. Enligt strategin ska det arrangeras 4 möten årligen med näringslivsrådet och med industrirådet, 

Jag föreslår av flera skäl att det arrangeras ett möte för att återuppta näringslivssamverkan mellan kommunen och alla arbetsplatser i kommunen. Det finns stora behov av att samtala och diskutera olika frågor kring näringslivsutveckling. Det räcker inte med Godmorgon och Godkväll Vimmerby enligt mig. Dialogen saknas där. 

En fråga som berör näringslivet kraftfullt är trafikinfrastrukturen. Trafikverket föreslår nu en sänkning av hastigheten från 90 till 80 km/h på flera av vägarna runt Vimmerby (23/34/40).

KS antog igår ett remissyttrande som är underskrivet av de tre råden i kommunen om detta. Tyvärr har det inte förekommit någon dialog med näringslivet om detta. Det hade blivit starkare om exempelvis Företagarnas ordfröande också skrivit under vårt remissyttrande till Trafikverket där vi anser att det är olämpligt att sänka hastigheterna i dagsläget. Bättre att satsa på underhåll och förbättringar än att sänka hastigheterna. 

 

 

Vimmerby 2016-06-02

 

 

Trafikverket

 

 

 

Vimmerby kommun avvisar bestämt Trafikverkets förslag att sänka maxhastigheter på riksväg 23/34 och stora delar av riksväg 40 från 90 till 80 km/tim inom vår och flera näraliggande kommuner.

 

Kommunen har en geografisk position som i alla lägen kräver tran-sporter av både gods och personer. Eftersom järnvägsinfrastrukturen är kraftigt undermålig är vägnätet helt avgörande för vår livskraft och utveckling. Att reducera vår fysiska tillgänglighet med ca 11% är katastrofalt. Det är så illavarslande att det sätter ned vår framtidstro och frågar vi oss om perspektivet samhällets utveckling och över-levnad över huvud taget finns med i Trafikverkets överväganden.

 

Det är dessutom så långa sträckor som föreslås få nedsatt maxhastig-het att det väsentligt kommer att påverka tider och därmed kostnader för alla transporter och all verksamhet inom vår kommun.

 

Vi har förståelse för verkets önskan att begränsa svåra olyckor, men det är i helt orimlig proportion av negativ konsekvens för alla områden i en kommunikationsberoende kommun som Vimmerby.Naturligtvis är omfattande investeringar i väg- och järnvägsnät det enda långsiktigt hållbara alternativet.

 

Arbetspendling, utbildningsresor, icke akuta sjukresor, resor till samhällsservice som flyttat från Vimmerby under senare år, integration, ja listan kan göras mycket lång med faktorer som påverkas negativt. 

 

Kollektivtrafik med buss, skogstransporter, mjölktransporter till sveriges enda torrmjölksmejeri, livsmedelstransporter från bryggeri och förädlingsindustri. Godstransporter från underleverantörer där kunder kräver minutprecision av leveranser, allt försvåras och fördyras.

 

 

Tomas Peterson   Helen NilssonIngela Nilsson Nachtweij

kommunalråd   kommunalråd  oppositionsråd


Kultur- och fritidspolitiker Nilsson Nachtweij efterfrågar information

Samspelet mellan personal och politiker på alla nivåer är avgörande för effektiviteten och besluten som tas i ett demokratiskt samhälle.

Jag anser att det måste finnas rutiner för hur ärenden ska redogöras för kommunstyrelsen. Det största exemplet på brist i dessa rutiner i Vimmerby kommun är utan tvekan Vimmerby fiber och det stora projektets bristande information till de som är ansvariga för verksamheten. Hur ska styrelsen kunna styra utan information och rutiner för hur informationen ska ges. 

Men det finns flera behov av information till KS vad gäller den nu nedlagda nämnden för Kultur och Fritidsfrågor.

Kommunstyrelsen har ansvaret för dessa frågor sedan den 1 februari. Kommunchefen har tagit initiativ till bildandet av en utvecklingsavdelnng och tillsatt Patrik Kinnbom som nu är både utvecklingschef för kultur, fritid och turism och näringsliv samtidigt som han är näringslivschef. 

Under våren har ett antal beslut verkställts som den nedlagda nämnden tog i slutet av 2015. Dessa har vi i kommunstyrelsen inte fått information om och det blir problem för oss som sitter med ansvaret när vi ska förklara handläggningen och verkställandet för medborgarna om vi inte får tydlig information om allt. 

Detta måste förbättras för att vi ska lyckas med flera av de utmaningar som vi har framför oss. 

Som oppositionsråd och ansvarig kultur- och fritidspolitiker kommer jag att intressera mig för: 

1. Avtal med VIF måste fram snarast om hyra för CEOS, både gräsplanen och arenan. VIF sa upp hyresavtal år 2012 och om jag förstått det hela rätt så finns inget avtal sedan dess och frågan är hur mycket VIF har betalat i hyra sedan dess. Jag misstänker att det finns en orättvisa mellan föreningarna i kommunen som måste benas ut snarast.

2. Sommarlovsaktiviteterna som finansieras av regeringen med 225000 och med pengar som tidigare gått till Stjärnevikskollot. (nedlagt i december 2015 av nämnden) På hemsidan finns inget om vad kommunen erbjuder istället för kollot i Stjärnevik. http://www.vimmerby.se/kultur-fritid/allaktivitetshuset/sommaren-2016/

Föreningarna bjöds in att söka medel för kostnadsfria sommaraktiviteter. Tre föreningar sökte och 2 fick bidrag, VIF för spontanfotboll i Källängen och Vimmerby kickboxning för prova på-aktivtet i Källängen. Inga aktivteter kommer att arrangeras av föreningar i kranosorterna vad jag vet. 

Vattenvaneträning vid en badsjö ser jag som extra viktig nu när simkunnigheten visat sig sjunka bland landet unga och många familjer besöker inte badsjöar på sommaren.  Jag efterfrågade information om detta på KS igår men det fanns ingen som kunde ge denna så det blir en punkt på dagordningen den 13 juni eller den 21 juni. En fråga som jag vill ha svar på är hur Källängsfestivalen finansieras den 17 juni så det bästa är om vi i KS kan få info den 13 juni, tycker jag. 

3. FBSK och byggnation av omklädningsrum och tillgängligt gym. C och V yrkade på att FBSK skulle få den miljon som man ansökt om vilket motsvarar 30 % av investeringen. M och S anslog 500 000kr av flyktingpengarna till FBSK. Ärendet avgörs i Kommunfullmäktige den 27 juni. 

4. Vimmerby som dansnod. Jag har blivit inbjuden till ett samtal om Vimmerby som dansnod utifrån den motion om detta som jag skrivit och lagt in till KF i april. Anders Degerman, Jennie Leander Lilja och Kajsa Lundahl vill träffa mig nästa vecka och det ska bli ett mycket intressant och viktigt samtal om hur vi kan profilera Vimmerby ännu mer vad gäller dans. 

Ännu en dag som politiker i Vimmerby väntar. Hör gärna av er med synpunkter och förslag på förbättringar. Ring 0492-769007 eller mejla till ingela.nilsson.nachtweij@vimmerby.se.