onsdag 30 november 2016

Privat byggande och ökade driftkostnader

Lyssnade på Helen Nilsson i talarstolen och hon berättade att S i Vimmerby vill låta en privat aktör bygga en ny skola i Vimmerby och hyra lokalerna för skolverksamheter. 

Ekonomichefen hade precis innan förklarat att kommunen måste få ordning på sina driftkostnader eftersom vi ligger högt där i jämförelse med jämförbara kommuner. Vi C vill istället ta vara på de fastigheter som vi redan äger och inrymma verksamhet i helakommunen på ett driftekonomiskt sätt. Det är närodlad politik för oss. 

För mig blir det märkligt när jag hör Helen Nilsson uttala detta i talarstolen. Vilket stöd finns i S för att bygga med privat utförare. Det finns en risk att det blir en dyrare drift med det upplägget i ett läge där kommunen är den näst mest skuldsatta av alla landets kommuner och samtidigt har för höga driftkostnader.

Lars Sandberg efterlyser förnuft och sans för att nå en budget i balans. Jag är benägen att instämma och känner oro även när jag läser Moderaternas förre KSO uttala sig dels om de investeringar i ny skola med extern aktör och ombyggnation till trygghetsboende av hela AL och utbyggnad av Granen med 36 lägenheter samt en översyn av den blott tvååriga sammanslagna nämnden. 

Vi i Centerpartiet skrev en motion om att bygga ut Granen redan 2011 men den avslogs redan efter tre månader. Vi såg behovet och agerade redan då.  Dåvarande KSO lyckades inte göra verkstad och bygga ett trygghetsboende trots stora ord. Nu jobbar kommunledningen med att ta fram en detaljplan för Granen för att kunna skapa en möjlighet för utbyggnad av Granen enligt vår avslagna motion. 

Vindflöjelpolitik och ad hoc-styrning har många fått nog av i Vimmerby kommun. Dags för ett stabilare sätt att styra och leda vår kommun som tar ett större ansvar för kommunens ekonomi.

Vi i Centerpartiet anser att det bör inrättas två utskott för att leda de verksamheter som KS har att hantera. KS AU hinner inte bereda och två utskott skulle hjälpa till med det. Ett med Tomas Petersom som ordförande, en socialdemokrat och en från oppositionen, ett med Helen Nilsson som ordförande , en moderat och en från oppositionen och i det ena kan jag på redan arvoderad tid delta. Det innebär att tre av sex platser är arvoderade i dessa båda utskott. Målet är att politiker och tjänstemän ska arbeta närmare varandra för att verkställigheten ska öka. 

Det ser ut som att kommunen kommer att investera cirka 10 miljoner av de 23 miljonerna som finns i budget. KS har under 2016 inte lyckats att verkställa det som planerats för under året och inrättandet av två utskott skulle förbättra kommunstyrelsens effektivitet. 

Motion om politisk organisation i Kommunstyrelsen

 

Kommunstyrelsen får med jämna mellanrum synpunkter och/eller kritik från bl.a. revisorerna i att man inte till fullo lever upp till sitt ansvar om uppföljning och styrning av de verksamheter man ansvarar för.

 

Mycket arbete är gjort på denna front och vi känner att vissa steg tagits i en positiv riktning. Men man har fortfarande inte riktigt fått grepp om framförallt två områden som tidigare sköttes av separata nämnder. Det gäller Samhällsbyggnadsfrågor och Kultur och fritidsfrågor.

 

Vi vill se en politisk organisation som bygger effektivitet och verkställighet.

Vi anser visserligen att det behövs en helt ny politisk organisation under nästa mandatperiod men då det är en lång process som kräver en bred förankrande process med alla politiska partier så ser vi ett behov av att inrätta ytterligare två utskott under KS redan under innevarande mandatperiod. Ett samhällsbyggnadsutskott med tre ledamöter och ett utvecklings- och kultur och fritids- utskott med tre ledamöter. Detta för att underlätta arbetet med att minska kommunens driftkostnader och samtidigt öka verkställigheten av politiska beslut.

Skälet är att vi märker att KS AU inte hinner med att bereda alla ärenden som ska verkställas samt att det är svårt för fyra ledamöter att hålla kontakten och vara insatt i så många frågor under olika verksamhetsområden på en och samma gång. Vi behöver helt enkelt en bredare och mer funktionell organisation inom KS.

Centerpartiet föreslår genom denna motion att kommunfullmäktige ska besluta:


att inrätta ett samhällsbyggnadsutskott under KS fr o m 1 mars 2017

att inrätta ett utvecklingsutskott under KS fr o m 1 mars 2017

 

Kommunstyrelsen kan visserligen på eget mandat välja att inrätta dessa utskott, men då vi ser att frågan är av principiellt viktig karaktär ser vi helst att kommunfullmäktige tar ställning i frågan.

 

 

Ingela Nilsson Nachtweij 

Erik Paulsson

Centerpartiet i Vimmerby
tisdag 29 november 2016

Reflektioner efter budgetfullmäktige i Vimmerby kommun

Vi yrkade på att byta oljepannorna i Pelarne och Djursdala skolor samt i Resecentrum och konvertera till ett mer klimatsmart värmesystem i dessa tre fastigheter samt vänta med att bygga om Tuna skola till förskola på andra våningen och utreda hur man kan bygga i markplan istället. 

Varken, M, S , MP eller V ville göra dessa investeringar vilket vi beklagar då det skulle  bidra till vårt klimatarbete och att hela vår kommun skulle utvecklas. Tyvärr ville man inte heller bifalla att stimulera externa aktörer att skapa förskoleplatser vilket skulle öka valfriheten i Vimmerby eller göra en långsiktig investeringsplanering. 

Vi fortsätter oförtrutet med att driva vår närodlade politik för hela kommunens utveckling och gläds över att vi blir fler och fler centerpartister som vill engagera sig och göra hela Vimmerby kommun bättre. Lars Sandberg och Dennis Lindström deltog intresserat från läktaren i det 6 och en halv timmar långa sammanträdet och de är två av våra nyaste medlemmar som vi verkligen vill ge mer uppdrag och förtroende framöver. 

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/vimmerby-har-fortsatt-lanets-hogsta-skatt-20161129/

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/9344/sa-har-gick-det-till-nar-budgeten-klubbades/

Slutligen kan jag inte låta bli att småle åt den lilla felskrivningen som Gudrun Brunegård uppmärksammade och tycka lite synd om de "frusna bidragen" så här i vintertid. Jag yrkar på en fleecetröja till de frusna föreningsbidragen!

Centerpartiets budgetanförande 28 november 2017

Budgetfullmäktige igår beslutade om kommunens detaljbudget för 2017. Debatten var bra även om M och S inte ville svara tydligt på frågor från oppositionspartierna. 

En av mina reflektioner är att M och S i Vimmerby inte vill se hela kommunens utvecklingspotential eller ta konstruktiva beslut för klimatförbättringar. Vi i Centerpartiet beklagar givetvis detta och att vi heller inte får bifall i KF för de två att-satser som både M och S uttryckt att de vill arbeta efter. Det hade varit tydligare för medborgarna om KF enigt kunnat vara överens om att stimulera externa aktörer och göra en långsiktigt hållbar investeringsplanering. Alf Wesik har investeringsplanering som tema i dagens ledare i Vimmerby tidning. Tomas Holgersson har en insändare om förnuftig investeringsnivå för vår kommun och om värdet av att förvalta sin egendom och sina fastigheter. 

Nedan fäljer mitt och Centerpartiets budgetanförande: 

Centerpartiet är enig med M ochS vad gäller helheten och innehållet i budgetförslaget för 2017. KS AU har arbetat konstruktivt och landat in i ett mycket bra budgetförslag.


Centerpartiet vill dock lägga ett antal tilläggsyrkanden som samtliga berör investeringsbudgeten och kommunens långsiktiga planering. 

Centerpartiet yrkar 

att kommunen stimulerar externa aktörer för att erhålla fler förskoleplatser och platser i fritidshem så att kommunen inte behöver investera för att skapa fler förskoleplatser och fler platser i fritidshem.

att kommunen gör en utredning som ger svar på hur en långsiktigt hållbar investeringsplan för kommunen ska se ut där kommunens framtida behov tillgodoses på bästa sätt. Ny skola, nytt gruppboende, nya bostäder och nytt äldreboende är exempel på behov som uttryckts under budgetberedningen men som inte tydligt prioriterats i denna budget.

att använda de medel som finns kvar (4-2,6 = 1,4 miljoner) utöver utbyte av värmesystem (vilket är beräknat till 2,6 miljoner) till att ordna så att taket på Kulturskolan inte orsakar vattenskador i fastigheten samt reparera ytskikt på AL-skolans högstadium där klottret ökat markant de senaste åren.

att utbyte av oljepanna i Djursdala skola ska ske år 2017 istället för 2018 då den åtgärden betalar sig snabbt och dessutom är mycket positiv för klimatet


att utbyte av värmesystem i Resecentrum ska ske 2017

att utbyte av värmesystem i Pelarne skola ska göras 2017

att skjuta på investeringen i Tuna skola (4 miljoner) för att inrymma en förskola på andra våningen och se över om den investering
en kan göras på ett annat sätt.

De två första bifölls enigt av KS AU men avslogs tyvärr av KS. Trots detta så har båda yrkandena bifallits i praktiken av M och S då KS redan påbörjat arbetet kring en långsiktig investeringsplanering redan den 8 november då KS tillsammans med delar av ledningsgruppen och en repr. från Vimarhem planerade och prioriterade investeringar tillsammans. Under det mötet påtalade Tomas Peterson och på hans blogg står att läsa om behovet av externa aktörer för att skapa förutsättningar för byggnationer som kommunen har behov av. 

Jag yrkar återigen bifall till våra tilläggsyrkanden och förväntar mig att M och S reflekterar över att tillåta förslag som de redan arbetar efter och som de tagit till sig. Det vore välkommet och hederligt. 

De fyra sista yrkandena gäller smartare sätt att hantera fastigheter och våra fasta egendomar. Kommunen måste bli bättre på att underhålla och värna de egendomar som vi har och utveckla istället för att avveckla delar av kommunen. 

Därför är det välkommet med de "bygdesamtal" som vi haft i Tuna och Djursdala och som även skett på tjänstemannanivå i Storebro och som jag hoppas kan generera verkstad. Vårt budgetförslag möjliggör utvecklng i Djursdala med nära service i form av fler förskoleplatser om skolan konverterar sitt värmesystem vilket sedan bör fortsätta med försäljning av villan där förskolan bedrivs då skolan kan inrymma två förskoleavdelningar. 

 

Pelarne skola är en fastighet som behöver ett annat värmesystem där vi ser en kombination av bergvärme huvudbyggnaden och luft-luft-värmepump i gymnastiksalen istället för den fossila oljepannan som finns idag. Ett utbyte av värmesystem möjliggör uthyrning av lokalerna till en mer rimlig hyresnivå där vi ser möjligheter för en extern aktör att inrätta förskoleverksamhet med. Det skulle minska behovet av att bygga en stor förskola i Vimmerby tätort. Alternativ pedagogik ser vi som en stor möjlighet för en extern aktör som vill etablera barnverksamhet i Astrid Lindgrens hembygd. En konvertering innebär minskade driftkostnader om den dagen kommer när kommunen vill avyttra denna fastighet vilket möjliggör en bättre affär. Vi vill stötta aktörer/föreningar lokalt i Pelarne som vill inrymma Pelarne skola med olika verksamheter och kommunen får dra moms så det är en stor föredel för att föreningar ska kunna ta över fastigheten om värmesystemet byts ut 2017.

Resecentrum är en mycket viktig fastighet för kommunen som vi ska behålla och utveckla. C vill istället för att sälja denna fastighet, se över hur den kan utvecklas ännu mer som mötesplats. Ett långt hyresavtal med en aktör som vill inhysa verksamhet i fastigheten borgar för att väntsalen finns kvar samtidigt som fastigheten får fler funktioner och blir mer levande och värdefull som mötesplats. Därför är det viktigt att byta värmesystem snarast vilket minskar kommunens driftkostnader för Resecentrum. En mycket snabb återbetalning finns på den investeringen samtidigt som den är helt rätt ur klimatsynpunkt. Att använda fossilolja för uppvärmning är både omodernt och ohållbart ur ett klimatperspektiv jämfört med biobaserad närodlad fjärrvärme.  

Våra tilläggsyrkanden bygger på närodlad politik för hela Vimmerby kommuns bästa. Tillsammans ökar vi attraktionskraften och skattekraften i vår kommun vilket ger förutsättningar för god service till de som bor, lever och verkar i Vimmerby kommun. 

Klimatarbete på lokal nivå

Centerpartiet driver ett konstruktivt klimatarbete i Vimmerby kommun. 

Vimmerby kommun har tre fastigheter som värms med fossiloljepannor och Centerpartiet yrkade att dessa ska konverteras till klimarsmartare alternativ. 

Energiöverenskommelsn som lett till mycket mer förnybar energi i vårt energisystem än vad någon hade kunnat förvänta sig kan Centerpartiet verkligen ta cred för nu. Och kärnkraft är inte det som ersätter det fossila. Det går att bygga ett samhälle på förnybart men det kräver kloka och genomtänkta investeringar. 

Därför yrkade vi på att kommunen skulle byta värmesystem i Resecentrum, Pealrne skola och Djursdala skola. Oavsett vad kommunen väljer att göra med dessa fastigheter är det på tiden att värmesystemen byts ut.

Johan Rockström förklarar här varför det är nödvöndigt på alla nivåer att ta ansvar för att inte höja klimatutsläppen. måndag 28 november 2016

Budgetfullmäktige idag

Välkomna till kommunfullmäktiges sammanträde idag kl. 15. Allmänhetens frågestund finns på kungörelsen och Då får Du som medborgare i kommunen ställa en fråga till någon av ledamöterna.

Vi ska anta kommunens detaljbudget för 2017 och alla partier som vill kommer då att hålla budgetanförande. Jag har förberett mitt noggrant och förankrat det i min fullmäktigegrupp. I stort sett är vi helt överens om förslaget till budget 2017 men vi har några tilläggsyrkanden.  

Vårt yrkande ser ut så här:  

 

Centerpartiet i Vimmerby är positiv till förslag till BUDGET för 2017 men vill lämna följande tilläggsyrkanden som alla gäller investeringsbudgeten.

Bakgrund: Vimmerby kommun behöver stimulera fler privata/ideella/ organsiationsdrivnainitiativ för att erhålla fler förskoleplatser så att kommunen inte behöver investera för att skapa fler förskoleplatser vilket är viktigt när vi nu har en mycket hög låneskuld. Förskolan Linnea och Ugglan är exempel på mycket lyckade verksamheter som drivs externt och i god samverkan med kommunen varför vi vill påminna om den möjligheten och att stimulera exempelvis ekologisk förskola i Pelarne. De 250000 i investeringsbudgeten för projektering av en 8 avdelningar stor förskola vill vi ska användas till projektering av en förskola med färre avdelningar i kombination med stimulans av privata alternativ. Förskolor kan också inrymmas i Djursdala skola, Brännebro skola. 

Vi vill också med våra tilläggsyrkanden att kommunen tar ett större ansvar för fast egendom. AL-skolans högstadium är i behov av nya ytskikt för att minska klotter och skadegörelse. Kulturskolans tak måste iordningställas så att vattenskador minimeras i fastigheten. 

Vi vill byta värmesystem så att de fossileldade oljepannorna i Djursdala skola, Pelarne skola och Resecentrum ersätts med mer klimatsamarta system. Den typen av investeringar betalar sig snabbt. Vi vill också utreda och göra en långsiktigt hållbar plan för de framtida stora investeringsbehov som kommunen har. 

 

Centerpartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar att

 

1. att kommunen stimulerar externa aktörer för att erhålla fler förskoleplatser så att kommunen inte behöver investera för att skapa fler förskoleplatser.
2. att kommunen gör en utredning som ger svar på hur en långsiktigt hållbar investeringsplan för kommunen ska se ut där kommunens framtida behov tillgodoses på bästa sätt. Ny skola, nytt gruppboende, nya bostäder och nytt äldreboende är exempel på behov som uttryckts under budgetberedningen men som inte tydligt prioriterats i denna budget.
3. att utbyte av oljepanna i Djursdala skola ska ske år 2017 istället för 2018 då den åtgärden betalar sig snabbt och dessutom är mycket positiv för klimatet
4. att utbyte av värmesystem i Resecentrum ska ske 2017
5. att utbyte av värmesystem Pelarne skola ska göras 2017
6. att skjuta på investeringen i Tuna skola (4 miljoner) för att inrymma en förskola på andra våningen och se över om den investeringen kan göras på ett annat sätt.
7. att använda de medel som finns kvar (4-2,6 = 1,4 miljoner) utöver utbyte av värmesystem (vilket är beräknat till 2,6 miljoner) till att ordna så att taket på Kulturskolan inte orsakar vattenskador i fastigheten samt reparera ytskikt på AL-skolans högstadium där klottret ökat markant de senaste åren.

 


lördag 26 november 2016

PRAO och NYA VÄGAR

Läser Centerpartiets utbildningsprogram och det handlar mycket om att kopplingen mellan skola/utbildning och arbetsmarknad måste stärkas. 

Två saker som jag anser är avgörande för utbildningens utveckling i Vimmerby kommun är dels att PRAO återinförs snarast och dels att "Nya vägar" införs så att Vimmerby får fler högskoleplatser kopplat till den lokala arbetsmarknadens behov. 

NYA VÄGAR

Helen Nilsson var tillsammans med Socialdemokraternas partisekretare i Kalmar län uppe i Stockholm i måndags för ett samtal med Stefan Löfven om Kalmar läns behov och då hade hon beskrivit hur viktigt det nu är för Vimmerby kommun och norra länet att regeringen satsar på Nya vägar. Vi i C trodde att det skulle finnas med i höstbudgeten men tyvärr så var inte fallet och nu förväntar vi oss att det prioriteras i vårbudgeten. Bra jobbat av Helen att lyfta frågan med statsministern. Linneuniversitet och Högskolan i Väst driver denna fråga tillsammans med ett antal kommuner som ligger långt ifrån högskole- och universitetsorter och där lokala högskolecentrum och Campus är den högre utbildningens aktör. 100 högskoleplatser i Norra Kalmar län behövs för att säkra tillgången på kompetens i vår region. 

PRAO

När S i Vimmerby avslog sin egen motion om att återinföra PRAO och den motionen bifölls av C i KF , så föreslog Helen Nilsson att det femte bent som enligt Camilla Stridh skulle ersätta PRAO skulle utvärderas. Om det inte är så att det femte benet ersätter PRAO skulle S skriva en ny motion om att återinrätta PRAO. 

Jag anser att det är dags för att skriva den motionen nu då jag inte varken sett någon utvärdering eller några tecken på att en "PRAO-funktionen" fungerar i Vimmerby kommun. Kontakten mellan skola och arbetsmarknad måste stärkas och en NY PRAO är en viktig del av det arbetet. Mönsterås har en hemsida med alla PRAO-platser där eleverna aktivit själva får välja PRAO-plats. Lärarna måste sedan göra PRAO-besök och följa upp PRAO:n så att samverkan med arbetsplatsen och elevens lärande optimeras. Vi behöver Nya VÄGAR och PRAO i Vimmerby NU. 

fredag 25 november 2016

Kajor

Kaja

Det är vanligt att kajor cirkulerar i stora grupper och övernattar på tak. I vissa områden upplevs kajorna som ett problem eftersom de flyger i stora grupper, låter mycket och lämnar fågelträck efter sig. För att minska störningarna från kajorna har Vimmerby kommun satt upp en elektronisk fågelskrämma. Den sitter på rådhustaket och är riktad norrut mot torget. 

Att skjuta fåglarna löser inte problemet

Det är vanligt att miljö- och byggnadsförvaltningen får in klagomål på kajor. Att skjuta fåglarna bedöms vara en omöjlig uppgift som inte löser problemet. En avskjutning leder oftast till att fåglarna tillfälligt flyttar till ett annat område. Risken finns också att kajorna ersätts av andra fåglar. Dessutom är avskjutning tidskrävande, störande och svårt att få bort kadavren. Säkerheten måste också kunna garanteras vid avskjutningar.

Därför är det endast i undantagsfall som miljö- och byggnadsförvaltningen anlitar de kommunala skyttarna för att genomföra avskjutning av fåglar. Istället kan vi ge dig som fastighetsägare tips på hur du kan förebygga störningar från kajorna och vad du kan göra för att se till att kajorna inte vill vara på din fastighet.

Vad kan du göra?

En fastighetsägare ska alltid i första hand själv försöka minska störningar som uppkommer på sin fastighet. Det finns mycket du kan göra men det bästa är att försöka minska tillgången på mat och försvåra för dem att bygga bo eller vilja landa. Oavsett vad du väljer att göra är det viktigt att du varierar din taktik eftersom fåglarna vänjer sig efter ett tag. Det är också viktigt att du samarbetar med flera fastighetsägare för att undvika att kajorna hamnar på granntaket. 

Alla tips hittar du på våra sidor om att Minska tillgången på mat och Försvåra för dem att bygga bo eller vilja landa. Läs mer här : http://vimmerby.se/bygga-bo-miljo/halsoskydd/djur/kajor/torsdag 24 november 2016

"Själv är bäste dräng"

Min far har gett mig många uttryck och talesätt för att hantera vardagen och ibland knorra till samtalet och mötet. 

Idag när jag passerade Turistbyrån i Rådhuset så fick jag ett spontant samtal med Peter Göransson som snickrade på årets torgscen för "Jul i Vimmerby". Imponerande engagemang, tycker jag och uttrycket "Själv är bästa dräng" eller ska man få något gjort så får man göra det själv passar perfekt.TACK Peter för pratstunden. 

Ni ser hur torgscenen är tänkt på bilden nedan. 

Stommen är den ramp som användes vid Midnattssolsrallyt och turistchefen bygger själv resten. Ett partytält på fem gånger fem meter ger en perfekt inramning och scen till årets musikframträdanden i juletid. 

Tomtenatta och alla skyltsöndagar kommer att bli succe iår, tror jag. 

Mikael Karlsson är tomten som skapar allt detta julmys tillsammans med många medarbetare. TACK till honom och hans engagemang för handeln i Vimmerby. 

Tillsammans ökar vi attraktionskraften!

Boverkets bidrag till bostadsbyggande går till...

Kalmar, Västervik, Mönsterås och Nybro är de kommuner i vårt län som har beviljts bidrag och listan finns här : http://www.boverket.se/contentassets/2f7c8ec6458c491fa0b72af2ae9c2ca2/statsbidrag-beviljade-bidrag-21.11.2016.pdf

Vimmerby har inte sökt medel då kommunen saknar både aktuell ÖP och bostadsförsörjningsprogram vilket var två av kraven för att kunna söka medel. 111 av 292 kommuner har beviljats bidrag till bostadsbyggande och 1,84 miljarder har fördelats i denna omgång. 

Min motion om att ta fram ett riktlinjer för bostadsförsörjningen är bifallen och arbetet med riktlinjerna är påbörjat. Aktualisering av ÖP är också på rull så nästa ansökningsomgång borde Vimmerby kommun kunna delta i. 

Vi behöver nämligen öka antalet bostäder i kommunen för att öka attraktionskraften och göra det möjligt för fler att bo, leva och verka i vår kommun. 

Investeringsbudgetarbete

Den 8 november hade kommunstyrelsen sammanträde och då initierade kommunchef Carolina Leijonran ett grupparbete om investeringsprioritering. Mötet inleddes med att ekonomichefen och samhällsbyggnadschefen var för sig presenterade förutsättningarna för kommunens investeringar de närmaste åren. Vimarhem och Utvecklingsavdelningen deltog i denna del.

Därefter delades vi politker in i tre grupper. Jag ingick i en grupp som bestod av Peter Högberg och Ola Gustafsson. 

Vi fick en karta över kommunens tätort och fick uppgiften att diskutera investeringsprioriteringar för kommunens behov under de närmaste åren, utifrån de presentationerna som vi fått. 

Grupparbetet pågick under cirka en halvtimma och avslutades med en genomgång av vad de olika grupperna kommit fram till i sina diskussioner. 

Min slutsats av denna övning är att de objekt som bör prioriteras först är behovet av förskoleplatser och gruppbostad. 

Ser med spänning fram emot att fortsätta dessa diskussioner på KS AU utifrån tjänstemännens underlag. 

Vi behöver få fram mer bakgrundsstatistik och prognoser för att kuna ta kloka stategiska beslut i samverkan. 

Behovet av en ny skola alternativt underhålla och renovera AL-skolan är en fråga som diskuteras nu. Lars Sandberg har i en debattartikel uttryckt kloka tankar i en tid när Vimmerby kommun har en mycket hög belåning jämfört med många nadra kommuner. Lars Sandberg efterlyser, lugn och sans för att nå en ekonomi i balans. Jag instämmer i hans synpunkter i denna fråga. 

Kommunen riskerar utdömande av vite på 140 000 kronor för undermålig ventilation på A-L skolan kan man läsa i Vimmerby Tidning. Det var väntat att det skulle komma och bra att få specificerat till när och vad som måste åtgärdas.

De materiella kostnaderna, nytt ventilationssystem och upprustning av ytskikt torde klaras av för runt fem miljoner kronor. Det är kan man tycka en rimlig kostnad för att kunna ha skolan kvar utan ytterligare åtgärder i 10-15 år.

I samma stycke kan man läsa att Kommunalrådet tycker att framtagande av en helt ny skola är ett prioriterat ärende.

Några minuters googlande ger mig svaret på frågan vad en ny skola kan kosta, allt mellan 160 och 338 miljoner kronor. I de 338 miljonerna ingår även ny sporthall, den frågan lär säkert komma upp vid diskussioner om ny skola.

Dagens samhälle rapporterade nyligen om vilka kommuner som var de mest skuldsatta i landet, Vimmerby ligger nu på en inte så hedrande 2:a plats av 290 Kommuner. Vimmerby är alltså den näst mest skuldsatta kommunen i Sverige per invånare. Vårt lånetak hos Kommuninvest är i det närmaste uppnått. Vi kan med andra ord inte låna mer pengar den dagen vi verkligen skulle behöva.

Man kan då tycka att de fem miljonerna för att klara av Arbetsmiljöverkets krav låter som en klok investering inför framtiden.

Jag skulle vilja mana till lugn och sans, för en ekonomi i balans.

 

onsdag 23 november 2016

Tack till alla som arbetat med Stadshusets festliga 40-årsfirande

Igår fyllde Stadshuset i Vimmerby 40 år och samma dag fyllde faktiskt kommunhuset i Hultsfred 25 år.

Märkliga sammanträffande men icke desto mindre reflekterar jag över att det finns ett stort värde i att samla till ett firande då och då oavsett skälet.

Det sociala kapitalet och stoltheten över att arbeta i Stadshuset ökade igår, som jag ser det. 

Kommunkören visade på det. De bjöd på egenskriven fyndig text (Mia Gustafsson) och en slagdänga från 1976, Jag vill vara din, Margareta till komp av Patric Engkvist och Bert Olaisson. (Livfens är visserligen ett Hultsfredsband men deras bolag har postadress Vimmerby sedan förra veckan enligt Patric.)

Kommunalråden höll tal och alla tidigare (nu levande) KSO samlades för fotografering och blomstermottagning. Bild på de fyra centerpartistiska råden, två moderata KSO och ett socialdemokratiskt kommunalråd finns nedan. Bengt Johansson höll ett gripande och intressant tacktal och jag imponeras av hans klokskap och det förtroende som han har från många Vimmerbybor. Han är en mycket god förebild och ger alltid goda förslag när vi samtalar med varandra. 

Lennart Nygren och jag ordnade fotografering av de kommunfullmäktigeordföranden som fanns på plats. Tyvärr fanns inte Leif Carlsson och Per-Ove Hemmingsson närvarande men bilden på oss fyra som fanns på plats finns nedan. 

En minnesvärd dag som avslutades med firande av maken som får kommunens kultur- och fritidspris 2016 och välbesökt och viktig föreläsning om nätmobbning på Folkhögskolan. 
tisdag 22 november 2016

Sommaraktiviteter 2017

Motion till kommunfullmäktige i Vimmerby  20161121

 

Motion, sommaraktiviteter

 

Under sommaren 2016 arrangerades sommarlovsaktiviteter för barn och unga i kommunen på ett nytt sätt och delvis med medel från staten. 

 

Nu har sommarens aktiviteter utvärderats och däri har vissa förbättringsområden identifierats. En av de största punkterna anser vi i Centerpartiet i Vimmerby vara att man inte har lyckats nyttja de statligt beviljade medlen till fullo. Vi ser ett behov av att bredda och samverka djupare och med bättre framförhållning med föreningsliv och näringsliv för att skapa ännu bättre aktiviteter 2017. En viktig förutsättning är en tidig dialog och planering. 

 

Vi i Centerpartiet ser stora möjligheter att vidareutveckla ”Fabriken on tour” med inkluderande mötesplatser i samverkan med föreningar i hela kommunen. Södra Vi IF ville arrangera ett kollo men fick nej av Utvecklingsavdelningen, Sommaren 2017 borde det vara möjligt att arrangera sommaraktiviteter vid exempelvis Stjärnevik, Apollo-stugan (med möjlighet till cykling till kollot), i Frödinge, vid Anen i Locknevi, i Tuna, Storebro, Rumskulla och i Gullringen. 

 

Men det krävs tidiga besked ifrån kommunen för att de mindre föreningarna ska ha en rimlig chans att vara med och bidra. För en god samverkan bör planeringsarbetet kunna komma igång snarast efter årsskiftet. 

 

 

Förutom tidsaspekten är träning i simfärdigheter och vattenvana ett område där vi ser ett stort behov att vi ifrån kommunens sida bidrar så mycket som möjligt. Utvecklingen av antal drunkningstillbud i landet i stort och bland utlandsfödda i synnerhet är något vi ser med oro på. Därför bör vistelse vid badsjö under ordnande former och med tydligt ledarskap vara prioriterat. 

 

Centerpartiet föreslår genom denna motion 

 

att Utvecklingsavdelningen snarast planerar för 2017 års sommaraktiviteter i samverkan med föreningsliv och näringsliv

 

att vistelse vid badsjö under ordnade former prioriteras vid samordningen av sommaraktiviteter


Ingela Nilsson Nachtweij 
Centerpartiet i Vimmerby

måndag 21 november 2016

KS imorgon!

Förbereder kvällens gruppmöte i Södra V och läser in KS handlingar inför sammanträdet imorgon.

http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Ärendelista%20Kommunstyrelsen-2016-11-22.pdf

Sommartorgets trafik, dialog kring kollektivtrafiken i kransorterna, ekonomiuppföljning samt firande av Stadshuset 40 år står på agendan. 

Alla bjuds på tårta och rundvandring i huset. Läs mer på kommunens hemsida där ni också hittar kallelsen till KS. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Ärendelista%20Kommunstyrelsen-2016-11-22.pdf

Stadshuset fyller 40 år

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Publicerad den 18 november 2016 Övergripande information

Tisdagen den 22 november fyller stadshuset 40 år. Vi önskar er välkomna till öppet hus i stadshusfoajén. Programmet för dagen är följande:

  • Vi bjuder på fika mellan kl 10-14 samt klockan 16-18
  • Fotoutställning med Stadshuset från 1976
  • Böcker visas från biblioteket – tema 1976
  • Träffa HR-avdelningen och få information om arbeten inom Vimmerby kommun.
  • Kommunalråden håller tal kl 13:40
  • KommunKören sjunger ca kl 13:50

Under dagen finns det möjlighet till rundvandring i Stadshuset: kl.10.00,
14.00 och 16.30. En rundvandring tar ungefär 30-45 minuter. Föranmälan till rundvandringen krävs, mejla ditt intresse till: kommun@vimmerby.se eller ring 0492-76 90 00 och meddela vilken tid du vill vara med samt ditt namn och telefonnummer. Anmälan måste vara inne senast måndag 21 nov kl 14.

lördag 19 november 2016

GRATTIS VIMMERBYHUS!

Läser om att VIMMERBYHUS ska bygga 30 radhus i NYKVARN vilket genererar fem nya arbetstillfällen. 

Stort GRATTIS till VIMMERBYHUS!

Jag har också noterat att det finns i princip tre aktiva aktörer som bygger i vår kommun nu. 

Vimarhem som bygger gruppbostad vid Västgården, Vimmerbyhus som bygger villor på Örngatans förlängning och Håkan Karlsson som bygger vårdboende i samverkan med LANSEN. Finns säkert fler men det är de som jag just nu hittar i min hjärna. 

Vi behöver verklligen fokusera på byggnationer och vi har många duktiga aktörer på denna marknad. 

MIR, RM-snickerier, Polyform, Skanska, Älö trä m fl. är ytterligare några framstående företag i byggbranschen. Bra att denna bransch växer i Vimmerby vilket ger kommunen många arbetstillfällen. 

fredag 18 november 2016

Medborgardialog, del 1

Fick ett brev med anledning av en medborgardialog som jag påbörjat och detta tänkvärda brev påbörjar en ny medborgarkommunikation här på min blogg. Givetvis namnger jag inte vem som skrivit dessa rader utan jag vill bara genom denna publicering uppmana fler till att ta kontakt med mig och berätta hur Du vill påverka Vimmerbys framtid. Tveka inte utan kontakta mig om hur Du vill att Vimmerby ska utvecklas. Alla förslag och synpunkter tas tacksamt emot. Mejla mig på ingela.nilssonnachtweij@centerpartiet.se eller ring 0492-769007.

Jag har tagit mig friheten att klippa i brevet och har också frågat skribenten och fått OK att publicera. 

Jag håller med denna medborgare och många fler som uttryckt samma sak att det är orimligt för en kommun att ha som mål att bli bäst i klassen på allt. Vi politiker måste prioritera och välja hur kommunen ska utvecklas långsiktigt och just en bra barnomsorg anser jag liksom den som skrivit dessa rader till mig ska vara ett område där vi strävar efter att verkligen bli "bäst" på riktigt. 

Håller också med om att högskoleutbildning behövs och jag hade förväntat mig att "Nya Vägar" skulle ha bifallits i höstbudgeten. Cirka 100 högskoleplatser kopplade till vår lokala arbetsmarknads behov i Norra Kalmar län kan bli verkligeht i den satsningen som regeringen valde att inte stötta i dagsläget.  Läs mer här: http://nyavagar.se

"Alla vi i Vimmerby har skyldighet att på våra olika positioner arbeta för att öka attraktionskraften i kommunen (företagare,politiker,tjänstemän,privatpersoner)

Vi måste ha en bra skola, handel,fritidssysselsättning,omsorg,arbetsmarknad mm för att locka hit samt behålla invånare=skattebetalare

Högskoleutbildning vore kanon. Utbildning på orten drar hit unga friska och även behåller ungdomar här…Får så mycket positivt runt en högskola i form av arbetstillfällen, forskning mm  Ingen quickfix men man kan ju drömma

Skulle vilja att Vimmerby vågar ta steget fullt ut och profilerar sig ändå mer som barnens stad även om det förpliktigar. Men snacka om marknadsföring. Kostar pengar och arbete javisst men tror man skulle få mycket igen. Varför ska vi nöja oss med att ha en barnsomsorg som ska försöka bantas ner till kostnader som andra har när läget uppenbarligen redan idag är på bristningsgränsen för väldigt många bland personalen . Kostnadseffektiva måste vi vara men tänk om man skulle vända på begreppen och istället titta på hur en perfekt barnomsorg skulle se ut…Vad skulle det kosta?  Sedan locka hit barnfamiljer för vi har sveriges bästa barnomsorg….Det är lättare än att ha Sveriges bästa skola även om det såklart är ett behjärtansvärt mål också samt lika viktigt. 

Som vanligt känns det som att vi gärna vill vara bäst på allt, massor målbilder inom alla områden, grupper som arbetar fram visioner mm och sedan saknas pengar för att genomföra och då har bara utredningarna mm kostat pengar istället för att försöka genomföra något. 

Självklart behövs visioner och mål som man ska sträva efter i alla delmål…Men tror ibland man kanske ska bryta ut vissa saker och verkligen bli bäst på en sak i taget och profilera det och sedan ta nästa steg…"

 


Fantastisk bok om Astrid Lindgren

Det ska bli yngsta dotterns julklapp så berätta det inte för henne. Jag har tjuvläst den idag och det är riktigt bra och beskriver författarens liv och produktion. Illustrationerna är sagolikt bra. Rekomenderas. Jag köpte den på Astrid Lindgrens Näs i måndags kväll på 109-årsdagen. Knappt 200 riksdaler var ett facilt pris för detta praktverk. Signerad av de båda skaparna fick jag också. 

Gav bort min lilla skrift om de autentiska miljöerna till en av kommunens chefer igår. Det uppskattades stort då han både är småbarnsförälder och ganska nyinflyttad. Vi samtalade en stund om Vimmerbys historia och Astrids äventyr här. 

Berikande och energigivande att ägna tid och tankar till denna förebild som betyder så mycket för min hemstad. 

Två favoritcitat får kröna detta blogginlägg:

"Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll" (Ur Känner du Pippi Långstrump, 1947)

" "Men det finns saker man måste göra, annars är man ingen människa utan bara en liten lort"(Ur Bröderna Lejonhjärta, 1973)


Torsdag i Stadshuset

Min torsdag började med ett sammanträde där vi diskuterade hur styrningen av de kommunala bolagen ska förbättras ur ett koncernperspektiv. Det var ett bra möte med konstruktiva förslag bland annat utifrån den kurs som Helen Nilsson och jag deltog i den 20 oktober där vi fick bra förslag på hur kommunstyrelsens uppsiktsplikt kan hanteras. 

På eftermiddagen förrättade jag en vigsel i Rådhuset och jag fortsätter nu att efterfråga fler vigselförättare då vi i dagsläget endast är tre st. Till sommaren behövs minst fem kommunala vigselförättare. KS AU ska bereda till KS som beslutar om vilka vi föreslår och sedan ska Länsstyrelsen godkänna dessa. Det är en process som tar några månader och därför föreslog jag redan i somras att den processen skulle påbörjas. Hoppas att vi snart kan ta ett beslut om detta. 

Som avslut på dagen hade Erik Paulsson och jag en avstämning om de möten om fiberutbyggnaden som ägt rum i veckan. Vi måste snarast få fram en slutrapport som Kommunfullmäktige kan hantera och därefter måste vi ta fram en strategi för hur utbyggnaden ska fortsätta i exempelvis den östra kommundelen. Likställighetsprincipen i kommunallagen säger att en kommun måste behandla sina invånare lika och då måste vi ha en plan för hur hela kommunen ska få tillgång till fiber. 

Läser mellan mötena en bok av Tommy Möller som handlar om politiskt ledarskap och den är mycket intressant i tider där ledare som TRUMP vinner ett stort presidentval. 

Tomas Peterson har uppdraget att föreslå hur det politiska ledarskapet ska stärkas i Vimmerby kommun i samband med att KF ska ta beslut om en ny ledarskapspolicy för kommunen. I förslaget till ledarskapspolicy finns tjänstemannanivån beskriven men inget om det politiska ledarskapet och vilken kompetensutveckling som kommunen avser att erbjuda på det området. Här är till exempel rollfördelning och samverkan mellan politiker och kommunal personal en ständigt aktuell fråga. 

Den 21 december erbjuds en utbildning för alla förtroendevalda i kommunen. Deltagarna kommer att få utbildning i kommunalrätt, sammanträdesjuridik, lite om offentlighet och sekretess mm.  Ett steg i rätt riktning, tycker jag som har efterfrågat fler utbildningar för oss politiker då flera oppositionspolitiker efterfrågat utbildning om interpellationer, motioner mm. Utbildning är aldrig tungt att bära! 

Tillsammans stärker vi vår kommuns attraktionskraft!


onsdag 16 november 2016

Landsbygdsråd ikväll

Carina Östh som är projektledare för arbetet med att ta fram en social lokal utvecklingsstrategi som ska fungera som vår lokala utvecklingsplan kopplad till översiktsplanen ska delta ikväll. Då kommer hon att berätta om arbetet som ska leda till en plan som ska antas i kommunfullmäktige i sepetember 2017. 

Tillväxtverket medfinasierar detta arbete för att stärka den lokala attraktionskraften i vår kommun. 

Surahammar, Flen, Överkalix, Haninge, Härjedalen, med flera kommuner besöker just nu Vimmerby. Tillväxtverket arrangerar en konferens för dessa kommuner som alla fått medel för att stärka sin  attraktionskraft. Jag träffade dem igår kväll och hade ett mycket givande samtal med en Ultunesare från Haninge som utbildat sig på SLU till landskapsarkitekt några år före mig och som nu arbetar som utvecklingsplanerare på Haninge kommun. Ett givande samtal med en storstadsbo som lever med helt andra förutsättningar än vi i sitt dagliga värv.  

Idag ska de samlas på Astrid Lindgrens Näs och utbildas i kommunikation. Hoppas att de får en givande dag.

På tal om kommunikation så noterar jag slutligen att Hultsfreds kommun gjort en film som ska locka till att fler väljer att söka jobb och flytta till vår grannkommun. Infallet som är en humorgrupp i Stockholm har producerat filmen som fått 75000 visningar redan. Vimmerby ska också producera en film men vi gör det mer själva till en förhoppningsvis lägre kostnad. Västervik har också producerat bra men dyra reklamfilmer om sin kommun genom en amerikansk producent. 

Vimmerby ska välja en lokal filmproducent tycker jag. Det är närodlad politik för mig!

Hultsfreds film är rolig men tyvärr har lokalbefolkningen inte helt oväntat mottagit den med delvis skepsis då produktionen lagts ut på ett företag utan lokal förankring. Hur som helst är filmen välgjord och med modern Yuotube-humor. Hoppas att den ger Hultsfreds kommun förväntad effekt. 

Yxernmötet gav resultat

På fredag skickas offertförfrågan ut för förstudien som ska ge svar på hur man kan skapa en långsiktigt hållbar lösning för Yxern. 

En så pass stor studie måste givetvis upphandlas och Västerviks kommun kommer att samordna det arbetet under ledning av hållbarhetsstrateg Gun Lindberg. Vimmerbys kommunekolog Björn Holm kommer att delta i arbetsgruppen som även Yxerns fiskevårdsområde, Regleringsföretaget och Botorpsströmmens vattenråd kommer att finnas med i. 

Tomas Kronstål kommer på mitt initiativ att vara ordförande för styrgruppen för arbetet. Helen Nilsson och jag kommer att företräda Vimmerby i styrgruppen. Målet är att förstudien ska vara klar i maj för att vi då ska kunna ta ställning till vad som krävs för en framtida bättre situation för Yxern. 

Mötet på Tekniska Verken igår var konstruktivt och jag hoppas och tror att detta kommer att ge det resultat som vi så länge kämpat för. 

Tillsammans får vi en långsiktigt hållbar situation för Yxern.

Vi enades också om att vi alla ska försöka få till ett utvecklingsprojekt för Yxern med bättre fiske, friluftsliv och framförallt en sjö med mer biologisk mångfald. För det arbetet borde det finnas medel att söka då kommunerna kan få svårt att finansiera det arbetet själva. Självklart kan kommunerna på olika sätt stötta och stimulera Yxerns framtidsarbete tillsammans med olika aktörer och framförallt tillsammans med de som bor, lever och verkar runt Yxern. 

tisdag 15 november 2016

YXERN-möte i Linköping idag

Tekniska Verken har bjudit in till ett möte om hur vi ska fortsätta att arbeta för att Yxern ska få en långsiktigt hållbar situation. Västervik och Vimmerby är inbjudna liksom Yxerns fiskevårdsområde samt Botorpsströmmens vattenråd. 

Jag hoppas att vi tillsammans kan komma fram till en bra plan för Yxern. Det är målet för mitt deltagande i detta möte. 

måndag 14 november 2016

109 år idag sedan Astrid Lindgren föddes i Vimmerby

Minns hennes hundraårsdag som firades stort , cirka tre år efter hennes död och den storslagna begravningen i Stockholm. En stilla urnsättning med familjen blev det sedan på Vimmerby kyrkogård. En grav som sedan har besökts av tusentals beundrare.

Vimmerby minns vördnandsfullt bygdens stora författarinna som genom livet ofta återvände till sin hemstad och också engagerade sig i olika lokala frågor. Kohagen vid Näs räddades av Bengt Johansson på inrådan av Astrid. Näktergalen likaså. 

En stark och beundransvärd författare ska firas ikväll på Näs och idag kommer den nya boken av Jens Andersen ut. Den om brevväxlingen mellan två medelålders kvinnor på 50-talet. En änka i Stockholm och en ensam konsertsångerska i Berlin skrev kärleksfulla brev till varandra under efterkrigstiden. Läste några av breven i DN igår. http://www.dn.se/kultur-noje/nu-publiceras-de-okanda-karleksbreven-till-astrid-lindgren/

Ska definitivt läsa denna bok då Jens Andersens första bok om Astrid Lindgren sträcklästes på jullovet förra året. Fick den av mina barn i julklapp. Den är riktigt bra och säkerligen är nummer två lika välskriven och intressant för en person som är mycket intresserad av Astrid Lindgrens liv och person. 

RIP Astrid Lindgren. 

Nästa år är det 110 år sedan födelsen vilket bör uppmärksammas av Vimmerby kommun på olika sätt. 

Svenska dagbladet skriver om 100-årsfirandet och där deltog min son som då var elevrådets ordförande på Vimarskolan. De fick stämningsfullt lägga varsin krans på en snöig kyrkogård.
http://www.svd.se/astrid-lindgren-100-ar

söndag 13 november 2016

KS AU imorgon!

Imorgon är det dags för ett sammanträde med beredning inför KS den 22 november. 

Mest är det informations- och diskussionsärenden och det är tur för KF den 28 november med budget och många motioner och interpelationer är fullt som det är. 


fredag 11 november 2016

Reflektion av Johanna Jönsson som jag finner tänkvärd idag!

Johanna Jönsson: "Jag har tänkt att en viktig anledning till att det populistiska/värdekonservativa/nationalistiska ökar är att människor inte känt sig sedda och hörda av det ”etablerade”. En rimlig motreaktion är i så fall att försöka öka medbestämmandet och egenmakten. Men tänk om det egentligen handlar om det motsatta, att folk helt enkelt vill bli tydligare styrda och slippa ta så mycket eget ansvar.

Människor upplever att deras värld skakar, att ingenting längre är stabilt, att ingenting går att lita på. Det räcker inte längre att välja yrke i gymnasiet, för det yrket kan vara försvunnet om några år. Det räcker inte att hitta en människa man gillar, gifta sig med hen och sedan leva lyckliga i alla sina dagar, för risken finns att man skiljer sig. Det finns inte längre någon självklar mötesplats, som kyrkan, där man kan få sitt behov av sammanhang tillgodosett på ett enkelt sätt. Som kvinna räcker det inte längre att ta hand om barnen och laga god mat, nu ska man även ha ett jobb och byta däck på bilen själv. Som man räcker det inte längre att vara stark och ekonomiskt kunna ta hand om familjen, man ska också kunna prata om känslor och ta hand om barnen. 

När normerna luckras upp riskerar samtidigt det sammanhållande kittet i de sociala sammanhangen att luckras upp. Om det inte finns tydliga regler för hur man ska bete sig så blir de mänskliga interaktionerna mer komplicerade och otryggheten ökar. Dessutom kan den ökade valfriheten bidra till att skapa ångest och oro. När man nu själv tvingas ta ansvar för sina beslut så betyder det också att det är ens eget fel ifall livet inte blir så bra som man skulle vilja. Man kan inte längre skylla på någon annan. Och det gäller ju alltifrån vilken tandkräm man ska köpa till vilket jobb man ska ha, var man ska bo eller vilka människor man ska omge sig med.

När den grundoron sedan kombineras med en allt snabbare utveckling i världen mot automatisering, globalisering och så vidare så blir det än värre. Man känner sig helt enkelt väldigt otrygg. Och när man känner sig otrygg så fastnar information som bekräftar den känslan väldigt mycket lättare än information som motsäger den. Man vill ju liksom ha en rationell förklaring till varför man känner sig otrygg. (Och de flesta har såklart inte ens gjort en sådan analys av sig själva, utan det sker undermedvetet.)

Det kanske inte är så konstigt om man i det läget tycker det är skönt när det dyker upp någon som självsäkert och tydligt säger att de ska lösa problemen. Som utstrålar kontroll och trygghet. Som påminner en om känslan man fick när pappa kom hem och skrämde bort alla spöken. Någon som gör att man själv kan luta sig tillbaka och lämna ifrån sig besluten, och därmed ansvaret. Och när alla seriösa politiker förstår att vi befinner oss i ett läge där det inte finns några enkla lösningar så krävs det någon oseriös för att låtsas ha den typen av kontroll. 

Jag tänker också att de flesta människor faktiskt inte har något särskilt intresse av att själva vara ledare, de följer hellre någon annan. Samtidigt är det ju troligt att en majoritet av alla politiker (och opinionsbildare, lobbyister osv) har just ledaregenskaper. Kanske blir det en krock när politikerna utgår ifrån sitt eget sätt att tänka och försöker kommunicera, bygga strukturer och stifta lagar utifrån det. 

Vad tror ni om allt det här? Vad gör vi om den här beskrivningen stämmer in på en majoritet av alla människor? Om det är så att de egentligen vill bli ledda av någon stabil person som lovar att allt kommer bli bra? Om de inte alls har varken lust eller de egenskaper som behövs för att förstå det komplexa? Vad gör vi då? Bör vi, som försöker vara seriösa, börja kommunicera på ett sätt som lugnar den här gruppen, trots att vi vet att det är falskt? Och vad händer i så fall när de enkla lösningar man utlovat uteblir?

Disclaimer: Om något i det här inlägget gör dig upprörd eller framstår som särdeles ogenomtänkt så får du gärna, på ett trevligt sätt, berätta det. Jag försöker mest tänka högt och få hjälp att reda ut det hela."

Jag reflekterar i likande banor och hörde även Anna Hedh som är EU-parlamentariker och som beskrev att vi politiker har misslyckats med att lyssna på vad människor vill ha i en tid när främlingsfientlighet ökar och demokratiarbetet har motvind i flera länder. Det demokratiska systemet måste lyssna mer tydligt på vad människor efterfrågar i samband med beslut och vi måste alla våga ta en konstruktiv medborgardialog före beslut. När vi haft den processen och besluten ska verkställas måste det vara en tydlig linje i genomförandet så att alla förstår syfte, mål och mening.