onsdag 27 juni 2018

Södra Vi- en diamant i Vimmerby kommun

Södra Vi kännetecknas av Södra Vi IF och Ljunghälls, enligt mig samt Brunnsparken och den aktiva hembygdsföreningen.

Södra Vi IF har som mål att alla som bor på orten ska vara medlemmar. Södra Vi IF har en bredd som är ovanlig för en så liten ort. Bordtennis, Fotboll, Friidrott är några av sporterna som finns inom föreningen.

Kommunstyrelsen beslutade i maj att bevilja ett investeringsbidrag till Allvädersbanor i Södra Vi. (Ulfveskog) Det tror jag kan bli det lyft som fridrotten behöver i vår kommun.

Vidala är ett populärt och välskött äldreboende som ska byggas till under förutsättning att detaljplanen tillåter det. Det är en viktig satsning i Södra Vi.

Förskolan i Södra Vi är trångbodd och ska också byggas till. Men jag hör inte att det är så mycket aktivitet kring de planerna i Stadshuset. Där är det bara fokus på att bygga 10 avdelningar i VOK-skogen. Vi i C anser att kommunen bör invänta valet innan man drar på sig kostnader för projektering. Detaljplanen har inte vunnit laga kraft ännu och det är flera partier i KF som hellre ser en annan lokalisering.

Att bygga till Södra Vi förskola är det ingen som opponerat sig emot varför det är märkligt att man inte genomför det om det nu är så bråttom. Södra Vi skola är också en viktig del av samhället.

Brunnsparken är ett guldkorn i Södra Vi med fantastiska Agne Lindblad-muséet och Jordbruksmuseet mm.

Ica Nära är en viktig mötesplats och servicepunkt för Södra Vi. Ronny Zeylon är en mycket uppskattad handlare som driver butiken i bygden.

Sammanhållningen är stark och det finns många eldsjälar som arbetar för Södra Vis utveckling och expansion. Många samverkade och genomförde en etablering av en mack vid riksvägen. För en tid sedan var det lite stökigt med ungdomarna i bygden och då gick föreningarna samman och ordnade aktiviteter. För kommunen är dett samarbete som leder till konkreta resultat mycket viktigt.

En ny infart till Ljunghälls tunga transporter vore värdefullt och Trafikverket borde prioritera det. Liksom pendeltåg mellan Kisa och Hultsfred som stannar både i Södra Vi, Storebro och Gullringen. Det vore bra för denna fina del av kommunen där landsbygden sjuder av jord- och skogsbruk och på senare år även besöksnäringen med Nils Holgerssons värld och Söderhult mm.

Två personer har tipsat mig om att det finns 10 stycken 100-kronorstomter på Björkaområdet. De borde marknadsföras mer.onsdag 20 juni 2018

Pelarne- Körsbärsdalen och mycket mer

Pelarne är en helt fantastisk bygd med körsbärsträd som präglar trakten runt den vackra och populära bröllopskyrkan. Här finns många föreningsmänniskor som nu samlats kring Träffpunkt Körsbärskullen efter att det bildats en ekonomisk förening som för en krona övertagit Pelarne skola. I Pelarne finns också många företagsamma människor och en hel del utrikesfödda och inflyttade. Liksom i Tuna tror jag att det vore bra om kommunen kunde hjälpa till med administration kring avstyckning av tomtmark för fler som vill bygga ett liv i vackra Pelarne.

Bygden har tillgång till snabb fiber tack vare den ekonomiska föreningen som arbetade hårt för att få till fiber i bygden. Ett mycket framgångsrikt projekt i samverkan med Vimmerby kommun och ITSAM och som lyckades tack vare stort ideellt arbete av många Pelarnebor.

Kommunen behöver engagera sig mer i Pelarnebygden efter förskolans och fritidsverksamhetens  nedläggning och sättet det gjordes på. Försäljningen av skolan gjordes också på ett krångligt sätt och tyvärr plockades det bort en del inventarier som borde ha varit kvar. Bland annat ett specialanpassat badminton-nät som inte passar någon annanstans.

Träffpunkt Körsbärskullen är ett högriskprojekt enligt en person som kontaktat mig. Jag har fått följande info:  Där finns ett investeringsbehov på ca 1 miljon. Bergvärme 650.000 kr Alla dörrar måste bytas till brandklassde. Ny utrymningsvägar. Nya Duschar och toaletter behövs. Nytt golv matsal. Fuktskador. Ny dränering. Väg Ställplats. Anslagstavlor. Utrustning gymnastiksal. Ny ingång gymnastiksal hanhikappanpassad. Nytt låsesystem. Aktivera fibern. Marknadsföring.

Pelarneborna jobbar på med Träffpunkt Körsbärskullen och enligt mig behöver kommunen stötta och hjälpa till på olika sätt. Framförallt lyssna och förmedla möjliga sätt att finansiera olika delar. Hur stor andel som kommunen kan bistå med är svårt för mig som enskild politiker men anständigheten kräver att kommunen lyssnar på Pelaneborna.

Även Pelarne behöver en samlingslokal för sin samhällsutveckling och den skapar man och utvecklar nu. Kommunen bör bistå och inte kränka de som bor i denna del av kommunen.

tisdag 19 juni 2018

Centerpartiets rambudgetanförande 18 juni 2018


CENTERPARTIETS RAMBUDGETANFÖRANDE,  
Kommunfullmäktiges sammanträde 18 juni 2018

Budgetberedningen har 2018 varit bredare och fler ledamöter och partier har fått tydlig information om kommunens ekonomiska förutsättningar. Det arbetssättet är bättre än det som inrättades med GRÄNSÖ-gruppen 2015 där oppositionen inte tilläts vara delaktiga. 

Centerpartiet vill nu tillsammans med Kristdemokraternagöra göra en annan fördelning än Socialdemokraterna och Moderaterna eftersom skolan och barnen kräver det. Vi ser ett större behov än vad S och M ser och vi värnar och vill att våra barn ska få en ännu bättre undervisning och skolgång. Vi ser satsningar på pedagogik och ökat samarbete med arbetsplatser och näringsliv när PRAO nu inrättas. En fråga som C och KD drivit och som nu trots att S i Vimmerby röstade emot sin egen motion om att införa PRAO 2015, kommer att införas av regeringen. Ett mycket välkommet förslag för Vimmerby. 

Centerpartiet lägger 1,8 miljoner mer till Barn- och utbildningsnämnden. Vi finansierar detta med minskade arvoden till oss politiker eftersom vi ser att behovet är större i skolan. 0,3 miljoner tas därmed från KS och 1,5 miljoner från oförutsedda medel. I övrigt är alla nämndernas tillskott lika i vår budget. 

Centerpartiet ser ett ökande behov av underhåll och viktiga renoveringar av fastigheter som under denna mandatperiod inte fått det utrymme som behövs. 
Sköts inte underhåll finns en stor risk att den långsiktiga totala fastighetskostnaden blir större och därmed driftkostnaden. På samma sätt fungerar det med nybyggnationer. Driftkostnaden blir högre för stora nybyggnationerna jämfört med att driva verksamhet i väl underhållna och avbetalda fastigheter. 

Därför föreslår Centerpartiet en byggnation av en sex avdelningar stor förskola i Nosshult som ett första steg för att inrätta nattbarnomsorg och kunna stänga tillfälliga paviljonger. Vi ser också en fördel i att kunna bygga flexibla lokaler intill Vimarskolan som kan inrymma antingen förskola eller förskoleklass. Det kan fungera som ett dragspel. Byte av Kyrkans mark norr om staden är viktigt att påskynda för framtida bostäder, förskola och skola. 

Vi vill också driva digitaliseringen, vilken på sikt exempelvis minskar kommande kostnadsökningar för äldrevården. Digitaliseringen måste också till för att Vimmerby ska konkurrera som plats för företag och för de som vill flytta hit. Därför vill vi lyfta frågan om att formulera en digitaliseringsstrategi dels för Vimmerby kommun och dels för dess invånare, föreningar, organisationer och företag. Vi måste helt enkelt ta krafttag och arbeta strukturerat med både bredbandsfrågor och digitaliseringsfrågor.  

Centerpartiet har därför föreslagit i en motion 

- att kommunen snarast tar fram en digitaliseringsstrategi som beskriver hur kommunen ska bli bättre på digitalisering och ligga i framkant vad gäller digital teknik och digitalt användande
- att kommunen utreder hur den hanterar IT-frågor inom kommunen både vad gäller funktion och kostnader.


Centerpartiet vill också lägga investeringsbudgeten på 80 miljoner även om vi ser en hel del andra prioriteringar än S och M. MEN det är inga detaljer i investeringsbudgeten som ska beslutas idag så vi ber att få återkomma om våra prioriteringar i november. MEN en av de viktigaste är att en stor andel av investeringarna ska ske i renoveringar och underhåll av fastigheter och vägar. Vintern har gått hårt åt kommunens vägar och eftersatt underhåll har förvärrat skadorna.  

Vi vill också se investeringar som är fördelade över hela kommunen. Vi vill även investera i solel på kommunens fastigheter. 

Slutligen ser vi mycket positivt i kommunen med en arbetsmarknad som är god. Företagsklimatet måste bli bättre och den service som kommunen ger sina företag. Bättre möjligheter till högre utbildning måste skapas. 

DEn handlingsförlamning och brist på visioner som präglat denna mandatperiod anser vi, har orsakat flera såväl dåligt underbyggda som förhastade beslut. Vår slutsats i Centerpartiet är att det behövs ett nytt ledarskap, ett lyssnande ledarskap som tar hänsyn till kommuninnevånarnas uppfattningar och som ser till att det genomförs saker. INTE minst beslutet i förra veckan som Kommunstyrelsen tog i oenighet om att ge ett uppdrag att utforma en 10 avdelningar stor förskola i VOK-skogen vittnar om avsaknaden av lyhördhet hos S och M. Det är en principiell fråga som borde ha beslutats av denna församling.

Vimmerby behöver ett nytt ledarskap! Ett närodlat ledarskap som har Vimmerbys bästa i fokus, för oss som lever, bor och verkar i hela kommunen. 

söndag 17 juni 2018

Tuna- en annan pärla i Vimmerby kommun

Tuna är en bygd där människor håller samman och jobbar tillsammans. Tuna har många eldsjälar och engagerade Tunabor, både många som bott där i generationer och nyligen inflyttade. Alla kämpar de för Tunabygden.

Besöksnäringen och skogsnäringen är stark i Tuna.

Här finns Virums fina älgpark som lockar tusentals besökare.

Här finns Gottes lada, Tuna centrum med tågcafé och kulturkvällar, Bygdegård med musik vid ”Gärsgårn” och julkabare, Knastorps kafé, Skogens honung i Flohult mm.

Föreningslivet är urstarkt.

Fotbollen förenar bygden och det är fest på Tunhamra varje gång det är hemmamatch.

Kulturlivet är starkt med band som Homeless och Rayday och många andra musiker som ordnar event och trivsel.

Centerpartiet var delaktiga i att Tuna skola och Tunas förskola Junibacken inte lades ner av Socialdemokraterna och Moderaterna år 2016. 1 april 2015 lades rambudgetförslaget av den nyblivna lila alliansen om skolnedläggningar på fyra orter i kommunen. Tuna var en av dem och där var motståndet mot detta förslag mycket kraftfullt. Ett förslag var att bygga samman Solgläntan serviceboende med förskolan men den tanken är inte längre aktuell. Nu har femåringarna verksamhet i skolans lokaler för att förskolan inte skulle ha 30 barn i en avdelning. Jag var där för några veckor sedan och träffade Jeanette Gustafsson och Kajsa Källåker med flera som arbetar där. De trivs på jobbet och sjukskrivningstalen är mycket låga. Ett tecken på en bra och effektiv verksamhet där det finns stor flexibilitet. Personalen och barnen i centrum. Behovet av samlokalisering där det är möjligt är viktig för alla kransorter för att minska driftkostnaderna.

Tuna skola vill profilera sig med att träna elever i framförande och varje år arrangeras en sommarshow med teater och mycket musik. Det vill vi i Centerpartiet bejaka. Vi vill at alla skolor ska profilera sig utifrån personalens och föräldrarnas förutsättningar och vilja.

Åke Hammarskjöld var en av många som arbetade hårt mot skolnedläggningen och han arbetar hårt för Tuna med omnejd. ”Tuna gård i Vimmerby kommun nämns första gången omkring 1300 då ett jordbyte sker mellan kung Birger Magnusson och Torgils Knutsson. Den drogs förmodligen in till kronan på 1500-talet av Gustav Vasa. 1610 fick överste Peder Michelsson Tuna gård och flera andra som förläning av Karl IX. Peder Michelsson adlades till Hammarskjöld. Gården har sedan dess varit i släktens ägo. Gården ägs och drivs idag av Åke Hammarskjöld.” (Wikipedia) 

Kommunen behöver trygga Tunas behov av skola och förskola. Ett förslag som kommer från Ulrika Wall är att kommunen ska hjälpa till med administration om någon markägare vill sälja en tomt på sin mark så att det inte blir ett hinder för den som vill sälja. Inflyttning behövs för att skolan ska få en bra utveckling med tillräckligt stora undervisningsgruppen. Just nu ser det bra ut med en överfull förskola. Men det är viktigt att vi i kommunen stöttar bygdens arbete med att öka attraktionskraften och därmed inflyttningen.

Fiberutbyggnaden är på gång men det är viktigt att kommunen pressar Telia att inte lägga ner det fasta nätet förrän det finns ett alternativ och det gäller hela kommunen och i synnerhet i de delarna som inte fick utbyggnad i kommunens regi. I oktober släcker Telia den fasta telefonförbindelsen för 700 hushåll.

Hällerums trä är en av de större arbetsplatserna och det är ett växande företag som ägs av Frödinge sågverk.

onsdag 13 juni 2018

Gullringen, en pärla i Vimmerby kommun

Jag planerar att framöver beskriva hur jag skulle vilja utveckla de olika bygderna i kommunen
inklusive tätorten. Jag börjar med Gullringen.

GULLRINGEN, en av kommunens pärlor med stor  utvecklingskraft och som bär ett av Sveriges vackraste ortsnamn, enligt mig. En viktig del av Vimmerby kommun som i norr gränsar till Östergötland.

Jag vill att tåget ska stanna i Gullringen . Det tror jag skulle lyfta samhället. Hela Stångådalsbanan ska rustas för att fungera som den livsnerv och utvecklingsnav som det finns potential till.

Socialdemokraterna och Moderaterna har fortfarande inte lagt fram ett beslut om att tidigarelägga byggandet av GC-vägen genom Gullringen samhälle. Den ligger fortfarande som en investering år 2020. Nu har det visserligen påbörjats ett arbete för att bygga den 2019 och det har initierats av lokala Gullringenbor. Vi är många som tagit beslut om att bygga denna GC-väg långt tidigare. Det fanns till exempel ett beslut om att bygga den redan 2015 men det verkställdes aldrig eftersom förslaget om att lägga ner Brännebro skola lades fram av M och S den 1 april 2015.
V i anser att Brännebro skola ska utvecklas och inte avvecklas. Vi tycker att förskolan ska inrymmas i skolan och byggas ut till två avdelningar om det finns underlag.

Villan där förskolan finns idag ska säljas, gärna till en barnfamilj.

Simhallen i Gullringen är en mycket välskött anläggning som drivs av en aktiv förening. Föreningslivet i Gullringen är redan starkt men skulle behöva mer stöttning. Föreningarna säger själva att de skulle behöva mer personellt stöd för att utveckla samverkan (framkom i Södra Vi på SLUS-mötet). Jag deltog i gruppen från Gullringen som diskuterade lokal utveckling. Fotbollen skulle behöva konstgräs och det är en fråga som kommunen måste stötta. Investeringsstödet som kommunen kan tillskjuta skulle kunna stå för en tredjedel av kostnaden. Resten måste ordnas på annat sätt. Jag anser att det snart är Gullringens tur att få en satsning på Gullemon. Allvädersbanorna i Södra Vi borde följas av en satsning i Gullringen, tänker jag. Hur ser ni som bor i Gullringen på mina tankar?

Magnus Gustavsson har bett KSO Tomas Peterson att ta en ny kontakt med Bengt Ansgarius innan Gullringshus kontorsbyggnad rivs. Han har lovat att göra det och jag håller tummarna för att det till slut ska gå att finna en konstruktiv lösning så att fastigheten inte rivs utan används till Gullringens utveckling på något sätt. Viktig fråga för Gullringen, inte minst för att skapa framtidstro i samhället.
En Gullringenbo sa så här igår till mig: ”Tyvärr har väl rivningen av kontoret påbörjats så det känns som S o M är sent ute”

BOKLOK ska snarast få chansen att bygga bostadsrätter i kommunen. S och M har misslyckats med det så det krävs nya tag i det arbetet. Jord-och skogsbruket och nu även vattenbruket(vattenkraften) måste ges förutsättningar att expandera och utvecklas.

Att det ska byggas ett hotell i vattenfallet låter som en dröm och tänk så spännande för denna bygd att följa den satsningen.

Till sist så vet jag att det finns ett härligt gäng kring Värdshuset som har stora planer för Gullringen. De personerna behöver också stöd och uppmuntran från kommunen.

Handlaren Mattias Sand är också en nyckelperson för orten.

En stark kraft med Gullringen hjärta är ju också Tomas på Stigs konditori som är vida känt för sina goda bakverk och nostalgiska café .


tisdag 12 juni 2018

Hur Centerpartiet vill utveckla Gullringen

Jag planerar att framöver beskriva hur jag skulle vilja utveckla de olika bygderna i kommunen inklusive tätorten. Jag börjar med Gullringen. 

Socialdemokraterna och Moderaterna har fortfarande inte lagt fram ett beslut om att tidigarelägga byggandet av GC-vägen genom Gullringen samhälle. Den ligger fortfarande som en investering år 2020. Nu har det visserligen påbörjats ett arbete för att bygga den 2019 och det har initierats av lokala Gullringenbor. Vi är många som tagit beslut om att bygga denna GC-väg långt tidigare. Det fanns till exempel ett beslut om att bygga den redan 2015 men det verkställdes aldrig eftersom förslaget om att lägga ner Brännebro skola lades fram av M och S den 1 april 2015. 
V i anser att Brännebro skola ska utvecklas och inte avvecklas. Vi tycker att förskolan ska inrymmas i skolan och byggas ut till två avdelningar om det finns underlag. 

Villan där förskolan finns idag ska säljas, gärna till en barnfamilj. 

Simhallen i Gullringen är en mycket välskött anläggning som drivs av en aktiv förening. Föreningslivet i Gullringen är redan starkt men skulle behöva mer stöttning. Föreningarna säger själva att de skulle behöva mer personellt stöd för att utveckla samverkan (framkom i Södra Vi på SLUS-mötet). Jag deltog i gruppen från Gullringen som diskuterade lokal utveckling. Fotbollen skulle behöva konstgräs och det är en fråga som kommunen måste stötta. Investeringsstödet som kommunen kan tillskjuta skulle kunna stå för en tredjedel av kostnaden. Resten måste ordnas på annat sätt. Jag anser att det snart är Gullringens tur att få en satsning på Gullemon. Allvädersbanorna i Södra Vi borde följas av en satsning i Gullringen, tänker jag. Hur ser ni som bor i Gullringen på mina tankar? 

Magnus Gustavsson har bett KSO Tomas Peterson att ta en ny kontakt med Bengt Ansgarius innan Gullringshus kontorsbyggnad rivs. Han har lovat att göra det och jag håller tummarna för att det till slut ska gå att finna en konstruktiv lösning så att fastigheten inte rivs utan används till Gullringens utveckling på något sätt. Viktig fråga för Gullringen, inte minst för att skapa framtidstro i samhället. BOKLOK ska snarast få chansen att bygga bostadsrätter i kommunen. S och M har misslyckats med et så det krävs nya tag i det arbetet. Jord-och skogsbruket och nu även vattenbruket(vattenkraften) måste ges förutsättningar att expandera och utvecklas. 

Att det ska byggas ett hotell i vattenfallet låter som en dröm och tänk så spännande för denna bygd att följa den satsningen. 

GULLRINGEN, en av kommunens pärlor med stor  utvecklingskraft och som bär ett av Sveriges vackraste ortsnamn, enligt mig. En viktig del av Vimmerby kommun som i norr gränsar till Östergötland. 

Till sist så vet jag att det finns ett härligt gäng kring Värdshuset som har stora planer för Gullringen. De personerna behöver också stöd och uppmuntran från kommunen. 

Handlaren Mattias Sand är också en nyckelperson för orten. 

söndag 10 juni 2018

VOK-skogen bör inte inrymma fler förskolor

Förra vecka tog S och M ett beslut om att ge SAMHÄLLSBYGG i samverkan med BUN ett uppdrag att utforma en 10 avdelningar stor förskola.

C yrkade avslag med motiveringen att invänta valet den 9 september eftersom flera partier i KF har uttryckt att man varken vill bygga förskola i VOK-skogen eller 10 avdelningar stor förskola.

Nu kommer detta att tyvärr bli en av de största valfrågorna i kommunen. Vilken strategi har S och M gemensamt lagt fram med tanke på att man väljer att verkligen utmana många medborgare genom att ta detta beslut nu. Att man dessutom påbörjar och lägger en hel del skattemedel nu på en projektering som kanske inte kommer att byggas, känns faktiskt helt galet , tondövt och odemokratiskt.

Alla olika alternativ har inte utretts enligt oss i Centerpartiet.

Just nu klarar vi kön och det finns en avdelning som inte används. (Bullerbyns ena avdelning är stängd)

Jag reflekterar hur många förskolebarn som kan erbjudas plats i Målens pedagogiska omsorg , Djursdala, Södra Vi förskola som snabbt kan byggas ut, Nosshult, Mossebo, Vendledal, Sandstensgatan, Övre Folkets park mm.

Ibland bör man tänka utanför boxen.

På tisdag och onsdag sammanträder KS AU och KS om ersättningar till förtroendevalda 2019-2022. KS AU fick uppdraget att ta fram nya arvoden i april 2017. Man beslutade att invänta organisationsberedningens förslag. Den beslutades i KF i januari 2018. Inget hände trots att jag efterfrågade redan i februari ordförandens och förvaltningens beredningar av arvoden. Minns 2014 när jag ansvarade för denna beredning som RDBs ordförande. Det tog ett år att få fram förslaget inklusive återremisser.

Nu plötsligt ska det fram på mycket kort varsel. Äntligen har ordföranden i KS AU börjat jobba med detta tillsammans med KSO. Ännu har vi dock inte fått något förslag att förhålla oss till. Hoppas att vi får det före gruppmötet på måndag kväll eftersom AU sammanträder om detta på tisdag. Sedan ska KS besluta om vilket förslag som man ska föreslå KF den 18 juni att anta. Jag tycker att denna fråga ska beredas mer grundligt och utfall 2013-2017 för politikerarvoden bör ligga till grund för beslutet.


söndag 3 juni 2018

Kommunstyrelsen på tisdag

Vi har en lång ärendelista som ska avgöras på tisdag inför sommaruppehållet i kommunstyrelsen. Budgetramar för 2019 ska beslutas och föreslås kommunfullmäktige (möte 18 juni). BUN ska presentera sin handlingsplan. Ärende 15 är att ge ett uppdrag att bygga en förskola i VOK-skogen (Skjutbaneområdet/Skyttehagen) . Vi  kommer givetvis att yrka avslag på det ärendet eftersom vi inte vill bygga en förskola där. Vi vill heller inte bygga 10 avdelningar. Tyvärr blir det lite konstigt format på kallelsen. Ber om ursäkt för det.


Ärendelista
Deltagare & Tid
1. nk
Meddelanden 2018
Informationsärende/Diskussionsärende

2. nk
Sammanträdeskalender för kommunstyrelsen 2019 - ny politisk organisation för mandatperioden 2019-2022
Beslutsärende

3. nk
Sammanträdeskalender för kommunfullmäktige 2019
Beslutsärende/Till KF

4. nk
Samordningsförbundet årsredovisning 2017 och fråga om ansvarsfrihet
Beslutsärende/Till KF

5. nk
Förnyelse av borgensförbindelse till Kommuninvest
Beslutsärende/Till KF
Ekonomichef Mattias Karlsson
Kl 09.35
6. nk
Ekonomiuppföljning 2018
Informationsärende/Diskussionsärende
Ekonomichef Mattias Karlsson

7. nk
Finansrapport 2018
Informationsärende/Diskussionsärende
Ekonomichef Mattias Karlsson
8. nk
Genomlysning av Barn- och utbildningsförvaltningen
Informationsärende/Diskussionsärende

Ordf Lis Astrid Andersson (S)
Kjell Alexandersson (M)
Peter Karlsson (C)
Barn- och utbildningschef Birgitha Sahlin
Controller Thomas Hjelm
Verksamhetschef Pia Ehrnlund Bengtsson
Ekonomichef Mattias Karlsson
Kl 10.00
9. nk
Begäran om utökad budgetram för ökat elevantal i grundskolan F-9
Beslutsärende/Till KF
Ekonomichef Mattias Karlsson
10. nk
Budget 2019 med plan 2020-2022
Beslutsärende/Till KF
Ekonomichef Mattias Karlsson
Ekonom Mamica Timotijevic
Kl 11.00
11. nk
Inbjudningar 2018 - Invigning av servicekontoret i Vimmerby
Beslutsärende
Kl 13.00
12.  
Uppdrag - Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda till mandatperioden 20192022
Informationsärende/Diskussionsärende
Lönesamordnare Marie Björling Larsson
Ekonom Ingunn Nilsen Andersson
Kl 14.00
13.  
Intressenter kring mark- och exploatering, bostäder och verksamhet
Beslutsärende/Till KFInformationsärende/Diskussionsärende
Stadsarkitekt Sara Dolk 
Projektledare Bo Palmér
Andreas Hermansson
Kl 14.30
14.  
Trädplan - fördjupning av Vackra Vimmerby
Beslutsärende/Till KFInformationsärende/Diskussionsärende
Stadsarkitekt Sara Dolk 

15.  
Uppdrag att ta fram utformning av ny förskola Skyttehagen del av Vimmerby 3:3
Beslutsärende

16. nk
Bildande av kommunförbundet Kalmar län
Beslutsärende/Till KF Beslutsärende

17. nk
Instruktion för kommundirektör
Beslutsärende

18. nk
Köp av arkivarie- och arkivassistenttjänst av Kommunalförbundet Sydarkivera samt förslag om hel arkivmyndighet
Beslutsärende/Till KF

19. nk
Slopad studeranderabatt för högskolestudenter.
Beslutsärende/Till KF

20. nk
Förslag till gatu- och kvartersnamn inom detaljplan 0884-P 432, del av Nosshult 1:1
Beslutsärende

21. nk
Utöka 30 km/h till Rönnbärsgatan
Beslutsärende

22. nk
Projekt SLUS - Social lokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun - Allas Vimmerby
Beslutsärende

23. nk
Omförhandling av avtal mellan Brottsofferjouren och Vimmerby kommun
Beslutsärende

24. nk
Revidering av Kulturgarantin
Beslutsärende

25.  
Ansökan om investeringsbidrag för föreningar 2018
Beslutsärende

26. nk
Anmälan av delegationsbeslut 2018
Beslutsärende

27.  
Återrapportering från inbjudan, möten och besök 2018
Informationsärende/Diskussionsärende

28. nk
Kommunchefen informerar 2018
Informationsärende/Diskussionsärende

29. nk
Övriga ärenden


Tomas Peterson
Ordförande
Therese Jigsved
Kanslijurist