tisdag 29 september 2015

Astrid Lindgrens världar i Vimmerby

Jag läser på nytt fallstudien som en flervetenskaplig forskargrupp har skrivit 2008-2009. Den är mycket intressant utifrån mediaperspektivet och demokratiperspektivet i Vimmerby och som utvecklas kontinuerligt med sociala medier som ingrediens idag. Det är ur historien vi lär oss om hur framtiden bör skapas. 

Kajsa Althen skriver ett kapitel om Vimmerby tidning på sidan 169 -183. Hon avslutar med dessa rader. 2010 vann Micael Glennfalk KSO -posten gemon en personkrysskampanj av sällan skådat slag. Vimmerby fick den "starke mannen" och nu fem år senare tvingas han tyvärr avsluta som KSO på grund av hälsoskäl.

 Nu ska Tomas Peterson ta över . Varmt lycka till, hälsar vi i oppositionen honom och hoppas på mer samverkan, förankring och dialog för kommunens bästa. 

Läs gärna boken. Tänkte även tipsa Jocke på ALV om den.Elva forskare ger olika perspektiv på vad som kan hända i ett samhälle där det finns en blomstrande upplevelseindustri kopplat till ett kulturarv. 

Instämmer med Eva Berglund om att sammanträden behöver kortas

Eva Berglund gick upp i talarstolen klockan 23.15 efter att kommunfullmäktigesammanträdet hade pågått nästan sex timmar , och vädjade till alla gruppledare att diskutera hur kommunfullmäktiges sammanträden skulle kunna kortas. Jag instämmer fullt ut med Berglund att det är orimligt med så ineffektiva sammanträden. 

Hon trodde inte att det skulle hjälpa med ytterligare ett möte vilket vi i oppositionen har krävt så sent som i juli månad. Vi yrkade även om ett möte i augusti till nästa år då sammanträdeskalender för 2016 spikades strax innan Eva Berglunds ordningsfråga. Vi anser att augustisammanträdet skulle kunna ägnas åt utbildning och längre rapporter om inte KS har hunnit att bereda så många ärenden. Till den 7/9 hade KS utan problem berett flera av de ärenden som hanterades igår kväll. 

Om minst en tredjedel av ledamöterna kräver ett sammanträde så ska det genomföras, enligt kommunallagen. Lennart Nygrens svar på vår önskan om ett extra sammanträde i somras såg ut så här vilket sedan inte har hållits. Frågeställningen skulle enligt denna skrivelse ha hanterats igår kväll M en den har KS i augusti beslutat att hantera i oktober. 

TJÄNSTESKRIVELSE2015-06.-30

Kommunfullmäktige

 

 

 

 

Ingela Nilsson Nachtweij

Gudrun Brunegård

Caroline Axelsson

Lars Johansson

 

 

 

 

Begäran om extra kommunfullmäktige angående frågeställningen inför eventuell folkomröstning om skolor.

 

 

Jag har efter kontakter med presidierna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt administrativa chefen kommit fram till att återremissen ska behandlas i vanlig ordning.

Kommunstyrelsen bereder ärendet innan det lämnas till kommunfullmäktige för beslut.

 

Vi går nu in i en period av semestrar som gör att beredningen av återremissen inte kan påskyndas.

Återremissen kommer att behandlas av kommunstyrelsen 25 augusti och kommunfullmäktige

28 september.


Lennart Nygren

Ordförande i kommunfullmäktigeDen 7/9 var det inplanerat ett sammanträde för att anta detaljbudget men det ställdes in i maj på grund av försenad budgetprocess. 

Redan den 11 december 2014 skrev jag och lämnade in en motion om detta och den vill jag härmed påminna om så att KS lyfter fram det demokratiärendet och samtidigt poängtera att ansvaret för detta vilar tungt på presidiet och i synnerhet ordförande. Demokratifrågorna ska nu hanteras av KS sedan RDB avskaffades och ordförande i KF har det yttersta ansvaret för att få kommunens politiska ledning att fungera. KFs ordförande har det tyngsta politiska ansvaret enligt kommunallagen, tyngre än KSO. 

Kommunfullmäktigesammanträdet i oktober och november 2014 har pågått till midnatt och avbrutits innan hela ärendelistan som kungjorts gåtts igenom. Det finns en risk att kommunallagen inte följts i samband med dessa sammanträden då ett ärende om entledigande ska avgöras på det sammanträde då det kungjorts.

Det finns stora behov av att effektivisera kommunfullmäktigessammanträden på det sätt som man redan gjort i många kommuner, för att vi inte ska riskera att demokratin urholkas och att de direktvalda ledamöterna i kommunfullmäktige tröttnar på alltför långa sammanträden och att de därför avstår från att debattera viktiga ärenden. Det finns också en risk att beslutsfattandet blir mindre demokratiskt om ledamöterna är alltför trötta och inte kan hålla fokus under mötets sista ärenden.

Undertecknad mätte talartiden för att mäta jämställdheten i kommunfullmäktige under 2014 och dessa mätningar visade att det endast undantagsvis gjordes anföranden som var mer än sex minuter långa och repliker som var mer än en minut. Alla som står på talarlistan bör också förbereda sig och vara beredda när det är dags att gå upp och det skulle också kunna inrättas en tredje tillgänglighetsanpassad talarstol för att replikskiften och anföranden ska kunna gå snabbare. Alternativt kan även mikrofoner på ledamöternas platser nyttjas för repliker.

Med hänvisning till ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:

Att Vimmerby kommunfullmäktige ändrar i sin arbetsordning så att maxtiden för anförande minskas från 10 till 6 minuter och replik från 2 till 1 minut.

att Vimmerby kommun inför websändningar av kommunfullmäktigesammanträden

att Vimmerby kommun köper in en voteringstavla till kommunfullmäktigesammanträden, ungdomsparlament mm.

Vimmerby den 11 december 2014


tisdag 22 september 2015

Nya politiker hälsas varmt välkomna!

Centerpartiet i Vimmerby har nyligen fått tre nya medlemmar som vill engagera sig för Vimmerby kommuns utveckling. De deltar i våra gruppmöten, diskuterar vår politik och spelar in konstruktiva synpunkter på kommunens politiska ledning. 

För demokratins skull och för kommunens utveckling behöver vi bli många fler som vänder och vrider på frågorna så att vi får till riktigt bra beslut för vår kommun. En kommun som har mycket stor potential och där det politiska ledarskapet är nyckeln till kommunens framgång som jag ser det. Politiker som förankrar beslut och sedan målmedvetet motiverar personalen att genomföra besluten genom gott ledarskap av kommunens chefer. 

tisdag 15 september 2015

Vimmerby klättrar på företagsrankingen

Grattis Vimmerby ! Femte bästa kommun vad gäller företagsklimatet 2015 och en klättring med 37 platser till plats 129. 

Läs mer här : 
http://www.svensktnaringsliv.se

Ekonomi- och Demokratiproblem

När fyra av fem politiker på ett partis kommunfullmäktigelista hoppar av innan det ens gått nio månader av mandatperioden pekar det enligt mig på att det är stora demokratiproblem i Vimmerby kommun. 

När fler behöver medverka och samverka för att komma tillrätta med kommunens ekonomi så hoppar den ene efter den andre av från olika partiers kommunfullmäktigelistor. Skälen till avhoppen är olika men att det är många avhopp skadar demokratiarbetet i kommunen. Besluten blir bättre om fler får reflektera och diskutera frågorna före beslut och politisk erfarenhet har jag mycket stor respekt för och jag uppskattar verkligen alla de samtal och goda råd som jag får från olika personer och exempelvis synpunkter från Leif Carlsson (40 år i KF) har lärt mig mycket när vi arbetade i KS-alliansen tillsammans 2010-2013. 

Jag vidhåller att majoriteten borde ha lyssnat på oppositionen och tagit ett omtag vad gäller budgetberedningen. Ylva Sandström pekar nu på att det är exakt vad som hade krävts. En djuplodande budgetprocess som går till botten med socialens problem och undersöker möjliga IT-effektiviseringar. Prioriteringar mellan hårda och mjuka värden i kommunen måste göras noggrant och verksamheter som har tagit lång tid att bygga upp bör inte raseras över en natt utan grundliga konsekvensanalyser och diskussioner. 

Nedan är protokollet från den 7/4 när oppositionen yrkade ett omtag för att bereda budgeten med flera partier delaktiga med målet att få kontroll på kommunens ekonomi i samverkan och att nämndsbudgeten skulle antas i slutet av året och inte i juni 2015, vilket var majoritetens plan. Peter Högberg ansåg att det inte fanns tid för en mer demokratisk budgetprocess med fler delaktiga. 

Nu kommer budgetbeslutet att tas i november eller december och fortfarande finns inte framtagna konsekvensanalyser för skolnedläggningarna. Ej heller djupare analyser om socialens ökande kostnader. 


tisdag 8 september 2015

Frågeställningen är inte klar

Kommunstyrelsen skulle idag ha hanterat frågeställningen för folkinitiativet som lämnades in i början av april. Det skylldes på tidsbrist vilket jag anser är mycket märkligt då det är drygt fyra månader sedan folkinitiativet lämnades in. 

Micael Glennfalk påstår att valnämnden behöver mer tid till detta men det är KS som har ansvaret för att bereda, besluta och ta fram förslag på frågeställning i samråd med initiavtagaren. Valnämnden har inget med det att göra. 

För bara en vecka sedan bjöds Peter Fjällgård in till ett möte med den arbetsgrupp som utsetts av S och M men endast halva gruppen som fått uppdraget att ta fram frågeställning deltog.  Peter Högberg och Ewa Berglund träffade Peter Fjällgård.  Marie Nicholsson och Tomas Petterson deltog ej. Är moderaterna inte intresserade av att lyssna på Peter Fjällgård? Det är anmärkningsvärt med tanke på att flera av Moderaternas inte stödde det egna kommunalrådets budgetförslag som innehöll skolnedläggning. 

Vad är skälet till att man inte kan prestera ett förslag till frågeställning som KS kan hantera när ärendet är utlyst på kallelsen och alla ledamöter beredda för beslut. Micael Glennfalk lovade dock hedervärt att frågeställningen skulle beslutas senast på KF i oktober så att alla hinner förbereda det som behöver förberedas inför folkomröstningen som troligen ska genomföras den 21/2 2016

Fortfarande anser jag att det är olyckligt att lägga 600 000kr på en folkomröstning när den kunde ha avstyrts genom att bevara alla fyra skolorna. Dessa 600 000kr och allt arbete runt folkomröstningen känns så ineffektivt för en kommun som befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge. 

Vimmerby kommun behöver jobba med visioner och framtidstro för hela kommunens utveckling. De som går i skolorna i Gullringen och Djursdala får leva i ovisshet länge än. De 600 000 kronorna skulle räcka långt för att utveckla alla kommunens skolor och vi har fortfarande inte fått konsekvensanalyser för nedläggningen av skolorna i Djursdala och Gullringen och kostnadsanalyser om man bevarar och bygger ny förskoleavdelning i Djursdala skola istället för att lyssna på föräldraföreningen och leverera respons på de uträkningar som presenterats. De vill sälja lokalen där dagis finns idag och flytta in dagis i skolan och samlokaliseras dagis och skola. Nästa år börjar åtta elever i förskoleklassen i Djursdala. Där finns framtidstro och många barnfamiljer. Gullringen är också ett samhälle i expansion. Då behövs en skola på orten. Enligt uppgift kommer det att bli näst intill omöjligt att flytta in alla elever från Gullringen och de som väljer Södra vi skola från Djursdala. Det finns helt enkelt inte tillräckligt stora lokaler i befintlig fastighet. 

Framförallt behöver vi fokusera på kommunens ekonomi. Av det skälet yrkade C idag att vi ska bevilja borgen på fyra och inte fem miljoner till kapitel tre på Näs. De tio miljoner som kommunen redan borgat för har inte upparbetats och där finns 1,3 miljoner kvar. Dessutom hade styrelsen formulerat att det sannolikt inte kommer att behövas fem miljoner utan det är ett förslag med marginal som kommer att fungera som medfinansiering till extern finansiering. Vi måste se över alla utgifter och alla risker och effektivisera och reflektera över alla investeringar i kommunen. Även i bolagen. Vi har ett investeringsstopp i kommunen och hela kommunens kreditvärdering sammantaget påverkas av en borgen för ett av de kommunala bolagen. 

Bifall till deltagande i elinfrastruktursatsning

Dagens möte i kommunstyrelsen biföll deltagande i en satsning för att bygga ut infrastrukturen för elbilar i Kalmar län. Helen Nilsson och jag yrkade bifall och nu ska det blir spännande att följa satsningen som innebär medfinasiering av laddstolpar. Skulle det exempelvis vara möjligt för någon i besöksnäringen att ta del av medfinansieringen som kan komma bli verklighet via satsningen. 

Ett bra och enigt beslut av kommunstyrelsen. 

tisdag 1 september 2015

Bloggfrekvens och demokratiarbete

Från och med nu kommer jag att blogga på tisdagar på min blogg. 

Har välkomnat flera nya medlemmar i Centerpartiet i Vimmerby. 

Vi behöver fler aktiva politiker för att utveckla demokratiarbetet. Ju fler som ger sin syn på olika frågor desto bättre beslut för kommuninnevånarna i slutänden. Det är min syn på demokrati och en demokratisk beslutandeprocess. 

Därför blir jag konfunderad när Peter Högberg uttalar sig på Dagens Vimmerby att oppositionen får vara med i kommunfullmäktige och diskutera frågeställningen för folkomröstningen. Den 8 september ska frågeställningen hanteras av KS och då avser oppositionen att vara delaktig i diskussionerna kring beslutet som ska tas där för att sedan tas av kommunfullmäktige den 28 september. 

Idag diskuteras folkomröstningsfrågan av valnämnden under ledning av Annika Högberg.