tisdag 31 oktober 2017

KS idag med budget och vi yrkade på att helt återkalla planuppdraget i VOK-skogen.

Centerpartiet vill via sitt budgetförslag 2018 göra satsningar både på föreningslivet, kulturskolan, klimatet (solceller) och förskoleplatser på landsbygdem som minskar trycket på förskolorna i tätorten. 11 barn står i kö i Djursdala och de finns ju i förskolan i tätorten om vi inte skapar dessa förhållandevis billiga förskoleplatser jämfört med paviljonger i stan. 

Vi voterade ett antal säryrkanden idag och V gick med oss på samtliga voteringar (200000 till kulturskolan, bygga om ventilation och tillskapa 2 avd. förskoleplatser i Djursdala skola, och Brännebro, Tuna förskola , 0,5 miljoner, solceller 0,5 miljoner, byta hallgolv och vikvägg 1 miljon) 6-3 på dessa. 

Vi i C tar ett större ekonomiskt ansvar än M och S eftersom vi finansierar 2,1 miljoner av de 3,5 miljonerna till förskolan genom besparingar . M och S finansierar med höjt invånarantal med 67 personer och våra 1,6 miljoner motsvarar 26 invånare och möjligheter att klara en mindre räntehöjning 2018 (som många tror kommer att inträffa) 

Vi i C inser att vi behöver höja de finansiella målen för kommunen och det är skälet till att vi lägger större besparingar än M och S 2018. De besparingar vi föreslår innebär inga kvalitetsförsämringar i verksamheterna enligt vår bedömning. 

Vi har också yrkat att helt återkalla detaljplaneuppdraget för VOK-skogen. Vi vill utreda möjligheter att bygga max 6 avd. förskola på annan plats i tätorten kombinerat med ytterligare 40 platser i Gullringen och Djursdala. Kyrkans mark norr om Vimmerby vore den allra bästa platsen, enligt oss alternativt Nosshult. 

Sammanfattningsvis så behöver vi ett nytt ledrskap med visioner för Vimmerby och handlingskraft. Politiker som helt enkelt får saker gjorda. Vi i C är redo att ta över senast 2019.

Kent Skaate i KS idag

Idag på förmiddagen ska KS anta förslaget till budget för 2018. Kent Skaate deltar för första gången så det ska bli intressant med en ny person i rummet som kan bidra till kommunens utveckling. Varmt välkommen Kent!

Vi kommer att lägga samma yrkanden som vi redan presenterat i samband med KS AUs sammanträde förrra veckan. Det ska bli spännande att höra hur M och S förhåller sig till dem idag. Hopas att vi kan enas om några av våra förslag eftersom vi i princip bejakat hela deras förslag till budget 2018, med några få undantag. 

måndag 30 oktober 2017

Allvädersbanorna i Södra Vi och budgetinfo till alla oppositionspartierna

M och S var i Södra Vi och bjöd in media till pressträff. De ville berätta att nu skulle det minsann äntligen bli allvädersbanor i Södra Vi. http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/8462/har-ar-majoritetens-plan-for-nya-banor-i-sodra-vi/

Idag ska jag få information av Södra Vi IF om allvädersbanorna. M och S fick visst info på ett annat möte i förra veckan. 

Synd, tycker jag att vi inte kan få samma info samtidigt. Opposition och majoritet.

Jag har bjudit in Helen Nilsson och Tomas Peterson till mitt oppositionsinformationmöte för oppositionen imorgon av just den anledningen. Jag har satt agendan att vi ska diskutera budgeten och arenaförstudien och SLUS samt Bo Klok. 

Det vore väl bra om de kom så att de kan berätta om sitt budgetförslag på samma möte som jag berättar om de säryrkanden som Centerpartiet har lagt på KS AU i tisdags och imorgon på extra KS, så att alla partier kan förbereda sina specifika budgetyrkanden på KF den 27 november. Alla partier erbjuds då budgetanförande. När alla gruppledare ska få ta del av budgetförslagen är också en viktig fråga. Måste de invänta kungörelsen till KF som kommer den 17/11 eller kan de få budgetmaterialet innan dess? 

Tillbaka till allvädersbanorna så ska det bli spännande att få veta om de är planerade att inrymmas år 2018 och hur finansiering och drift för dem ser ut. 

Vår kommentar efter majoritetens utspel om banorna i Södra Vi. 

Centerpartiet i Vimmerby anser att det vore välkommet om det länge omdiskuterade behovet av allvädersbanor kan bli tillgodosett av föreningen och kommunen i samverkan. Vi i C instämmer med KSO Tomas Peterson om att kommunen troligen inte har möjlighet att stötta med så stor del av finansieringen utan det kommer att krävas ett stort engagemang av föreningen.

Det är intressant med ett upplägg med föreningen som investerare och kommunen som medfinansiär i form av exempelvis välfärdspengarna vilket möjliggör extern finansiering från exemplevis allmänna arvsfonden mm. Målet enligt media är att bygga ytterligare en mötesplats i kommunen efter Bullerbyn, Ceos, Storebro och Frödinge. Mötesplatser behövs för att utveckla vår kommun och mötesplatserna stärker hela kommunens attraktionskraft och det är en mycket viktig fråga för oss alla. Det är en viktig fråga som vi nu gemensamt arbetar för med hjälp av medel från Tillväxtverket.

Ingela Nilsson Nachtweij

gruppledare för Centerpartiet i Vimmerby

söndag 29 oktober 2017

Vecka 44 med fokus på Stångådalsbanan och Tjustbanan

Måndag morgon: Möte med Södra Vi IF om deras byggnation av allvädersbanor. 

Resten av måndagen ägnas åt ett riksdagbesök. Kristina Yngwe kommer till Västervik och Okarshamn och jag ska vara hennes värd i egenskap av vice ordförande i distriktet. Dagen avslutas i Bråbo med Oskarshamns nomineringsstämma där jag blivit ombedd att vara ordförande. 

Tisdag: Kommunstyrelsen ska anta förslaget till budget för 2018. Centerpartiet i Vimmerby har presenterat sitt förslag som på endast några punkter skiljer sig från M och S. Vi välkomnar M och S att bifalla de särryrkanden som de kan tänka sig att bifalla av våra förslag.

Tisdag kväll: Oppositionsinformationsmöte 18-19. Kretsstyrelse 19-21.

Onsdag Seminarium i Linköping om Stångådalsbanan och Tjustbanan. Vår landshöving Thomas Carlzon kommer att delta och stötta vår envisa kamp och strävan för att förmå Trafikverket att anslå medel till renovering och upprustning av banorna. Ett mycket viktigt möte som jag vet kommer att bli välbesökt, inte minst av media. Alla kommuner längs banorna kommer att delta. 
torsdag 26 oktober 2017

MUSIKKÅREN BEHÖVER STÖTTAS

Vmmerby musikkår ansökte om 20000kr i föreningsbidrag år 2018. Vi i C yrkade bifall till deras ansökan. M ch S beviljade 12490kr.

Vi i C vill också undersöka förutsättningar för att Vimmerby musikkår ska kunna flytta tillbaka till KULTURSKOLAN för sin måndagsrepetioner, kvällstid. Känns som att de hör hemma där.

Vi vill också utöka Kulturskolans medel med 200000 för att utveckla verksamheten/instrumentundervisningen i mindre grupper men även musikal och teaterproduktioner. Många unga använder youtube för att lära sig spela enskilt så jag tror att det är gruppdynamiken och samspelet som behöver tränas. Vad tror Du om framtidens kulturskola? 

Näringslivsarbete och kontaktcenter

Centerpartiet föreslår i sitt budgetförslag att en av tjänsterna på näringslivsavdelningen finansieras externt. Är det någon verksamhet som har den möjligheten så är det näringslivsarbetet. Här finns flera olika möjligheter via Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Astrid Lindgrens Hembygd , socialfonden mm. 

Vi tänker att en av de tre som arbetar på näringslivsenheten idag ska finasieras via projekt. 

Vi vill med andra ord inte att det ska bli mindre verkstad kring näringslivsutveckling i Vimmerby. 

Vi vill delvis byta fokus och arbeta med projekt som skapar konkret nytta för arbetsmarknanden. Projektmetodiken bygger på att verksamheten får kravet att beskriva vad man vill göra och det innebär täta projektrapporter kopplat till en styrgrupp som leder projektets strategiska arbete. Det operativa sköter en projektledare. På det sättet blir arbetet mer fokuserat och målinriktat. 

Vad gäller förslaget om att bygga om Stadshusets entré och göra om så att de tre receptionerna som finns idag blir en reception så vill vi i Centerpartiet skjuta på den investeringen till efter valet. Det finns många mjuka värden i den förändringen som berör många medarbetare och den processen måste göras varsamt och konstruktivt eftersom denna förändring enligt oss i C inte får leda till en kostnadsökning. Ombyggnationen föreslås att skjutas från 2018 till 2019. Det ger en besparing på 1,8 miljoner i ombyggnad plus 652000kr i inventarier år 2018 som vi vill använda till att inrätta förskoleavdelningar i Djursdala skola och Brännebro. Vi vill ha förskoleplatser där människor bor. Det är närodlad politik för oss. 

Vi vill också satsa 500000kr på investering i solel vilket är en investering som betalar sig år 1. Vi måste snarast också ställa om kommunens fordonspark och göra mer klimatanpassning av kommunens transporter. Vi har alla möjligheter att göra detta men det finns en handlingsförlamning kring detta i Vimmerby kommun som är mycket oroande vad gäller vår del i klimatarbetet. Här måste vi ta ett mycket större ansvar och det finns förebilder i vår närhet. Mörbylånga har satsat på elbilar i hemtjänsten. Den totala kostnaden behöver inte bli större om man gör smarta bilupphandlingar som Hultsfreds kommun nyigen gjort, Servicekostnaden för elbilar jämfört med ottomotordrivna bilar minskar dessutom radikalt så det gäller att se helheten i detta arbete. 

Fokus i vår budget för 2018 är landsbygdens, föreningslivets och kulturens utveckling samt klimatansvar. Vi vill också ge 3,5 miljoner extra till förskolan men finansieringen ska bara delvis ske via ökad skatteprognos. Det kommer troligen en räntehöjning 2018 och vi måste ta höjd för att klara den eftersom vi har en stor låneskuld som kan innebära en räntechock framöver. Centerpartiet tar därmed ett större ansvar för ekonomin än sittande majoritet. 

onsdag 25 oktober 2017

Centerpartiets budgetförslag

Igår lade vi fram vårt budgetförslag på KS AU som beskriver de punkter där vi i dagsläget skiljer oss från M och S. Tomas Peterson föreslog att vi ska resonera om dessa punkter den 31 oktober då KS har ett extra sammanträde för att anta budgeten. Vi hoppas att några punkter vinner gehör. Vårt fokus med vår budget är satsningar på landsbygden, föreningslivet, kulturen och klimatet samt att ta ett större ansvar för ekonomin genom att vi lägger flera besparingar för att delvis kunna finansiera de 3,5 extra miljonerna till förskolan utöver rambudgeten som antogs i juni. 


Budgetförslag 2018, Centerpartiet i Vimmerby

Säryrkanden, driftbudgeten: 

 

+100 000 kr extra stöd till föreningslivet som var budgeterat 2016. (265000 istället för 165000)

 

+200000kr extra till kulturskolan för att erbjuda fler instrumentundervisning, gärna i grupp och möjlighet till orkester mm. Erbjuda musikkåren att återigen repetera i kulturskolan. 

 

-500000kr. Omfördela så att näringslivsavdelningen har 2 tjänster plus utvecklingschef och inte tre tjänster plus chef. Den tredje tjänsten bör kunna finansieras med externa medel för olika satsningar kopplade exempelvis till att få fler utrikesfödda i arbete på de arbetsplatser som har svårt att rekrytera personal. Besparing 2018: 500000kr

 

-500000kr. Samlad skoldag: besparing 500000kr. Effektivare skoldag där några får börja skolan senare /slutatidigare/yngre får invänta skolskjuts och åka senare för att nyttja skolbussarna bättre. (görs redan i Södra Vi/Gullringen) Besparing 2018: 300000kr 2019: 500000kr

 

-1200000kr. IT effektivisering i skolan, framförallt kring 1 till 1 datorer/elevdatorer. Att genom att se över ägandeförhållande köp kontra leasing samt typ och prisklass på enhet efter elevernas behov, besparingspotential: 1200000kr Genom att arbeta fram en effektivare it-försörjning i skolan underlättar vi också framöver arbetet med att förse fler elever med egna enheter/förse skolan med tillräckligt antal enheter för att nå läroplanens krav och främja elevernas utveckling.

 

 

 

Investeringsbudgeten

 

 

Bygga max. 6 avdelningar förskola i tätorten och ej i VOK-skogen. (Hellre Nosshult eller Kyrkans mark norr om Vimmerby) 

 

Byta marken norr om Vimmerby med kyrkan och detaljplanera för minst 100 tomter. 

 

Göra markanvisningstävlingar för de centrala tomter som finns och erbjuda privata byggare att rita de förslag som de vill bygga och ange anbud. (Kiosken, Uven, Karlbergs

 

Bygga om skolorna i Djursdala och Brännebro och inrymma vardera två förskole- avdelningar. På samma gång bygga om ventilationen från självdrag till modern teknik. 4,8 miljoner

 

Se över Tuna förskolas möjligheter till expansion med en avdelning och samverkan med skolan och fritids. 5000000kr

 

Solceller 0,5 miljon 2018 och 1 miljon 2019 på Stadshusets tak och/eller annat lämpligt tak. Ger intäkter dag 1. 

 

Skjuta på byggnation av kontaktcenter till 2019 inkl inventarier (1,8 milj+ 650000) 

 

Byta hallgolv och vikvägg i Idrottshallen i samverkan med exempelvis Riksidrottsförbundet. 1 miljon

 

Ordna omklädningsrum till flickor/damer i Ishallen. Kan eventuellt medfinansieras av extern aktör. 200000

Sammanställning: 

Drift,  omföringar enligt ovan. Finansiering av de 3,5 extra miljonerna till förskolan görs genom besparingar på 2,1 miljoner. Resterande 1,6miljoner finasieras genom ökade skatteintäkter tack vare ökad befolkning (senaste skatteprognosen)

Investering: 

Skjuta på kontaktcenter: 2,452 miljoner till 2019

Bygga om och flytta in förskola i Brännebro och Djursdala skola: 6,8 miljoner

Tuna förskola: 0,5 miljoner

Solceller: 0,5 miljoner

Byta hallgolv och vikvägg: 1 miljon

Ordna omklädningsrum Ishallen: 0,2 miljoner

Utökad investeringsbudget 2018: 6,548 miljoner varav ventilation i Djursdala och Brännebro är planerat 2019 men vi vill flytta de 4,8 miljonerna till 2018.


Tillsammans får vi Vimmerby att växa hållbart och närodlat!

tisdag 24 oktober 2017

STATISTIK är grunden för strategisk planering

Jag vill visa ett antal figurer som Regionförbundet levererat om Vimmerby kommuns näringsliv och arbetsmarknad. Det finns en del intressanta slutsatser som vi måste arbeta med i samverkan mellan kommun, arbetsförmedling, arbetsmarknadsenhet och näringslivet. Tillväxtverket har också en hel del intressanta rapporter. https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling.html

Tisdagsreflektioner

En måndag med synnerligen många intressanta händelser.

Dialogmöte med Peter Hjelte på STG inledde min dag i Stadshuset. Vi pratade om hur vi kan lyfta intresset för industrijobb. Peter önskade fler studiebesök av lärare och elever och en tätare konakt mellan skola och näringsliv. 

Vi diskuterade också språkkunskaper och om det är möjligt att identifiera en grupp som arbetar på gjuteri i trakten och som behöver mer svenskaundervisning. Det skulle kunna ordnas svenska kurs på kvällstid kopplat till yrkeslivet. Den frågan skulle kunna lyftas i olika brancher med stora behov av nyrekrytering av medarbetare. Inte sällan nekas nyanlända ett arbete i industrin på grund av språkbrister. Denna grupp skulle också kunna identifieras i samverkan med näringslivet och kunna erbjudas mer svenska exempelvis på kvällstid. 

Vi var överens om att språket är nyckeln till ett arbete och en bra inkludering av nyanlända. 

Efter detta möte sammanställde jag Centerpartiets budgetyrkanden som vi ska lägga på KS AU idag.

Jag hade flera bra samtal mitt på dagen. Träffade Bjarne Lyngbech och hans trevliga fru på Paris Konditori och därefter Bertil Axelsson utanför ICA. 

Jag hade min bil på service på Bilcenter och fick ett bra samtal med Ervad om hur det är att driva en verksamhet som utrikesfödd och vilka svårigheter han hade med språket på sitt första arbete i Sverige. Ervad bygger nu en bilhall och en verkstad på Östra Ceos. 

Hann med ett besök på PEAS KONSULT för att hämta bokslutet för VIMMERTAKTER AB och även där hanns det med lite medbordagdialog eftersom en av de unga tjejerna där byggt hus på Örngatan. Jag meddelade att KS AU gett ett uppdrag till namngivningsgruppen att i dialog med de som bor på det nya området som hitills kallats Övre Folkets Park, att föreslå ett nytt namn på området. 

Mina förslag är Lyckebo eller Blombacka men namngruppen har uppdraget och jag har tillit till att de föreslår ett bra och passande namn på åkern som heter Hällerum och där det idag nästan är färdigbyggt enligt detaljplanen. 

Dagen avslutades med kommunfullmäktigesammanträde. Mycket information och ett fåtal beslut under kvällen. Vi var 42 ledamöter när mötet startade och 45 när vi voterade. Det är illa för demokratin när vi inte är alla på plats, och det är nu en utmaning för alla partier att rekrytera ledamöter som är närvarande på alla sammanträden under nästa mandatpriod. 

KD yrkade på åreremiss av taxorna på Ceos med motiveringen att de ska anpassas till taxorna på andra anläggningar i kommunen. Budgeten för Ceos ser idag ut enligt nedan och kostnadsökningen är 400000kr för städning som kommunen gör fr o m årsskiftet 2017/2018 och så finns det en hyresförlust på 600000 kr. Vi vill se över taxorna en gång till i dialog med föreningslivet. 

Vi valde nya ersättare i BUN och KS, Jacob Käll respektive Kent Skaate som båda är taggade för sina uppdrag och vill bidra till kommunens utveckling. Välkomna in i era närodlade politiska uppdrag! 

måndag 23 oktober 2017

Måndagsreflektioner

Som gruppledare för det största oppositionspartiet där det idag påstås i ett blogginlägg i Vimmerby tidning att oppositionen kommer att få svårt att driva valrörelse så vill jag bemöta detta. Det är ju inte ett debattinlägg på insändarsidan som kan bemötas där så jag väljer att göra det här på min blogg.

Tidningens läsare borde få en mindre vinklad bild av Vimmerby kommuns låneskuld och varken Vimmerby fiber, Fanerfabriken (fanérkniven) eller Krönsmon nämns i artikeln men är också stora investeringsprojekt som är kraftfullt diskuterade av medborgarna, och som delvis orsakat kommunens stora låneskuld. Det finns nog de som tänker att de 60 miljonerna som satsades på kommunens fibernät kunde ha använts till exempelvis en ny permanent förskola (ej tillfälliga paviljonger) , fler platser på GRANEN, fiber till de telestationer med radiolänk eller en del av en arena för förenings- och kulturlivet. 

Kommunen borde ha låtit marknaden investera i fiber som man gjort i Hultsfreds kommun. När nu KF beslutade om att bygga Vimmerby fiber (S och M drev igenom det vilket ledde till att de senare gick samman och valde att leda kommunen tillsammans 2015-2018) borde projektet ha styrts upp genom att sänka anslutningsavgiften som man gjorde i Vetlanda kommun (då försvann Telia) . Detta föreslog jag men projektet ordförande (Micael Glennfalk) ville inte förändra anslutningsavgifterna 2014 då Telia storsatsade i kommunen. Fortfarande är det oklart vad kommunen ska göra med fibernätet som kostade 60 miljoner att bygga och som i dagsläget har ett marknadsvärde på 20 miljoner. (avskrivning?) 

Krönsmon är en omsättningstillgång som redan skrivits av en del på. Inte en enda tomt är ännu såld. Det saknas infart och infrastruktur på området. Anna Svensson och jag föreslog att området skulle byggas i etapper men fick nej av dåvarande KSO med motiveringen att vi skulle lita på tjänstemännens förslag. Flera undrade på vårt gruppmöte i förra veckan varför Krönsmon inte marknadsförs mer av kommunen. Det är ett gigantiskt stort område för företag och vi är nu i en högkonjunktur, så vad är skälet till att detta inte marknadsförs mer. 

Skolinfrastrukturen är den sista frågan som jag vill beskriva här. Nedläggningen av de fyra skolorna och de två förskolorna på landsbygden som KSO och alla majoritetens ordföringar föreslog tillsammans med ledningsgruppen år 2015 infriades tack och lov aldrig. De 143 eleverna som går i dessa fyra skolor idag samt ytterligare 208 elever som ska inrymmas i kommunens grundskolor inom 10 år får inte idag plats i de fem andra enheterna. Det saknas i dagsläget en plan för hur de ska inrymmas och jag kommer att påpeka att vi inte kan ha fler paviljonglösningar för skolverksamhet. Idag finns två på Vimarskolan och två på Astrid Lindgrens skola samt flera förskolepaviljonger (Frödinge, Skogsbacken och Lilla Lunden). Hur ska den frågan lösas, Micael Glennfalk? Det kanske ditt nästa blogginlägg kan handla om eftersom Du har ett försvar på allt som kommunen har gjort under de senaste åren och förslag på allt som nu ska göras framöver. Skolstrukturen kan Du nu hjälpa till med på ett konstruktivt sätt att lösa eftersom hela det arbetet punkterades 2015, enligt mig. Kulturskolans och föreningslivets framtid samt handeln kan du också lösa liksom besöksnäringens utmaningar. Bostadskrisen vill vi också att du beskriver Din lösning på eftersom du förbjöd Viamrhem att bygga på Pistolsmeden 2012. De lägenheterna hade behövts nu och funnits klara 2014 om Tomas Holgersson hade fått bygga det som var ritat och planerat redan 2012. 

söndag 22 oktober 2017

Redo för vintersäsong

Skördat den sista purjolöken och skurit ner sparrisblasten och bäddat sparrislisten med gödsel och tagit bort lite envisa kvickrötter där.

Monterat fågelbordet, det nyinköpta och serverat frön och talgbollar. Samhällets hjältar matar fåglar på vintern sa någon en gång.  

Snart är Centerpartiets budgetförslag klart för 2018. 

Redo för vinter! 

Vecka 43

Måndag: Budgetarbete. Kommunfullmäktigesammanträde
Här finns den 231 sidor långa kungörelsen: http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Kommunfullmäktige-2017-10-23.pdf
Tisdag: Kommunstyrelsens arbetsutskott, styrelsesammanträde Mikrofond, Småland
Torsdag: Barnrättsdag på Näs
Fredag-Lördag: Landsbygdsdagar i Oskarshamn

lördag 21 oktober 2017

Föreningslivet är kommunens viktigaste tillgång

Engagerade eldsjälar finns det gott om i föreningslivet runt om i hela vår kommun.

Jag läser alltid sportsidorna och imponeras av det engagemang som finns för exempelvis lokalfotbollen i Tuna, Djursdala, Södra Vi, Frödinge, Rumskulla, Storebro, Gullringen och i centralorten Vimmerby som har två klubbar VIF och Boston. Många timmar läggs ner av många för att sköta planerna, servera kaffe, träna, lagleda mm. 

Sedan finns det många samhällsföreningar, musikföreningar, hembygdsföreningar, LRF-avdelningar, Gillen, kulturföreningar, idrottsföreningar utöver fotbollen, bågskytte, kampsport,ishockey, innebandy, cykling, modern dans, sportdans, folkdans, Friskis och svettis, Whak, skytteföreningar mm.

På tisdag ska KS AU besluta om föreningsbidragens fördelning och jag ska passa på att diskutera hur vi kan stötta föreningarna ännu mer från kommunens sida. Blir lite förundrad över att bidragen verkar vara utbetalda före beslutsmöten om dem. Men det kanske brukar vara och ska vara så. 

Hoppas alla känner till den extra möjligheten till stöd via samverkansfonden för att inkludera utrikes födda m flera. Där finns medel kvar för den förening som har ett särskilt projekt. Här kan du läsa om regelverket för de stöden. 2,4 miljoner är avsatta av de extra anslagen som regeringen skickade ut till kommunerna 2015 och 2016. 

Samverkansfond

Vimmerby kommun har som syfte att främja och utveckla integration och inkludering i samhället i ett brett perspektiv.

Utgångspunkten för samverkansfonden är att inspirera och stimulera till insatser från civilsamhället som ökar integrationen i Vimmerby kommun och bidrar till ett inkluderande förhållningssätt för alla medborgare. Det gäller såväl nyanlända som andra grupper i samhället som behöver integreras i olika verksamheter. Därigenom kan kommunen erbjuda goda sammanhang och en meningsfull fritid.

Välkommen att lämna in din ansökan.


Länk till riktlinjerna: 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/17978/Riktlinjer%20samverkansfond%20för%20civilsamhället%20Vimmerby%20kommun.pdf

Jag vill också ha en återkoppling på vilka förslag som skickats in till förslagsrutan på hemsidan. Visste inte att den dialogmöjligheten fanns på hemsidan. http://www.vimmerby.se/kultur-fritid/foreningar/forslagsruta/

fredag 20 oktober 2017

Bostadsbristen måste åtgärdas konstruktivt och i dialog med medborgarna.

Jag tror att det var 2012 som KS beställde en detaljplan för den övre delen av Karlberstomten. Idag har jag efterfrågat den eftersom det vore möjligt att få till en snabb byggnation här om det finns detaljplan. Tanken var att bebyggelsen skulle vara en fortsättning på den bebyggelse som redan finns på Båtsmansbacken. 

Läget är mycket centralt så detta vill jag att vi tittar på och kanske gör en markanvisningstävling på. 

Kyrkans markbyte behöver också snabbas upp och en detaljplan där för 100 villatomter vore bra att få till snarast. 

Bostadsbristen är stor i Vimmerby. Vi behöver arbeta konstruktivt och storskaligt med den frågan. 

En extra våning på Konsum har lyfts som ett förslag av Tomas Holgerson . Vad tror ni om det? Johan hemmingsson äger fastigheten. 

I Nybro bjöd man in privata byggare till frukostmöte och presenterade de detaljplanelagda tomterna som kommunen hade. Kommunen välkomnade privata aktörer att bygga. Nu bygger NCC 58 nya lägenheter i Nybro kommun. Bra ledarskap där 🍀grattis Christina Davidson och Karin Helmersson. Vimmerby skulle också kunna göra så, tänker jag och göra markanvisningstävlingar för centrala tomter. (Karlbergs, Stören, Uven kanske)

torsdag 19 oktober 2017

Sysselsättning i olika branscher i Vimmerby kommun

Spännande utveckling av Vimmerbys arbetsmarknad nu.

Landsbygden levererar. Ökningen av tjänster inom jord och skogsbruk är extremt stor liksom företagstjänster, hotell och restaurang mm. Den största procentuella ökningen har skett i Sektorn kulturella och personliga tjänster i Vimmerby. Starkt samband med besöksnäringen och vår kära Astrid Lindgren , tror jag. 

Detta info möte ligga till grund för kommunens strategiska planering, tycker jag. 

Orsaken till att sektorn Utbildning minskar med över hundra tjänster skulle jag vilja veta mer om. 

Fälldinpristagaren Roland Åkesson på besök

Centerpartiet i Vimmerby hade ett välbesökt och mycket bra kretsmöte igår kväll på anrika Storebro herrgård. Den nya ägaren Tord Hjärpe visade oss runt och var en utmärkt värd för oss. Mycket intressanta berättelser om herrgården som snart är 200 år gammal. Ibland önskar man att väggarna kunde tala. 

Storebros eldsjäl Ivar Gustafsson lär ha stått vid den fina flygeln, smekt fernissan och förklarat för medarbetarna som byggde båtar att så här blank ska finishen i båtarnas inredning vara...

Kvällen inleddes av Roland Åkesson som beskrev utifrån sina erfarenheter som KSO i Mönsterås under hela 30 år hur vi i Vimmerby skulle kunna arbeta för att återta ledarskapet. Roland Åkesson utgick från vår strategidag i Ytterbo bygdegård i januari där han också medverkade och flyttade fram oss till att fokusera på valdagen 9 september 2018 och vad som behöver göras innan dess. 

Vi behöver skapa en berättelse om det Vimmerby som vi vill skapa tillsammans med medborgarna. 

Efter Roland Åkessons föreläsning gjorde vi en SWOT under ledning av Jacob Käll och det arbetet ska ligga till grund för vårt valprogram. 

En bra kväll med mycket energi och samtal om aktuell politik blandat med fokuserat arbete för att vinna val. En bild från vår träff i januari 2017. 

onsdag 18 oktober 2017

STÅNGÅDALSBANAN och TJUSTBANAN

I Stadshusets foajé finns nu en utställning om Stångådalsbanan som Infrastrukturkansliet har gjort.

Den 1 november samlas många intressenter till ett seminarie om Stångådalsbanan i Missionskyrkan i Linköping. Jag förväntar mig att Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartisterna i Linköpings kommunstyrlese är på plats så att vi kan diskutera värdet och behovet av Stångådalsbanan och Tjustbanan. De har nämligen drivit igenom ett oenigt beslut om att gå ur samverkan via Infrastrukturkansliet. C och KD i Linköpings KS ville fortsätta att samverka för Stångådalsbanan. 

Transportplanen som beslutas i april 2018 innehåller i dagsläget inga satsningar på Stångådalsbanan och Tjustbanan. Den regionala transportplanen innehåller små poster till banorna. 

Vi måste verkligen berätta om vad tågbanorna betyder för oss som bor söder om Linköping med nära anknytning till Linköpingsregionens "motor". Kinda, Vimmerby och Västerviks kommuner är viktiga för Linköpings kommuns attraktionskraft och utveckling. Inte minst pendlingsmöjligheterna för oss som bor längs Stångådalsbanan vad gäller studier och arbetsmarknad kräver moderna tågförbindelser. Linköpings kommun måste kunna se samverkan med landsbygdskommunerna söderut för att optimera sin kommuns utveckling. Linköpings kommun förlorar på att isolera sig. "Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll" sa Pippi redan på 50-talet. Den devisen gäller än idag, anser jag. http://astridlindgrensvarld.se/parken/kliv-rakt-in-i-berattelserna/pippi-langstrump/

Linköpings kommun är stark och måste enligt mig överväga att vara "snäll" mot sina grannkommuner i alla väderstreck. Välkomna åter in i samverkan för att vi tillsammans ska stärka hela regionens attraktionskraft i östra Sverige. Infrastrukturfrågorna är livsviktiga för oss alla för att knyta samman och ge oss förutsättningar att växa. Stad och land, hand i hand! 


Bostäder till alla, skolbyggnader och kommunens affärer.

Helen Nilsson, Jan Erixon och jag for till Mönsterås igår och deltog i länsstyrelsens seminarie om hur vi ska lyckas bygga fler bostäder i länets kommuner. 

Kalkylen för nybyggnation är svår att få ihop och det är flera orsaker till det. Avskrivningsregler, dyrt att bygga i högkonjunktur mm. 

FB bostad har redan sålt de 16 bostadsrättslägenheterna som planeras där begravningsbyrån ligger idag men ännu är inte affären klar mellan kommunen och FB Bostad. Min uppfattning är att målet för affären ska vara ett nollsummespel för detta fina centrala läge och de 16 bostäderna här ska inte till någon del bekostas av alla skattebetalare i kommunen. 

Karlbergstomten, Fanértomten, Vimmerby Fiber, Eken, Krönsmon är exempel på affärer som gått med stora förluster och som kommunen tvingas skriva ner vilket innebär att skattebetalarna får bekosta stora delar av dessa affärer. Kommunen måste bli bättre på att göra affärer och det har både tjänstemannaorgansiationen och politiken ett gemensamt ansvar för, enligt mig. 

Vimarhem planerar ett bygge på Pistolsmeden i fyra våningsplan med en gruppbostad på plan ett. Beräknad investeringskostnad är 60 miljoner. 

Kommunens investeringsbudget exklusive de kommunala bolagen för 2018 är troligen cirka 56 miljoner. Då är varken en ny förskola eller utbyggnad av Vidala inkluderad eftersom de byggnationerna planeras till 2019-2020.

En lång rad småposter innehåller de 56 miljonerna och hur BUN ska inrymma grundskolans utökade antal elever finns inte med i årets investeringsplanering. En ny skola för 150 miljoner är uppbokad år 2022-2030. 

Paviljonger är enligt mig den absolut sämsta lösningen långsiktigt eftersom det både blir dyrt och undermålig kvalité på paviljonglösningar jämfört med ombyggnationer eller nybyggnationer. Det som vi i C kan konstatera när vi jämför kostnader för olika enheter inom Vimmerbys grundskola är att lokalkostnaderna är avgörande för verksamhetens kostnader, inte personal eller skolledning. Renovering /nybyggnation av Vimmerby gymnasium och Lundens förskola har inneburit att dessa verksamheter fått en betydligt högre driftkostnad än tidigare och jämfört med andra kommuner. Helt riktiga investeringar även om Lunden var extra påkostad. Därför krävs en grundlig genomgång och presentation av flera scenarier framåt för att vi ska kunna ta rätt beslut om skolans framtida behov och kunna klara ökade driftkostnader utan att verksamhetens kvalité försämras. 

Hur tycker Du att Vimmerby kommuns skolor ska utvecklas? Ska vi bygga ett högstadium på AL? Ska vi erbjuda fler att nyttja det fria skolvalet och erbjuda skolskjuts från tätorten till en ytterskola? Ska vi bygga en ny skola?  

tisdag 17 oktober 2017

Oktoberrockad i Centerpartiet i Vimmerby

Idag kl. 10 har vi pressträff om Centerpartiets oktoberrockad som gruppen beslutade om igår. 

Håll utkik i mediarapporteringen! 

måndag 16 oktober 2017

Trappa till lekplatsen från plan 2, LILLA LUNDEN.

Som mamma och politiker blir jag orolig när jag ser den trappa som går från den övre paviljongen ner till lekplatsen på baksidan av de tillfälliga paviljongerna som hyrts på fem år från Finland. 

Det kommer att vara tillagningskök i dessa tillfälliga paviljonger vilket är kostsamt men givetvis bra för verksamheten.  

Kostnaden per barn i dessa paviljonger jämfört med kommunens billigaste förskoleplatser som finns på Skogsbacken ett stenkast från Lilla Lunden vill jag ha reda på snarast. 

En av de få sakerna som M och S i Vimmerby har verkställt under denna mandatperiod är dessa tillfälliga paviljonger. Jag är inte imponerad eftersom jag hellre hade sett att vi använt befintliga lokaler för tillfälliga lösningar så att förkoleplatser kan erbjudas snabbt. Ett olagligt intagningsstopp har också hunnits med liksom att förvaltningschefen har avsagt sig arbetsmiljöansvaret för förskolan.

Vem som nu har arbetsmiljöansvaret i förskolan är oklart. Men troligen är det nämnden tills de har delegerat och förvaltningschefen har återtagit arbetsmiljöansvaret. Som jag förstod det så kommer inte det att ske förrän KF tagit nämndsbudgetbeslut i slutet av november. 

Vem vill arbeta på andra våningen och ha denna trappa för de 20 barnen på avdelningen som ska ner och leka på den fina lekplatsen. En grind måste väl installeras, antar jag. 


Budgetberedning i em och förskolornas placering i hela kommunen.

Centerpartiet kommer att lägga ett eget budgetförslag 2018 som utgår från vår närodlade politik. KS AU har budgetberedning i em och det finns ett utkast till budgetförslag 2018 på bordet. 

Jag noterar att det avsätts blott 40 miljoner 2019-2020 för att bygga en ny förskola i VOK-skogen. Det kan ju inte räcka till 10 avdelningar.

Vi frågade medborgarna på marknaden i lördags om hur stor förskola de vill ha. 64 ville ha 4 avd. 9 personer ville ha 6 avd, 10 avd 12 personer. Pratar man med personalen så vill de ha 4 avdelningar på grund av smittrisken. Magsjukor, löss och annat snurrar runt på de stora förskolorna.

Platsen är också intressant och där förespråkar vi i Centerpartet att man fortsätter att diskutera med Kyrkan så att det blir möjligt att bygga norr om Vimmerby intill de stora bostadsområdena Hultet och Kohagen där det pågår generationsskifte med många småbarnsfamiljer som inflyttare de kommande åren. Vi kan inte ha 20-25 förskoleavdelningar i samma del av Vimmerby, i ett av de mest använda friluftsområdena. Idag är det 6 på Lunden, 4 på Lilla Lunden och  5 avdelningar på Skogsbacken dvs 15 avdelningar och så kommer det att vara den närmaste femårsperioden. Det finns tid att planera för nya förskoleavdelningar och först ut för oss i C är att bygga till 2 avdelningar i Djursdala skola, 2 avdelningar i Brännebro, 2 avdelningar i Södra vi och därefter 4 avdelningar norr om Vimmerby. Så ser vår närodlade politik ut.Kom gärna med synpunkter på den. 

söndag 15 oktober 2017

Alliansbygge?

Kommer M att öka med en ny partiledare? 

Tiggeriförbud känns som en högervridning av politiken liksom MUFs utmaning om att avskaffa LAS. Satsning på miljö- och klimatfrågor och landsbygden samt företagandet kan förena M och C. 

Dagens Vimmerby har frågat och 265 personer har svarat.

Intressant hur Vimmerbybor svarar på frågan om hur M kommer att utvecklas med Ulf Kristerson som partiledare. 

På det lokala planet har Marie Nicholsson meddelat att M i Vimmerby kommer att ge ett besked om hur partiet vill samverka efter deras gruppmöte i december och i Vimmerby tidning uttryckte hon att väljarna får ett besked om det i januari.

C kommer att gå till val som enskilt parti och invänta valresultatet innan samverkan diskuteras mer ingående, skulle jag gissa men det får C-gruppen meddela när gruppen diskuterat den frågan färdigt. 

Peter Högberg visionerade i juni 2014 om samverkan så här http://www.hogbergstankar.se/?p=481

Marie Nicholsson beskriver vad M-stämman beslutat. Undrar vad S i Vimmerby anser om dessa beslut. 

"Jag är så stolt över mitt parti. Hela helgen har jag följt debatten och de beslut vi har tagit för att bygga ett starkare, tryggare Sverige. Där vi både ställer krav och samtidigt erbjuder människor möjligheter att ta tillbaka kontrollen över sina liv."

Beslut som M-stämman fattat:

✅ MIGRATION

Krav på språk- och samhällskunskapstest för medborgarskap.

Kravet på hemvist i Sverige förlängs med två år.

De som försörjer sig själva ska få bli medborgare tidigare.

Medborgarskap ska kunna återkallas vid oriktiga uppgifter eller mutor.

Medborgarskap ska få återkallas vid terrorbrott om personen har dubbelt medborgarskap.

Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel.

Uppehållstillstånd ska permanentas om den invandrade har egen försörjning.

Försörjningskrav för anhöriginvandring ska skärpas och bygga på jobbinkomster.

Direktavvisning av asylsökande till annat säkert land ska kunna ske i krislägen.

Asylsökande ska vara tvungna att bo på Migrationsverkets asylboenden.

Lagkrav på att asylsökande ska bidra till att klarlägga sin identitet.

Preskriptionstiden på fyra år för avslag på asylansökan ska börja räknas från att personen har lämnat landet.

Fler inre utlänningskontroller och oftare förvarstagande av personer som ska utvisas.

Skärpta straff för olovlig vistelse i landet.

Förbud för kommuner att ge långvarig hjälp till illegala invandrare.

EU ska på sikt bara ta emot kvotflyktingar.

Asylansökan ska göras utanför EU.

✅ LAG OCH ORDNING

Inför ett nationellt förbud mot tiggeri, efter utredning.

Utred möjlighet till anonyma vittnen.

Zonförbud. Personer som skapar otrygghet ska kunna förbjudas vistas på vissa platser.

Ökade befogenheter för kommunala ordningsvakter. Utred statlig finansiering

Polisen ska få bedriva kameraövervakning utan tillstånd på brottsutsatta platser.

Storsatsning på kameraövervakning i utsatta bostadsområden.

10 000 fler polisanställda till 2025.

Dubbla straff för gängbrottslingar vid vissa brott.

Skärpta straff för den som döms för flera brott samtidigt.

Skärpta straff för bostadsinbrott och grovt sexuellt ofredande.

Även mindre grova brott, som ger mellan ett halvår och ett år i fängelse, ska oftare leda till utvisning.

Ta bort straffrabatten för 18–21 åringar.

Dömda ska efter avtjänat straff kunna förbjudas att vistas på vissa områden.

✅ SKATTER OCH BIDRAG

Nytt jobbskatteavdrag så att normalinkomsttagare får 500 kronor mer i månaden.

Sänkt skatt för pensionärer.

Tak för hur mycket bidrag ett hushåll kan få sammanlagt.

Invandrare måste kvalificera sig för full tillgång till bidrag genom eget arbete.

Sänkta tak i a-kassan och bortre gräns för a-kassa/aktivitetsstöd efter tre år.

Avtrappning av sjukpenning från dag 90 och återinför bortre gräns.

✅ JOBB

Inträdesjobb med lägre ingångslön och slopad arbetsgivaravgift i tre år.

Höjt tak för rutavdrag till 75 000 kronor per person. Fler tjänster ska omfattas.

Arbetsförmedlingen ersätts av Jobbcenter med smalare uppdrag.

Turordningsregler ska i högre grad baseras på kompetens.

✅ VÅRD OCH SKOLA

Skolplikt till 18 år för de som inte har nått behörighet till gymnasiet.

Ny skolform, yrkesskola, för främst nyanlända. Från 16 år.

Satsa på primärvården. Överför resurser från sjukhusen.

Det fria vårdvalet ska gälla även den högspecialiserade vården.

Återinför kömiljarden för att kapa vårdköer och utvidga den.

✅ FÖRSVAR

Moderaterna vill i princip fördubbla försvarsutgifterna . De ska omfatta två procent av BNP inom tio år.

Moderaterna ska tillsammans med resten av den borgerliga alliansen driva frågan om snabbt svenskt Natomedlemskap.

Moderaterna är för att i regeringsställning bibehålla den aktiverade värnplikten.

✅ ÖVRIGT

Höj maxhastigheten på motorvägar till 130 kilometer i timmen.

Öka högsta tillåtna yta för Attefallhus från 25 till 32 kvadratmeter.

Friare hyressättning ska nås via blocköverskridande politisk överenskommelse.

Vecka 42

Ornitologerna har fest på Öland, vecka 42. Det har Livfens berättat om.

Min vecka ser ut så här:

Måndag: Budgetberedning, Information av BOKLOK för KF, gruppmöte med C inför KF den 23/10
Tisdag: Möte om multiarenans förstudie, seminarium i Mönsterås om BOSTÄDER FÖR ALLA
Onsdag: Kretsmöte med Roland Åkesson på Storebro Herrgård.
Torsdag: Regiondag i Hultsfred
Lördag: Öppet hus på Gamlebygymnasiet

lördag 14 oktober 2017

Grundskolans elever måste få plats

Vi i KS AU beställde prognoser för antalet elever och kostnad per elev och enhet i både grundskolan och förskolan.

Nu har siffrorna kommit och jag noterar att det var tur för Vimmerby att skolorna i Tuna, Gullringen, Rumskulla och Djursdala inte lades ner 2016. Det finns idag 143 elever som går i skola där idag och ytterligare 105 elever ska inrymmas i de nio skolenheter som vi har inom en femårsperiod och ytterligare 103 inom en tioårsperiod. 

Hade kommunen lagt ner de fyra skolorna så hade det varit 143 plus 208 elver som skulle beredas plats på de fem kvarvarande enheterna i Frödinge, Storebro, Södra Vi och tätortens redan överfulla enheter på AL och Vimar. 

Hur skulle 351 elever få plats? 

Nu måste BUN göra en plan för att inrymma 208 elver inom 10 år varav 105 inom den närmaste femårsperioden.Jag vill snarast se den planen på bordet så att fastighetsavdelningen får möjlighet att agera utifrån de behov som finns. Brännebro och Djursdalas skolor bör snarast byta ventialtion och Djursdala skolas byte av värmesystem finns äntligen med i investeringsbudgeten för 2018. Den borde ha varit gjord för minst 10 år sedan eftersom det finns mycket bra teknik som kan ersätta fossiloljepannor idag. Driftkostnaden av skolan skulle i ett slag förbättras enomrt. Tänk om det vore möjligt med solel på taket som driver en bergvärme- eller jordvärmeinstallation. Detta ska finnas med i vårt budgetförslag, anser jag. 

Jag skulle även vilja slå ett slag för det fria skolvalet kombinerat med erbjudande om skolskjuts från exempelvis ST1 vid Bullerbyn/Kohagen/Hultet till Djursdala för de mindre barnen. Kan det vara så att det finns familjer som hellre vill att deras sexåringar ska åka buss till Djursdala skola än att gå en kilometer till AL? 

Värt att testa som en möjlighet tills vi vet om det är nya skolor som behöver byggas. 

Vore ju möjligt att redan nu inför nästa läsår skicka ut en liknande broschyr som inför förra läsåret med fokus på bussning av elever till skolor där det i dagsläget inte är överfullt. Framförhållning och realistisk planering krävs nu av skolchef Birgitta Sahlin och nämnden. 

PRAO-samverka.nu och behov av en uppdaterad näringslivsstrategin

Nu när Vimmerby liksom många kommuner ska återinföra PRAO är det viktigt att göra en omvärldsbevakning för att hitta den modell som passar oss bäst,

Inför valet 2014 där vi hade med att införa en NY PRAO som ett målområde i vårt valprogram så bjöd vi hit en eldsjäl från Mönsterås som hade varit med och byggt upp en samverkansmodell som varit och är mycket framgångsrik i Mönsterås, Nybro, Växjö mm.

SAMVERKA.NU är metoden som i botten har en website där eleverna själva kan gå in och leta en arbetsplats som erbjuder PRAO-plats. Finns också ett kit som alla arbetsplatser får tillsammans med handläggarutbildning om vad som förväntas av dig som värd för en PRAO-elev. 

BUN i Vimmerby bör snarast undersöka vilken modell som ska gälla i Vimmerby fr o m nästa höst eftersom det från och med 1 juli 2018 kommer att bli lag på obligatorisk PRAO i Sverige. 10 dagar i åttan och 10 dagar i nian. 

www.samverka.nu är en möjlighet och det finns säkert flera. Äntligen ska vi få igång samverkan på riktigt mellan arbetslivet och skolan. Inte minst arbetsmiljöfrågorna måste diskuteras av erfarenhet. Här finns lagstiftningen vad gäller detta : http://www.samverka.nu/las/dokument

Här finns siten som byggts upp för att öka samverkan mellan arbesplatserna, skolan och eleverna:

http://www.samverka.nu/artiklar/2012/skarpt-lage-prao-banken-i-monsteras-kommun

Utifrån näringslivsrankingen är detta ett viktigt steg. 

Det finns flera saker vi måste göra där.

I vår näringslivsstrategi står det att det ska genomföras fyra möten per år med industriråd och näringslivsråd. Det är ersatt med möten med de största företagen i kommunen och Ljunghälls var på besök för en månad sedan. Jag anser att aktiviteten måste höjas och dialogen måste intensifieras med alla företagen så att kommunen lyckas bättre i sina strävanden att utvecklas i samverkan med företag i alla delar av kommunen. Nu anställs en ny utvecklingschef i kommunen. 39 sökande visar på att det finns ett stort engagemang för kommunen som vi på bästa sätt måste ta vara på. Ett av de första stegen bör väl vara att uppdatera näringslivsstrategin så att det står BOKLOK i den och inte SKANSKA byggsystem...känns lite föråldrat. Ska vi fortsätta med populära Godmorgon Vimmerby så ska den aktiviteten också in i strategin anser jag med kopplade mål och utvecklingsmöjligheter för den verksamheten. Hur skolan och näringslivet ska samarbeta framåt vore också önskvärt att beskriva i en kommunal näringslivsstrategi, tycker jag. Delvis finns detta i SLUSEN. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/10970/Vimmerby%20kommuns%20näringslivsstrategi%20KF%20beslut.pdf

Vimmerby höstmarknad i krispigt höstväder

Idag är en av de tre årliga marknaderna i Vimmerby som har gågått sedan medeltiden. Anrik marknadsplats och mycket traditionell företeelse. Jag gillar verkligen folkmyllret och att åka dit och se marknaden växa fram när knallarna anländer. När jag hade små barn som vaknade tidigt brukade morgonpromenaden styras mot torget på marknadsdagarna. Idag ska jag ner och förbereda Centerpartiets aktivitet tillsammans med de andra som bemannar montern. Vi brukar bjuda på kaffe och samtal men idag blir det lite mer aktivitet. Vi har en morotsstaplartävling vilket Centerpartiet haft på många platser i landet det sneaste året. Hörde en tjej som varit i Dalarna och nästan vunnit och som skulle komma och försöka vinna vår tävling idag. 

Vimmerbypolitiken är annars inne i ett intensivt skede med antagande av den social lokala utvecklingsstrategin på KF den 23 oktober. 

Förra veckan var det också flera samtal på olika möten om förstudie för multiarena. Det arbetet löper på och ska bli otroligt spännande att följa. Vad kan Vimmerby i det sammanhanget? Kan vi samla kraften och skapa en gemensam målbild. Har diskuterat detta med flera kloka personer denna vecka och min bedömning är att VI KAN mycket mer tillsammans än vad vi kan ana, samtidigt som vi alla måste ha respekt för processen och att den måste få ha sin gång och ta sin tid. 

512 besökare på hemmapremiären igår kväll talar i alla fall för att det finns ett stort intresse för innebandy, både att spela och beskåda. 

Hoppas vi ses på marknaden idag! 

På kommunens hemsida finns att läsa om stadens historia: http://www.vimmerby.se/kultur-fritid/museet-naktergalen/stadens-historia/

"Marknader och oxhandel är två näringsgrenar som satt sin prägel på staden och gjort den känd vida omkring. Nämnas kan att mellan åren 1727 och 1746 levererade Vimmerbys borgare 28 459 oxar enbart till Stockholm. Marknader vet man har pågått sedan 1500-talet. Då Carl IX gav tillbaka stadsrättigheterna år 1604 skrevs det in i privilegiebrevet att staden årligen skulle hålla tre marknader. Den traditionen fortlever ännu idag."

fredag 13 oktober 2017

Heltid för alla

Jag var på SKLs ordförandekonferens i onsdags och fick information om avtalet heltid för alla med Kommunal. 

Alla kommuner ska ta fram en plan för detta och på hemsidan www.heltid.nu så hittade jag Vimmerbys utkast till plan utifrån den statstik som lämnats in. 

Läs den här:

https://statistik.heltid.nu/statistik/vimmerby/reports?municipality_id=0884&type=K

Hur mycket har S i Vimmerby gjort kring denna fråga. 2010 gick de till val på att införa rätt till heltid. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=3944161

Den info som jag är mest bekymrad över är sjukfrånvaron. 7% för Vimmerby är en alldeles för hög siffra. Vimmerby måste arbeta ännu hårdare för att bli en ännu bättre arbetsgivare. 10% sjukfrånvaro i förskolan måste ses som ett stort misslyckande för kommunen och intagningsstoppet i förskolan och en skolchef som avsäger sig arbetsmiljöansvaret tyder på att mycket måste åtgärdas inom förskolan.

Vår motion om att Vimmerby måste bli en bättre arbetsgivare skrevs i april år 2012 och mycket har hänt sedan dess. 2015 publicerades denna artikel på Dagens Vimmerby och den beskriver åtgärder som gjorts av personalavdelningen för att öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare. Jag noterar i årsredovisningen att den totala sjukfrånvaron var 5,80% år 2013 och den är 7,13 % år 2016. Här borde S agera nu när de sitter i majoritet och kan påverka kommunens arbete kring arbetsmiljö och trivsel. Kan det vara så att de 100 miljoner som amorterats har inneburit försämringar i kvalité i verksamheterna och indirekt påverkat arbetsmiljön? 

http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/2448/centerpartiet-sa-blir-kommunen-en-battre-arbetsgivare/

Men det krävs mer och nu ska kommunerna ta fram en handlingsplan för att alla ska arbeta heltid. Kombinationen deltidsföretagare är jag nyfiken på. Är det positivt för en kommun att ha deltidsföretagare? Det kommer att kosta en hel del ansträngning för att göra scheman när alla ska arbeta heltid så det blir stora omställningar på många arbetsplatser. 

Är det en rättighet eller en skyldighet att arbeta heltid, undrar jag, utifrån Kommunals perspektiv? Målet ska givetvis vara att den som vill ska ges möjlighet att arbeta heltid. Visst är det olyckligt att många kvinnor inte ges den möjligheten så här krävs det en politisk vilja från M och S för att infria det som står i avtalet mellan SKL och Kommunal på ett för alla så bra sätt som möjligt. 

Motionen från 2012: 

”Vimmerby kommun – den goda arbetsplatsen” 

Vimmerby kommun behöver förbättra sig som arbetsgivare. När 40-talisterna och 50-talisterna skall ersättas behöver Vimmerby se över hur man kan attrahera de bästa på arbetsmarknaden. Konkurrensen om arbetskraften kommer att bli stor. Vimmerby kommun har som alla kommuner en stor andel arbetstagare som snart skall gå i pension och ersättas av yngre personal. Idag ställer arbetstagare höga krav på sina arbetsgivare. Vi föreslår därför att Vimmerby kommun skall se över och förbereda sig grundligt för denna omställning och även se till att befintlig personal trivs och förblir frisk och arbetsför.

Personalens uthållighet och hälsa är avgörande för dess prestationer och trivsel. En god arbetsplats satsar på personalen.

” Cost-benefit”-analyser visar vilken god investering det är att satsa på exempelvis friskvård för en arbetsgivare. Vimmerby kommun ska vara en föredömlig arbetsgivare samt stå som inspiratör och förebild för andra arbetsgivare i kommunen genom införandet av ett modernt friskvårdsbidrag. Onda axlar och nackar, stress mm blir allt vanligare i samhället och ett effektivt friskvårdsbidrag kan löna sig på flera plan för såväl den enskilde löntagaren som arbetsgivaren, tack vare ökat välmående, färre sjukskrivningar och högre prestationer.

Det är även viktigt att personal på alla nivåer kan utvecklas på arbetsplatsen i samråd med sin chef och utifrån arbetstagarens önskemål och ambitioner. Framtiden kommer att kräva goda ledare och det kommer att bli svårt att hitta rätt kompetens för att utveckla och driva kommunen framåt. Därför föreslår vi att Vimmerby kommun skall arbeta fram en strategi för hur man åter ska bli den kommun i Sverige som blir utsedd till Sveriges bästa  när det gäller personalens hälsa. 

Vi föreslår att

- Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en bred arbetsgrupp som tar fram ett förslag till hur Vimmerby skall bli ”Den goda arbetsplatsen” utifrån erfarenheter från andra kommuner, tidigare erfarenheter från den egna kommunen samt aktuell forskning på området

- arbetsgruppen tar fram en strategisk plan i flera punkter bland annat en strategi för hur varje medarbetare skall utvecklas samt en tidsplanering med kostnadsförslag som kan hanteras i budgetarbetet 2013.
torsdag 12 oktober 2017

Bilcenter och Dollarstore på Östra Ceos

Nu börjar det ta form. Vimmerby växer!

SFI på kvällstid

Så glad för att LÄRCENTER i Vimmerby nu kommer att göra det möjligt för fler som arbetar på dagtid att kunna förbättra sin svenska på kvällstid. 

Tack Sara och ni andra på Lärcenter. 

Detta betyder mycket för många. 

onsdag 11 oktober 2017

SFI KVÄLLSTID I JANUARI PÅ LÄRCENTER

Så tacksam för ett sbannt och bra svar från rektorn Sara Olsson på LÄRCENTER i Vimmerby. Jag frågade i morse om det fanns SFI på kvällstid. 

Svaret kom nyss på mejlen att det planeras en SFI-kurs kvällstid i januari 2018. 

Toppen tycker jag. De som arbetar och driver verksamheter i Vimmerby måste ju också få chansen att lära sig svenska för att inkluderas ännu mer i vårt samhälle och bidra till mångfald. 

Välkomna!

Idag firar vi internationella flickdagen med ett inlägg om jämställdhet.

Idag är det visst internationella flickdagen och som av en händelse fångar denna mycket välskrivna debattartikel min uppmärksamhet. Att den dessutom är skriven av en centerpartistisk kvinna i Göteborg ger mig styrka och förhoppningar. Vi behöver ett mer jämställt Sverige. Och vi kvinnor måste hela tiden agera och påvisa orättvisor mellan könen. Själv lyssnade jag på Centerkvinnornas ordförande Sofia Jarl i lördags. Makten kring jämställdhetspolitiken ligger främst hos kommunerna. Jag efterfrågade Vimmerby kommuns uppdaterade jämställdhetsplan som vi efterfrågat redan 2014 eftersom vår nuvarande bygger på gammal lagstiftning och är antagen 2006. I mars 2016 fick jag ett utkast och jag fann den mycket bra och genomarbetad med många tydliga tabeller med statistik utifrån kön. Men sedan dess har den inte diskuterats och lyfts fram och S i Vimmerby som påstår att de är det mest feministiska partiet i Sverige borde ju pressa fram denna typen av dokument, kan jag tycka. Men det kanske finns motkrafter för ökad jämställdhet i kommunen. 

Kommunchefen lovade i alla fall igår på KS AU att jämställdhetsplanen ska fram nu men att den hade varit tvungen att redigeras för att den inte skulle vara alltför detaljerad. 

En annan fråga som lyftes på vår stämma i lördags av Per-Inge Pettersson i Hultsfred var att vi kommunpolitiker måste utvärdera och kolla hur försörjningsstödet betalas ut. Ofta betalas det ut till mannen i familjen. Det naturliga för mig är att det betalas ut till både mannen och kvinnan, jämnt fördelat. Denna fråga ska vi nu också lyfta i Vimmerby eftersom det faktiskt är så att det med automatik betalas ut till mannen. Kvinnan saknar ibland kontonummer och jag anser att försörjningsstödets utbetalning kan vara en bra anledning till att alla kvinnor faktisk skaffar eget bankkonto om de inte har det redan. Hur ser du på det och hur sköts utbetalningarna i Din kommun. Fördelas det lika mellan man och kvinna? 

Lars Sanderg ska lyfta denna fråga på nästa möte med socialnämnden. Känns som att det är dags att diskutera jämställdhet ännu mer så att vi rättar till gamla mossiga rutiner som känns 1800-tal. Kvinnor har haft rösträtt sedan 1921 i vårt land och centerkvinnorna har en slogan som jag ofta citerar:

Egen ekonomi ger frihet!

https://www.svd.se/kan-hon-hanvisa-till-en-annan-kalla-an-sin-okunskap

https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/politik/motioner-interpellationer/vimmerby-behover-bli-annu-mer-jamstallt.html

Vår motion som lämnades in i juni 2014 avslogs av M och S 2015. 

Vimmerby kommuns folkhälsopolitiska forum ägnade en hel eftermiddag till att förkovra sig i jämställdhetsarbete i mars 2014 med hjälp av experten Gertrud Åström.

Hon beskrev att man måste börja med allt utifrån kön vad gäller kvalité och tjänsteleveranser i kommunen för att ha underlag för att kunna förändra och förbättra jämställdhetsarbetet i en kommun.

Vi kan konstatera att kommunens befintliga jämställdhetsplan är antagen 20061127 av kommunfullmäktige och att den inte bygger på den senaste antagna jämställdhetspropositionen som riksdagen antagit 2005/2006 (Persson/Orback)  utan på den som antogs av riksdagen 1993/94
(Bildt/Westerberg).

Centerpartiet i Vimmerby yrkar därför
- Att Vimmerby kommuns jämställdhetsplan uppdateras och antas av Kommunfullmäktige senast juni 2015

- Att Vimmerby kommun börjar mäta kvalité i tjänsteleveranser utifrån kön, så att vi får ett mått på hur jämställda våra tjänsteleveranser är till medborgarna

Peter Karsson (c)
Centerpartiet i Vimmerby

I kommunens folkhälsoplan 2015-2018 så framgår det att SOF-gruppen har ett ansvar för att ta fram en jämställdhetsplan för antagande i KF 2015. Tre års försenad leverans och det tyder på att VI BEHÖVER ETT NYTT LEDARSKAP I VIMMERBY, tycker jag, som får saker gjorda. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/3584/Folkhälsoplan%202015-2018%20Vimmerby%20kommun.pdf


tisdag 10 oktober 2017

Banktjänster borde upphandlas så att den bank som kommunen samarbetar med har lokalkontor.

Nordea var den enda banken som svarade på kommunens upphandling av banktjänster. Frågan är om de andra bankerna informerades om kommunens upphandling? Frågan är om bankerna borde ha koll på när kommunen upphandlar? 

Själv anser jag att någon av de tre bankerna som har kontor i Vimmerby borde vara den bank som kommunen samverkar med.

Eva Berglund beskriver i dagens Vimmerby tidning att hon är missnöjd med Nordeas banktjänster. Helen Nilsson anser att det vore rimligt att prioritera samverkan med en bank som har lokalkontor. 

Men handlingskraften saknas och den politiska förmågan hos S och M att leda kommunen brister gång på gång. Denna fråga har avgjorts på tjänstemannanivå, som jag ser det och hänsyn har inte tagits till politiska överväganden. Om det bara finns en som svarar på en upphandling så kan man avbryta och göra om upphandlingen. Det är ju vitsen med en upphandling att man ska få flera anbud att välja på. Men kommunen skrev avtal med Nordea utan att tillfråga eller diskutera frågan med oss i KS AU. 

Tomas Peterson har också uttryckt en vilja att samarbeta med en bank som har lokalkontor. Men den viljan var uppenbarligen inte tillräckligt stark.

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/efter-nedlaggningsbeskedet--nordea-kan-mista-kommunen-som-kund-20160217/

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/naringsliv/e/3396/efter-flytten-kommunen-overvager-att-byta-bank/

Policy mot främlingsfientlighet

Sofia Jarl beskrev att det är kommunerna som har ett stort ansvar och stor makt över jämställdhetsfrågorna på vår stämma i lördags. Det fick mig att i söndags efterfråga jämställdhetsplanen som jag vet är under framtagande men som av någon anledning har fastnat trots att det ena kommunalrådet alltid hävdar att hennes parti är det mest feministiska. I mars 2014 föreläste Gerd Åström om jämställdhet på Folkhälsoforum. Det inspirerade oss i C att skriva en motion som Peter Karlsson lämnade in i juni 2014. Nu hoppas jag att den jämställdshetsplan som antogs 2006 och som bygger på gammal lagstiftning ska ersättas av en ny och genomarbetad plan. Det finns tecken på att den ska lyftas fram till politiken för beslut nu. Knappt fyra år är ingen snabb resa om denna viktiga fråga. Peters motion avslogs 2015 av just Socialdemokraterna så även denna frågan liksom PRAO hanteras kontraproduktivt av S i Vimmerby och rakt motsatt partiets politik. Det är för mig en gåta. 

Nästa plan och policy som vi väntar på är den om mot främlingsfientlighet och våldsbejakande extremism. Hoppas att den också kommer till KF snart. Motionen lämnades in och var underskriven av alla partier i KF i december 2015. Jag vet att kommunens säkerhetssamordnare arbetar intensivt med den just nu så den borde snart vara färdig för beslut. Eftersom alla partier står bakom motionen så borde den hanteras skyndsamt av kommunen, anser jag. 

https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/politik/motioner-interpellationer/motion-om-framtagande-av-policy-mot-framlingsfientlighet-och-handlingsplan-for-att-varna-demokratin-mot-valdsbejakande-extremism.html

måndag 9 oktober 2017

Jämställdhetsplan på G i Vimmerby


Peter Karlsson skrev en motion som lämnades till KF i juni 2014 om att Vimmerby måste bli mer jämställt. Den avslogs 2015 med motiveringen att planen för lika möjligheter och rättigheter skulle antas i samma veva. Men den beskriver bara  jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv. Elever, medborgare och brukare måste också inkluderas i jämställdhetsarbetet i kommunen tycker jag. Därför blir jag glad när jag får indikationer på att M och S är redo att lägga fram den plan som tagits fram och som jag såg ett utkast av redan i mars 2016 inför internationella kvinnodagen. Tacksam för att dessa frågor prioriteras trots att vår motion avslagits av KF. Det finns hopp om mer jämställdhetsarbete när vi snart har en plan för det. Utbudet på vårt gymnasium kan diskuteras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Dr är dansprofil en viktig del av utbudet som jag ser det. Att kolla på Kulturskolan och hur många flickor ch pojkar som deltar där är också intressant liksom föreningslivets och nöjeslivets erbjudande. Multiarena i fokus hos många.

Så bra att vi kommer framåt enigt i denna viktiga fråga. Jag har diskuterat en förstudie om multiarena länge och försökt att förankra den idén politiskt i både mitt eget och andras partier. Nu verkar det som att många vill bidra till att genomföra en förstudie. Det är bra för Vimmerby att vi kan samarbeta mot ett gemensamt och tydligt mål, kommun, företag, föreningar och alla politiker. För hela kommunens bästa.

Det kommer att öka delaktigheten och stärka vår attraktionkraft. 

Tillsammans gör vi det som bär och håller står det i sista kapitlet i den sociala lokala strategiska planen som läggs fram för KF den 23 oktober för antagande. 

Först skrev vi en avsiktsförklaring där alla politiska partier skrev under att arbeta mer samverkande och inte så konfliktfokuserat. Nu kan vi snart anta SLUSEN och därefter göra en förstudie för att finansiera och drifta en multiarena i Vimmerby.

Äntligen börjar det gå åt rätt håll efter många års alltför ensidiga debatt i olika frågor. 

Nu finns förutsättningar för att vi kan arbeta tillsammans igen. 

Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi. 

söndag 8 oktober 2017

Vecka 41

Måndag: Kulturdialog i Mönsterås med länets alla kommuner. Vi ska diskutera uppdatering av kulturplan för Kalmar län. Har inte sett det nya förslaget men här finns det gamla och just litteraturnoden ska Vimmerby kommun och NÄS ta ansvar för. Hur har KS ännu inte bestämt så jag hoppas att det kan bli lite mer fart på det arbetet efter denna dialog.

http://www.ltkalmar.se/Documents/Om%20landstinget/Detta%20gör%20landstinget/Kultur/Kulturplan%202015-2017.pdf

Tisdag: KS AU
Onsdag: Ordförandedag på SKL i Stockholm med riktigt bra föreläsare. Hanna Stjärne bland annat om nytt medialandskap mm
Torsdag: Möte med MIKROFOND Småland där jag sitter i styrelsen (gamla Kredigarantiföreningen). 
Fredag: Gamleby, sprida NATURKUNSKAP bland mina ettor på NATURBRUKSGYMNASIET 
Lördag: Vimmerby marknad med morotsstaplartävling mm. Hoppas vi ses! Vi bjuder på kaffe och prat o hur vi tillsammans kan öka attraktionskraften i kommunen och länet. 
Söndag: Vilodag, återhämtning