torsdag 30 november 2017

På gång 2018 i Vimmerby

Vad händer nästa år i vår kommun?

De gröna näringarna med mjölkproduktionen som bas fortsätter att vara en betydande och viktig del av kommunens näringsliv. Mjölkpriset ligger stabilt eller höjs och skogsnäringen fortsätter att gå bra.

Förenings- och kulturlivet i Vimmerby får 100000 kr mer i stöd från kommunen. Ett förslag från C som S och M gjorde till sitt. Mycket viktigt för vår kommun eftersom föreningslivet och kulturlivet är kittet som berikar livet för oss som bor och verkar i kommunen.

Vimmerby kommun får en helt ny hemsida med mycket mer interaktion och möjligheter till medborgardialog. I Dagens Samhälle idag beskrivs vilka kommuner som har de bästa hemsidorna. Längtar...

Familjecentral blir verklighet. Vimmerby är den enda kommunen som inte ännu har en familjecentral i Kalmar Län och Peter Högberg uttryckte visst igår på landstingsfullmäktige att det inte varit en prioriterad fråga, tyvärr. MEN nu ska det bli fart på avtalsförhandlingen med Landstinget om en familjecentral i Vimmerby. Helen Nilsson har också avsatt medel i budget för detta.

Astrid Lindgrens Värld fortsätter att bygga ut sin fina stugby med 200 bäddar och spräcker drömgränsen 500000 besökare inkluderat Astrid Lindgrens Näs.

Åbro, ARLA och Ljunghälls fortsätter att utvecklas positivt liksom Frödinge mejeri, STG, RM, MIR och Polyform med flera större företag.

Östra Ceos får Ekelunds företagsby, Bilcenter, Strömstyrkan och Dollarstore.

Krönsmon får en infart.

Kvinnojouren får fördubblat anslag tack vare Vänsterpartiet som fick sig hela kommunfullmäktige på sitt förslag.

Vimmerby hockey och Vimmerby innebandy gör en förstudie för en kultur- och idrottsarena mellan befintlig Ishall och Idrottshall.

Vimmerby energi- och miljö bygger laddstolpar.

Vimarhem bygger på Pistolsmeden och installerar solel på taket där.

Allas Vimmerby startar igång bygdegrupper med företag, föreningar, eldsjälar och lokala politiker i alla kransorterna. Djursdala är modell för det arbetet. Mötesplatsmodellen som är helt unik och framgångsrik utvecklas.

Alla skolor i kommunen profileras och det fria skolvalet marknadsförs så att familjer väljer den skola som de anser passar dem bäst.

Vimmerby fiber avslutas och Vimmerby fibernät AB tar över kommunens fiberutbyggnad i samverkan med ITSAM och VEMAB.

Zitius bygger fiber i Locknevi, Frödinge och Brantestad.

Sevede fiber börjar byggas.

Vimmerby får digitala trygghetslarm som en av de sista kommunerna i Kalmar Län.

VIMMERBY FÅR ETT NYTT LEDARSKAP efter valet den 9 september!

onsdag 29 november 2017

Medborgardialog är ett av de vackraste orden i en demokrati

Jag fick tillgång till en minut på GODMORGON VIMMERBY igår.

Passade på att använda den för att beskriva att vi politiker måste bli bättre på att möta företagare, föreningar och medborgare. Därför bjöd jag in mig till arbetsplatser och företag för att lyssna in hur vi tillsammans kan bidra för att stärka vår attraktionskraft. Jag kommer att göra minst ett besök varje vecka i olika verksamheter, på olika arbetsplatser i vår kommun för att åstadkomma en bättre medborgardialog.

Jag märker att det är i samtal med människor som jag får de bästa förslagen och får klart för mig vilka beslut som de flesta anser är de bästa för kommunens utveckling. Att lägga mitt öra mot marken och lyssna är det viktigaste som jag som politiker kan göra för att få vägledning i olika frågor. Så ser jag på det.

Peter Högberg däremot gick till attack på kommunfullmäktige senast på oss i Centerpartiet. Han förfasade sig över de säryrkanden som vi lade fram och som vi anser är de bästa för kommunen. Vi har resonerat oss fram till dem i dialog med medborgarna. Flera oppositionspartier höll med oss vid omröstningen. Peter Högberg däremot agerar som en fullfjädrad konfliktpolitiker. Den politiken finns det inte plats för i Vimmerby längre när vi nu antagit en social lokal utvecklingsstrategi. Peter Högberg har ju dessutom uttryckt att han som politiker bara behöver lyssna vart fjärde år för att bli vald för att kunna bestämma. För mig är det viktigt med ett samspel när skattemedel ska fördelas och prioriteras.

Två saker som jag är glad för att jag fick till igår:

1. Ett möte med ägaren till EKEN och de båda kommunalråden i kommunen. Vi ska ses för ett helt förutsättningslöst möte den 12 december.

2. Tipsade BOKLOK om en privat tomt som redan är detaljplanerad och som de möjligtvis snabbt skulle kunna bygga ett BOKLOK-kvarter på utan större protester.

En sak som bekymrar mig är det stora antalet folkvalda politiker som väljer att inte delta i årets viktigaste sammanträde nämligen budgetfullmäktige. När mötet startade fanns bara 41 av 49 ledamöter. Ett av skälen var säkert att mötet började redan kl. 15 men det borde vara möjligt att kalla in ersättare. Demokratin förutsätter att alla 49 är på plats. Förra KSO exempelvis har deltagit i mycket ringa omfattning vilket måste vara ett problem för hans parti. Bättre att överlåta sin plats om man inte har intresse och möjlighet att prioritera sammanträdena, tycker jag.

Jag är mycket tacksam för engagemanget i Centerpartiet. Vi var 12 ledamöter och ersättare på plats även om en kom cirka en timma för sent. På läktaren fanns ytterligare fem centerpartister varav flera kommer att kandidera till nästa mandatperiod. (Lars Sandberg, Lennart Falk, Magnus Danlid, Jacob Käll)

tisdag 28 november 2017

Nu har vi en budget för 2018!

Grattis Vimmerby! Nu finns en budget för 2018.

Budgetfullmäktige innehöll en hel del diskussioner kring både drift- och investeringar som behöver göras i kommunen. Tyvärr vill inte M och S i Vimmerby, bygga solelpaneler, satsa på kulturskolan, bygga om och skapa fler förskoleplatser i Tuna, Djursdala och Brännebro, bygga GC-väg i Gullringen (Kristdemokraternas yrkande som vi biföll), förlägga sammanträden med KF dagtid )Miljöpartiets förslag som vi biföll), effektivisera näringslivsarbetet och jobba mer målfokuserat via projekt (görs redan idag i form av SLUS-stärkt lokal attraktionskraft som medfinansieras av Tillväxtverket) , byta golv och vikvägg i Idrottshallen, ordna omklädningsrum till flickor/damer i Ishallen, göra samlad skoldag för att nyttja skolskjutsarna bättre vilket är både klimatsmart och kostnadsbesparande. Inrätta nattis i augusti vilket Vänsterpartiet yrkade och som vi biföll med medskickat att det kanske kan inledas med nattis via pedagogisk omsorg (dagmammor)

Centerpartiet har en tydlig vision för hela Vimmerby kommun med vårt budgetförslags säryrkanden.

Det enda som M och S under kvällen ville bifalla var 50000kr till kvinnojouren och det ville alla åtta partier stå bakom. Mycket bra förslag av V som vi vill betona värdet av.

Mitt budgetanförande finns här.

Centerpartiets budgetanförande 20171127

Vimmerby kommun behöver ett nytt ledarskap Centerpartiet vill att Vimmerby kommun blir den bästa landsbygdskommunen. Därför vill vi satsa på hela kommunens utveckling och göra alla medborgare, föreningar och företag mer delaktiga i kommunens utveckling. 

 Vi vill nu göra en skolsatsning och återuppta och intensifiera det skolutvecklingsarbete som startades av alliansen under denna förra mandatperioden men som på grund av bland annat förslagen om skolstrukturförändringar och folkomröstning har lett till att fokus på skolutveckling har avstannat. 

För att utveckla skolan i hela kommunen vill vi 

- fokusera på de mjuka värdena i skolan och satsa ännu mer på elevvård, trygghet och pedagogik i skolan för att höja elevernas resultat. 

- profilera alla skolorna, både i tätorten och på landsbygden och marknadsföra det fria skolvalet 

-bygga ett högstadium på Astrid Lindgrens skola och samla centralortens låg- och mellanstadiebarn på Vimarskolan, 

- återinföra PRAO, 

- satsa på lärlingsprogrammet på gymnasiet, 

- uppdra till medieprogrammet att arbeta med att hålla kontakten med utflyttade ungdomar via sociala medier. En bevisad framgångsfaktor för en kommun som vill locka hem återflyttare är att hålla kontakten med utflyttade ungdomar som skaffat sif utbildning och internationella erfarenheter. Samtidigt vill C att vi värnar alla de unga som väljer att bygga sitt liv i Vimmerby. Det är ju dessa unga som utgör en viktig resurs för det behov som finns för nya småföretagare och som anställda i privat och offentlig sektor.

Vi vill liksom KD se till att det skapas fler platser för äldre i både trygghetsboende och äldreboende.Och att den som väljer att bo kvar hemma skall kunna känna sig trygg med fungerande trygghetslarm och/eller kamera.

Vi delar i huvudsak Moderaternas och Socialdemokraternas budgetförslag men vill lägga följande för kommunens utveckling mycket viktiga säryrkanden. 

Jag börjar med driftbudgeten: 

Säryrkanden, driftbudgeten:

+100 000 kr extra stöd till föreningslivet som var budgeterat 2016. (265000 istället för 165000). Denna förändring har S och M på vårt initiativ också lagt till i sin budget på KS sammanträde vilket innebär att vi i C lägger totalt 200000 eftersom vårt säryrkande kvarstår. 


+200000kr extra till kulturskolan för att erbjuda fler instrumentundervisning, gärna i grupp och möjlighet till orkester mm. Erbjuda musikkåren att återigen repetera i kulturskolan.

 -500000 kr. Omfördela så att näringslivsavdelningen har 2 tjänster plus utvecklingschef och inte tre tjänster plus chef. Den tredje tjänsten bör kunna finansieras med externa medel för olika satsningar kopplade exempelvis till att få fler utrikesfödda i arbete på de arbetsplatser som har svårt att rekrytera personal. Besparing 2018: 500000kr

-500000 kr. Samlad skoldag: besparing 500000 kr. Effektivare skoldag där några får börja skolan senare / sluta tidigare / yngre får invänta skolskjuts och åka senare för att nyttja skolbussarna bättre. (görs redan i Södra Vi/Gullringen) Besparing 2018: 300000 kr 2019: 500000 kr

-1200000 kr. IT effektivisering i skolan, framförallt kring 1 till 1 datorer/elevdatorer. Att genom att se över ägandeförhållande köp kontra leasing samt typ och prisklass på enhet efter elevernas behov, besparingspotential: 1200000kr Genom att arbeta fram en effektivare it-försörjning i skolan underlättar vi också framöver arbetet med att förse fler elever med egna enheter/förse skolan med tillräckligt antal enheter för att nå läroplanens krav och främja elevernas utveckling. Vi behöver återta makten över IT-frågorna i vår kommun. 

Investeringsbudgeten

Bygga max. 6 avdelningar förskola i tätorten och ej i VOK-skogen. (Hellre Nosshult eller Kyrkans mark norr om Vimmerby)

Byta marken norr om Vimmerby med kyrkan och detaljplanera för minst 100 tomter.

Göra markanvisningstävlingar för de centrala tomter som finns och erbjuda privata byggare att rita de förslag som de vill bygga och ange anbud. (Kiosken, Uven, PREEM-tomten, Karlbergs, Blåsekulle)

Bygga om skolorna i Djursdala och Brännebro och inrymma vardera två förskoleavdelningar. På samma gång bygga om ventilationen från självdrag till modern teknik. 6,8 miljoner (sälja de fastigheter där förskolorna bedrivs idag)

Se över Tuna förskolas möjligheter till expansion med en avdelning och samverkan med skolan och fritids. 5000000 kr


Solceller 0,5 miljon 2018 och 1 miljon 2019 på Stadshusets tak och/eller annat lämpligt tak. Ger intäkter dag 1.

Skjuta på byggnation av kontaktcenter till 2019 inkl inventarier (1,8 miljoner + 650000)

Byta hallgolv och vikvägg i Idrottshallen i samverkan med exempelvis Riksidrottsförbundet. 1 miljon

Ordna omklädningsrum till flickor/damer i Ishallen. Kan eventuellt medfinansieras av extern aktör. 200000

Sammanställning:

Drift, omföringar enligt ovan. Finansiering av de 3,5 extra miljonerna till förskolan görs genom besparingar på 2,1 miljoner. Resterande 1,6 miljoner finasieras genom ökade skatteintäkter tack vare ökad befolkning (senaste skatteprognosen
Investering:

Skjuta på kontaktcenter: 2,452 miljoner till 2019

Bygga om och flytta in förskola i Brännebro och Djursdala skola: 6,8 miljoner

Tuna förskola: 0,5 miljoner

Solceller: 0,5 miljoner

Byta hallgolv och vikvägg: 1 miljon

Ordna omklädningsrum Ishallen: 0,2 miljoner

Utökad investeringsbudget 2018: 6,548 miljoner varav ventilation i Djursdala och Brännebro är planerat 2019 men vi vill flytta de 4,8 miljonerna till 2018.

måndag 27 november 2017

Utvecklingskraften finns i VIMMERBY

Vi arbetar för fullt med vårt valmanifest nu, både lokalt i Vimmerby och i länet. Det är ett inspirerande arbete tillsammans med kloka politiker och mycket engagerade personer. Uppskattar verkligen det driv som finns i Centerpartiet nu.

Vi har en partiledare med humor och klokskap som i helgen uttryckte att SD är lika stabilt som ett duschdraperi när det handlar om vilka som ska leda Sverige efter nästa val.

När det i plenum uttrycks klart rasistiska formuleringar på Sverigedemokraternas landslagar så kan jag inte annat än hålla med vår partiledare.

På det lokala/regionala planet jobbar vi på med de viktiga lokala frågorna. Transportinfrastrukturen är i fokus regionalt där det arbetas hårt för att få till ett gemensamt yttrande från regionförbundet , med alla länets kommuner och flera stora transportintensiva företag som underskrivare. När medel till våra vägar och järnvägar understiger den andel som vi borde tilldelas utifrån vår andel av befolkningen så måste det till krafttag. Här har S i länet ett mycket stort ansvar. Leif Larsson företräder C i Regionförbundet och jag förväntar mig att han ska agera kraftfullt i denna fråga som är så viktig för vårt län.

På det kommunala planet så gläds jag tillsammans med många att näringslivet går bra nu och att vi ser expansion på flera håll.

Ett sorgebarn är dock EKEN och den inaktivitet som S och M har i denna fråga förvånar mig. Jag har frågat vid ett flertal tillfällen under hösten sedan jag läste att ägaren till EKEN vill ha ett möte med kommunen, när detta ska ske.

Är det ansvarsfullt att inte ens bjuda in till möte och lyssna vad ägaren vill? Enligt mig är det lägsta nivå och jag kommer därför att bjuda in ägaren till ett möte för att åtminstone få igång en diskussion. Vi har bostadsbrist i kommunen som begränsar vår tillväxt och vi har många som pendlar in på grund av att det saknas bostäder. Då missar vi skattekraft som vi behöver till vård, skola och omsorg. Lyft blicken, kavla upp ärmarna och arbeta hårdare är min uppmaning till S och M i Vimmerby.

söndag 26 november 2017

Vecka 48

En spännande och innehållsrik vecka med många olika aktiviteter.

Måndag: Kommunfullmäktige med budgetdebatt kl. 15.00-?

Tisdag: GODMORGON VIMMERBY kl 7.30-9.00

KS AU kl. 13-17

Onsdag: Jämställdhetsseminarie i Oskarshamn

Torsdag: Utbildningsdag med Kommunfullmäktige om den nya kommunallagen. Heldag.

Lunch med en av våra nya medlemmar

Fredag Distriktsstyrelsens AU, sen EM via länk.


lördag 25 november 2017

Spännande jobb är ute nu

I dagens Vimmerby tidning fastnar jag på en platsannons på sista sidan.

Kommunerna i Kalmar läns söker ”Förbundschef” till det blivande Kommunförbundet i Kalmar Län.https://rfkl.se/sv/Om-Regionforbundet/lediga-tjanster/Forbundschef/

Det är stora förändringar på gång. Regionförbundet i Kalmar ska slås samman med Landstinget till Region Kalmar. Där ska inrättas en regional nämnd som ska ansvara för länets utvecklingsfrågor mm. Kommunerna har tidigare haft en primärkommunal sektion inom Regionförbundet där de samverkat. Nu bildas istället ett Kommunförbund för samverkan mellan kommunerna.

Detta ska konstitueras under sommaren 2018 för att vara i full drift fr o m den 1 januari 2019, efter valet i september.

Förbundschefen ska enligt annonsen kännetecknas av LEDARSKAP; SAMVERKAN OCH UTVECKLING. Tror att det är en mycket viktig position för kommunernas fortsatta samverkan och samverkan kommer definitivt att behövas i ännu större utsträckning. Det visar förslaget till Nationell transportplan med all tydlighet, där Kalmar Län fick extremt liten tilldelning i relation till vår folkmängd. Vi behöver en regionbildning med Småland-Östergötland dvs ÖSTRA GÖTALAND. Jag ser detta som ett första steg där vi kommer till en region som sköter vård och infrastruktur för östra delen av vårt fina Götaland.

Hoppas PD rekrytering hittar en bra förbundschef för kommunernas fortsatta goda samverkan i vårt län. En person som förstår hela länets kommuners behov, även de norra kommunerna i länets behov som faktiskt skiljer sig en del från Kalmaregionens och de två Ölandskommunerna.

fredag 24 november 2017

Centerpartiets budget och vision för Vimmerby

Måndagen den 27 november är årets viktigaste fullmäktigesammanträde enligt mig. Budgetfullmäktige. Alla partier erbjuds 10 minuter budgetanförande. Mitt anförande ska handla om våra säryrkanden och beskriva hur vi vill utveckla hela Vimmerby kommun.

Säryrkanden, driftbudgeten:

+100 000 kr extra stöd till föreningslivet som var budgeterat 2016. (265000 istället för 165000)

+200000kr extra till kulturskolan för att erbjuda fler instrumentundervisning, gärna i grupp och möjlighet till orkester mm. Erbjuda musikkåren att återigen repetera i kulturskolan.

-500000 kr. Omfördela så att näringslivsavdelningen har 2 tjänster plus utvecklingschef och inte tre tjänster plus chef. Den tredje tjänsten bör kunna finansieras med externa medel för olika satsningar kopplade exempelvis till att få fler utrikesfödda i arbete på de arbetsplatser som har svårt att rekrytera personal. Besparing 2018: 500000kr

-500000 kr. Samlad skoldag: besparing 500000 kr. Effektivare skoldag där några får börja skolan senare / sluta tidigare / yngre får invänta skolskjuts och åka senare för att nyttja skolbussarna bättre. (görs redan i Södra Vi/Gullringen) Besparing 2018: 300000 kr 2019: 500000 kr

-1200000 kr. IT effektivisering i skolan, framförallt kring 1 till 1 datorer/elevdatorer. Att genom att se över ägandeförhållande köp kontra leasing samt typ och prisklass på enhet efter elevernas behov, besparingspotential: 1200000 kr Genom att arbeta fram en effektivare it-försörjning i skolan underlättar vi också framöver arbetet med att förse fler elever med egna enheter/förse skolan med tillräckligt antal enheter för att nå läroplanens krav och främja elevernas utveckling.

Investeringsbudgeten

Bygga max. 6 avdelningar förskola i tätorten och ej i VOK-skogen. (Hellre Nosshult eller Kyrkans mark norr om Vimmerby)

Byta marken norr om Vimmerby med kyrkan och detaljplanera för minst 100 tomter.

Göra markanvisningstävlingar för de centrala tomter som finns och erbjuda privata byggare att rita de förslag som de vill bygga och ange anbud. (Kiosken, Uven, Karlbergs)

Bygga om skolorna i Djursdala och Brännebro och inrymma vardera två förskoleavdelningar. På samma gång bygga om ventilationen från självdrag till modern teknik. 6,8 miljoner

Se över Tuna förskolas möjligheter till expansion med en avdelning och samverkan med skolan och fritids. 5000000 kr

Solceller 0,5 miljon 2018 och 1 miljon 2019 på Stadshusets tak och/eller annat lämpligt tak. Ger intäkter dag 1.

Skjuta på byggnation av kontaktcenter till 2019 inkl inventarier (1,8 miljoner + 650000)

Byta hallgolv och vikvägg i Idrottshallen i samverkan med exempelvis Riksidrottsförbundet. 1 miljon

Ordna omklädningsrum till flickor/damer i Ishallen. Kan eventuellt medfinansieras av extern aktör. 200000

Grattis Pelarne!

Har hört rykten och fått frågor om Pelarne skola och vad som skulle kunna inrymmas här.

Nu är det ute i media, det som vi i KS AU vetat sedan den 14 november, nämligen att Tomas Peterson och Helen Nilsson med självklart bifall från oss i C gav beskedet att Hembygdsföreningen ska få köpa Pelarne skola för 1 kr. Länsförsäkringar hade precis fått uppdraget att sälja skolan så detta drogs snabbt tillbaka till förmån för bygdens initiativ.

Jag hoppas och tror att detta kan bli en bra framtid för denna fina anrika fastighet.

Hushållningssällskapet som också är min privata arbetsgivare på 40% , erbjuder arbetsmarknadsutbildningar som de gör på uppdrag av AF. De har kört en biodlingskurs i Markaryd och vill nu köra en i Vimmerbybygden. Någon mycket klok person föreslog Pelarne skola och nu ser det ut att kunna bli det första steget för en ny framtid för denna byggnad och för utvecklingen av Pelarnebygden.

GRATTIS PELARNE!

torsdag 23 november 2017

#imaktenskorridorerUpprop mot övergrepp och för jämställdhet

1641 riksdagsledamöter, ungdomspolitiker, ministrar och politiskt aktiva. 705 skådespelare, musiker och scenarbetare. 4004 journalister, fotografer, redigerare och mediearbetare. 1501 fackligt aktivt arbetande. Tusen och åter tusen andra, vanliga svenskar.
Alla kvinnor.
Alla utsatta för ovälkommen uppmärksamhet, närmanden, tafsande, kladdande, insinuationer, beröring, blickar, förslag, våldtäkter, tillmälen, ofredanden.
Av män.
Den här hösten har verkligen rört om. I yrkeskategori efter yrkeskategori har kvinnor gått ut och berättat om vad de har blivit utsatta för av män i samma yrken, eller när de har utövat sina yrken. Kvinnor som vem som helst. Uppropet #metoo visar tyvärr tydligt att det inte handlar om någon särskilt utsatt yrkeskategori, det här är något som drabbar kvinnor i alla åldrar, i alla delar av landet, i alla skeenden i livet, i alla sociala sammanhang.
Det har blivit dags att göra upp med det här. Med strukturerna. Med de outtalade reglerna, de förlegade värderingarna, trögheten i förändringsviljan och oförmågan i att, trots allas medvetenhet, inte förmå förändra.
Det är därför vi skriver det här. Vi vet att vårt parti inte är jämställt. Vi vet att vårt parti inte är förskonat på något sätt. Vi vet att problemen finns här också. Men det måste sluta nu. Det måste ske en förändring. Och vi måste börja hos oss själva.
Kvinnor ska, lika lite som män, behöva sexualiseras i alla sammanhang de befinner sig i. Kvinnor ska, lika lite som män, tvingas känna sig förminskade och mindre vetande bara just på grund av sin könstillhörighet. Kvinnor ska, lika lite som män, behöva utstå förnedringen i att användas som kuttersmycken i politiken.
En ung man i politiken är lovande och placeras i topp på valsedeln. En ung kvinna får höra att hon behövs i toppskiktet för jämställdhetens skull. En man med småbarn är en ansvarsfull familjefar, en kvinna kan inte få tunga uppdrag på grund av sin familjesituation. En äldre man bidrar med sin tunga erfarenhet, en äldre kvinna är för gammal. En lätt generaliserande verklighetsbeskrivning, men i många stycken en sanning för många av oss.
När vi tittar på våra egna listor till kommunval, landstingsval och riksdagsval, ser vi att det finns en obalans trots att vi haft kriterier inför arbetet som bygger bland annat på jämställdhet. Att det finns mer att göra för att kvinnor ska ha det jämställda utrymme i politiken som är berättigat. Det är förstås ingen hemlighet, det har alltid varit så här. Men just nu finns det ett momentum i samhällsdebatten, en förenande kraft i det offentliga samtalet. Det är nu vi måste ta steget fullt ut och rannsaka våra egna organisationer. Hur ser vi egentligen på kvinnor? Det är faktiskt inte svårare än så. Ställ den frågan och svara på den. Ställ frågan om kvotering; Använder ni er av det, officiellt eller inofficiellt, när positioner fördelas? Ställ frågan om jämställdhet och hur ni, i era partier, jobbar med den frågan på djupet, inte bara i policydokument i nomineringstider. Hur ser nomineringar och förberedelser inför det kommande valet ut?
Det här är ett upprop från oss, kvinnor med ledande uppdrag i C. Det är ett upprop lika mycket riktat till oss själva och vårt parti, som till andra. Det är dags att vi på allvar börjar syna våra organisationers och våra medlemmars syn på jämställdhet i praktiken. För i teorin vet vi att alla tycker att jämställdhet är en självklarhet. Ändå fungerar det inte. Ändå är det något i synen på kvinnor som hindrar utvecklingen mot jämställdhet. I våra partier och i samhället i stort.
Vi har ett ansvar att vara förändringsdrivande som politiska partier. Vi har ett ansvar att vara förebilder och föregångare. Vi har ett ansvar att förändra oss själva så att vi kan förändra samhället. Och det är nu vi måste börja. Därför utmanar vi företrädare för länets partidistrikt att också rannsaka sig själva. Att våga och orka att se problemen och börja ta tag i dem.
Christina Davidsson, Nybro kommun
Christel Alvarsson, Västerviks kommun
Lina Danlid Burke, Högsby kommun
Ingela Nilsson Nachtweij, Vimmerby kommun
Karin Helmersson, Nybro kommun
Stihna Evertsson Johansson, Högsby kommun
Anette Rogö, Oskarshamns kommun
Ingegerd Petersson, Kalmar kommun
Ulrika Lindh, Borgholms kommun
Anna-Kajsa Arnesson, Mörbylånga kommun

Boendeförmedling inom vår rika besöksnäring och JUL I VIMMERBY

Det finns många aktörer på marknaden som förmedlar boende till besökare. Turistbyrån i Vimmerby har varit en av dem. Nu upprättas istället ett samarbete med Novasol som skapar fler möjligheter.

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/16842/turistbyran-inleder-samarbete-med-stor-bokningsaktor/#.WhWKfY-TRvg.facebook

På landsbygdsrådet fick vi en presentation av en annan aktör . AIRBNB. Sven-Gunnar Tegberger har använt deras tjänst under flera år ch anser att den fungerar för hans verksamhet. Det var intressant att lära sig mer om den möjligheten som kanske framförallt är intressant för den mindre aktören som har ett par hus eller några rum för uthyrning vid sidan om lantbruk eller lönearbete.

Booking är en annan aktör som kanske är mer aktuell för den etablerade större aktören.

Det händer mycket på denna marknad och Turistbyråns boendeförmedling har minskat under de senaste åren till förmån för andra aktörer. Här gäller det att hänga med i utvecklingen.

Viktigaste är inte vem som förmedlar utan hur värdskapet fungerar inom vår besöksnäring. Därför blir jag glad när jag ser Visit Sveriges reklam för VIMMERBY på sociala medier. Nu gör Turistbyrån en satsning på Jul i Vimmerby.

Snart börjar skyltsöndagarna med underhållning framför Rådhuset. Micke Karlsson förbereder minituöst som vanligt och aktiviteterna blir mångfaldiga och av hög kvalité. Maken ska visst till och med spela lite kompgitarr på söndag.

Bella Bexell. Ellen Larsson, Kjell Davidsson med flera uppträder den 26/11. Sedan följer fyra lördagar med julshow på torget och en hel massa påhitt som Tomterace mm.http://www.vimmerby.com/santa-run/

onsdag 22 november 2017

Digitaliseringen är här för att stanna och rymmer möjligheter för landsbygden

Vi behöver formulera digitaliseringsstrategier i kommuner och landsting för att optimera de möjligheter som finns med framtidens oanade tekniksprång.

En akutläkare i Sverige kan röntga en patient med en elak fraktur och skicka bilderna till Australien där det finns en vaken specialist som kan analysera bilderna direkt eftersom det är dag där när det är natt här. Akutläkaren slipper väcka en specialist i Sverige och kan få snabbare svar på bilderna via Skype från Australien. Det är fantastiskt att reflektera över möjligheterna med digital teknik samtidigt som många också är i stort behov av fysisk närhet mellan människor vilket inte kan ges via skärm på ett naturligt sätt. Nedan har Christer Jonsson med flera skrivit om digitaliserings möjligheter. Jag har beskrivit att Vimmerby kommun behöver ta tillbaka makten över IT-frågorna och en början i det arbetet är att forma en arbetsgrupp som tar fram en kommunal digitaliseringsstrategi som beskriver alla verksamheters digitaliseringsmöjligheter och vad Vimmerby kommun vill åstadkomma med digitalisering.

Att se till att alla delar av kommunen har tillgång till bredband är avgörande för att förverkliga digitaliseringens möjligheter i hela kommunen. Det handlar om att kommunen inte ska tudelas mellan de områden som har bredband och de som inte har. Därför måste vi beskriva vilka de vita fläckarna är i dagsläget och göra en strategisk åtgärdsplan för att de områdena ska få tillgång till bredband.


http://www.barometern.se/debatt/fiber-ar-en-jamlikhetsfraga/http://www.barometern.se/debatt/fiber-ar-en-jamlikhetsfraga/
http://www.barometern.se/debatt/fiber-ar-en-jamlikhetsfraga/
"Digitaliseringens vinster är alltså många. Välfärdstjänsterna för gamla och sjuka med e-hälsans finesser som trygghetslarm och smidigare vård, avlastar i sin tur vårdcentralerna."

Fibernätet höjer standarden för hela samhället med minskat resande, en levande landsbygd och välfärdstjänster för gamla och sjuka. Många goda effekter kan tillskrivas digitaliseringen, men det krävs att våra regioner tar ett helhetsgrepp över utbyggnaden så att alla får tillgång.
Sverige är ett föregångsland inom IT, bara Singapore och Finland slår oss i hur många hushåll som nås av digital infrastruktur. Regeringen har som mål att 95 procent av alla hushåll har bredband på minst 100 megabit/s senast 2020. Samtidigt har bara drygt tre miljarder avsatts för att stötta landsbygdsutbyggnaden där de stora kostnaderna ligger. En realistisk prislapp för hela landet är 50 miljarder, bedömer Post- och telestyrelsen, PTS. Därför driver Centerpartiet på i riksdagen för utökat nationellt stöd.
Men det är på lokal nivå som de viktiga besluten tas. Kommunerna och kommersiella aktörer är de som bygger och äger näten, men våra regioner har en viktig roll när det gäller att samordna och se till att det byggs även där marknadsintresse inte finns. Vi i Centerpartiet är angelägna att våra regioner sätter fart och styr upp utbyggnaden så att ansvaret inte hamnar mellan stolarna.
Digitaliseringens vinster är alltså många. Välfärdstjänsterna för gamla och sjuka med e-hälsans finesser som trygghetslarm och smidigare vård, avlastar i sin tur vårdcentralerna. Fibern skapar nya affärssätt, e-handeln är bara i sin linda. Samtidigt får vi ett klimatsmart samhälle med minskat resande – idag står transporter för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.
I allt detta är det avgörande att digitaliseringens effekter når alla, oavsett var i landet man väljer att bo. Hur långt och hur snabbt bredband blir tillgängligt är en jämlikhetsfråga. Med Centerpartiets närodlade politik är fibern ett verktyg som ökar livskvaliteten över hela landet och får inte minst landsbygden att blomstra. 

Därför är det viktigt att förhindra risken för digital klyvning av landet mellan dem som får tillgång till bredband och dem som inte får. Det ser vi till genom gemensamma insatser och ett tydligt samhälleligt ansvarstagande för att alla ska kunna få tillgång till bredband.

Landsbygdsråd igår kväll

Jag deltog i möte med Landsbygdsrådet, Hela Sverige sak leva , igår kväll.

Det är en samling engagerade landsbygdsbor som har stort fokus på sina bygder. Det finns en mycket stor kraft ute på landsbygden som betyder mycket för kommunens attraktionskraft och utveckling.

Som en vän, sa en gång. Det är i mötet med människor som de bästa förslagen mejslas fram i lokalpolitiken.

Vi diskuterade fiberfrågan och hur bredband ska kunna byggas i hela kommunen. Det kom fram för mig helt ny information om att det ännu inte är klart för byggnation i Sevede byanät runt Södra Vi, Gullringen, Flaka. IT-SAM gjorde på kommunens uppdrag en ansökan om medel till detta område från länsstyrelsen som beviljades. Kommunstyrelsen beslutade därefter att överlåta ansökan till byanäten och en annan marknadsaktör. VEMAB har uppdraget att ordna detta. Det är ännu inte genomfört av olika skäl men nu börjar det dra alltför länge ut på tiden eftersom många behöver bredband när Telia klipper kopparnätet för 700 abonnenter i vår kommun i oktober 2018. Digitalisering av trygghetslarm är en annan fråga som också måste lösas före det datumet. De flesta kommunerna i Kalmar Län har redan digitaliserat trygghetslarmen så jag undrar vilka skälen är till varför Vimmerby segar på denna viktiga fråga.

Slutbesiktning av stamfibern mellan Kisa och Vimmerby är inte genomförd enligt en av deltagarna på mötet och ej heller byanäten i Pelarne som Vimmerby fibernät AB äger idag.
Jag anser att kommunen bör tillsätta en arbetsgrupp som ser till att detta blir gjort.

Vi måste också göra en digitaliseringsstrategi för hela kommunen som ersätter det antagna IT-infrastrukturprogrammet som IT-SAM formulerade 2012. Sedan dess har utvecklingen inom digitalisering gått rasande fort så vi behöver verkligen formulera vad Vimmerby kommun vill med digitaliseringen och skapa en gemensam riktning för det arbetet. Även här behövs en arbetsgrupp för framtagandet av en strategi med fokus på hur vi ska använda de digitala möjligheterna strategiskt i vår kommun. http://www.vimmerby.se/PageFiles/3584/Kommunalt%20IT-infrastrukturprogram%20KF%202012-09-24%20§%20157.pdf

Landsbygdsrådet vill också vara delaktig i planeringen av utbyggnad av öppen WI-FI i kommunen. Bygdegårdar och andra mötesplatser på landsbygden skulle behöva öppen wi-fi. EU utlyser 120 miljoner för att göra fler öppna wi- fi zoner och IT-SAM har uppdraget att bevaka denna utlysning och ansöka om medel. Frågan är om vi före dess behöver ha en dialog om vilka delar av kommunen som ska finnas med i ansökan. Det ska jag undersöka under dagen.

Vi diskuterade också hur arbetet för Strärkt lokal attraktionskraft ska implementeras (SLUS) . Carina Östh beskrev ett förslag på organisation som alla ansåg verkade bra. Utgångspunkten är att alla ska arbeta med det övergripande målet i SLUS och med de sex insatsfaktorerna som finns i planen. Varje ort även tätorten ska sedan formera sig med representanter från föreningar, företag, medborgare och landsbygdsrådet samt eventuellt lokala politiker och arbeta med bygdens utveckling. Ingemar Ekelund beskrev hur de i samband med LUP (lokala utvecklingsplaner) som Studieförbundet Vuxenskolan ledde , hade haft stormöten och bestämt några olika saker som de ville arbeta med. Det som blivit utfört är : Bygge av en mack, skapandet av Agne Lindblad-museet, målning av alla husen vid Brunnsparken mm. Om man bestämmer sig för att göra saker tillsammans så brukar det gå bra att få folk att ställa upp, enligt Ingemar Eklund. En riktig eldsjäl i Södra Vi.

Arbetsnamnet för det fortsatta arbetet eftersom förkortningen SLUS är svår att ta till sig är ALLAS VIMMERBY.

Nästa möte är den 1 februari.

Sammantaget var det ett konstruktivt möte med bra dialog och jag ser fram emot nästa möte som äger rum den 1 februari 2018.

tisdag 21 november 2017

IT-säkerhet i kommuner

Lyssnar på P1 om IT-säkerhet.

Mats-Lennart på VEMAB intervjuas om fjärrdrift av vårt kraftvärmeverk.

Jag tänker att vi i KS måste be att få en genomgång av kommunens totala IT-säkerhet vad gäller vatten, värme och avloppsfunktionerna.

Byte av system i Stadshuset av IT-SAM i förra veckan innebar problem med mejlfunktionen och exempelvis socialnämnden har stora krav på dessa funktioner liksom IT-säkerheten.

Själv kom jag inte åt handlingarna i helgen för att förbereda mig inför vårt gruppmöte inför KF. Först på måndagen åtgärdades det problemet.

Jag har dessutom tillgång till handlingar via vårt ärendehanteringssystem som jag inte ska ha tillgång till.

Vi måste gemensamt arbeta för att öka IT-säkerheten inom det offentliga för medborgarnas bästa.

Utmärkelse i jämställdhetens namn

Pressinbjudan från Centerpartiet i Vimmerby

Den 19 november var det den internationella mansdagen och i samband med denna dag vill vi ge ett diplom och en tårta och uppmärksamma en manlig företagare i Vimmerby kommun 2017. 
Vi har bett om nomineringar och fick in sju förslag . Kretsstyrelsen har nu valt den som ska få den första utmärkelsen av detta slag av oss i Centerpartiet i Vimmerby.

Vi har uppmärksammat kvinnliga företagare vid ett flertal tillfällen och nu ska vi i jämställdhetens namn även uppmärksamma manliga företagare framöver. Detta har vi beslutat att göra i samband med internationella kvinnodagen den 8 mars och den internationella mansdagen den 19 november varje år.  

Varmt välkomna till pressträff kl. 10.00 den 21 november.

Magnus Danlid och Ingela Nilsson Nachtweij från kretsstyrelsen delar ut priset. Till vem får ni veta på pressträffen. 

Hoppas vi ses! 

Bättre samverkan mellan politiker och tjänstemän behövs

Kommunfullmäktige har tillsatt en organsiationsberedning med uppdrag att ta fram ett förslag till politisk organisation för nästa mandatperiod.

Alla partier erbjöds plats. SD och L har deltagit sporadiskt. De andra sex partierna har varit mycket delaktiga och beredningen har nu lämnat ifrån sig sitt förslag.

De 6 november presenterades förslaget för media men tyvärr lyckades inte beredningen bli helt enig om förslaget.

Ordförande har skickat ut det på remiss. Ledningsgruppen och KS AU har ombetts att yttra sig över förslaget.

Ledningsgruppen uttrycker ett antal frågor. Bland annat undrar man hur samspelet mellan KS, KS AU och de båda utskotten ska fungera och vilka kostnader som det kommer att innebära jämfört med dagens organisation.

M och S med stör av MP och V föreslår tre utskott under KS medan C och KD vill ha en nämnd med samhällsbyggnadsfrågor, kultur- och fritidsfrågor.

Nu är frågan vem som ska beskriva innehållet i den föreslagna politiska organisationen så att alla vet vad som gäller fr o m den 1 januari 2019.

Centerpartiet grundar sin uppfattning att det behövs en nämnd för de uppräknade verksamheterna på att KS under denna mandatperiod och under den förra mandatperioden fått ansvar för både samhällsbyggnadsfrågorna, kultur- och fritidsfrågorna. KS ska styra och leda kommunen med utgångspunkt från ekonomisk styrning och uppsikt över nämnderna. Vem sköter uppsikten över KS och den verksamhet som KS är satt att sköta? Vem kallar in KS till KS när samhällsbyggnadsavdelningen inte håller budget? Uppsiktsplikten innebär att KS har ett tydligt ansvar att kalla in nämndernas presidie och chef till KS och kräva åtgärdsplaner om nämnden inte håller budget. Detta blir ett moment 22 med nuvarande politiska organisation.

Därför föreslår vi i C en tydligare politisk organisation med tre ungefär likstora nämnder som KS har uppsiktsplikt över men som självständigt sätter sig in i och sköter sina verksamheter utifrån mål och delmål i budgeten. Mål som varje år följs upp i bokslutet.

Det ska bli spännande att lyssna på Lennart Nygren när han presenterar det förslag till politisk organisation som majoriteten har kompromissat fram utifrån Moderaternas förslag. Några frågor kommer han också att få utifrån innehållet och hur KS AU ska bereda budget. Budgetprocessen skulle beredningen hantera föreslog KF utifrån KDS motion om att bredda budgetprocessen så att fler partier skulle bli delaktiga. Men det valde man att inte göra. Hur många partier ska informeras om budgetförutsättningarna. Hur många ledamöter från KS ska bereda budgeten. Jag anser att även ersättarna i KS AU ska vara med på hela beredningen.

måndag 20 november 2017

Marknadsföring av demokratins högsta beslutande församlings sammanträden

Det var bättre förr...

Men på de allra flesta sätt är det mycket bättre i den lokala demokratin än vad det varit på länge.

En sak som jag skulle dock skulle vilja lyfta här på bloggen är att vi berättar mer om vad som diskuteras och beslutas i kommunens högsta beslutande organ och att vi reformerar arbetet i kommunfullmäktige.

Dessa tre steg är en början på det reformarbetet som Leif Carlsson och Leif Larsson tillsammans med Therese Jigsved påbörjade efter valet 2006.

Steg 1. Skriv i annonsen till KF om de viktigaste ärendena som ska avgöras. Annonsera även fortsättningsvis i papperstidningen men komplettera med digitala annonser och på sociala media. Annars når ni troligen inte ungdomar. De läser tyvärr inte papperstidningar i någon större omfattning längre. Den 27 november är det budgetfullmäktige och i annonsen i dagens tidning står det att allmänheten ges möjlighet att ställa frågor. Inget om vilka ärenden som ska avgöras. Vi måste bli bättre på denna medborgardialog och här ser jag ett område där vi behöver förbättra demokratiarbetet och kommunikationen med medborgarna.

Steg 2. Websänd kommunfullmäktiges sammanträden. Detta har jag skrivit en motion om men fick avslag med motiveringen att det krävs textning av webbsändningen och det är för dyrt och besvärligt. Många andra kommuner har webbsändning där man i efterhand kan gå in och lyssna på debatten kring ett visst ärende. Det vore bra för demokratin. Googlar man webbsändning av kommunfullmäktige får man hundratals träffar: Värmdö är ett exempel: http://varmdo.webbtv-kf.se/?20171025

Steg 3. Voteringstavla under sammanträdena. Nu har vi infört digital teknik för alla handlingar. Då är nästa steg att införa digitala omröstningar och upprop inte långt borta. Det borde göras omgående enligt mig.

söndag 19 november 2017

Förnybar energi

Läser mina reflektioner i min dagbok från 2006 då jag började mitt arbete på LRF som energisamordnare för förnybar energi.

Jag skrev en projektplan för Kalmar läns framtida energiförsörjning i samverkan med de gröna näringarna.

Jag föreslår år 2006 ett energisystem i Kalmar Län med SOLENERGI som grund. Följande klimatsmarta energislag föreslås:

- Biobränsle som växer i länet tack vare solen och de gröna växternas fantastiska förmåga att binda in solenergi som druvsocker, stärkelse och cellulosa,

-Solenergi i form av solel och solvärme,

- Vindkraft som drivs av solen

- Biogas som bildas när man rötar växtmaterial, gödsel och matavfall.

- Energiskog (Salix, hampa, hybridasp)

- RME som är bildas av raps från åkern

HVO fanns inte då men det är en biodiesel som skapas av slaktavfall och som har likvärdiga eller till och med bättre egenskaper än fossil diesel tack vare att den är förnybar. Helst ska den inte innehålla palmolja utan vara producerad enbart med hjälp av matavfall.

Vilken energibärare är bäst i framtiden? EL är en fantastisk uppfinning med mycket högre verkningsgrad när det gäller transporter jämfört med ottomotorn. (Biogas)

Vätgasfabrik i Kalmar Län för att driva våra regionaltåg eftersom en elektrifiering är så kostsam. En förstudie om det skulle vara intressant och lite nyskapande, enligt mig. Tomas Holgersson har upplyst mig om dessa möjligheter.

Läste i Vimmerby tidning om ett seminarie för lantbrukare om möjligheter med solel på den egna gården och dess ekonomiska förutsättningar. Enligt mig borde var och vartannat tak på landet bli försett med solelpaneler inom fem år. Att bli mer självförsörjande med en bra ekonomisk kalkyl borde vara svårt att säga nej till.

KF i Vimmerby har möjligheten att säga JA till 500000kr i investering av solel på kommunala fastigheter 2018 och 1,5 miljoner 2019. Det vore ansvarsfullt av kommunens högsta beslutande församling, anser jag och Vimmerby energi och miljö bör snarast bygga fler laddstolpar. Kommunen bör också göra en strategisk plan för att göra en mer klimatsmart fordonsförvaltning. Det har jag skrivit en motion om som kommer till KF den 27 november 2017.

Sedan jag skrev mina rader i min dagbok 2006 har mycket positivt hänt inom förnybar energi i länet.

- More Biogas Småland AB har byggts efter en förstudie som fick Årets LEADER-pris , en Ullbagge av landsbygdsministern 2011. (Jag skrev projektets förstudie i min roll som energisamordnare på LRF) Anläggningen rötar idag gödsel från 20 gårdar tillsammans med matavfall från fem kommuner. Biogasen driver bussar och bilar i hela länet.

- Lennart Svenzén har byggt en av landets största solelanläggningar på Nöbble gård.

- Vimmerby har byggt ett biobränsledrivet kraftvärmeverk

- Moskogen är byggt (Kalmar kommuns stora biobränsleeldade kraftvärmeverk)

- Södra har gjort flera energisatsningar i Mönsterås bland annat vindkraft och stora investeringar på förnybart i processen på bruket.

- Vimmerby solenergi ekonomisk förening har bildats och byggt sin första anläggning hos Mats farne i Vennebjörke. Ordförande är förre KSO Per-Åke Svensson.

- Vimmerby energi har byggt flera laddstolpar.

- Ingebo hagar har byggt flera solelpaneler och kör elbil.

- Västerviks kommun har satsat på biogas och där finns en biogasmack.

- Hagelsrum har byggt en biogasanläggning och planerar nu för fordonsgas.

- Hultsfreds kommun har investerat i vindkraft.

- Hultsfreds kommun har investerat i flera miljöbilar och gör nu en stor upphandling som har ett stort innehåll av miljöbilar.

Kalmar läns riksdagslistor, M, S och C

  1. Jan R Andersson (Kalmar)
  2. Harald Hjalmarsson (Västervik)
  3. Carl-Wiktor Svensson (Högsby)
  4. Jörgen Andersson (Västervik)
  5. Malin Sjölander (Västervik)
Så ser Moderaterna i Kalmar läns riksdagslista ut. 

Noterar att Harald Hjalmarsson är tvåa och att fyra av fem är män. 

Socialdemokraten Thomas Kronsthåhl är tvåa på förslaget till Socialdemokraternas riksdagslista som ännu inte är fastställd och jag är tvåa på Centerpartiets riksdagslista. Tre av fem är kvinnor i toppen på vår lista.

  1. Anders Åkesson, Kalmar, 59
  2. Ingela Nilsson Nachtweij, Vimmerby, 51
  3. Karin Helmersson, Nybro, 42
  4. Jaafar Al Jabiri, Kalmar, 22
  5. Åsa ”Felix” Everbrand, Mörbylånga, 55

Vilka kommer att företräda Kalmar Län på vår länsbänk i Sveriges Riksdag 2019-2022?

Det är ni väljare som avgör det den 9 september 2018. 

Jag har inlett min kampanj på olika sätt. Är inbjuden som talare till Mönsterås Centerparti den 4 december. Jag har startat upp min riksdagskampanjsida om Facebook som på några dagar fått drygt 78 följare. Gilla och följ mig gärna!

https://www.facebook.com/ingelann/

Min kabinväska som ska följa mig på resan mot riksdagen är inköpt. 

Mina profilfrågor kommer att vara hållbar utveckling, förnybar energi, utbildning och småföretagande och så landsbygdsfrågor såklart. VARMT välkomna att följa min resa.


Det blir ett spännande riksdagsval i Kalmar Län.  


lördag 18 november 2017

Klimatsmart fordonsförvaltning

Motion till Vimmerby kommunfullmäktige 20171114

Klimatsmart fordonsförvaltning


Vimmerby kommun är förhållandevis framgångsrika vad gäller klimatanpassad värme och elproduktion tack vare en väl utbyggd fjärrvärme och en stor investering i ett kraftvärmeverk som eldas med lokalt producerat och förnybar biobränsle. Däremot finns mycket att göra vad gäller klimateffektivare transporter. 

Vimmerby kommun har en fordonsflotta som är både omodern och ännu ej klimatanpassad. Därför behöver det göras en transportsatsning där kommunen utifrån den kartläggning som gjorts 2016 av Miljöfordon Syd så att vi anpassar våra transporter och förvaltning/service ur ett kostnadseffektivt och klimatanpassat perspektiv. 

Det finns gott om kommuner och landsting och privata företag som gått före och visat att det går att klimatanpassa sina transporter.

Därför föreslår vi kommunfullmäktige i Vimmerby kommun 

att ta fram en strategisk transportplan ur ett kostnadseffektivt och klimatanpassat perspektiv

att samordna upphandlingen av kommunens fordon ur ett kostnadseffektivt och klimatanpassat perspektiv

att även upphandla förvaltningen/service av kommunens fordonsflotta på ett kostnadseffektivt och klimatsmart sätt______________________________
Ingela Nilsson Nachtweij, Centerpartiet i Vimmerby
 

Vecka 46

Det blir en spännande vecka med många möten, nästa vecka.

Måndag: Utdelning av Centerpartiets pris till en manlig företagare. Priset består av ett diplom och en tårta.

Måndag kväll: Gruppmöte med Centerpartiet. Strategigruppen ska presentera förslaget till valmanifest.

Tisdag kväll: Möte med landsbygdsrådet, Hela Sverige ska leva i Stadshuset.

Onsdag: Arbete på Gamlebygymnasiet

Onsdag kväll: Möte i Högsby med länets valmanifestgrupp som jag är ordförande för i egenskap av vice ordförande för distriktsstyrelse.

Torsdag: Möte om folkhälsoarbete i Västervik tillsammans med Anja Persson från Fabriken.

Torsdag kväll: Informationsmöte med oppositionspartierna i KF inför KF-möte. Budget 2018 ska diskuteras.

Fredag: Gamleby och pedagogiskt naturkunskapsarbete

fredag 17 november 2017

Kommunfullmäktige den 27 november med budgetbeslut 2018

Det är stora problem i kommunen med IT-funktionen och framförallt är det mejlfunktionen som inte fungerar tillfredställande.

IT-SAM byter system och det har blivit många driftstopp på grund av det i slutet av veckan.

Vi har inte fått kallelse till budgetfullmäktige och jag kommer inte in i ärendehanteringssystemet Ciceron idag.

På kommunens hemsida finns dock kungörelsen så här kan ni alla läsa kommunens budgetförslag och Centerpartiets särryrkanden. Över 200 sidor handlingar så det är tur att vi inte längre trycker upp alla handlingar på papper.

Vänsterpartiet kommer att lägga ett helt eget förslag på KF. Deras förslag finns inte med i handlingarna tyvärr.

http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Kommunfullmäktige-2017-11-27.pdf

Här finns kommunens budgetförslag för 2018.

http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Budget%202018%20med%20plan%202019-2020%20kommunstyrelsens%20förslag.pdf

Varmt välkomna till Plenisalen som åhörare och vill du ställa en fråga till någon ledamot så finns den möjligheten under åhörarnas frågestund.

Ledamöterna har också den möjligheten och på gruppmötet på måndag ska jag fråga gruppen om det finns någon som har en enkel fråga att ställa till någon av ordföringarna i M och S.

Förslaget till politisk organisation ska presenteras och just nu är det en remissomgången av beredningens förslag.

Ledningsgruppen har formulerat ett yttrande och det är tyvärr oklart hur beslutsgången kring politisk organisation ska ske. När får vi möjligheten att lägga vårt säryrkande om att vi vill ha en servicenämnden med kultur, fritid- och samhällsbyggnadsförvaltningen och att vi vill ha fem ledamöter i KS AU och inga fler utskott under KS.

Inkludering som tema för ett strategiskt samtal

Vi hade styrgruppsmöte med projektet Stärkt lokal attraktionskraft som tagit fram en social lokal utvecklingsstrategi med sex olika insatsområden .

Igår diskuterade vi i grupper hur strategin ska implementeras och hur det ska bli verkstad av det som diskuterats hittills.

Målet är givetvis att strategin ska ligga som grund för nämnder och bolag för att vi tillsammans ska ha samma målbild för hela kommunens utveckling.

Vi ska givetvis fortsätta med strategiska samtal och ett tema som vi diskuterade igår i min grupp är inkludering. Vi måste arbeta ännu hårdare för att minska klyvningen och göra alla som bor i kommunen mer delaktiga i vår utveckling. En av nycketfrågorna är inkludering så att alla känner sig mer delaktiga och därigenom bidrar ännu mer till vår gemensamma framtid. Vi har många utmaningar och problem som på bästa sätt ska få sina lösningar. En av dem är hur vi ska gå vidare med bredbandsutbyggnaden. En annan är hur vi ska få fler i arbete och meningsfull sysselsättning. En tredje är att minska den psykosociala ohälsan och bli en ännu bättre arbetsgivare med mindre sjukskrivningar och förre som drabbas av utmattningsdepression.

Vi måste också få till bättre processer och mer långsiktig planering i kommunen.

Avgörande för hur vi lyckas är att få till konstruktiva samtal mellan kommun, företagare och föreningsliv. En bättre medborgardialog är grunden, som jag ser det. Och att vi ser alla delar av kommunen och arbetar för en god service där människor bor med nära och tillgänglighet till servicen med ett bra bemötande.

torsdag 16 november 2017

Kyrkans mark

I dagens Vimmerby tidning så har Jenn Hultgren intervjuat KSO Tomas Peterson och kykans egendomsförvaltare Bengt Palmkvist.

Båda har uppfattat att den andra parten har bollen så det förklarar varför inget har hänt i denna förhandling. Nu ska KSO ta tag i frågan och det är bra. Först ska Tomas Peterson få komma hem från Afrika (studieresa 10 dagar) men sedan förväntar jag mig att det blir action i denna viktiga fråga.

http://www.vimmerbytidning.se/debatt/centern-satter-press-pa-majoriteten--20171102/

Jag läser kommentarerna under denna debattartikel: http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/16180/oppositionsradet-kop-kyrkans-mark-nu/

Den första kommentaren är skriven av KSO och han undrar om jag anser att kommunen ska köpa oavsett pris. Den 2 november skriver alltså Tomas Peterson följande:

Tomas Peterson (m) 2017-11-02 11:14:47
Till vilket pris som helst, när kommunen redan äger stora markområden nära staden?

Läser man min debattartikel så förstår man att jag önskar politisk kraft in i förhandlingen och givetvis förutsätter jag att KSO gör en så bra affär med kyrkan som möjligt.

Pastoratet har skrivit till egendomsnämnden och KSO skrev ett öppet brev till kyrkan inför kyrkovalet så det finns ett fönster öppet för denna förhandling men då krävs det att man är aktiv från den politiska kommunledningen tillsammans med tjänstemännen. Endast så kan man lyckas i denna förhandling. Jag anar dock att M inte alls är intresserade av denna mark när jag läser ett blogginlägg av Moderaternas förstanamn Micael Glennfalk från juni 2017. Han beskriver att det inte är en bra strategi att köpa kyrkans mark. Det känns mycket bakåtsträvande för mig. Den här marken är mycket lätt att exploatera eftersom det är plan sandmark och ligger i en mycket attraktiv del av kommunen med bra vägar och cykelvägar utan backar in till staden.

http://www.vimmerbytidning.se/bloggar/mitt-perspektiv---micael-glennfalk/ingen-bra-strategi-kopa-kyrkans-mark-20170612/


onsdag 15 november 2017

Styrgruppsmöte för Socail lokal utvecklingsstrategi

Imorgon har vi styrgruppsmöte för Tillväxtverkets demokratisatsning i Vimmerby. Framtagandet av en social lokal utvecklingsstrategi. Den är nu antagen av kommunfullmäktige och huvudsyftet med styrgruppsmöte imorgon blir att mejsla fram hur strategin ska implementeras i kommunen. Det måste ske i nära samverkan mellan kommun, näringsliv, föreningsliv och medborgare.

Imorgon kväll ska vi delta i Sparbenkstiftelsens kvällsaktivitet på Ronja. Temat för kvällen är NÄRA och årets mästerkock Tareq Taylor kommer som gäst. En mycket duktig person , enligt mig.

Det blir en spännande kväll med en del överraskningar och med musik av duktiga Sebastian Åkesson.

Demokratireflektioner

Demokrati är något som varje dag måste förvaltas och arbetas med för att fungera. Det krävs mångas insatser för en bra debatt och där är transparens, tillit och tydlighet , tre viktiga T-ord. Syftet med debatten måste vara att få fram bra och konstruktiva beslut för medborgarnas bästa.

Nu ska kommunallagen uppdateras och det är ju den lagen som i stor utsträckning anger spelreglerna för det lokala demokratiarbetet.

Alla ledamöter och ersättare erbjuds en heldagsutbildning om denna nya kommunallag den 30 november. Extern föreläsare om hot och våld mot politiker är en del av programmet. Resten av dagen ägnas åt föreläsning av kanslijuristen Therese Jigsved. Hon är både mycket erfaren och kunnig på lokal och kommunal beslutsprocess.

Jag ser fram emot att lära nytt och att få resonera om demokratins spelregler i relation till tjänstemannaorganisationen. Den politiska organisationen ska nu hämta in remissyttranden som ordförande Lennart Nygren har beställt. Hur remissvaren ska sammanställas och hanteras är oklart men jag förutsätter att beredningen och/eller KS AU och KS bereder remissyttranden och förhåller sig till dem och bereder det sammanvägda resultatet och förslag till beslut. Jag förutsätter att KF i december ska besluta om politisk organisation för nästa mandatperiod som gäller från den 1 januari 2019 till den sista december 2022. KS AU ska sedan bereda och besluta om arvoden. Vilken tjänsteman som ska göra tjänsteskrivelse är inte klart men förra gången var det kommunens personalchef som sköter detta och det blir det troligen även denna gång. RDB tog beslut om detta inför förra mandatperioden men det beslutet bröts direkt av M och S efter valet.tyvärr.

För att demokratin ska fungera är det viktigt att beslut om politisk organisation som tas före valet respekteras efter valet om det inte är uppenbart att den antagna organisationen är dysfunktionell på något sätt.

Tåguppropet, skriv på vettja

I dagens Vimmerby tidning finns en debattartikel om Tåguppropet av Anders Åkesson. Den handlar om bristerna i den svenska järnvägen. Anders Åkesson uppmanar alla att skriva under tåguppropet för att skicka tydliga signaler att det nu krävs strukturerade satsningar och insatser för att förbättra punktlighet och kvalitet.https://www.centerpartiet.se/taguppropet?gclid=EAIaIQobChMI7KqTyNq_1wIVTBgbCh1zaQ2kEAAYASAAEgKrS_D_BwE

Centerpartiet lägger fyra miljarder mer än regeringen på järnvägen i sitt budgetförslag varav 1,5 miljarder är avsatta till de regionala järnvägarna.

Jag anser också att det behöver göras en förändring av skattebefrielsen för fordon på räls vad gäller drivmedel. Enligt KLTs chef så är denna skattebefrielse ett skäl till varför man inte kör regionaltågen på det förnybara biobränslet  HVO som görs av slaktavfall. KLT fortsätter att köra på fossildiesel trots att det är fullt möjligt att använda HVO. Dieseln är skattebefriad vilket innebär en kostnad på 10 miljoner om man vill byta till ett förnybart bränsle. Bussarna däremot drivs enligt den senaste upphandlingen på förnybar biogas eller HVO. Där finns inte denna skattebefrielse. Denna lagstiftning måste ses över så att vi tills de regionala tågbanorna är elektrifierade kan driva tågen med förnybart bränsle. Centerpartiet arbetar för detta, enligt riksdagsman Anders Åkesson.

Igår formulerade KS AU ett remissvar på Östergötlands transportplan och vi uppmanar vårt grannlän att förbättra Stångådalsbanan och göra de satsningar tillsammans med Kalmar Län som krävs för att öka tågtrafiken mellan Kalmar och Linköping. Vilket skulle gynna alla kommuner längs banan. Linköping behöver samverkan söderut, enligt oss och vi behöver öka Vimmerbys samverkan med Linköpingsregionen, som är vår närmaste ”urbana motor” , knappt tio mil norrut. Vårt hälsouniversitet finns där liksom högskoleutbildningar som våra medborgare vill kunna pendla till. Vi behöver också utöka vår arbetsmarknadsregion norrut med arbetspendling både till och från kommunen. Vimmerby kommun har attraktiva boendemiljöer och Linköpingsregionen har ett behov av arbetskraft från kringliggande kommuner.

Vimmerby, Kinda och Linköping behöver ett ökat utbyte för att alla kommunerna ska växa tillsammans, enligt mig.

tisdag 14 november 2017

Det var i Vimmerby vi föddes

För 110 år sedan föddes hon , på dagen, den 14 november 1907 på NÄS, i utkanten av den lilla staden. Hennes far Samuel August och hennes mor Hanna i Hult var arrendatorer på prästgården Näs och Astrid var nummer två i en syskonskara på fyra. Alla skulle de arbeta med ord och det ansåg deras far vara ”unnerlighet”. Vi är många som idag är innerligt tacksamma för det.

Gunnar Eriksson på NÄS blev riksdagsman för Bondeförbundet 1946 och företrädde länet i landets lagstiftande församling i tio år. Han blev också författare och skrev politisk satir om Svitjod Ingegerd blev redaktör och Stina Hergin blev översättare och författare.

För 51 år sedan, lite drygt så jag dagens ljus på Vimmerby BB. Och jag vill inte göra det vidare märkvärdigt även om det naturligtvis betyder mycket för just mig att mina föräldrar valde att ge mig livet, som nummer fyra på fem år, på en arrendegård i utkanten av den lilla staden år 1966. Mina äldre syskon är födda 1961(Urban) , 1964 (Annki) och 1965 (Eva Lena).

Bland beteshagar, nyponrosor och mjölkkor växte vi upp bland de stenrika magra åkrarna med många kloka och arbetssamma människor omkring oss och en helt sagolikt vacker natur.

Det känns fint att ha den uppväxten.

Allt stort som någonsin byggts har skapats en gång i en människas fantasi, är en av mina favoritrader bland alla texter som blivit en del av vår svenska kultur.

STORT GRATTIS PÅ 110-årsdagen, bygdens stora författarinna, vilken tur att du föddes just i vackra Vimmerby!