fredag 29 april 2016

Kartmanifestet visar vår närodlade politik i hela länet

Bra jobbat , Andreas och Karin på distriktet. Så tydligt det blev med alla våra förslag på en googlekarta. 

Jag fann en hälsoprofil som jag verkligen tilltalas av. Den är klockren för Vimmerby Folkhögskola tycker jag. Klicka er in på kartlänken och se vad ni kan hitta för närodlade förslag. 


http://www.centernkalmarlan.se/?p=504


onsdag 27 april 2016

IT-frågor

Molntjänster är mycket expanderande och intressanta för alla stora som små. Framtidens IT-system kommer inte att kräva service och support i samma omfattning som idag. Därför behöver vi följa utvecklingen noggrant och anpassa system, organisation och samverkan på ett optimalt sätt. 

Centerpartiet i Vimmerby har flera medlemmar som är mycket  kompetenta och vi följer och driver samtalet om framtidens IT på ett aktivt sätt. 

I måndags lämnade vi in ett remissyttrande om översynen av ITSAM-avtalet och förbundsordningen. Mer om det kan du läsa på DV. http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/4587/centern-vill-ha-helt-ny-organisation-i-itsam/

Landsbygdspolitiska handlingsprogrammet ska åter diskuteras i augusti2016

Tomas Peterson beskrev kommunens arbete med att ta fram ett landsbygdspolitiskt handlingsprogram för landsbygdsrådet igår kväll.

Här finns förslaget för den som vill läsa:
http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Ärende%209%20-%20Landsbygdspolitiskt%20handlingsprogram%202014-2018.pdf

Han förklarade att han avser att återkomma i augusti 2016 på nästa möte med landsbygdsrådet om hur arbetet med att sammanställa remissyttranden och lägga fram ett förslag till beslut för kommunfullmäktige framskrider. 

Landsbygdsberedningen lämnade sitt förslag i mars 2014 under ledning av Sören Sjöholm och beredningen föreslog att programmet skulle antas i juni 2014 efter sedvanlig remisshantering av KS. 

Remissyttranden från partierna sammanställdes av Anna Erlandsson Kalrsson och det arbetet var klart i juli 2015 och överlämnades till politiken och KS presidie som leds av Helen Nilsson. Vad är skälet till att politiken ännu inte fått upp ärendet på bordet för beslut? Den frågan bör ordförande besvara då det är presidiet som beslutar om vilka ärenden som ska fram. Tomas Peterson svarade den 25 februari 2016 på min interpellation om när det landsbygdspolitiksa handlingsprogrammet ska upp till politiken att det ska ske snarast. Se bild nedan. 

Utsedd tjänsteman att arbeta med landsbygdsfrågorna är Patrik Kinnbom enligt Tomas Peterson och nu förväntar sig Carl-Axe Centerstig och landsbygdsrådet att förslaget till landsbygdspolitiskt handlingsprogram snarast kommer att hanteras av kommunstyrelsen som lägger förslag till beslut till kommunfullmäktige. Det kostade cirka 100000kr att ta fram förslaget och det var många politiker som var engagerade i arbetet som kännetecknades av ett mycket demokratiskt arbetssätt. Snart bör det vara hanterat av kommunfullmäktige så att det finns ett styrande dokument för kommunens landsbygdsutveckling.
Inspiration för landsbygdsarbetet kan vi få från Lotti Jilsmo i Västerviks kommun, http://www.vastervik.se/Trafik-och-infrastruktur/Landsbygd/


Centerpartiet har föreslagit att en annan fråga ska hanteras av en beredning med alla partier inblandade och det finns starka skäl när jag läser digital media idag på morgonen till att arbeta med att ta fram en integrationsstrategi för Vimmerby kommun i samverkan med alla partier i kommunfullmäktige. Den motionen föreslog M och S att avslå men vi fick igenom en återremiss med anledning av att det finns två motioner som handlar om framtagande av integrationsstrategi. Socialförvaltningen arbetar med framtagandet av en integrationsstrategi och snarast måste politiken in i det arbetet anser jag.

tisdag 26 april 2016

Landsbygdsråd ikväll

Intressant agenda för kvällens möte med Landsbygdsrådet i Vimmerby kommun/Hela Sverige ska leva. 

.1. Information om förslag till ny sophämtning.Renhållningschef Daniel Johansson, VEMAB
2. Kommunens landsbygdsprogram
3. Fiberutbyggnaden på landsbygden
4. Frågor om landsbygdsskolorna på sikt
5. Utvecklingen av småorterna
6. Övriga frågor

Centerpartiets synpunkter på polisorganisationen

https://lookaside.fbsbx.com/file/Upprop%20till%20Polisregion%20Syd.pdf?token=AWy3-wTA2rrFaBBcECZ3NqQPrcaYXmBXvv7Bc7RLhL_nb-TnU26LQG5nVbAG4YLw5tq3MPwA_bHnKgP58xMuL7bgBmT1mBXqTZaEum124kqdAkcw7MxsVY7FTKGOvtRGkqSQ1L1BgTkFvsR8WTz3yVr-V2cxGsntWPQ91sCxKBMH8FuurfdqzWvkM6fF8hx9zQ8

Ovan finns en länk med Centerpartiets synpunkter på den nya polisorganisationen. Jag delar dessa synpunkter fullt ut med de underskrivande. 

Parkeringarna vid AL-skolan

Igår kväll så framkom det helt ny information om placeringen av paviljongerna vid AL-skolan. Plötsligt avser M och S att placera paviljongerna på en cykelparkering samtidigt som den parkering vid Loarpsgatan ligger ute för försäljning. Den parkeringen används av många i personalen vid AL. En dialog med personalen om det hade varit önskvärd, anser jag. 

Möjligen ska personal kunna anpassa sig till att ha fyra minuters promenad till sin arbetsplats från en parkering. MEN det finns många aspekter som måste hanteras i denna fråga.

1. Ekonomin. Vårt förslag om att riva Grankotten och använda befintligt avlopp, el och fjärrvärmeanslutning borde spara hundratusentals kronor. Skälet till att vi yrkade återremiss är att den investeringssumma på 1,1 miljon syftar på en placering där man måste gräva för nya anslutningar och det vill vi i C inte att man gör. Varför ska KF ta beslut om mer pengar än det kommer att kosta? Vi politiker måste vara sparsamma när vi tilldelar medel och det är väl skälet till investeringsstoppet oavsett vilka pengar som ska användas. (Flyktingpengarna är tänkta till denna satsning på lokaler vid AL) 

2. Personal med småbarn har ofta en hård tidspress på morgonen och då kan fyra minuters promenad från parkeringen vid AL-skolan upplevas som mycket stressande. 

3. Rivningslov borde ha ansökts om direkt när diskussionerna om ökat lokalbehov inleddes för flera månader sedan. Vilka är skälen till att det dröjer?

4. Tillfälligt bygglov för paviljonger tar inte så lång tid att fixa. Skicka in ansökan omgående. Det är en viktig signal som bör göra snarast. 

5. Personalen på AL har en mycket tuff arbetsmiljö och extra hänsyn bör tas för att deras möjligheter att följa barnkonventionen i sin verksamhet ska kunna möjliggöras. Stressade vuxna påverkar barnen negativt. Personalen behöver arbetsro och barnen behöver bra utemiljöer. Det måste vi politiker ta ansvar för. 

6. Tydliga och klara beslut krävs i kommunfullmäktige och vi kan inte acceptera att ny information kommer från talarstolen under ett ärende. KS AU sammanträdde under hela eftermiddagen vilket hade möjliggjort en redovisning av ny information inför kvällen. Nu kom den nya informationen plötsligt och spontant från talarstolen vilket inte minst Gudrun Brunegård reagerade på. 

Kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ kräver en bra och tillräcklig beredning av ärenden i god tid före beslut. Inte minst reviosernas rapporter pekade på att KS måste skapa bättre beredningsrutiner. Erik Paulsson och jag kommer att arbeta hårt för att det ska bli bättre beredningar av ärenden med utgångspunkt från ekonomiaspekten och verksamhetens kvalité där arbetsmiljön sätts i centrum för kommunens personal. Sjukskrivningar som ökar är ett tydligt tecken på att det krävs krafttag inom kommunens organsiation för att skapa en bättre arbetsmiljö. Tillit och förtroende är ledord  för oss. 

Vad krävs för att placera paviljongerna på cykelparkeringen nedan? Vad krävs för att iordningställa Grankottens tomt för placering? Hur påverkas skolgården av placering på fotbolssplanen?

Kostnader för de tre alternativen saknades i underlaget och därför återremitterade vi ärendet. 


lördag 23 april 2016

Paviljongerna på AL

Centerpartiet har grundligt diskuterat och undersökt möjligheterna att avstå placeringen av paviljonger på fotbollsplanen vid AL-skolan. 

Barn behöver utrymme för lek och fysisk aktivitet. Skolgården är redan för liten och vi vet inte det långsiktiga behovet av paviljongerna vid AL-skolan. 

Vi vädjar nu till verksamheten att försöka klara situationen ett halvår till med andra tillfälliga lokaler för att vi ska hinna riva Grankotten och placera paviljongerna där. 

Skolledningen på AL har uttryckt att den placeringen är den optimala men frågan är om man klarar att invänta rivningen. 

Lokaler som vore möjliga att använda tills de efterfrågade paviljongerna är på plats är:

Ytterskolornas skolor
A-huset
Tegnervilla på Ringvägen
Gullbergs/Deloitte som nu ägs av Vimarhem och som inte ännu byggts om till lägenheter
Televerkets lokaler som idag står tomma vid Källängen på Kungsgatan

På måndag kommer vi i Centerpartiet att yrka på återremiss för att ta fram en annan placering av paviljongerna. Beslutet innehåller en placering på fotbollsplanen med en kostnad på 1,1 miljoner för iordningställande av marken. 

Helst hade vi velat att kostnaden för hyra på 700000kr per år i tre år skulle kunna användas till att hyra andra lokaler under den tid man har ett ökat behov. Verksamheten uttrycker att denna paviljonglösning är nödvändig för att bland annat klara introduktionsklassundervisning och utrymning under tiden man renoverar skolan år 2017-2018. 

Men en annan placering är vi i C vara överens om med verksamheten som är berörd, under förutsättning att man klarar lokalbehovet tills Grankotten är rivet. Ett alternativ är annars att placera paviljongerna vid Vimarskolan där det finns mer ytor. 

Läs mer om ärendet på sidan 40 i den extra kungörelsen: 
http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Komp%20Kungörelse%2020160425.pdf


fredag 22 april 2016

Nya riktlinjer för bostadsförsörjning måste fram


Centerpartiet agerar nu för att vi långsiktigt ska få till mer bostadsbyggande i kommunen. Steg ett är troligen att ta fram detaljplaner och ordna så att det finns byggbar mark i hela kommunen. Sociala lokala utvecklingsplanen måste ha kommunens långsiktiga bostadsförsörjning som ett av målen, anser jag.


Lästips för hur vi skulle kunna åtgärda bostadsbristen. 


http://www.planering.org/plan-blog/2016/4/12/sverige-r-vrldsbst-p-bostadsbrist


Dagens Vimmerby avslutar artiekln om att C vill ta fram nya riktlinjer med att det igår tillsattes statliga medel för att bygga bostäder och att det krävs ett bostadsförsöjningsprogram som är antaget senast 2010. Med andra ord kommer vår motion i grevens tid. Verkstad tack för Vimmerbys bästa! 


Motion till Kommunfullmäktige i Vimmerby 20160419

 

Vimmerby kommuns bostadsförsörjningsprogram

 

Varje mandatperiod ska Sveriges kommuner enligt Plan och bygglagen 2 kap. 3§5 (2010:900) ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen så att kommuninnevånarna tillgodoses vad gäller bostäder.

 

Kommunstyrelsen i Vimmerby beslutade år 2013 att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen men det arbetet verkar vara vilande.

 

Nu är det dags att fokusera på denna fråga igen då det finns stora behov av bostadsbyggande i kommunen. Det senast beslutade bostadsförsörjningsprogrammet i Vimmerby kommun gällde för 2003-2013 vilket också pekar på att kommunen saknar en plan för bostadsförsörjningen. I det nyss framtagna tillägget till ÖP för tätorten finns några sidor om bostadsplanering och befolkningsunderlag men det krävs mer strategisk planering för bostadsförsörjningen än så. Kommer exempelvis statliga stöd framöver för att bygga bostäder i kommunerna är det värdefullt att ha en framtagen plan för bostadsförsörjningen.


Centerpartiet föreslår 
därför att kommunfullmäktige beslutar

att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vimmerby kommun med sikte på ett program för kommunens bostadsförsörjning för 2017-2022.

 

- att diskutera och förankra arbetet med framtagandet av riktlinjerna via exempelvis arbetet med den sociala lokala utvecklingsplanen. (SLUSEN)

 

För Centerpartiet i Vimmerby kommun gm

 

 

Ingela Nilsson Nachtweij


Här finns regeringens pressmeddelande om stöd till bostadsbyggande


Regeringen ger kommuner byggbonus för bostadsbyggande

I dag den 21 april har regeringen fattat beslut om införandet av ett statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande. Bidraget, som är tänkt att stimulera bostadsbyggandet för de kommuner som ansöker och uppfyller villkoren, är på totalt 1,85 miljarder för 2016. Statsbidraget beräknas till 1,8 miljarder för 2017 och därefter 1,3 miljarder årligen. Detta är en del av budgetpropositionen för 2016 och är resultatet av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Ordförklaringar 

- Nu tar vi ett nytt stort steg för att öka bostadsbyggandet. Jag är glad att kommuner som anstränger sig för att bygga fler bostäder, och som dessutom tar emot många nyanlända, nu får en bonus från regeringen, säger Per Bolund, finansmarknads-, konsument- och bostadsminister.

Enligt Boverkets bostadsenkät för 2015 bedömer 183 av landets 290 kommuner att det på marknaden råder ett underskott av bostäder. Det är viktigt för Sverige att bemöta detta problem om tillväxt och sysselsättningen även i fortsättningen ska öka och vara god. Av denna anledning beslutade i dag regeringen om nästa steg i den största bostadspolitiska satsningen på 20 år.

Statsbidraget till kommuner för ökat bostadsbyggande är utformat så att kommuner har rätt att söka stöd för varje bostad som omfattas av ett startbesked från byggnadsnämnden under en tolvmånadersperiod (1 augusti – 31 juli). Bidraget är oberoende av storleken på eller typ av bostad.

Bidraget är uppdelat i två potter där den ena potten (pott A) på 60 procent av det totala statsbidraget (för 2016 1,1 miljarder kronor) går till de bostäder som byggs och som motsvarar ett behov av bostäder hos nyanlända i respektive kommun. Pott B består av de resterande 40 procenten (740 miljoner kronor för 2016) och kommer gå till de bostäder som byggs utöver behovet hos nyanlända. Med stödet vill regeringen stödja kommunerna i arbetet för ökat bostadsbyggande och minska den allmänna bostadsbristen.

Följande kriterier behöver en kommun uppfylla för att få ta del av statsbidraget:

 • Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör byggande av minst en bostad. (Tolvmånadersperioden är 1 augusti föregående år och tolv månader framåt.)
 • Att det i kommunen finns minst en nyanländ invandrare folkbokförd som fått uppehållstillstånd under en tolvmånadersperiod. (Tolvmånadersperioden är 1 juli föregående år och tolv månader framåt. Folkbokföringsadressen den 31 juli innevarande år är utgångspunkten.) Detta villkor gäller endast för en del av stödet (60 procent).
 • Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
 • Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit en ny översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

Sista ansökningsdag för bidraget är 1 oktober och förordningen föreslås träda i kraft den 15 juni 2016.

torsdag 21 april 2016

Kommunens nya utvecklingschef söker annat jobb

Jag läser den långa listan på personer som söker tjänsten som näringslivschef i Jönköping och förundras över att listan över vilka som söker denna chefstjänst är en offentlig handling. Risken är uppenbar att förtroendet för de som söker andra tjänster minskas på den arbetsplats där dessa 35 personer arbetar idag. http://www.jp.se/article/35-soker-men-de-hetaste-headhuntas-till-naringslivschef/

En nybildad utvecklingsavdelning för kultur, fritid näringsliv och turism behöver en stabil och långsiktig ledningsstruktur. De mellanchefer och de 34 personer som nu arbetar inom utvecklingsavdelningen blev troligen förvånade av att läsa att deras nyss tillträdde chef söker andra jobb. Fullt förståeligt är det dock med tanke på att Patrik Kinnbom flyttat med sin familj till Jönköping från Eksjö och tvingas veckopendla från ett boende i Västervik i veckorna. Långa pendlingsavstånd kombinerat med en ny arbetssituation som chef för 34 istället för som tidigare 3 personer på näringslivsavdelningen måste vara krävande vilket av naturliga skäl leder till sökande efter nytt jobb på hemorten. Frågan är hur stor risken är att Vimmerby kommun förlorar sin utvecklingschef då det är 35 personer plus två headhuntade personer som söker toppjobbet i Jönköping. Tuff konkurrens med andra ord. 

Jag hoppas att kultur-och fritidspersonalen snart får en mer lugn arbetsmiljö med en stabil politisk styrning med KS som nämnd. 

Min målbild för 2019 och framåt är dock Claes Markstedts förslag med en stor utvecklingsnämnd där samhällsbyggnad, räddningstjänst, kultur, fritid och näringsliv ingår. Då får vi tre stora nämnder och ett KS som endast ägnar sig åt det KS ska ägna sig åt nämligen övergripande styrning och ledning. Alternativet är att bygga en organisation liknande Eksjö med en förvaltning och ett stort KS med utskott/nämnder. 

Jag hoppas att kommunfullmäktiges presidium snarast tillsätter den beredning som ska ta fram den politiska organsiationen för nästa mandatperiod. Det arbetet brukar ta tid och kräver mycket förankring i alla åtta partier i KF. 

onsdag 20 april 2016

Motion om att Vimmerby kommun ska verka för att Vimmerby blir dansnod i länet.

 Motion till kommunfullmäktige i Vimmerby kommun  20160425 
Centerpartiet i Vimmerby vill uppmärksamma den utveckling och potential som DANSEN har i Vimmerby. 
 Aktiv Ungdom har sedan många år inspirerat och utbildat många ledare, ungdomar och barn i dans i Vimmerby. Nu övergår verksamheten i ett samarbete mellan Vimmerby kulturskolas elevförening och Dansprofil vid Vimmerby gymnasium vilket möjliggör mer entreprenörskap för gymnasieeleverna på dansprofil. Kulturskolans dansutbildning som startades för några år sedan har varit mycket framgångsrik och erbjuder en dansutbildning av mycket hög kvalité. Många elever som studerat på Vimmerby gymnasiums dansprofil har idag gått vidare och skapat egna danskarriärer via högre dansstudier vid baleetakademin i Stockholm och andra dansinstitut. 
Regionens offentligt finansierade DANS innehåller en verksamhet som heter DANS SYDOST och verkar i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. De har resurser till en danskonsulent som driver dansens utveckling i regionen. Den är vakant idag men skulle kunna placeras i Vimmerby där dansen är i stor expansion. 
Under senare år har Vimmerby kommun uppmärksammats alltmer av DANS I SYDOST för dansutbildningens kvalité i Vimmerby och arrangeras det koreografitävling i Kalmar eller Växjö så är det Vimmerby som alltid deltar med flest grupper. 
Därför vore det ett mycket bra tillfälle att lyfta dansen i Vimmerby till att bli en större del av regionens dansutveckling. Kulturplanen för Kalmar län anger att det ska byggas en dansscen vid Byteatern i Kalmar. Det skulle vara mycket bättre att bygga den scenen på en ort där det finns och skapas mest dans i hela regionen. Det är i Vimmerby som det finns mest och bäst dans just nu. 
Centerpartiet föreslår därför att 
- Vimmerby kommun arbetar mot målet att Vimmerby ska utses som nod för dans 
- Vimmerby verkar för att en större dansscen skapas i Vimmerby av landstingets kulturutskott för att kunna ta emot större dansföreställningar i regionen. 
Ingela Nilsson Nachtweij 
Centerpartiet i Vimmerby

måndag 18 april 2016

Monday morning , knitting ears of gold again

Underbar morgon och fyra kycklingar kläcktes i helgen. Det borde ha varit fem men en av dem orkade inte picka sig ut. 

Nu är det klurandet på vad de ska heta som väntar familjen. Skulle gissa att yngsta dottern får bestämma. Makens förslag var att en ska heta Jaqueline och det vore ett passande namn på den ljusa av de två som ses på bilden nedan, tycker jag. Hoppas bara att det blir en höna och inte en tupp! 

Veckan innehåller som vanligt många intressanta händelser. Först Gamlebygymnasiet med entreprenörskap på programmet. Mina elever jobbar entusiastiskt inför Gamleby marknad den 29 april då de ska sälja sina varor hela dagen. Sex olika projektgrupper deltar och de säljer allt från hundgodis till drömfångare och Stresskompisar. 

Ikväll blir det gruppmöte i Stadshuset inför KF den 25/4. Här finns kungörelsen att läsa. http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Kungörelse_KF_20160425.pdf

KS sammanträder imorgon och du kan läsa kungörelsen nedan.  Första punkten blir en och en halv timma med kommunens revisor där han ska diskutera den revision som PWC har sammanställt. En annan fråga som ska avgöras är flytten av fabriken och där r vi i C överens. Läs mer här om den frågan http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/4349/centerpartiet-kritiska-till-flytten-av-fabriken/

Hör av dig om du vill göra inspel eller lämna Dina synpunkter om någon av frågorna. 
http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Ärendelista%20kommunstyrelsen%202016-04-19.pdf

Slutet av veckan innehåller många timmars omdömesskrivande inför utvecklingssamtalen som börjar nästa vecka. 

Ha en fantastisk vårvecka alla läsare! 

fredag 15 april 2016

Integrationsstrategiarbetet

Socialförvaltningen har på tjänstemannnivå påbörjat ett arbete med en integrationsstategi och det arbetet är så viktigt så det måste prioriteras, anser jag. Politiken måste också in i arbetet och det finns två motioner som behandlar denna fråga. 

Valet står mellan att låta alla partier i kommunfullmäktige delta i arbetet via en fullmäktigeberedning somfinansieras  av flyktingpengarna eller att låta socialnämnden som företräds av tre partier hantera frågan och låta den nämnden som redan har en ansträngd budget betala framtagandet av en strategi.

Centerpartiet som yrkar i sin motion på att kommunfullmäktige ska tillsätta en beredning för detta viktiga strategiska arbete vill att alla åtta partier i kommunfullmäktige ska vara delaktiga och bereda denna fråga så att det tas fram ett förslag som kommunfullmäktige snabbt kan stå bakom. Har alla varit med från början så bör förslaget vara mycket väl förankrat och det bör kunna bli en mycket bättre strategi än om bara tre partier får delta i framtagandet. 

Ärendet är återremitterat i kommunfullmäktige för att båda dessa motioner ska hanteras samtidigt. Hoppas att det kan tas ett beslut på kommunfullmäktige i maj och att integrationsstrategin kan belutas i höst. Mycket viktigt att vi får fram en strategi för arbetet med integration då vi har ett stort och viktigt arbete med denna fråga framför oss. 

Vår motion om framtagande av en policy mot främlingsfientlighet och en handlingsplan mot våldsbejakande extremism som alla partier skrivit under måste också hanteras snarast och integrationsstrategin berör denna motion så det vore effektivt att diskutera dessa på samma kommunfullmäktigesammanträde, anser jag. 

torsdag 14 april 2016

Studiebesök på Mindbite

Cirka 20 Centerpartister fick en presentation av Robin Månsson och Marcus Alsér som startat Mindbite och drivit en framgångsrik verksamhet under 16 år. Idag är de sex personer som arbetar med hemsidesproduktion till en mångfald av kunder. 

Det var spännande att lyssna till deras entreprenöriella resa och den är verkligen imponerande. Genomsnittsålder för när man blir företagare och startar ett företag är 30 år. Robin och Marcus var 20 år och Marcus startade sitt första företag som sextonåring. Goda förebilder för många unga praktikanter och nynställda är de och för de UF-företagare som de stöttat genom åren. 

Viktigt för Vimmerby med företag som både lockar hemvändare och nyinflyttare till kommunen.  

onsdag 13 april 2016

Dans i Vimmerby

Jag tror att det finns förutsättningar för att Vimmerby blir en regional nod för DANS. Enligt de kontakter som jag har så uppfattas Vimmerby som den ort i regionen där dansen är i kraftig utveckling. När det anordnas koreografitävlingar i exempelvis Kalmar eller Växjö så kommer Vimmerby kulturskola med en busslast dansare medan de andra dansinriktningarna kommer med någon enstaka dansgrupp. 

Jag kommer att verka för att Vimmerby utses som nod för DANS och jag kommer att använda mina kontakter för att lyfta dansen ännu mer i Vimmerby.

Aktiv Ungdom som gett mina barn så många danslektioner kommer att upphöra efter en stor dansuppvisning den 29 maj i Idrottshallen och aktiviteterna som Aktiv Ungdom har haft kommer att tas över av Kulturskolan. Sorgligt att föreningen Aktiv Ungdom upphör samtidigt som den gör det med flaggan i topp och tar ansvar för fortsatt dansundervisning genom en dialog med Kulturskolan. Hoppas verkligen att förändringen kan göras på ett professionellt sätt för våra dansintresserade barn och ungdomars bästa. 

Dans är en verksamhet som uppskattas av många och det är flest tjejer som dansar. Min förhoppning är att antalet dansande killlar ska öka. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att det erbjuds och satsas på både "tjejidrotter" som ridning och dans och killidrotter som ishockey. Jag skulle vilja veta fördelningen av föreningsbidrag fördelat på tjejer och killar så att man kan få en uppfattning om jämställdheten för tilldelningen. Som nybliven fritids- kulturpolitiker känns det viktigt att ha koll på när nu föreningsbidragen ska byggas om. 

Den 19 april ska vi i KS äntligen få en genomgång av kultur - och fritidsfrågorna i kommunen då vi sedan den 1 februari är ansvariga för den verksamheten. Förhoppningen är att vi framöver ska få till den politiska styrningen som krävs för att utveckla verksamheten på bästa sätt i samverkan med personalen som verkställer våra beslut. 

Läs mer om länets kultur i kulturplanen. 
http://www.rfkl.se/Documents/Rapporter/Kultur/Kulturplan%202015-2017.pdftisdag 12 april 2016

Trafikupphandlingen klar och den prioriterar klimatet på ett mycket tydligt sätt!

I Vimmerby kommer Nilsbuss att köra  8 fordon och Vimmerby taxi 5 fordon om jag räknat rätt och det drivmedel som ska användas är HVO. HVO är ett mycket klimatsmart bränsle som görs av slaktavfall och är en förnybar biodiesel. Tyvärr ingen biogas i Vimmerby trots att vi har lokal produktion men den uppgraderas ej på grund av att det kostar för mycket att uppgradera gasen till fordonsgas (koldioxiden måste tas bort). 


Största trafikupphandlingen i länet

Pressmeddelande 2016-04-12

Den största upphandlingen någonsin av kollektivtrafik i länet är avslutad. På tisdagens togs beslut om tilldelning motsvarande 4,8 miljarder kronor.

Det var landstingsstyrelsens arbetsutskott som sa ja till tilldelningsbeslutet för busstrafiken i länet under perioden 2017-2027. Trafikstarten äger rum i augusti 2017.

- Den nya trafiken innebär helt nya fordon i stads- och linjebusstrafik samt skolskjuts och taxifordon i servicetrafiken som alla kommer köras på helt förnyelsebara bränslen, säger Karl-Johan Bodell, trafikdirektör på Kalmar Länstrafik.

Ett av landstingets huvudkrav i upphandlingen har varit att länets kollektivtrafik ska vara helt fossilbränslefri 2020 och inriktning och huvudalternativet för drivmedel ska vara biogas.

Andra nyheter i samband med tilldelningen är att det ombord på bussarna kommer att finnas wi-fi, USB-uttag, hjärtstartare, ett informationssystem som ger kunden information om läget i trafiken på alla bussar. Det kommer också finnas två anpassade barnsäten i de bussar som kör längre sträckor.

- Vi är nöjda med resultatet som uppfyller i princip alla de krav och förväntningar som kunder och uppdragsgivare har, säger Karl-Johan Bodell.

Det nya avtalet sträcker sig till 2027 och skapar även trygghet för bussförarna. Särskilt då samtliga anbudsgivare accepterat kravet om övertagande av personal, vilket innebär att nya trafikföretag ska erbjuda bussförarna jobb.

Fakta

Totalt omfattar upphandlingen att cirka 400 fordon, 18 miljoner vagnkilometer per trafikår.

Uppdraget från beställarna har varit tydligt:

 • all trafik ska köras på ickefossila bränslensenast från 2020
 • huvudinriktning på ickefossilt bränsle ska vara biogas
 • alla större paket ska ha krav på övertagande av personal vid byte av entreprenör
 • all personal ska anställas under kollektivtrafikliknande former
 • meddelarskydd för entreprenörens personal ska gälla

Mer information

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör 
010-21 21 100


Tilldelningslistan http://www.ltkalmar.se/Documents/Om%20landstinget/Press/Pressmeddelanden%20och%20nyheter/Pressmeddelanden/2016/Tilldelningslistan.pdf


Vimmerby behöver mer verkstad!

Om jag förstod diskussionen rätt så skjuts flytten av Fabriken fram och Samhällsbyggnadsavdelningen fick ett uppdrag av KSO att ta fram en tydlig kostnadsbild och ett realistiskt kostnadsförslag för vilka som ska flytta och vart samt framförallt när verksamhetsflyttarna ska ske. Vi diskuterade också att verksamheten kan arbeta mer utlokaliserat och mer i samverkan med BUN och SOC. Högstadierna behöver fler fritidsledare och det vore intressant att kolla på om man kan göra som i Kinda där fritidsledarna arbetar delvis på Värgårdsskolan på dagtid och inte bara på Frtidsgården. Framgångsrikt ungdomsarbete finns även med ungdosmteamet i Hultsfred som arbetar på Albäcksskolan. 

Känns befriande att denna FABRIKEN-flytt-fråga nu diskuteras utifrån budgetperspektivet då kommunens ekonomi kräver att alla tar ett stort ansvar. 

En annan fråga som initierats av mig är föreningsbidrag i en sökbar pott för att förbättra integrationen. Tanken är att föreningarna ska få del av flyktingpengarna för att arbeta med integration och KS har fått en information om detta och nu finns ett framskrivet förslag som ska hanteras av KS den 19 april. Västervik och Eksjö är redan igång med denna verksamhet och jag ser fram emot att vi får igång den verksamhet som VIF redan jobbat med så framgångsrikt men som nu behöver ny finansiering och fler föreningar som jobbar på ett liknande sätt i samverkan med Arbetsmarknadsenheten. 

FBSK och deras ansökan om att få bygga om Bygdegården är en annan fråga som måste hanteras skyndsamt för de vill ju igång med byggnationen. 

Den kommunala kvarnen mal långsamt och demokrati måste få ta tid. MEN där politiken är överens måste besluten kunna tas snabbare anser jag. Frågan är om de två majoritetspartierna är överens eller vilka är skälen till förseningarna? 

Den 19 april har vi nästa KS. Det blir spännande att läsa dagordningen för det mötet. KS AU hade möte igår och beredde ett antal frågor till den 19 april. Förra KS fick vi dock 8 ärenden som inte passerat beredningsorganet KS AU utan de ärendena hade passerat presidiet och lagts fram till KS i all hast. Den politiska beredningen av ärenden måste bli bättre i Vimmerby kommun och jag som oppositionsråd ska försöka bidra till det på olika sätt. 

På torsdag och fredag denna vecka har vi två heldagar med KS AU för att bereda budget för 2017 och korrigera budget för 2016. 

Hörde att BUN ännu inte skickat ut detaljbudget till de olika skolcheferna och rektorerna. Är det möjligt att planera höstterminens verksamhet utan information om en budget i mitten av april? Tjänstefördelningen ska ju göras nu i april-maj för att ha rätt antal lärare på plats i augusti. Hoppas att BUN inte väljer att vänta med att fördela sin budget på 283 miljoner för att invänta beslut om de sista fyra miljonerna. Det känns inte riktigt OK för mig som politiker i KS då KS AU har konstaterat att ett nytt budgetbeslut tidigast kan fattas av KF den 31 maj. En preliminär budgetfördelning utifrån beslutet i november 2015 måste kunna göras av BUN så att cheferna kan planera för framtiden. Ska fråga nämndens nya ordförande om detta idag. 

Det krävs mer verkstad i Vimmerbypolitiken nu och Erik Paulsson och jag som nu finns i KS AU lägger ner ett  stort arbete för att budgetberedningen ska bli bra. Det är viktigt för Vimmerbys framtid att budgetberedningen blir bra och framförallt att budgeten speglar den verksamhet som vi vill prioritera i KS AU, KS och KF. När jag läser Björn Boethius insändare i Vimmerby tidning idag så bekräftas min bild av att det krävs krafttag och att politikerna och personalen i kommunen tillsammans kavlar upp ärmarna nu så att det blir "rätt" och målinriktad verkstad för hela kommunens hållbara framtid. 

måndag 11 april 2016

Plan för närodlad integration i hela Kalmar län.

Distriktsstämman antog denna plan för integration som till delar inspirerats av Hultsfreds kommun plan för integration. 

Program för integration i Kalmar län
Närodlad integration i Kalmar län
Att människor från olika delar av världen kommer till Sverige och Kalmar län är
något som är bra. Det bidrar till att utveckla vårt samhälle på många olika plan.
Möjligheter, skyldigheter och rättigheter ska vara lika för alla. Till exempel ska
alla ha samma chans att få ett jobb, en bostad, en utbildning eller starta ett
företag. Vi vill att Kalmar län ska fortsätta präglas av tolerans och öppenhet och
välkomna olikheter. I framtiden vill vi inte ha några speciallösningar som är
riktade till människor som har flyttat hit. Istället vill vi ha bra arbetsmarknadsoch
bostadspolitik för alla. Fakta visar att det är integrationspolitiken, och inte
invandrarna, som har skapat dagens integrationsproblem.
Det behövs tydliga lösningar som gör mottagandet mycket bättre. Det är viktigt
att snabbt få ett jobb under första tiden i Sverige. Där skapas kontakter som gör
det lättare för dig med utländsk bakgrund att snabbt komma in i det svenska
samhället. De flesta jobb i Sverige finns i lokala småföretag, därför är det viktigt
att det s.k. etableringsuppdraget återgår från Arbetsförmedlingen till
kommunerna. Det skulle göra det möjligt människorna med lokalkännedom som
redan jobbar med mottagande, SFI och lokal integration att hjälpa nyanlända i
arbete.
För att lösa en del av de praktiska problemen med integrationen i Sverige har vi
flera förslag. Det handlar bland annat om praktik med lägre lön, snabbare
validering av kunskaper, tidigare språkinlärning, etableringsersättningar som gör
att det lönar sig att arbeta, och full ekonomisk kompensation till kommunerna. Vi
vill också se bättre kommunikation mellan myndigheter och kommuner,
intensivkurser i svenska för nyanlända barn, alternativa boendeformer för
ensamkommande barn och att upphandlingen av asylboenden blir bättre. Vi
tycker också att asylboenden ska ha en skyldighet att erbjuda såväl
sysselsättning som enklare undervisning i svenska och samhällsintroduktion.
Våra närodlade integrationsförslag är att:
Kalmar län blir pilotlän med statligt finansierat uppdrag till länets kommuner
för framtagande av introduktionsjobb och praktikplatser med lägre lön.
I Kalmar län, under ledning av Länsstyrelsen, sätta ihop en CV-databas för
nyanlända. Denna databas ska ligga till grund för individanpassade studier i
syfte att möjliggöra snabbt inträde på motsvarande del av den svenska
arbetsmarknaden.
Program för integration i Kalmar län
Satsa extra resurser på rekrytering och kompetensutveckling och skapa en
pool” av kompetens i länet.
Studieförbunden i Kalmar län får ett riktat uppdrag att med hög flexibilitet i
regelverket tidigt starta studiecirklar i svenska och samhällskunskap på
asylboenden. Så som görs på Lundegård med mellan 200 och 80 elever varje
onsdag där en grupp lärare med vänner som stödlärare har svenskastudier,
som inte ryms i nuvarande regelverk.
Idrottsförbunden i Kalmar län får ett riktat uppdrag att starta prova-påaktiviteter
inom idrott och som mötesplatser mellan nyalända och svenskar
runt om i länet, projektet ”integration och hälsa genom idrott” i Kalmar är ett
gott exempel.
Landstinget i Kalmar län utvidgar sitt projekt med Svenska i vården, och
öppnar upp för mer svenska undervisning för asylsökande med medicinsk
utbildning motsvarande sjuksköterskenivå eller högre.
Länets kommuner i samarbete med Länsstyrelsen får i uppdrag att göra riktade
projekt mot landsbygd för att runt om i hela länet leta fram uthyrningsbara hus
för ökad bosättningsmöjlighet för nyanlända med uppehållstillstånd.
Länets kommuner i samarbete med Länsstyrelsen inventerar byggbara
markområden och tillsammans med näringslivet arbetar fram en modell för
snabbt uppförande av flexibla flerfamiljshus till låg kostnad. Detta bör vara
genomfört sista kvartalet 2016 för att komma i tid för SKL:s ramavtal om
flexibla bostadshus.
KLT får i uppdrag att utvärdera Närtrafiken i syfte att bidra till ökad möjlighet
för nyanlända att bo på landsbygden. KLT ska också få i uppdrag att
tillgängliggöra Närtrafiken så att den blir lätt att förstå och enkel att beställa på
både svenska och engelska.
Resurser frigörs för civilsamhällets initiativ genom att kommuner ges
samordningsansvar och ansvar för att sprida information om aktiviter på
asylboenden så att alla lätt kan se vem som gör vad och vilket utbud som
finns.
Ta fram kommuninformation om kommunens samhällsservice, förskola, skola
och andra viktiga tjänster. Denna ska enkelt kunna uppdateras och spridas.
Våra närodlade krav på staten
Program för integration i Kalmar län
I integrationsarbetet kan staten antingen vara till hjälp, eller en stoppkloss. I
nuläget är den allt för ofta en stoppkloss. Det är viktigt att staten och dess
myndigheter, däribland migrationsverket, har en finkänslighet när asylsökande
fördelas över landet och när medel för att hjälpa dem delas ut. Små kommuner
med stort flyktingmottagande får inte överbelastas. Därför har vi ett antal krav
på hur staten ska agera för att möjliggöra för kommunerna att vara en så positiv
kraft som möjligt i den närodlade integrationspolitiken.
Etableringsreformen bör förlängas till att gälla i minst 5-7 år.
En statlig myndighet bör ha ett övergripande processansvar från asyl till att
den berörda skaffar försörjning.
När kommuner når en viss nivå av asylsökande och kommunplacerade per
capita bör extraordinära regler träda in som gör att statens egna institutioner,
som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, ALMI och Försäkringskassan ska
finnas på plats. Kommunen ska tydligare få huvudrollen i samverkan med och
mellan dessa institutioner.
När nivån av asylsökande och kommunplacerade per capita nåtts bör
kommunerna få möjlighet att experimentera med fler statliga insatser som kan
stimulera egen försörjning, så att kommuner får agera ”test-bädd” för nya
lösningar, däribland:
extra stöd i form av skattelättnader för företagande,
statligt riktat såddkapital som liknar de mikrolån som används i
bistånds- och utvecklingsarbete globalt.
kommunernas näringslivsavdelning bör få extra stöd för att erbjuda
kunskap om företagande i Sverige, exempelvis inom ramen för SFI
ideella föreningar bör få ett extra stöd automatiskt efter kommunens
inrådan
Migrationsverket bör inte få etablera fler boenden i en kommun, när den ovan
nämnda höga nivån av asylsökande och kommunplacerade per capita har
nåtts.
Statens flora av ersättningar och administrationen kring dem borde kunna
förenklas. Stat och kommun bör ha begränsningsregler för hur mycket
Program för integration i Kalmar län
systemet för administration får kosta. Extra kostnader genererade av att
kommun och stat administrerar finansiella transaktioner mellan varandra är ett
slöseri med skattemedel.

söndag 10 april 2016

Tio punkter för att hela Kalmar län ska utvecklas mer

Program för att utveckla hela Kalmar län
Tio förslag för att utveckla hela Kalmar län
Hela länet ska kunna leva och utvecklas. Vi vill utveckla Sveriges
modernaste landsbygd i Kalmar län. Jobb, företagande, välfungerande
infrastruktur och service är grundförutsättningar. Målet är att alla ska ha
likvärdiga möjligheter att växa upp, gå i skolan, arbeta, bo och driva
företag och konsumera kultur i hela vårt län. Tillväxt, idéer och
utvecklingskraft ska främjas oavsett var den finns. Kalmar län har goda
möjligheter till utveckling bara vi tar tillvara de kvaliteter som finns bland
invånare, företag och föreningar.
1. Stärk möjligheterna till företagande
Enklare regler för att starta, driva och utveckla företag. Sänk
arbetsgivaravgifterna. Mindre pappersarbete och lägre avgifter.
2. Service i hela länet, förbättra infrastrukturen
Öka satsningarna på infrastruktur och kollektivtrafik. Gör
järnvägsnätet modernt med bra anslutningar till stambanan och
kommande höghastighetsbana. Knyt ihop nuvarande regionala centra i
Östra Götaland. Fördubbla anslagen till vägnätet. Inför en digital
allemansrätt som garanterar stabil och snabb uppkoppling oavsett var
man bor och verkar.
Statlig och kommunal service ska finnas tillgänglig på rimligt avstånd,
inrätta lokala servicekontor. Ge stöd till kommersiell service och
dagligvarubutiker.
3. Integrera nya svenskar
Sänk trösklarna till arbetsmarknaden. Ta vara på den resurs våra nya
svenskar innebär. Stöd det civila samhället.
4. Klara vattenförsörjningen
Samverka för säkrad vattenförsörjning.
5. Nära vård
Värna den nära vården. Utveckla digitala lösningar.
6. Kultur för alla
Utveckla den nära kulturen i hela länet, gärna i samverkan med
besöksnäringen. Stöd till kulturföreningar. Öka ambitionerna inom
barns rättigheter till kultur.
Program för att utveckla hela Kalmar län
7. Flytta makt från staten
Överför ansvaret för ett antal statliga uppgifter som idag beslutas av
länsstyrelsen till den nya folkvalda regionen. Utlokalisera statliga verk
från Stockholm. Nej till ovanifrån styrda kommunsammanslagningar.
8. Utbilda för framtiden
Värna de små skolorna. Se nya svenskar som en resurs i detta.
Samverka för god gymnasieutbildning oavsett bostadsort. Utveckla
Linnéuniversitets regionala roll. Värna och utveckla utbildningsinsatser i samverkan med det lokala näringslivet.
9. Gör det lättare att bygga, bo och verka
Regelförenkla, främst utanför detaljplanelagt område. Snabba på
beslutsprocesserna, minska kostnaderna för den som vill bygga. Utöka
undantagen i kravet om bygglov vid uppförandet av byggnader kopplat
till lantbruk, exempelvis gårdsbutiker och Bed & Breakfast. Tillåt
gårdsförsäljning av alkohol. Förenkla regler för verksamheter som
bidrar till ett mer dynamiskt gatuliv. Förändra strandskyddet och
tillämpningen av riksintressen, öka det kommunala inflytandet. Stärk
förfogande- och äganderätt. Ta bort hindrande regelverk. Nyttja
modernaste teknik vid ledningsdragningar, minska markintrånget och
höj ersättningarna.
10. Satsa på gröna och blå näringar
Ta bort regler som hindrar böndernas konkurrenskraft på
världsmarknaden. Minska regelkrångel. Ta vara på mervärden i svensk
livsmedelsproduktion. Utveckla länets livsmedelsstrategi. Stärk
branschens kunskaps- och innovationskraft. Nyttja möjligheterna att
upphandla svensk mat genom att ställa höga krav på djuromsorg, mm.
Utveckla ett långsiktigt hållbart fiske och vattenbruk.