lördag 30 december 2017

Sommarbemanning 2018 mm

I dagens Vimmerby tidning annonserar våra grannkommuner efter sommarpersonal. (Kinda, Eksjö och Västervik) Det är tydligt att det kommer att bli konkurrens om sommarvikarierna. Hur ska Vimmerby kommun rekrytera sommarpersonalen? Det kommer att bli en utmaning.

Först ska kommunen rekrytera en ny personalchef och ersättare för ytterligare en person som slutar på kommunens personalavdelning och ska börja på HR på Ljunghälls. Denna omställning behöver göras noggrant och metodiskt.

Sedan ska vi fortsätta att arbeta hårt för att minska sjukskrivningarna och det finns ett förslag om att dubbla friskvårdsbidraget inom budget. Det kan vara en pusselbit kring att bli en ännu bättre arbetsgivare. Undrar om S och M är överens om det.

Dessutom måste kommunen bli bättre på lika möjligheter och rättigheter som arbetsgivare och kommunens chefer behöver utbildas ännu mer kring sitt ansvar vid nyanställningar.

Noterar idag att majoriteten inte heller verkar vara överens om hur man ska hantera åldersbestämningen av våra ensamkommande. M vill polisanmäla bidragsbrott medan S uttrycker skepsis kring hur åldersbestämningen gått till och om den är tillförlitlig.

Skattenivå, landsbygdsskolorna och de ensamkommandes åldersbestämningar tillsammans med kravet på kollektivavtal vid upphandlingar är fyra skiljelinjer mellan S och M i Vimmerby som är tydliga. Fler kommer att läggas till listan...

Bokslut 2017 och scenarier för valåret 2018

Det är många olika inspel i form av bokslut av 2017 och scenarier för 2018 och för nästa mandatperiod 2019-2022 som finns att läsa analogt och digitalt omkring oss nu.

Jag börjar med att länka kommunchefen Carolina Leijonrams blogginlägg med en sammanfattning av vad som hänt 2017: http://kommunchefvimmerby.blogspot.se

Den inleds med vad som hände i början av 2016 vad gäller folkomröstningen om landsbygdsskolorna och som egentligen handlade om kommunens ledarskap. Vi som deltagit i många möten sedan dess har återkommande fått höra klagomål samt bitterhet från majoritetens politiker och från kommunens ledande tjänstemän över folkomröstningens resultat och konsekvenserna av densamma. Min förhoppning är att fokus under 2018 ska riktas framåt istället för att fortsätta ältandet av den bristfälliga Gränsö-gruppens budgetprocess.

Kommunchefen Carolina Leijonram skriver ”Efter folkomröstningen 2016 präglades kommunen av en turbulent tid där nya samverkansformer skulle hittas för att åter bygga upp den tilltufsade tilliten.” 

Därför är jag extra glad och tacksam över beskedet från S att landsbygdsskolorna inte ska röras under 2019-2022. Det är ett tydligt besked men vi i C anser att det inte räcker riktigt för att trygga hela kommunens service långsiktigt. 

Vi i C vill bygga den bästa landsbygdskommunen tillsammans med medborgarna och då krävs profilering av skolorna i hela kommunen och en tydligare valfrihet vad gäller skolvalet. Skolskjutsar bör erbjudas mer generöst för att åstadkomma en jämnare fördelning av elever mellan olika skolenheter kopplat till föräldrarnas önskemål och skolornas profilering. 

Det är också tydligt att S är tvingade att avlägga detta löfte eftersom de inser att folket har denna uppfattning. Det framgick i DV debatt mellan mig och Helen Nilsson. Tomas Peterson uttrycker i en nyårsintervju att ”folk ser också negativa följder av att det blev som det blev. Det syns i kvalitén i skolan och situationen i förskolan, säger han.” För mig är den beskrivningen helt felaktig. Kvalitén i skolan är för mig inte kopplad till antalet enheter som kommunen driver. Därför vill vi i C utveckla skolorna på följande sätt:

1. Alla nio skolenheter i vår kommun ska ha likvärdiga resurser vad gäller elevstöd och specialundervisning. Det är en jämlikhetsfråga för oss i Centerpartiet. Oavsett var ens föräldrar väljer att bo så ska barnen ha rätt till samma lärande och stöd.
2. Vi vill marknadsföra det fria skolvalet mera och profilera alla nio skolenheter. Tuna har redan satsat på att eleverna tränas i framträdande på olika sätt och där genomförs fina shower med mycket teater, sång och musik i samverkan med föräldraföreningen TUFF. De har också växthus som föräldrar och elever sköter på sommarlovet.
Djursdala har sin fina skolmiljö och det finns säkert flera exempel på profilering kopplat till personalens intressen och kompetens på de olika enheterna. Låt alla i skolan få utvecklas och uppmuntras till skolutveckling för barnens bästa.
3. Vi vill att föräldrar och barn besöker förskolor/ skolor inför sitt val av förskola/skola och verkligen aktivt väljer förskola/ skola för barnets bästa. Det kan leda till en jämnare geografisk fördelning av eleverna. En bra dialog och samverkan mellan skola och föräldrar är grunden för en bra skola, tycker vi.
4. Vi vill ha PRAO som utformas i dialog med eleverna och arbetsplatserna. Vi vill ha praktik på alla gymnasieprogram. Vi vill också satsa mer på lärlingsprogrammet på gymnasiet.
5. Vi vill öka samverkan mellan studievägledningsresurserna och elevstödet för högstadiet och gymnasium för att hjälpa eleverna mer effektivt i sina framtidsval vad gäller exempelvis språkval, praktikval och gymnasieval.
6. Vi vill ha bra skolskjutsar och säkra gångvägar till alla skolor som ger barnen de bästa förutsättningarna för ett bra lärande och trygghet när barnen tar sig till skolan.

M och S gör nu en genomlysning av BUN med hjälp av konsult Agneta Gatel som också under en tremånadersperiod parallellt med konsultuppdraget är vikarierande skolchef. 

Åter till kommunchefens sammanfattning som finns i länken ovan så beskrivs många händelser under året i kommunen. Beskrivningen är omfattande och bra och tillsammans med Tomas Petersons nyårsintervju och nyårsblogg så finns två beskrivningar av 2017 som ger ett bra utgångsläge för att ge ett scenario för valåret 2018. Centerpartiet kommer att beskriva detta i ett debattinlägg på nyåret. 

fredag 29 december 2017

Regionförbundets sista år inför REGION KALMAR 2019

2019 bildas REGION KALMAR som är en sammanslagning av Landstinget och regionförbundet.

Leif Larsson är den politiker från Centerpartiet i Kalmar Län som valdes in i arbetsutskottet för regionförbundet för 2015-2018. Tidigare har han varit både ordförande och vice ordförande i förbundet och har god kunskap och erfarenhet av regionalpolitiska frågor. Han är också ordförande för partnerskapet Småland och öarna.

Regionförbundet har haft ett antal utpekade uppdrag som nu flyttas till Region Kalmar fr o m 1 januari 2019. Regionförbundet har en mycket informativ hemsida: https://rfkl.se

Vad gäller den nya regionen så blir regionstyrelsen underställd Landstings/regionfullmäktige och kommer att vara sjukvårdsstyrelse. En särskild Utvecklingsnämnd kommera átt få ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna, kollektivtrafik, kultur mm.

Vad har regionförbundet åstadkommit 2017?

Leif Larsson får själv ange några viktiga resultat här:

- Regionförbundet har under året främst jobbat med att ta fram förslag til en ny Regional Utvecklingsstrategi i nära samarbete med länets kommuner och landstinget. Temat är "Klimat att växa i" och kommer att antas umder första halvåret 2018.
- Starkt fokus har också varit på att ta fram en ny Regional Transportplan för Kalmar län. Länet är i ett skriande behov av förbättrade person- och godstransporter både på väg och järnväg. Parallellt pågår en nationell planering för investeringar i de större vägarna(E22 och riksvägarna 40 och 25)samt järnvägarna. Tyvärr kan vi konstatera att satsnngar saknas i främst i våra järnvägar, inte en krona riktas till Stångådalsbanan, Tjustbanan och Kust-kust. Helt oacceptabelt!

- I övrigt har Regionförbundet fotsatt att fokusera på frågor som rör Östersjöns vatten, näringslivsutveckling och företagsstöd, ungdomaroch Klimatfrågor.

- Dessutom medfinansierar Regionförbundet Utvecklingsprojekt som ligger inom ramen för EUs Regionala utvecklingsfond samt Socialfonden. I partnerskapet för Småland och Öarna, där jag har förtroendet att vara ordförande har vi att fördela ett antal miljarder kronor under en sju-årsperiod. EU-medlen är av avgörande betydelse för utvecklingen av vår del av landet. Vi kämpar nu med näbbar och klor för att förmå regeringen att inta en offensiv hållning för att behålla dessa utvecklingsmedel för framtiden.
Länet har i sina remissvar kraftigt protesterat mot detta och kräver åtgärder inför att regeringen ska fastställa planerna under vårvintern.

Tack för de beskrivningarna av 2017 , Leif Larsson och jag önskar lycka till med omställningsarbetet under 2018 för den nya Region Kalmar. Förbundsdirektör Helena Nilsson leder det arbetet på ett professionellt och engagerat sätt.

Mer om den nya regionen kan Du läsa här : https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/uppdrag_samverkan/region-kalmar-lan-2019/ Här finns en organisationskiss som beskriver hur arbetet ska styras.

Länets kommuner bildar ett kommunförbund 2019 som ska ersätta den primärkommunala nämnden som Helen Nilsson deltagit i under denna mandatperiod för Vimmerby kommuns räkning:

I Barometern läser jag: Två politiker och två tjänstemän från Kalmar och Vimmerby (kommunchef Carolina Lejonram) håller nu på att utreda hur det ska gå till att bilda ett kommunförbund.
– Jag vet att de ska börja med en enkät bland de tolv kommunerna i länet. Det var bland annat därför jag passade på att informera om de nya tankarna på ett kommunförbund, säger Rolf Persson.
För allmänheten är det rätt ogenomträngligt vad förbundet ska syssla med.
– Jag tror inte det är helt enkelt för politikerna heller säger Rolf Persson.
– Det är heller ingen verksamhet, mer än AV-media, som kommunförbundet ska driva. Organisationen blir också liten med en handfull anställda.
AV-media är ett digitalt verktyg för filmer, som alla skolor i länet kan använda sig av.
Rolf Persson berättar att det är samarbeten och nätverksbyggande för bildningsverksamheterna, socialtjänsterna och samhällsbyggnadsfunktionerna i länet som får nytta av kommunförbundet.

Ungdomspolitik

Vi behöver förbättra ungdomspolitiken och öka ungdomarnas delaktighet, inflytande och trygghet. Miljöfrågor och företagsamhet är två frågor som engagerar unga och där behöver vi definitivt bli bättre.

Vi har tyvärr inget ungdomsråd i Vimmerby längre.

Det finns barnpiloter som arbetar med barnkonventionen på ett mycket bra sätt.

Globträdsmodellen är också bra och har utvecklats. Elevråden träffar politiker och tjänstemän med jämna mellanrum och nu har det skapats två grupper med ungdomar och politiker från KS som ska arbeta med de frågor som lyftes den 7 november på FABRIKEN då elevråden och politikerna träffades senast. Jag och Ola Gustafsson utsågs från oppositionen den 5 december. Sammankallande är eleverna så jag väntar med spänning på första mötet.

Carina Johansson tog med sig hela ungdomsrådet till kommunfullmäktige för några år sedan och lät dem skriva motioner om vad de ansåg som förbättringsmöjligheter i kommunen. Det blev hela åtta nya motioner den kvällen om jag minns rätt.

Det skulle jag vilja göra igen. Bjuda in ungdomar till en motionsskrivarkväll alltså. Det får vi göra i januari helt enkelt. Vi måste få med fler unga i politiken och Centerpartiet har nu flera intresserade så på vår lista som antas den 17 januari i Gullringen så hoppas jag att vi kan presentera alla nya på ett bra sätt. Vi kommer också att bjuda in till utbildningar och diskussionskvällar om hur vi kan göra Vimmerby ännu bättre. Tillsammans bygger vi den bästa landsbygdskommunen.

Den 18 april 2011 var Annie Lööf (då Johansson ) på Fabriken och hade med sig ett ungdomsmanifest för Vimmerby. Det ledde sedan till en motion om ungdomspolitik som bifölls av KF. Folkhälsoplanen för 2015-2018 innehåller en sida om ungdomspolitik tack vare min motion. Nu ska den uppdateras så nu behöver vi på nytt engagera ungdomar i det arbetet på riktigt. Sidan 6 i planen.

http://www.vimmerby.se/PageFiles/3584/Folkhälsoplan%202015-2018%20Vimmerby%20kommun.pdf

torsdag 28 december 2017

Bättre arbetspendling till Ljunghälls och Boklok

Vimmerby har blivit en ort med stor arbetspendling vilket är en kombination av en bra arbetsmarknad och bostadsbrist mm.

Magnus Danlid skrev igår till KLT med uppmaningen att skapa tågstopp i Gullringen, Målilla och Rockneby. Tågstopp i Gullringen är mycket viktigt liksom mötesspår som skulle kunna möjliggöra lokaltåg mellan Hultsfred och Kisa.http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/17821/centerpartisten-vill-se-tre-nya-tagstopp-bland-annat-i-gullringen/

Jag skulle vilja följa upp Magnus Danlids viktiga skrivelse med en uppmaning till KLT att även se över och anpassa busstiderna så att det blir enklare att åka kollektivt till de två stora arbetsplatserna i norra delen av kommunen, nämligen Ljunghälls med 461 anställda (2016) ( c
Mer än 500 2017) och Skanska/Boklok med snart 250 anställda. http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/minst-50-nya-jobb-i-gullringen-20170115/

Redan 2008 krävde Gullringen med Berit Gunnarsson i spetsen ett tågstopp i Gullringen. Ulf Nilsson och Tomas Peterson tog emot namnlistor och meddelade att regionförbundet driver frågan om ett extra mötesspår i Gullringen. Tio år sedan och vi väntar än...http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/17821/centerpartisten-vill-se-tre-nya-tagstopp-bland-annat-i-gullringen/

Tillsammans bygger vi ett mer närodlat samhälle i den bästa landsbygdskommunen.


Valåret 2018 smyger igång idag

Centerpartiet i Kalmar läns toppkandidater till riksdagen samlas idag i Högsby.

Distriktsordförande Christer Jonsson och Märta Åkesson- Martin ska lotsa oss genom dagen och målet är att vi ska forma våra kampanjer och samordna dem på bästa sätt.

Idag kom tidningen C med rubriken ”Att vinna val är ett lagarbete”. En bra rubrik för dagens samarbete och diskussioner i Högsby.

Vilka är vi då? Ett riktigt vinnande lag, enligt mig. Så många bra personer som tillsammans ska bygga ett mer närodlat samhälle. ”Det är ett avgörande val vi står inför, i en orolig tid. Vi ska visa att människor verkligen kan göra skillnad genom att rösta på Centerpartiet. ” säger partisekreterare Michael Artursson. Klart och tydligt besked inför dagens arbete.

 1. Riksdagslistan
 1. Anders Åkesson, Kalmar, 59
 2. Ingela Nilsson Nachtweij, Vimmerby, 51
 3. Karin Helmersson, Nybro, 42
 4. Jaafar Al Jabiri, Kalmar, 22
 5. Åsa ”Felix” Everbrand, Mörbylånga, 55
 6. Stihna Johansson Evertsson, Högsby, 41
 7. Christel Alvarsson, Västervik, 49
 8. Christofer Johansson, Torsås, 37
 9. Henning Håkansson, Oskarshamn, 22
 10. Håkan Lundgren, Västervik, 63
 11. Lennart Svenzén, Kalmar, 46


onsdag 27 december 2017

Fossilfri framtid

Läser en bra debattartikel i DN idag. Ett antal tunga personer beskriver de fem punkter som behövs för att ställa om till ett fossilfritt transportsystem.

https://www.dn.se/debatt/osakerhet-om-basta-drivmedel-bromsar-klimatomstallningen/

Biodiesel eller bränsleceller till regionaltåg som ännu inte är elektifierade föreslås under punkt 4. Då tänker jag osökt på Stångådalsbanan och Tjustbanan.

Jag föreslog obligatorisk inblandning av biobränslen i regionaltågen på centerstämman i Malmö i samband med förslaget om obligatorisk inblandning av biobränsle i flygbränslet.

När jag lyfte biodiesel som en möjlighet för Stångådalsbanan på väg hem efter seminarium i Linköping som infrastrukturkansliet ordnade den 1 november i samtal med KLTs vd, så förklarade han att det var ekonomiskt omöjligt på grund av skattelagstiftningen. Drivmedel till spårbunden trafik är skattebefriad varför det skulle kosta 10 miljoner att köra på biodiesel jämfört med fossil diesel på de regionala tågbanorna i länet. Att köra bussar på biodrivmedel är däremot en fullt möjlig ekonomisk lösning eftersom vägtransporter betalar skatt på drivmedel.

Detta borde verkligen ändras och enligt Richard Nordin så finns ett förslag om att förändra detta. Även sjöfarten är skattebefriad och drivs inte klimatsmart i dagsläget. I Östersjön pågår omställning till LNG (flytande naturgas) som sedan kan bli LBG (flytande biogas). Men den internationella sjöfarten drivs ofta på olja som inte alls borde eldas om klimatpåverkan skulle prioriteras.

Elbilar ses som ett bra alternativ och då krävs laddstolpar. Vad är skälet till att VEMAB inte ännu byggt ut laddinfrastrukturen i vår kommun? Naturvårdsverkets klimatpengar finns tillgängliga för det. Är det fiberutbyggnaden åt Vimarhem som tarvar all energi? Jag anser att laddstoplarna bör vara på plats inför turistsäsongen 2018.

tisdag 26 december 2017

Handla i Vimmerby så växer Vimmerby

Vimmerby är en av länets bästa handelskommuner och idag på annandagen är det traditionell annandagsrea med döttrarna, kusinerna och mormor såklart. En fika brukar vi också hinna med fast det är trångt om platserna på de caféer som är öppna.

Kanske ett av stans bästa fikaställe, Kalles får ett besök. Det är ju också Moas gamla arbetsplats.

Juletid är en tid för reflektioner och möten med nära och kära. Juldagen är en riktig hemvändardag för ungdomar som valt att lämna Vimmerby för studier, internationella erfarenheter eller arbete. Det brukar alltid bli nostalgiska möten på juldagen i Vimmerby med flera nöjesställen öppna, för de som bor i Vimmerby och för de som är hemma och firar jul. Viktigt för det sociala kapitalet med möten och i 30-årsåldern är det inte sällan som några återvänder till hemorten för att bilda familj och bygga en trygg framtid för sin familj. Därför är det viktigt att hålla en god kontakt med utflyttade ungdomar för en landsbygdskommun som Vimmerby. Sommaren 2016 skrev jag en debattartikel om det: https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/politik/insandare-uttalande/vi-maste-bli-fler-vimmerbybor.html


Ett problem är bostadsbristen och de sjunkande priserna på bostäder i den överhettade Stockholmstrakten. De som köpt en bostad sitter nu fast och kan inte sälja utan förluster. Det blir effekter för småorter som behöver återflyttning för att förbättra åldersstrukturen.

Frågan är hur länge och hur mycket bostäderna i Stockholm kommer att falla i värde? http://www.gp.se/nyheter/ekonomi/fler-tror-på-fallande-bopriser-1.4825559

måndag 25 december 2017

Juldagen 2017

Julafton är firad med nära och kära. Igår var vi nio till julbordet här i Dalliden och idag blir vi 16 i Perstorp. Fint med samvaro och tid för varandra. Familj och släkt är en gåva att vårda. Mysigt att äta gott, spela spel och prata om det viktiga i livet.

Vardagen är dock alltid nära och ska så vara, tycker jag och därför vill jag tipsa er läsare om den första delen av fem som spelades in i Korka den 21 december. Helen Nilsson och jag pratar om hur Vimmerby kan förbättras och hur vi båda ser på olika frågor tillsammans med samtalsledare Jakob Karlsson respektive Simon Henriksson. Titta gärna!

http://www.dagensvimmerby.se/play/e/17776/dv-debatt-del-ett-forskolan/

God fortsättning på julhelgen!

PS. Ikväll blir det till att bänka sig framför SVT och fjärde säsongen av Fröken Friman. DS

lördag 23 december 2017

Vinterskolskjuts beviljas till familjen Gunnarsson

Igår kväll fick jag veta att gatuchefen tagit ett delegationsbeslut om att erbjuda vinterskolskjuts till den elev som annars måste vandra längs en hårt trafikerad trång väg till skolbussen. Förvaltningsrätten hade gett familjen rätt när de överklagade skolskjutsbeslutet och nu följer kommunen förvaltningsrättens utslag.

Det gläder mig eftersom Vimmerby verkligen behöver värna barnen och att alla barn oavsett var föräldrarna bor har rätt till en säker skolväg.

Jag förväntar mig att kommunstyrelsen som samlas den 9 januari får delegationsbeslutet som ett meddelande i enlighet med rutinerna för det.

Andra nämnder har en hel pärm med delegationsbeslut att ta del av vid varje sammanträde. Det bör även KS ha enligt mig.  Det är nämligen vi i KS som har ansvaret för besluten som vi delegerat och då ska vi rimligen informeras om tagna beslut. Det är en tydlig beskrivning om det i kommunallagen.

Men här har det brustit under denna mandatperiod och ansvarig för det är KSO tillsammans med de som är delegater. Jag har efterfrågat delegationsbeslut men tyvärr har jag ännu inte fått det förklarat för mig hur rutinerna för detta fungerar i vardagen. Regelverket ser ut så här och antogs i somras:

http://www.vimmerby.se/PageFiles/3584/Delegationsordning%20KS%20fr%20om%202017-06-01.pdf
fredag 22 december 2017

Det är resultaten som räknas...

Har försökt att sammanställa vad Centerpartiet varit med om att åstadkomma 2017 tillsammans med andra partier i Vimmerby.

Enig rambudget antogs i juni 2017. Centerpartiet hade ett antal säryrkanden vad gäller investeringsbudgeten som tyvärr avslogs. Ett av dem gällde byte av hallgolv och vikvägg som beställdes den 5 december av M och S. Det är vi tacksamma för i C.

Social lokal utvecklingsstrategi antogs enigt i oktober 2017

Enig budget antogs med några få undantag i november 2017 där förskolan tilldelades 3,5 extra miljoner.

100000kr extra yrkade C till kultur och fritid vilket M och S stöttade. Föreningslivet är kittet som får samhället att hålla ihop så att det sociala kapitalet växer. Lyssnade på Per Grankvist som beskrev hur en forskare konstaterat att skillnaden i tillväxt mellan södra och norra Italien var att i söder var det maffian och kyrkan som styrde och i norra Italien var det ett starkt föreningsliv med många mötesplatser som var framträdande i samhället. Mötena leder till affärer mellan människor och det sociala kapitalet leder till tillväxt.

Vimmerbys mötesplatser blir fler. Nu finns sex till antalet och de är CEOS, Bullerbyn, Focushuset, Fabriken, Frödinge och Södra Vi.

Den 5 december anpassar M och S beslutet och beställer ett uppdrag av Samhällsbyggnadsavdelningen om att bygga GC-väg i Gullringen som KD och C yrkade bifall på den 27 november. 

S meddelade att landsbygdsskolorna får vara kvar 2019-2022. Ett riktigt viktigt besked som vi i oppositionen tacksamt tar emot. Oklart hur M ställer sig i den frågan. Det har inte ännu meddelats.

FB-bostad ska bygga 16 lägenheter med spadtag den 5 februari 2018 vilket beslutats i enighet.

Vimarhem ska bygga på Pistolsmeden. 39 lägenheter och 6 gruppbostadslägenheter ska byggas 2019 tack vare att Centerpartiets ledamöter i Vimarhem drivit den förändringen av detaljplanen som krävdes för det bygget.

Jämställd utbetalning av försörjningsstödet kommer att införas i reglementet efter att C stött på och påpekat att allt annat är orimligt. Vi fick tipset från C i Hultsfred som uppmärksammade oss på denna ojämlikhet. Hälften av försörjningsstödet kommer i fortsättningen att betalas ut till kvinnan respektive mannen i familjen. 

Vimmerby har tillsatt en ny namngivningsgrupp på initiativ av Centerpartiets motion om detta. Bevara Vimmerby hade en diskussionskväll den 14 december där ett antal namn på nya gator föreslogs. Bland annat vill man att torget framför Rådhuset som idag är en del av Stora Torget ska döpas till Astrid Lindgrens torg. Det tycker jag låter som en förträfflig idé. 

Ceos är nästan fullt och alla etableringar har gjorts i enighet. Ett riktigt bra område för Vimmerbys utveckling är på god väg att skapas med Rautamo, Strömstyrkan, Dollarstore, Bilcenter, Eklunds företagscenter mm.

50 000 kronor extra till Kvinnojouren beslutades enigt av KF den 27 november på initiativ av Vänsterpartiet.

En ny utvecklingschef har anställts av kommunen. Vi hälsar Thomas Svärd välkommen till jobbet den 15 februari 2018.

Vi tackar personalchef Monica Bergh för de 8 åren som personalchef i kommunen och önskar henne lycka till i grannkommunen.

Nu går vi in i valåret 2018 och det kommer garanterat att bli ett spännande och viktigt år för Vimmerby kommun. Jag tror att Astrid Lindgrens värld kommer att spränga drömgränsen inkluderat besökare på NÄS 2018.

torsdag 21 december 2017

Vintersolstånd idag

Nu vänder det och vi går redan mot ljusare tider. Känns hoppingivande på något vis.

Jag kommer ägna julledighet åt läsning av skönlitteratur som jag inte prioriterat på ett tag. Även planering av nästa års trädgårdsland ska jag roa mig med och läsa Karin Eliassons bok GRÖNT som jag jag köpt på NÄS (signerat ex) för att få inspo till det.

Skönlitteratur, odling och kultur gör livet mer meningsfullt och film såklart. Därför är det viktigt att lyfta frågan om höjd biomoms och dess konsekvenser. Det gör Per Lodenius och jag här http://www.vimmerbytidning.se/debatt/lv-debatt/vimmerby-bio-och-alla-andra-biografer-behover-varnas-20171220/

Och här http://www.dagensvimmerby.se/debatt/

Lyft luren och ring

Jag ser ett behov av att den som har synpunkter på oss politiker bör ta en direktkontakt via telefon för att reda ut oklarheter.

Ett exempel är processen med den nya fiberorgansiationen som kommunen har arbetet med i flera månader och som är en svår balansgång mellan olika aktörer.

Här finns vårt kommunalförbund ITSAM , Vemab, landsbygdsrådet, byanäten, Vimmerby fibernät AB och Vimmerby koncern AB som ska relatera till kommunen. Många avtal ska skrivas fram kring roller och ansvar.

Efter centerpartiets gruppmöte den 11 december informerade jag om att centerpartiet behövde en noggrann genomgång av föreslagen fiberorganisation före beslutet av ärende 13, inte minst vad gäller marknadsvärdering, nedskrivning samt 80-20-regeln och krav på upphandling. Ekonomiska konsekvenser för kommunen är också viktiga att beakta före beslut.

Ingen respons på det behovet från oppositionen, tyvärr och nu blev det en återremiss på ärendet, så att exempelvis marknadsvärdering och nedskrivning samt avtal mellan alla aktörerna hinner samordnas innan den nya organisationen träder ikraft. Ärendet kommer att hanteras i januari så detta innebär en månads försening, tyvärr.

Jag anser att det krävs bättre kommunikation mellan opposition och tjänstemannaledning i kommunen för att beslutsprocesserna i kommunfullmäktige ska bli bättre. För mig är det tydliga brister där. Jag har därför föreslagit ett möte för att diskutera detta och jag kommer också att bjuda in oppositionens gruppledare för att diskutera förbättringsförslag kring denna viktiga demokratifråga. Även budgetberedningen behöver diskuteras utifrån perspektivet att alla görs delaktiga kring underlag. På senaste KS föredrogs en genomarbetad uppdatering av SKLs genomlysning 2014 som de flesta gruppledare inte deltog i på grund av oklarheter kring inbjudan/ kallelse. Många gånger handlar det om att säkra kommunikationen bättre för att nå mer transparens.

Men först ska vi alla fira jul och nyår och återhämta oss efter en intensiv och härlig höst med många innehållsrika beslutsprocesser. Inte minst arbetet med den sociala lokala utvecklingsstrategi har gett många konstruktiva förslag för att bygga Vimmerby bättre. Tänk att vi nu har en strategi antagen av KF (gjordes i oktober) Vill du läsa den så finns den här: http://www.vimmerby.se/Global/Näringsliv%20och%20Arbete/SLUS%20antagen%20KF%20171023.pdf

Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi.

I januari ska vi i KS hantera visionsgruppens förslag till ny vision. Det ska bli spännande.

Några politiska segrar 2017 får avluta detta blogginlägg:

Enig rambudget antogs i juni 2017.

Social lokal utvecklingsstrategi antogs enigt i oktober 2017

Enig budget antogs med några få undantag i november 2017 där förskolan tilldelades 3,5 extra miljoner.

Den 5 december anpassar M och S de två besluten om att bygga GC-väg i Gullringen som KD och C yrkade bifall på den 27 november

Även byte av golv och vikvägg gavs uppdrag om den 5 december vilket vi i C kämpat för länge.

S meddelade att landsbygdsskolorna får vara kvar 2019-2022. Ett riktigt viktigt besked som vi i oppositionen tacksamt tar emot. Oklart hur M ställer sig i den frågan. Det har inte ännu meddelats.

FB-bostad ska bygga 16 lägenheter med spadtag i februari 2018 vilket beslutats i enighet.

Pistolsmeden ska bygga 39 lägenheter 2019 tack vare att Centerpartiets ledamöter i Vimarhem drivit den förändringen av detaljplanen som krävdes för det bygget.


onsdag 20 december 2017

Internt jobb som projektledare måste sökas senast imorgon 21/12

Hittade en internannons utifrån ett beslut som KS tog den 5 december. Ansökan måste vara inkommen till adm. chef Anna Erlandsson Karlsson senast imorgon den 21 december. passa på, vettja. Tjänsten är otroligt viktig för att kontaktcenter ska bli bra, tror jag. Skattekontorets servicekontor ska väl ligga i anslutning till det nya kontaktcentret och det ska vara på plats redan till sommaren. http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/kommunen-som-arbetsgivare/lediga-tjanster/

Centerpartiet anser att denna omorganisation måste ske inom budget och jag hoppas att man klarar internrekrytering på ett bra sätt.

Jag anser också att det ska samordnas ett kontaktcenter för växeln och biblioteket och att socialnämndens entré ska vara kvar som den är.

Ser fram emot detta samtidigt som jag är orolig för att det blir kostsamt för kommunen.

Läser också om oron i förskolan och där har vi tillskjutit mer resurser. Jag läser att kommunen ska rekrytera sju förskollärare men jag hittar bara en annons och det är till Björkkullens förskola . http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/kommunen-som-arbetsgivare/lediga-tjanster/

Hoppas att annonserna kommer snart eftersom det är svårrekryterat.

Lämna en synpunkt

Nybro har en bra hemsida och där finns många e-tjänster.

En av dem är LÄMNA EN SYNPUNKT. Den tycker jag att vi borde ha på Vimmerby kommuns hemsida för att öka delaktigheten och möjligheten att lämna en synpunkt.

https://nybro.se/wp-content/uploads/2016/02/Riktlinjer-for-bidrag-2016-reviderad-2017-1.pdf

Vi har ju möjlighet att föra fram synpunkter på åhörarnas frågestund på fullmäktigesammanträden men det är få som använder den möjligheten.

Jag tänker att många vill uttrycka synpunkter och förhoppningsvis konstruktiva sådana och då är webben en möjlighet för den som inte har möjlighet att komma till KF.

Kungsbacka har ett annat formulär: https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Kontakta-oss/Lamna-en-synpunkt/

Komplettering 21/12. Via mejl har jag nu informerats om att det finns en möjlighet att lämna synpunkter på Vimmerby kommuns hemsida:

http://www.vimmerby.se/synpunkter/kontakt/

Jag ber härmed om ursäkt för att jag missat den informationen.

Nybro Vikings vs Vimmerby Hockey

Innan jag for till Nybro igår så fick jag ett tips att besöka Liljas Arena i Nybro. Efter ett mycket intressant studiebesök i Högerås utanför Alsterbro där Svenska Kraftnät planerar för en 400 kilovolts kraftledning så fick jag och Anders Åkesson en visning av Liljas arena av KSO Christina Davidsson. Vi fick en inspirerande visning av deras nyligen utbyggda arena (2011) och nu ser vi båda fram emot länsderbyt i Allettan mellan Nybro Vikings och Vimmerby Hockey den 27 december med returmatch i Vimmerby den 29 december. Jag passade på att välkomna Christina och Stig Davidsson till Vimmerby Ishall den 29 december och de har tackat ja till ett besök.

Nybro och Vimmerby har en hel del likheter. Näringslivet är mångfacetterat med många småföretagare och de gröna näringarna är starka i båda dessa kommuner. Bostadsbolagen är snarlika och har redan en hel del samverkan och erfarenhetsutbyte. Karin Helmersson är nybliven ordförande i Nybro Bostäder AB och Magnus Danlid är Centerpartiet i Vimmerbys ledamot i Vimmerby.

https://nybro.se Nybro har en modern hemsida och jag längtar verkligen efter Vimmerbys nya hemsida som ska lanseras snart. Hoppas att den blir klar till sommaren eftersom den under lång tid har arbetats med. Kommer att bli riktigt bra tack vare bland annat webbstrateg Stefan Malmborg som arbetar med den nya hemsidan och han är en mycket engagerad medarbetare i Vimmerby kommun med stor erfarenhet av webbsidor. Webbsändning av fullmäktigesammanträde görs i Nybro och det tillsammans med en voteringstavla bör installeras i Vimmerby för att öka intresset för demokratiarbetet.

Christina Davidsson var oppositionsråd under den förra mandatperioden när S och M i Nybro hade valt att styra kommunen tillsammans. Christina Davidsson gjorde ett kanonval 2014 och bildade en koalition med M, KD, L, MP och V. Kommunen har under denna mandatperiod gjort betydande framsteg under Davidssons ledarskap. Mycket inspirerande för oss i C i Vimmerby att lyssna och lära av Christina Davidssons resa. Hon besökte oss i Tuna för cirka 2 år sedan och vi har tät kontakt sedan dess.

Nu ser jag fram emot en spännande batalj i hockey mellan dessa duktiga hockeyklubbar. Må bästa lag vinna och att det blir hockeyfest både i Nybro den 27/12 och i Vimmerby den 29/12.

tisdag 19 december 2017

Slutrapport Vimmerby fiber

Tyvärr så finns det cirka 20 miljoner i budgetavvikelse mellan det som utförts och utfall i Vimmerby fiber. Vi i C har läst och noggrant försökt att förstå rapporten som presenterades i KS i maj men inte godkändes igår av KF. DEt var nämligen inte ett beslutsärende utan KF skulle informeras. Det innebär att detta ärende måste tillbaka en gång till för godkännande. Alla större projekt som KF beslutar om ska nämligen redovisas och godkännas av KF.

Vi summerar vad som utförts enligt budget och finner att det borde ha kostat 39 miljoner. Det finns ingen förklaring till att kostnaden och utfallet blev hela 58 miljoner. Bilaga 7 beskriver ett antal projektavvikelser som KS borde ha beslutat om eftersom styrgruppen endast hade mandat att besluta inom handlingsplanen. Tyvärr har det inte gjorts varför vi i C inte ville ge förra KSO ansvarsfrihet 2016.

Nu bör kommunledningen vara mån om att få ordning på Vimmerby fiber och en sådan vilja finns. Problemet är att det riskerar att bli fort och fel igen.

Återremissen igår kan rädda en del men inte allt.

Nu måste vi också se till att Sevede fiber får ta över projektansökan så att de cirka 200 hushållen i norra delen av kommunen kan få tillgång till snabb kommunikation.

Vimmerby fibers fortsättning

Kommunfullmäktige hade att ta ställning till att dels göra en avsiktsförklaring att arbeta vidare med föreslagen fiberorgansiation för framtiden och dels att densamma skulle träda ikraft den 1 januari 2018.

Den första att-satsen bifölls enhälligt. Den andra återremitterades. Jag har mycket kunniga medarbetare i Centerpartiet i Vimmerby som förklarade tydligt att när något ska säljas och flyttas över i ett bolag så måste egendomen värderas först så att värdet kan flyttas över enligt regelverket. Detta är ännu inte gjort så det är det enkla skälet till återremissen. Nu får kommunen möjlighet att hinna med den marknadsvärdering som krävs före flytt samt planera för den nedskrivning som ska göras före årsskiftet. KSO angav att värdet av investeringen på 58 miljoner är cirka hälften. Det förklarar varför KF beslutade om borgen för Vimmerby fibernät på 25 miljoner i november. Vimmerby fibernät AB har också en stämning av VÖKBY för den avbrutna upphandlingen av kommunikationsoperatör som ännu inte är avgjord. Vimmerby fibernät AB äger tre byanät till ett värde av 0 kr.

Tanken är att hela fibernätet inkluderat stamnätet ska värderas, skrivas ner och flyttas över till Vimmerby fibernät AB. En ny styrelse för det bolaget valdes igår och den tidigare entledigades. En bolagsstämma krävs för att bekräfta valet av ny styrelse innan den träder ikraft vilket nu enligt beslutet måste göras före den 1 januari 2018. Vi i Centerpartiet anser att den nya styrelsen borde ha valts på kommunfullmäktige i januari så att allt som behöver förberedas för bolagets verksamhet kan göras i lugn och ro och med eftertänksamhet.

VKF bör också ha ett styrelsemöte före årsskiftet för att besluta om dessa förändringar. Det kommer att äga rum idag den 19/12 med följande dagordning. Tyvärr har jag förhinder på grund av ett för länge sedan inbokat besök i Nybro. Jag kunde delta via telefon så jag fick inflika att det är viktigt att hela den nya fiberorganisationen förklaras före beslut med konsekvenser och scenariebeskrivning. Fick bifall för det.

Föredragningslista

1Val av justerare.

2Godkännande av dagordning.

3.Genomgång av föregående mötesprotokoll.

4.Särskilda ägardirektiv.

5Avstämning Fiber.

6.Inriktning koncernbidrag.

7.Fastställa mötesdatum för 2018.

8.Övriga frågor.

måndag 18 december 2017

Mycket politik även denna vecka

Ikväll är det kommunfullmäktigesammanträde och hela 28 punkter finns på kungörelsen.


Fiber kommer att bli det mest intressanta och troligen det mest debatterade under kvällen tillsammans med Kristdemokraternas motion om pedagogisk omsorg i förskolan.


Tisdag: Besök i Nybro där det ska byggas en stor 400 kV ledning som vi i C vill ha förlagd med markkabel.


Onsdag: Dotter från Uppsala kommer hem och maken repeterar julshow på Vimarskolan som ska framföras under torsdagen.


Torsdag: Deltar i en lokal debatt som spelas in och ska sändas via webben i jul-nyår någon gång.


Fredag : JULSTÖK med familjen

lördag 16 december 2017

Tack för beskedet från S att landsbygdsskolorna inte ska läggas ned


Hoppas att vi ses på marknaden idag. Centerpartiet har utökat med ett bord för vi är så många som vill möta medborgare, dricka en mugg glögg och samtala om hur Du vill förbättra Vimmerby, länet, sjukvården mm. Även rikspolitiken diskuterar vi gärna där ingångsjobb, trygghet, miljö, klimat, småföretagande och landsbygdsfrågorna är vårt fokus.


Jag noterar också en nyhet som jag uppskattar i Vimmerbypolitiken.
http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/17548/nestor-om-beskedet-vill-stada-bort-den-har-fragan/ Socialdemokraterna meddelade igår i ett pressmeddelande att de inte kommer att röra landsbygdsskolorna under mandatperioden 2019-2022. Vi tackar för det beskedet och beklagar att de inte fått med sig sin samarbetspartner på det utspelet. De meddelade samtidigt att de inte kommer att sänka skatten och det kanske är ett av skälen till att de inte ville göra just detta utspel med M som alldeles nyligen lovade en skattesänkning redan 2019 med 50 öre.


Det står att läsa under budgetanförande på kommunalrådsbloggen: http://kommunalradettomas.blogspot.se/


Jag minns valdebatten i TUNA i augusti 2014 som leddes av Åke Hammarskjöld. Den ordnades av LRF och det var den första valdebatten och en mycket välarrangerad sådan.


Åke Hammarskjöld frågade om hur partierna såg på landsbygdsskolorna. Alla partier inklusive S och M meddelade utan att blinka att de inte planerade för några skolnedläggningar under mandatperioden 2015-2018.


Det löftet hölls till den 1 april 2015. Det tog bara fyra månader in på mandatperioden så hade S och M brutit det vallöftet.


Denna gång förväntar jag mig att S inte lovar runt och håller tunt.

fredag 15 december 2017

Bevara Vimmerby och Vimmerby tidnings diskussionskväll

Vi var många engagerade Vimmerbybor som samlades för att diskutera ”Vackra Vimmerby” på Komedianten igår kväll.

Sex centerpartister var på plats, Lennart Falk, Rein Solvik, Magnus Danlid, Bengt Johansson , Astrid Johansson och jag. Det tyder på att C i Vimmerby är aktiva och intresserade av att delta i medborgardialogen i Vimmerby. Jag är stolt över att vara en del och en liten pusselbit i det mest närodlade partiet i stan.

Samtalet kom att handla om hur vi gör Vimmerbys infarter och miljöer vackrare och mer tilltalande och framförallt hur vi skapar något bra av Karlbergstomten. Den köptes 2009 av kommunen. 2012 beställdes en detaljplan som skulle möjliggöra en bebyggelse liknande den på Båtsmansbacken.

Sedan dess har det gjorts flera miljöinventeringar och nu är det verkligen på tiden att det blir verkstad för att ordna till bostäder på denna mycket centrala tomt. Beslutet är inte upphävt och jag förväntar mig att planavdelningen börjar arbeta efter beslutet och meddelar när detaljplanen kan bli klar här. På sidan 33 finns beslutet: http://www.vimmerby.se/Global/Politik%20och%20förvaltning/Kommunstyrelsen/KS%20protokoll%202009-2012/2012-02-07%20Protokoll%20kommunstyrelsen.pdf

Jag delar uppfattning med en insändarskribent som kallar sig ”Bo i Vimmerby”. Han uttrycker att det vore klokt att sälja denna mark till Bo Klok så att de kan bygga ett Bo Klok-kvarter här. Inte minst för att skapa bostäder för sina egna anställda när de nu expanderar.

Att förstöra utsikten på Blåsekulle anser vi i Centerpartiet är olyckligt och vill inte skriva ett markanvisningsavtal med Bo Klok på den platsen. Det vill S i Vimmerby. M är tveksamma om jag förstått samtalen rätt.

Kommunen fick en hel del kritik under kvällen gällande att det är fult vid våra infarter mm. Helen Nilsson och TomasPeterson förklarade att de fokuserat på förskola och bostäder under sin gemensamma mandatperiod. Ännu har vi inte sett någon förskola eller några bostäder. En paviljong i två plan vid Lunden samt FB Bostads exploatering på Stören samt inriktningsbeslut om att bygga på Pistolsmeden är vad som levererats hittills.

Jag föreslog byggnation på Morkullan intill Vimmerby tidning. Det är en av få tomter som redan är detaljplanerade för bostäder i Vimmerby. Om inte tomtägare vill bygga så vore det värdefullt att låta någon annan göra det i detta centrala läge i Vimmerby. Det skulle bli helt fantastiska lägenheter så nära både Källängen, torget och Resecentrum. Effect Reklambyrå intill har bejakat byggnation här så frågan är varför inget byggs på denna centrala tomt.

En annan fråga som är viktig för Vimmerbys framtid är Kyrkans mark och nu har stiftet och kommunen träffat kommunalråden och tjänstemännen ännu en gång utan att komma överens tyvärr. Tålamodet hos C i denna fråga börjar tryta eftersom centergruppen redan i maj gav mig tydliga direktiv. Byt marken så fort det går. Kommunen kommer att behöva den.

torsdag 14 december 2017

Ekens framtid

I tisdags ägde lunchen med Robin Agnig rum. Helen Nilsson , Tomas Peterson och jag mötte honom på Vimmerby Stadshotell. Han var lite sen på grund av det snöiga väglaget och jag oroade mig för att jag inte skulle känna igen honom. Men vi har träffat honom tidigare med Anders Hermansson, sa kommunalråden. Så bra, sa jag eftersom de då skulle känna igen honom.

Han kom och Helen såg konfunderad ut då han inte riktigt var sig lik. Vi har träffats förut sa Helen men då svarade Robin att det var nog min far som ni har träffat. Jag har aldrig sett er. Det blev en munter inledning på vår lunch.

Den följdes sedan av ett konstruktivt samtal där min inledning och mitt fokus beskrev att skälet till att jag initierat en träff är att jag som kommunpolitiker förväntar mig att fastighetsägare sköter sina fastigheter och inte låter dem stå och förfalla.

Robin Agnig beskrev sedan sina visioner och vi imponerades av den framåtanda som fanns.

Lunchen avslutades med att Tomas Peterson föreslog att vi alla fyra skulle hålla kontakten för att delge varandra information, möjligheter och planer.

Ett bra möte i riktig SLUS-anda blev det och jag är tacksam för att de båda kommunalråden ställde upp på det möte som jag efterfrågat sedan i somras då jag första gången läste i Vimmerby tidning att fastighetsägaren till Eken ville träffa kommunledningen.

KSO Micael Glennfalk sålde Eken efter en värdering tillsammans med Båtbyggarskolan för blott fem miljoner. 15 månader senare såldes Eken för 12 miljoner. Ett löfte om arbetstillfällen här har ännu inte uppfyllts av Anders Hermansson som köpte billigt. Kommunen måste bli bättre på att göra affärer och Karlbergsfastigheten som såldes av Carl-Axel Centerstig är en annan affär som inte alls är affärsmässig, enligt mig. Nu finns saneringskrav på cirka 7 miljoner på denna fastighet vilket beräknades till en halv miljon vid köptillfället. Så min slutsats är att kommunen måste bli mer affärsmässig vid hantering av fastighetsaffärer.

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/eken-sald-med-jattevinst-20160824/

onsdag 13 december 2017

Samverkan i Astrid Lindgrens Hembygd

Jag kommer att lyfta behovet av ökad samverkan över kommungränser och länsgränsen i Norra Kalmar Län.

Vi behöver skapa ännu bättre förutsättningar för vägar, järnvägar och bredband i vår hembygd. Det klarar vi bäst i samverkan och med en gemensam målbild.

Därför kommer jag att bjuda in centerpartistiska företrädare i Eksjö, Hultsfred, Oskarshamn och Västervik till en första träff för att diskutera hur vi kan öka samverkan.

Även besöksnäringen skulle skapa bättre utväxling för oss alla om vi samarbetar över länsgränsen. Här ser jag också ett värde i att satsa på de tre pärlorna på V, Visby, Västervik och Vimmerby. Koppla vi samman dessa så skapar vi ännu bättre förutsättningar för våra besökare som vill njuta av vad vår bygd har att erbjuda. Astrid Lindgrens hembygd är verkligen värdefull här och Villekulla och inspelningsplatserna i Eksjö och Visby för filmerna (Pippi och Emil) sammanbinder oss naturligt, tycker jag.

Sjukvården , den nära vården är ett annat område som vi behöver arbeta med för att lyckas skapa exempelvis kortare köer, fler läkarkontakter  genom en bättre primärvård och en bättre specialistvård. Västerviks sjukhus, Oskarshamns sjukhus och Eksjö sjukhus är alla tre viktiga enheter för att skapa bra vård tillsammans med Linköpings universitetssjukhus. De enheterna måste vi satsa på för att få till en bättre sjukvård för våra medborgare i Norra Kalmar Län och södra Östergötland samt västra Jönköpings län.

Föreningslivet är slutligen det område där jag också tror att det finns fördelar med samverkan över kommungräns och länsgränsen. Arenor och event krävs för att medborgarna ska få möjlighet att utveckla både kultur- och fritidslivet. Men det är kostsamma anläggningar som behöver en noggrann planering för att kunna finansieras. Därför stöttar jag exempelvis de lokala föreningarna som vill undersöka möjligheterna i Vimmerby men vi behöver också se på föreningarnas behov i ett större geografiskt perspektiv och möjligheter med cuper och träningsläger samt gymnasieeleverna profileringar.

Vi möts och bygger Astrid Lindgrens hembygd tillsammans. Det är närodlad politik för mig.

Nytt golv och ny vikvägg ska byggas i Idrottshallen

Äntligen, säger jag tacksamt och gratulerar Vimmerby innebandy och alla andra som använder Idrottshallen i Vimmerby. Fastighetsavdelningen ska nu prioritera byte av golv och vikvägg enligt uppdrag från Helen Nilsson på KS AU igår.

Så hör skriver hon på Facebook för fem timmar sedan. 

Idag har jag som ordförande i Kommunstyrelsens arbetsutskott givit ett uppdrag om att påbörja arbetet med att byta vikvägg och golv i idrottshallen i Vimmerby.

Kostnaden är beräknad till 2miljoner och tas ur underhållsbudgeten. Detta har vi i C kämpat för länge och tackar Helen för ett insiktsfullt initiativ. 

Vi möts och bygger Vimmerby

Vi hade en mycket bra lunch med Robin Agnig igår där kommunalråden, jag och Ägaren till Eken diskuterade möjligheter. Det är alltid en fördel att mötas för att kunna komma framåt och det ska bli spännande att följa vad Eken kommer att bli. Planer finns men det är ännu oklarheter vilken inriktning som ägarna kommer att satsa på.

Vimarhem tog ett inriktningsbeslut om att bygga 39 lägenheter på Pistolsmeden under 2019. En riktigt fin julklapp och ett bra besked till Vimmerbyborna och till de som söker lägenhet i Vimmerby. Vi har en ökande jobbinpendling till Vimmerby och vi skulle tjäna skattekraft på om fler vill flytta hit. Cirka 50000 per ny invånare blir intäkterna för kommunen i genomsnitt. Nu skapar vi förutsättningar för att fler ska kunna bo, leva och verka i vår fina kommun. Välkomna hit!

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/statlig-stod-gor-det-mojligt-att-bygga-20160624/ Jag förutsätter att de statliga medel som går att söka från Boverket kommer att sökas nu när vi har en bostadsförsörjningsplan vilket krävs och som vi i C motionerat om.

Vi tog flera bra och viktiga beslut igår som också kändes som fina julklappar eftersom det är frågor som vi i Centerpartiet arbetat för under en längre tid. Plötsligt i slutet av mötet gav det ena kommunalrådet två uppdrag som tidigare inte varit intressanta när vi och KD föreslagit dem i kommunfullmäktige men som nu plötsligt ska prioriteras. Tacksam för det och återkommer när uppdragen justerats av KSO som valdes till justeringsperson för sammanträdet.

Som sagt, vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi.

tisdag 12 december 2017

Bygge på Pistolsmeden?

Kommer byggbeslutet idag på Vimarhems styrelsemöte. Det vore en perfekt julklapp , tycker jag.

20 lägenheter i fyra plan varav 6 gruppbostäder i bottenplan, tror jag det finns i kristallkulan...

Vi möts och bygger Vimmerby!

Näringslivsarbete och dialog

Jag har skrivit om näringslivsarbete förut och det är för mig ett mycket viktigt ämne.

Nu när vi snart har en ny utvecklingschef som ska ha huvudfokus på näringslivsarbete så är det extra viktigt att vi lyfter både det strategiska och operativa arbetet med näringslivsutveckling.

Det måste vara enkelt att vara företagare i vår kommun och jag förväntar mig att lotsarbetet nu fungerar som i vår grannkommun som uppfann arbetssättet som vi nu implementerat i Vimmerby kommun. En väg in och en kontakt är ledstjärnan för företagslotsarbetet.

Läs mer om det här http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/foretagslots/

Företagsbesök och dialogen måste förbättras och Företagarna är en mycket viktig aktör liksom Svensk handel, Svenskt näringsliv och Vimmerby turistbyrå ekonomisk förening samt Bevara Vimmerby m fl.

På torsdag arrangeras ett möte av Vimmerby tidning och Bevara Vimmerby. Det ska bli ett intressant möte. OPS dvs offentlig privat samverkan kommer jag att föreslå vad gäller att genomföra det som planerades i ÖP 2007, en påbyggnad på KONSUM med bostäder i två plan som är tillgänglighetsanpassade.

Företagslots

Vimmerby kommun vill stärka och utveckla sitt näringslivsarbete för att göra kommunen ännu mer attraktiv att verka och leva i. Ett led i detta arbete är att höja kompetensen på den kommunala näringslivsservicen och skapa samverkan mellan förvaltningar och avdelningar i en ny arbetsmetod, en företagslotsfunktion. Metoden kan kopplas till kommunens näringslivsstrategi och är ett sätt att knyta konkreta aktiviteter till mål och processer.

Totalt ingår nu 17 tjänstemän i Vimmerby kommuns lotsfunktion.
Under år 2014 har lotsarna deltagit i seminarium om värdskap och kommunikation, gemensamt företagsbesök på Zobra AB, föreläsning tillsammans med Hultsfreds kommuns lotsar beträffande bemötande med mera, studiebesök på Vimmerby Energi och Miljö AB och ett informationsmöte om starta eget via ALMI. Därutöver har lotsarna genomfört praktik på annan förvaltning, individuella företagsbesök och deltagit i företagsfrukost och fullmäktigemöte.
Vi arbetar nära Hultsfreds kommuns lotsar som utgår från samma koncept som vi.
I praktiken medför företagslotsfunktionen att du som företagare ska kunna få övergipande information om allt som rör ditt företagande oavsett om du pratar med en byggnadsinspektör, alkoholhandläggare eller näringslivsutvecklare. Om det gäller komplexa företagsärenden samlar vi snabbt företagslotsarna till ett gemensamt möte med företagaren för en effektiv, smidig och rättssäker handläggning.

Möte med Ekens ägare och KS AU

Spännande dag väntar.

Lunch med Robin Agnig som företräder det bolag som äger Eken. Det ska bli intressant att lyssna på hans planer för sin fastighet. Tomas Peterson, Helen Nilsson och Jens Stenman deltar också i detta lunchsamtal.

Därefter har vi KS AU med många inbokade föredragningar i olika ärenden. Som vanligt är det mest diskussionsärenden och inte så många beslutsärenden.
Här hittar du KS AUs kallelser och protokoll: http://www.vimmerby.se/kommun-politik/kommunstyrelse/kommunstyrelsens-arbetsutskott/kallelser-och-protokoll/ De tre senaste är ännu inte publicerade men de kommer nog snart att finnas här.

Den politiska organisationen för nästa mandatperiod och hur förslaget som fullmäktigeberedningen lämnat ska hantera remissförfarande och beredning till KF är ett av ärendena som ska diskuteras. Det är mycket viktigt att den politiska organisationen och kommunens organisation är samstämmiga och här anar jag dolda agendor. Hoppas att jag har fel i mina funderingar eftersom vi måste arbeta mer med transparens och öppenhet samt tydliga beslutsprocesser i bra samverkan mellan politiker och tjänstemän för medborgarnas bästa framöver. Ledarskapet måste stärkas på detta område.

Konstruktiva beslutsprocesser som är effektiva är mitt fokus för nästa mandatperiod. Därför föreslår vi i C oförändrat antal ledamöter i KF, fyra nämnder, BUN, SOC, valnämnden samt en servicenämnd för samhällsbyggnadsfrågor, kultur och fritid.

Näringslivsfrågorna finns nu i utvecklingsavdelningen som ska ledas av den nye chefen Thomas Svärd och där finns även kultur och fritidsfrågorna. Fullmäktigeberedningen har inte beskrivit var näringslivsfrågorna ska diskuteras, i kultur- och fritidsutskottet eller i arbetsutskottet. Det bör diskuteras snarast så att kommunens organisation och den politiska organisationen kommer att samspela effektivt.

Det finns även ett beslut i KS 5/12 om att inrätta ett kontaktcenter som innebär flera förändringar inom kultur- och fritidsområdet där ledarskapet kommer att förändras och två nya tjänster kommer att internrekryteras. Budget för dessa förändringar saknas för 2018. Ansvaret för kommunens ekonomi tas inte av M och S utan i princip hela potten oförutsett är mer eller mindre intecknad före budgetåret 2018 är påbörjad. Allvädersbanor i Södra vi på 1,8 miljoner är utlovad. Extern rekrytering av projektledare för kontaktcenter kommer att tillåtas om det inte är möjligt att internrekytera. Chef för kulturskolan och fabriken på 50% är redan utlyst (internrekrytering).http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/kommunen-som-arbetsgivare/lediga-tjanster/ Kvinnojouren ska få mer medel vilket ett enigt KF beslutade att finansiera via oförutsedda medel. Kommunfullmäktige har också planerat fyra gruppmöten för gruppledare vilka inte är budgeterade.

måndag 11 december 2017

Tips, kolla in dokumentären om Fälldin mm

Den är välgjord och mycket intressant, dokumentären om Fälldin som finns på SVT PLAY.

Har roat mig med att titta på den så här på morgonkvisten efter energipåfyllnad under tre dagar i Stockholm med centerpartisitiska toppkandidater från hela landet.

Jag noterar att 70-talets energifrågor och skattepolitik avgjorde valet 1976. De blockpolitiska diskussionerna pågår än idag och medias intresse för hur alliansen ska kunna bilda regering efter valet 2018 är mycket stort.

Den fråga som idag kommer att vara avgörande är hur vi lyckas med inkluderingen så att vi får till en bästa möjliga integration när vi nu ökar befolkningstalet.

Vimmerby erhåller 6,5 miljoner mer 2018 jämfört med 2017 i skattemedel. De pengarna förstärker vår ekonomi och möjliggör välbehövliga och nödvändiga satsningar i förskolan.

Vi behöver ett nytt ledarskap som gör mer verkstad och skapar fler bostäder i hela kommunen. Dubbel markanvisning är en möjlighet som jag vill att vi ska lyfta. Det behövs bostäder i tätorten men även i kransorterna, anser jag. Många äldre vill bo på landsbygden på ålderdomen. Det visar satsningen i Tuna, Solgläntan är ett mycket uppskattat boende för många äldre med en närhet och gemenskap som ger de boende trygghet i sin hembygd.

Vidala ska byggas ut och det ger också en satsning utanför centralorten Vimmerby. På tisdag har jag bjudit in Ekens ägare till ett förutsättningslöst samtal. Våra båda kommunalråd och Jens Stenman från V kommer också att delta.

Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi! Inspirerad av Fälldins ledarskap idag.

söndag 10 december 2017

Vecka 50

Måndag: Gruppmöte med skinksmörgås i Frödinge bygdegård. Vi ska summera året och fira de politiska framgångar vi haft 2017 och diskutera vårt fokus 2018. Målet har vi redan fastställt och det är att Vimmerby ska byta ledarskap i valet den 9 september.

Tisdag:  Kommunstyrelsens Arbetsutskott sammanträder och jag kommer att föreslå att vi utvärderar årets arbete i AU. Vad har varit bra och vad kan vi tillsammans förbättra? Framförallt avseende budgetprocessen som KS redan satte igång den 7/12 med en uppdaterad SKL-rapport över kommunens kostnader i relation till liknande kommuner, länets kommuner och riket. Alla gruppledare var inbjudna men tyvärr saknades både MP, L och SD vid genomgången. Endast V hade hörsammat inbjudan. Det borde ha varit en kallelse konstaterades när jag frågade hur det kom sig att alla gruppledare varit inbjudna. En viktig demokratifråga för att fler politiker ska bli delaktiga i kommunens utveckling.

Onsdag: Gamlebygymnasiet

Torsdag: Möte med Bevara Vimmerby och Vimmerby tidning om hur vi ska bygga Vimmerby

Fredag: Gamlebygymnasiet, skolavslutning

Lördag: Tomasmarknad. C bjuder på glögg och samtal om hur vi kan förbättra hela Vimmerby kommun. Hoppas vi ses!

lördag 9 december 2017

Grattis Frödinge!

Nu har vi i kommunstyrelsen utnämnt Frödinge och Södra vi till mötesplatser liknande Ceos, Fabriken, Focushuset och Bullerbyn.

Det är en mycket viktig signal och vi behöver bygga ännu fler mötesplatser enligt vårt unika arbetssätt i Vimmerby.

FBSK har tillsammans med allmänna arvsfonden, Bygdegårdsföreningen, Vimmerby kommun, företag, privatpersoner och flera föreningar byggt mötesplats Frödinge och man har redan haft flera möten för att fylla mötesplatsen med möten och aktiviteter. Här finns ett tillgänglighetsanpassat gym som företag på orten kan hyra.

Det är närodlad politik för mig.

Vi möts och bygger Vimmerby!

fredag 8 december 2017

Grattis Gullringen!

Boklok satsar och ökar personalstyrkan med 50 inom två år till 250 anställda. Så roligt för vår nordligaste kransort i kommunen.

Nu är det extra viktigt att planera för en långsiktigt hållbar förskola och skola och vi i C anser att Brännebro skola bör byggas om i markplan för att inrymma två förskoleavdelningar. Då kan man sälja villan som bostadshus där förskolan finns idag.

Gullringen har redan många yngre småbarnsfamiljer och denna satsningen innebär troligen en ökad befolkning i Gullringen och då behövs mer lokal service och inte mindre.

S och M pratar varje sammanträde om framtida skolnedläggningar på landsbygden.

Vi vill istället profilera, samordna och utveckla alla kommunens orter och skolor. Det är närodlad politik för oss.

Grattis Gullringen till denna satsning.

Hoppas att det också går att finna en lösning för Gullringshus gamla fina kontor.

Grattis Storebrobor!

Nu kan ni köpa lokalproducerad färsk mjölk från Sjundekvill. Läser om att den första leveransen till Ica Nära i Storebro gjordes igår av Louise Glindell och Ted Gunnarsson.

VÄRLDSPREMIÄR!! 🎉😊🥛
Ted och Louise från Sjundekvills gård i Storebro har levererat första omgången mjölk ikväll, mer lokalproducerat än så här kan det inte bli!
Vi är otroligt stolta över att få vara först ut med denna produkt! Finns i mjölkkylen från och med imorgon fredag och vi på ICA Nära Storebro kan starkt rekommendera den! 😊
Varmt välkomna hem till oss! 😊
Första småskaliga lokala mejeriet i vår kommun.

Vimmerby mejeri lades ner för många år sedan. Innan dess fanns även Tuna mejeri. Arla har en torrmjölkspulveranläggning som i  också är ett mejeri. Frödinge är också ett mejeri. Storskaliga fina anläggningar.

Mjölkbranschen växer i Vimmerby även om antalet mjölkbönder tyvärr minskat kraftfullt. Mjölkmängden som produceras ökar dock tack vare alla de duktiga lantbrukarna som storsatsar i vår kommun.

Ordning och reda enligt kommunallagen

Vid årsskiftet kommer en ny kommunallag som i princip inte innehåller så många nyheter som man först trodde att det skulle bli.https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725

En av nyheterna är dock att alla kommuner ska skriva en instruktion till sin kommundirektör. Bakgrunden är att det har varit så stor omsättning på dessa chefer och att uppdraget är otydligt. I aktiebolag finns VD-instruktioner men i kommuner med oftast större total omsättning saknas ofta en instruktion för högsta tjänstemannaposition. Enligt kommunallagen ska ”De förtroendevalda ska kunna ha tillit till att underlagen innehåller den information som behövs för att kunna fatta ett rättssäkert beslut. De ska också kunna lita på att direktören i sina underlag har redovisat om det föreligger osäkerhet i de ekonomiska kalkylerna och att t.ex. en försäljning av verksamhet eller av andra tillgångar är korrekt värderade. Det är vidare viktigt att det framgår om en fråga i underlagen är rättsligt osäker. Både den politiska majoriteten och minoriteten ska veta att underlagen till besluten i ärendena till styrelsen är sakliga och opartiska.”

I Vimmerby har det aldrig funnits en kommunchefsinstruktion, vad jag vet. KS AU diskuterade framtagandet av en sådan härförleden och steg ett är nu att vår kommunchef ska skriva ner sina nuvarande arbetsuppgifter så att vi i KS AU ska få veta hur nuläget ser ut för att därefter resonera om vilka förväntningar vi har på kommunchefen och hur vi vill formulera instruktionen som ska beskriva vad kommunchefen ska göra. Här finns kommundirektörsföreningens checklista http://www.kommundirektorsforeningen.se/dokument/handlingar/Checklista_komdir_ansvar_0300505.pdf

Det är en mycket viktig roll för en kommun så denna nyhet i kommunallagen kommer att tydliggöra ledningsrollen och samarbetet mellan förtroendevalda och tjänstemännen. Förtroendevalda har arbetsordningar och reglementen att förhålla sig till så kommundirektörsrollen ska nu kopplas till de förtroendevaldas roller och ledningsgruppens roll och självklart även de kommunala bolagens.

Större affärsprojekt måste ledas av tjänstemän med styrgrupp som leds av politiker. Där ser jag exempelvis Vimmerby fibers dilemma som kommunchefen under flera år arbetat med att styra upp och minimera skadorna av och det är fortfarande oklarheter kring exempelvis slutbesiktningar. Att rigga noggrant, gärna med hjälp av en förstudie för att kunna styra och leda professionellt är avgörande och jag ser att det nu blir bättre och bättre affärsmässighet i kommunen. Verkligen extra viktigt när skattemedel ska hanteras, enligt mig. Det kräver noggrannhet och respekt. Förbättringsarbete behövs och fokus på det ska vara framtiden. Tillsammans gör vi Vimmerby bättre.

torsdag 7 december 2017

Måltidspolicy på G i Vimmerby

Tillsammans skapar vi bra mat i Vimmerbys offentliga kök. Under de senaste åren har kommunen gjort stora förbättringar och maten lagas från grunden i större utsträckning. Igår kväll hade jag förmånen att äta julmat som tillagats på Vimmerby gymnasium vid en mycket trevlig tillställning för personalen som arbetar i verksamheterna som leds av KS. Det var fantastiskt god mat, lagad från grunden. TACK alla inblandade!

Men det finns alltid saker att arbeta med.

Kostchefen i Vimmerby fick i samband med kostutredningen ett uppdrag att ta fram en måltidspolicy inför kommande kostupphandling. Nyligen påmindes hon om detta uppdrag eftersom måltidspolicyn behövs för att göra riktlinjerna för upphandlingen tydligare. Snart drar vi igång den nya kostupphandlingen. För nästan exakt ett år sedan presenterades kostutredningen men tyvärr finns nästan inga åtgärder gjorda utifrån utredningen. Flera behov av akuta åtgärder i våra kök beskrevs i rapporten. Inga åtgärder är genomförda ännu, vad jag känner till. Köket i Frödinge skola var exempelvis mycket undermåligt. Medel finns i investeringsbudgeten och nu finns en ny fastighetschef på plats som kan ta tag i de åtgärder som krävs för en bättre arbetsmiljö i köken.

Här finns pressmeddelandet om kostutredningen:

http://www.vimmerby.se/press/pressmeddelanden/utredning-av-kostverksamheten-i-vimmerby-kommun/

Min partikamrat i Nordmaling som är KSO där beskriver sin syn på den nära maten och jag delar hennes inställning. Vi måste givetvis bli ännu bättre på att handla lokalt. Fläsk från glada grisar och lammkött från Vennebjörke är två leverantörer som redan idag levererar till kommunens kök. Fler behövs, enligt mig.

Vikten av svensk och lokalproducerad mat i kommunens verksamheter

Vilka livsmedel som serveras i kommunens verksamheter är en oerhört viktig fråga. Det är viktigt att vi vet att det är bra råvaror som används. På grund av detta tog vi för en tid sedan en kostpolicy i kommunen, i den står det just det, att våra råvaror helst ska vara svenska och gärna lokalproducerade. Själv väljer jag ytterst noga vad vi äter här hemma, speciellt då det gäller kött, fisk och fågel.
Jag anser också att det är väldigt viktigt att kommunen stöttar de gröna näringarna i kommunen och därför har jag arbetat för att våra livsmedelsproducenter ska ses som de företagare de är, vi har genomfört företagsbesök hos flera av våra bönder, vilket har varit väldigt givande och intressant. Dessa möten har lett till att flera diskussioner om olika typer av samarbeten har satts igång. Vi försöker också se till att de också får alla inbjudningar och utskick som går till kommunens företagare. Vi har också haft möten med kommunens LRF-avdelning för att diskutera just matfrågan samt hur vi kan hjälpas åt i detta arbete.
I ett första skede var tanken att försöka bryta ut, i första hand, nötfärsen och få den levererad från bönderna i kommunen. Tyvärr visade det sig att det avtal som vi befinner oss i inte tillåter det och avtalet löper ut i början av nästa år men är förlängt i två år till, något vi inte har kunnat förändra. Istället vill vi nu tillsammans med LRF och andra intresserade redan i januari dra igång arbetet kring hur livsmedelsleveranserna ska se ut då avtalet löper ut om drygt två år. Jag tror att vi behöver tid på oss för att få till det så bra som möjligt. Då hinner vi sätta oss in i allt kring detta, göra studiebesök, ta in experter etc. Det som jag dock tycker är glädjande i allt detta är det stora engagemang som finns kring detta och att vårt lokala slakteri faktiskt har ett avtal med vår livsmedelsleverantör, i och med det kan vi se till att vi köper bra råvaror redan nu medan vi fortsätter arbetet inför att avtalet löper ut. Det vi måste försöka få till nu är att mer pengar avsätts för just livsmedelsinköp, bättre råvaror är ofta dyrare.
Det finns alltid de som inte tycker att vi gör tillräckligt, jag tycker dock att vi visat att detta är viktigt och att vi kommer fortsätta jobba hårt med frågan.

onsdag 6 december 2017

Rådslag om livsmedelsstrategin i Vimmerby idag

https://rfkl.se/Documents/Näringsliv/Gronanaringar/Livsmedelsstrategi/Rådslag-livsmedel2017_inbjudan.pdf

Jag har inte bjudits in till rådslaget om livsmedelsstrategin som äger rum på Näs idag men jag har kontaktat Carolina Gunnarsson med en önskan att få delta. Tyvärr är det fullt men hon har lovat att höra av sig om det dyker upp en möjlighet (avhopp).

Jag skulle verkligen vilja delta i detta rådslag eftersom vårt län och vår region är i stort behov av fler livsmedelsföretag. Vimmerby och länet har redan framstående större lvsmedelsföretag men helt klart så behöver vår självförsörjningssgrad av livsmedel och vår förädlingsgrad öka.

Frödinge mejeri, Arla, Åbro, Håkans glada grisar, Skäfshults ägg, Axelssons i Aby, Räven och osten,  och alla duktiga mjölkproducenter och köttproducenter är alla mycket betydelsefulla för vår livsmedelsutveckling på olika sätt.

Kalmar läns regionförbund arbetar alltid fokuserat med olika projekt och jag minns Klimatkomissionen och No oil med respekt. Tyvärr har det arbetet avstannat , delvis till förmån för livsmedelsstartegiarbetet, tror jag. Svårt att hålla igång flera satsningar såklart. Båda ämnena är lika viktiga för vårt län enligt mig.

I november 2016 hade man förra rådslaget som samlade cirka 40 personer. Jag läser på regionförbundet hemsida att

Livsmedelsstrategin består av följande sex åtgärder. Tillsammans verkar de för att strategin når sina mål, och de presenterades tillsammans med efterföljande gruppdiskussioner om konkreta steg till fortsättning:
 1. Bilda ett råd för kompetensförsörjning samt ett Mat-college
 2. Inkludera livsmedelsbranschen i det företagsstödjande systemet
 3. Bygga en plattform för forskning, innovationer och utveckling inom ramen för projektet Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus
 4. Etablera en nationell mötesplats (konferens) för Mat & Livsmedel
 5. Utveckla länets matidentiteter
 6. Genomföra arbetet tillsammans

Läs mer här: https://rfkl.se/sv/Verksamheter/Naringsliv-Tillvaxt/Livsmedelsstrategi/Nyheter/Vaxande-varde---livsmedelsstrategi-for-Kalmar-lan-2016---2025/


Bevara Blåsekulle utsiktsplats

Kommunstyrelsen hade 34 ärenden att hantera och avgöra igår.

Ett av dem handlade om vilken inriktning som detaljplanearbetet på Blåsekulle ska ha. M och S  beslutade att utforma området Blåsekulleparken till ett storkvarter med flerbostadshus.

Vi i Centerpartiet yrkade på att göra en detaljplan för viss bebyggelse men exploatera varsamt i dialog med medborgarna och med bevarad utsiktsplats. Vänsterpartiet reserverade sig också mot den beslutade inriktningen som M och S gjorde. 

Våra skäl till yrkandet är att vi anser att denna plats visst kan bebyggas med hus i begränsad omfattning och som passar in i miljön men det är viktigt att ta noggrann hänsyn så att hela området passar in i redan befintlig byggnation. Vi menar också att detta är Vimmerby tätorts finaste utsiktsplats där man faktiskt skulle kunna iordningställa en ”View point” med koppling till vår historia och Astrid Lindgrens författarskap. 

Viktigt med en bra medborgardialog i samband med detaljplanearbetet. 

Vi vill också att det ska göras en dubbel markanvisningstävling och erbjuder marknaden att komma in med förslag på byggnationer och anbud på marken. Politiker tillsammans med tjänstemännen får sedan avgöra vilken entreprenör som får chansen att bygga här.