lördag 31 december 2016

Bebisyra 2016

Nittiotalisterna var många i synnerhet de som föddes 1991-1992. Nu börjar de föda barn, riktigt många barn blir det. Västerviks kvinnoklinik har förlöst cirka 1000 barn 2016 jämfört med 907 i fjol.

Vimmerby kommun brukar ha 170 nyfödda men 2016 blir det cirka 200 nya medborgare i kommunen. Mycket bra för kommunen med ett födelseöverskott.

Men om cirka ett år måste dessa barn ha förskoleplatser för att deras föräldrar ska kunna tillbaka till arbetet och det är en utmaning för vår kommun. Vi bör snarast ta ett inriktningsbeslut om att bygga en ny förskola. Det är nämligen redan trångt på våra förskolor och det finns inte ens en utsedd tomt för byggandet av en ny förskola i kommunen. Därför är det viktigt att se över vilka möjligheter som finns i de fastigheter som vi har. Jag menar att vi bör inrätta två förskoleavdelningar i Djursdala skola men även i Brännebro skola. Finns det lokaler i tätorten som är möjliga att använda tills den nya förskolan är byggd år 2018? 

Hur stor förskola kan vi finansiera? Lundens 6 avdelningar kostade 38 miljoner 2014. Personligen ser jag max. 4 avdelningar stor förskola efter att ha diskuterat denna fråga med personal i förskolan. Det blir för många barn att hålla ordning på i utemiljön om man gör för stora enheter eller så tvingas man att schemalägga utevistelse vilket känns som en stor begränsning i min värld där utelek är oslagbart ur flera perspektiv. Skogslek är den lek som barnen själva väljer på frågan om vilken miljö de helst vill leka i. Då måste vi bygga en förskola liknande Skogsbacken där utemiljön består just av en fin skogsmiljö. 

Sedan är frågan vilken tomt som vi ska välja för den nya förskolan? Vilken del av kommunen behöver en förskola? I min värld ska förskolor finnas där människor bor. Närodlade tankar. Eller finns det lokaler som går att använda? 

En tanke som jag har är att Pelarne skola skulle kunna inrymma två förskoleklasser under de närmaste åren och att vi därigenom får lokaler till förskoleplatser i tätorten. Paviljongen på undervåningen vid AL skulle med lätthet kunna användas som förskola, enligt mig då den var tänkt till introduktionsklasser men det finns det ju troligen inte så stora behov av 2017. Den används nu som ersättning för lokalerna i Tallen som drabbades av en vattenskada i höstas. Men den vattenskadan bör vara åtgärdad snart så att de eleverna kan återvända till Tallen. Finns det utrymme i dessa lokaler och i Grankotten? Det huset står helt tomt nu men skulle kunna inrymma verksamhet. 

Hur tycker du i denna brådskande fråga för vår kommun. Barnen förtjänar att vi samhällsplanerar förnuftigt för dem. 

Tack alla läsare, ni blir fler och fler

Nytt år och igår fick jag hjälp av Marcus Jonmyren att fixa en ny bloggdesign. 

Tacksam över att så många väljer att läsa mina rader och 2016 är mitt bästa "bloggår" hittills. Jag började blogga 2010 och iår har jag nästan skrivit ett blogginlägg varje dag. Bloggstatistiken finns nedan i ett diagram från blogspot.

Mitt fokus är närodlad politik utifrån ett lokalt Vimmerbyperspektiv men detta året har det blivit även en del regional och rikspolitik. Jag tillträdde 2015 som förste vice ordförande i Kalmar läns Centerdistrikt som är landets näst största distrikt. Där arbetar jag tillsammans med ordförande Christer Jonsson som är landstingsråd och andre vice ordförande Anders Åkesson som är riksdagsman tillvardags. Arbetsutskottet företräder de tre olika politiska nivåerna riksdag, landsting och kommun och där är det kommunpolitiken som är mitt huvudfokus. Vi har utvecklat ett mycket energiskapande, närodlat och kreativt arbetssätt 2016 tillsammans med verksamhetsledare Karin Helmersson och Pelle Skogberg. Tacksam att få vara en del i länets arbetsutskott för centerpolitik. 

Igår lästes min nyårskrönika av 291 personer och vid något tillfälle under året har jag haft 900 sidvisningar på en dag. Min läsekrets ökar för varje dag och ni får gärna ge mig återkoppling på det jag skriver via ett mejl ingela.nilsson.nachtweij@vimmerby.se eller ringa på 0492-769007. Hör gärna av Dig med förbättringsförslag kring frågor som Du vill att jag ska lyfta/driva i kommunen eller länet. 

Tillsammans gör vi Vimmerby kommun ännu bättre att bo, leva och verka i.

Gott slut och ett riktigt Gott Nytt År! 

2017 gör vi till ett mästerverk tillsammans. 


fredag 30 december 2016

Nyårskrönika

Nu är det dags att summera året som gått. 2016 är snart till ända och jag vill börja med att tacka alla nära och kära som stöttar mig i vått och torrt. Tack vare er klarar jag mycket mer än jag någonsin hade trott. 

Tack till alla som engagerar sig och hör av sig med förbättringsförslag och synpunkter och i år är det fler och fler som gjort just det. Oslagbart värdefullt för mig och för kommunen.

De flesta goda förslagen kommer från er medborgare och ofta uppstår idéer i just konstruktiva samtal med olika människor i vår kommun. Det finns så många kreativa, aktiva och engagerade Vimmerbybor och där finns utvecklingspotentialen och vår samlade kraft att göra Vimmerby ännu bättre.

2016 kommer att gå till historien som det år då Vimmerby genomförde sin första folkomröstning genom Peter Fjällgårds folkinitativ. 24% av de röstberättigade skrev under namninsamlingen som önskade en folkomröstning och i februari genomfördes den. 87% av de 54% som röstade ville behålla skolorna och M och S valde att lyssna på folket i denna fråga. http://www.vimmerby.se/kommun-politik/val/folkomrostning-2016/resultat-i-folkomrostningen/

Skolorna är kvar och det är ett av årets viktigaste beslut, anser jag. 

Ett annat är att KSO Tomas Peterson inrättade ett KS AU som kommit överens om 2017 års budget. Viktigt att beredningen av budgeten går till på ett sätt som inte väcker stor folkopinion. KD har motionerat om att alla partier i KF ska få delta i budgetberedningen och vi i C har föreslagit att alla , såväl ordinarie som ersättare i KS AU ska ingå i budgetberedningen. 

Det ska bli spännande att följa hur M och S vill bereda budgeten för 2018. 

Projektet Vimmerby fiber håller på att avslutas nu och jag konstaterar att de nästan 59 miljonerna som investerats inte har gett det utfall som var planerat för kommunen. PWC gjorde en granskning av projektet och inga kontrollmål var uppfyllda tyvärr. Fiberberedningen under ledning av förre KSO har brustit så kraftfullt så att C föreslog att det skulle ges en varning till förre KSO på grund av denna stora felhantering av skattemedel. M och S delade inte den uppfattningen. 

Nu diskuteras fortsättningen av Vimmerby fiber och vi inväntar rapport från Tomas Peterson och Peter Högberg som har kommunstyrelsens uppdrag att utreda hur framtiden för fibersatsningen ska göras. 

Några glädjeämnen under året.

Näringslivet levererar och arbetslösheten är låg jämfört med många andra kommuner. 

Åbro har byggt en ciderfabrik 2016 och har stora planer på ytterligare expansion.
Astrid Lindgrens Värld invigde Bröderna Lejonhjärta och första etappen på nya boenden för besökare i ett helt nytt närproducerat koncept blev klar i oktober.
Vimmerbyhus, Älö trä och Bo Klok expanderar.
Ljunghälls går som tåget.
RM bygger ut.
Håkan Carlsson har byggt ett vårdboende där nedlagda Vitsippans förskola fanns tidigare som Lansen ska hyra och där finns även tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre. 
Vimarhem har byggt ut Norrgårdens förskola och byggnation av en ny gruppbostad pågår på Västgården. Hattstugan byggs om till lägenheter. 
Östra Ceos är snart fullt.
Örngatans förlängning likaså. Det byggs hus i Vimmerby kommun som aldrig förr och vi måste skyndsamt skapa förutsättningar för fler byggklara tomter för både villor och flerbostadshus. 

Föreningslivet utvecklas och där sticker FBSK ut med sin satsning på en utbyggnad av Bygdegården i Frödinge med tillgänglighetanpassat gym och nya omklädningsrum. Vimmerby IF fortsätter med sin framgångssaga vad gäller Mötesplats Ceos. Många föreningar visar framåtanda och kommunens nya fritidssamordnare Mirja Holgersson har påbörjat ett mycket intressant förnyelsearbete som syftar till utökad och förbättrad samverkan mellan kommunen och föreningarna.

Några förbättringsförslag

Jag väntar på Helen Nilsson landsbygdspolitik för vår kommun nu när Löfven lovat att stärka landets landsbygdspolitik http://www.atl.nu/synpunkten/vi-vantar-ivrigt-pa-lofvens-landsbygdspolitik/
Förslaget till Landsbygdspolitiskt handlingsprogram som lades fram i mars 2014 är fortfarande inte hanterat av KS och KF. Det är tyvärr många påbörjade ärenden som ännu inte avgjorts och här behöver det göras krafttag av presidiets ordförande tillika KS AUs ordförande Helen Nilsson som har ansvaret för vilka ärenden som ska lyftas fram till KS. Detta arbete måste effektiviseras av den politiker som valts att sköta detta så att ärenden får snabbare hantering.

Skolstrukturen är en annan viktig fråga för kommunen. Här föreslår jag att förskolor i Tuna, Gullringen och Djursdala flyttas in i skolorna så att dessa fastigheter används mer effektivt och så att verksamheterna kan göras kostnaseffektivare samt en kostnadskalkyl för att samordna så att de båda högstadierna samlokaliseras. De mjuka frågorna i skolan måste lyftas och värderas ännu högre. Pedagoger och personalen i skolorna måste ges ännu bättre förutsättningar att skapa en bra framtid för våra barn och unga och där är skolans "inre arbete" avgörande i samverkan med föräldrar, föreningar och företag.  

Avslutningsvis

Kommunens personal gör stordåd varje dag inom vård, skola och omsorg mm. Tack för era insatser! 

Vi blir fler Vimmerbybor och ökar befolkningen mer än på många år. Det glädjer mig och jag ser ett spännande 2017 framför mig. Framtagandet av en social lokal utvecklingsstrategi i samverkan med företag och föreningar är ett viktigt steg för att öka attraktionskraften.

Tillsammans gör vi Vimmerby ännu bättre

2017 skulle bygdens stora författarinna ha fyllt 110 år. Hon föddes ju på Näs den 14 november 1907. Det får bli en härlig bild på henne som avslut på min nyårskrönika, en förebild helt enkelt! 

onsdag 28 december 2016

Inriktningsbeslutet om att bygga en ny skola är återremitterat

Motiveringen till återremissen som beslutades av KF den 19 december på Kommunfullmäktiges sammanträde av förslaget till inriktningsbeslutet att bygga en ny skola för att ersätta Astrid Lindgrens skola var :
Vi kan inte ställa oss bakom en så snäv skrivelse utan vi vill ha en bredare beredning av Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen med hänsyn till framtida skolstruktur i tätorten och framtida investeringsbehov.

Om återremissen inte hade gått igenom så passade vi även på att yrka på  detta alternativyrkande

att utreda skolstrukturen i tätorten för framtida behov
Jag blir mycket förvånad när jag läser på Kommunalrådsbloggen på kommunens hemsida http://kommunalradettomas.blogspot.se daterat den 23 december att KF beslutat att anta inriktningsbeslutet att bygga en ny skola. Visserligen har inte beslutet om återremiss vunnit laga kraft ännu då det äger rum tre veckor efter justering. Detta ärende voterades och ordförande konstaterade att utslaget av omröstningen var en minoritetsåterremiss. 
Jag förväntar mig att det kommer en rättelse på bloggen snarast så att förtroendet för demokratin och det som beslutas inte försämras ännu mer på grund av felskrivningar eller missförstånd. Viktigt att KSO på sin blogg kommunicerar det som beslutats av kommunens högsta beslutande organ för att medborgardialogen och förtroendet inte ska påverkas negativt. 
Något inriktningsbeslut om att bygga en ny skola ÄR alltså inte beslutat. 
Det framgår tydligt i medias rapportering från sammanträdet:
http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/9755/inget-skolbeslut-i-kvall-oppositionen-fick-igenom-aterremiss/#.WFhFVgvlIuw.facebook

 

lördag 24 december 2016

God jul!

Nu tar jag några dagars blogguppehåll och firar jul med nära och kära. 

Vill dela denna ledare och hälsa alla läsare en riktigt God jul! Ta vara på varandra! 

Den som är stark måste vara snäll! Ensam är inte stark! 

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/utan-omtanken-gar-vi-under/

torsdag 22 december 2016

YXERN

Nu jobbas det med att välja aktör för att göra förstudien för att skapa en bättre situation för Yxern. Kostnaden kommer troligen att landa in på cirka 150000kr för detta och Västerviks och Vimmerby kommuner, Yxerns vattenvårdsområde och Tekniska Verken kommer troligen att dela på den kostnaden. 

Därefter kommer det stora kostnader för att göra det som förstudien rekommenderar. 

Detta är en lång process med mycket juridik och när jag började engagera mig politiskt på allvar i april 2014 för att få till en bättre situation för Yxern var det många som sa till mig. Det går inte Ingela, det är så många som försökt tidigare och ingen har lyckats trots att man varit mycket nära ett framsteg. 

Nu tror jag på att det kommer att gå även om det kommer att ta några år till. Skälet till att jag tror på det är att vi är så många nu som vill skapa en ny och mer stabil vattennivå i Yxern. 

Detta kan illustreras med ett diagram som Hans Bergman har gjort utifrån de vattennivåer som finns registrerade på www.yxern.se

Man ser tydligt de stora skillnaderna i vattennivå som varit mellan 2010 och 2016 och sjön behöver höjas mer för att ta höjd för om det blir en torr vår och försommar som vi brukar ha i östra Sverige. 

Tillsammans skapar vi en bättre situation för Yxern, Kalmar läns strösta sjö med stora naturvärden.

I Krogsfall vid Sjöängen hörde vi både rördrom och storlommen vid påsken 2014 då riksdagsman Anders Åkesson visades runt av Tino Åberg och Anna Johansson tillsammans med mig som lokalpolitiker. 

Medborgardialogen måste förbättras för att öka förtroendet

Vi politiker måste alla ta ansvar för att stärka demokratin och öka delaktigehten för Vimmerbys utveckling. Dagens Samhälle har en trendometer där Vimmerby finns omnämnda idag. Inget smickrande direkt och jag blir beslutsam när jag läser detta. Vi måste alla ta ansvar för kommunens attraktionskraft och för att de som bor och verkar i kommunen trivs. 

Medborgarenkäten som 600 besvarat visade att förtroendet är lågt och att många avråder från att flytta till vår kommun. 

Detta måste vi alla ta på allvar och enda vägen som jag ser för att göra fler delaktiga är att öka medborgardialogen och bli mer lyhörda för vad våra medborgare tycker. 

En av de mest debatterade frågorna i Vimmerbypolitiken är skolstrukturen. Där behöver M och S bli mer lyhörda som jag ser det. Lars Johansson och jag beskrev att vi hör att vi är överens i KF om att vi behöver utreda och diskutera hur skolstrukturen i tätorten ska se ut. Är det två högstadier eller ska vi samlokalisera båda högstadierna på AL? Ska vi ha ett stort låg- och mellanstadium på Vimar? När behöver vi bygga en skola och hur stor skola behövs då? 

Vi återremitterade inriktningsbeslutet att bygga en ny skola för att ersätta AL-skolan för att vi behöver en bredare beredning av BUN och KS. Vi behöver helt enkelt göra en plan för en långsiktig skolstruktur med pedagogiken i centrum och lärandet. 

Arbetet med att ta fram en social lokal utvecklingsstrategi pågår och kommer att "peaka" under våren med en stor medborgardialog som ska leda till ett förslag som sedan ska remitteras till alla partigrupper för att sedan antas i KF i oktober. Målet är att ha en plan för hur hela Vimmerby kommun ska utvecklas. Projektet som finasieras av Tillväxteverket och Regionförbundet ska leda till en plan för Vimmerbys framtid och processen som sedan tar vid när projektet avslutas vid årsskiftet 2017/2018 när hela planen ska implementeras kommer att bli ett stort arbete för nämnder och bolag tillsammans med medborgarna. Kristina Alsér är projektets mentor och ger många goda råd utifrån sin erfarenhet av liknande processer. Jag ser och hör att arbetet uppskattas och tror att vi kommer att skapa en bra plan för Vimmerby. Carina Östh är projektledare och Patric Engqvist är projektmedarbetare och de har något stort på gång tillsammans med styrgruppen för projektet. 

Tillsammans gör vi Vimmerby ännu bättre! 

PS. Kommunens webstrateg Stefan Malmborg arbetar med att göra en helt ny hemsida med mycket fler möjligheter till medborgardialog. Det ska bli spännande att följa under våren. Han presenterade sitt arbetssätt och bjöd in till dialog om vad som är viktigt att tänka på när den nya hemsidan ska formas. DS 

onsdag 21 december 2016

Målet är att rapporter och utvärderingar ska förbättra leveransen

De senaste veckorna har vi politiker fått ta del av flera rapporter om kommunens leveranser till medborgarna och hur kvalitén upplevs av medborgarna samt hur vi kan förbättra oss. 

Medborgarundersökningen som SCB har gjort har jag redan kommenterat i ett annat blogginlägg http://ingelann.blogspot.se/2016/12/vald.html och den visade att vi behöver arbeta hårt för att öka förtroendet för demokratin och politikens förmåga att styra och leda vår kommun i den riktning som medborgarna vill i största möjliga utsträckning. För det krävs en bättre medborgardialog och jag blir besviken när de två partier som har valt att styra vår kommun tillsammans väljer att inte finnas på Vimmerby marknad i lördags och möta våra medborgare. 

Centerpartiet fanns på plats och vi hade många mycket givande samtal om olika frågor som berör våra medborgare och som de vill diskutera med oss politiker. En av frågorna som lyftes var den om uppfräschningen på Vimarhaga av den avdelning som de ensamkommande har bott på. Dessa ensamkommande barn flyttades i november till den röda villan (Nygård) i Locknevi. Jag uppfattade i mötet med medborgarna att det finns stor oro kring denna fråga och ställde därför en enkel fråga på Kommunfullmäktige till ordförande för socialnämnden Eva Berglund som är ansvarig för verksamheten. Hon förklarade att detta handlar om en uppfräschning för att byggherrens garantier ska gälla och att det är Migrationsverket som bekostar uppfräschningen till nyskick. Det har inte varit skadegörelse utan det är normalt slitage i de rum där tre ensamkommande delat på 30 kvadratmeter yta. Klistermärken har satts upp av personal på skåpsdörrar och slitage på golv har uppstått i samband med flytten mm. Högblanka golv krävs för hygienen i den verksamhet som ska flytta in. Kostnaden är max. 380000kr för uppfräschningen. 

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/9752/inn-om-renoveringskostnaden-manga-ar-oroliga/

En annan rapport som jag vill kommentera är den om bristerna i internkontrollen som PWC genomfört på uppdrag av kommunens lekmannarevisorer. Den finns att läsa i den extra kungörelsen på hemsidan. Den visar på stora brister och jag förväntar mig och vet att kommunchefen kommer att lyfta detta arbete nu och hon beskrev att ekonomienheten inte varit fullbemannad och att det inte funnits controllers i alla nämnder men det gör det nu. Internkontrollen kan vara en del av orsaken till vår tuffa ekonomi och till att våra nämnder inte har lyckats  följa budget i flera fall under förra KSO Micael Glennfalks ledning. KSO har det största ansvaret för att internkontrollen fungerar och vi politiker som sitter i KS har efterfrågat bättre rutiner för detta (Lars Johansson och jag har exempelvis efterfrågat kontinuerlig ekonomisk uppföljning i KS som inte prioriterats av förre KSO) och nu med hjälp av denna revisionsrapport och ett nytt politiskt ledarskap så hoppas jag att det blir förbättringar av internkontrollen i kommunen. Det krävs bättre styrning och kontroll, enligt mig. Läs mer om detta här:  http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/9743/kommunalradet-vi-har-inte-fullstandig-kontroll/

Vill avslutningsvis tacka för en mycket trevlig julfest igår med kommunstyrelseförvaltningen. Personalen är helt fantastisk och har gjort ett alldeles enastående arbete 2016, tycker jag. Tack tack, hälsar "Granen"

tisdag 20 december 2016

Guldfynd i min brevlåda idag

En julhälsning från Astrid och Bengt Johansson fann jag i min brevlåda idag när jag hämtade Vimmerby tidning. 

En skrift som heter "Minnen, SPF-are berättar" . Bengt Johansson är en av de sju pensionärer som delar med sig av sina minnen och som deltagit i skrivarcirklar med Vuxenskolan.

Jag läser om hur Bengt Johanson hade självaste Astrid Lindgren som bollplank och som en god vän under nära 30 år.

Han beskriver hur de samtalade om Vimmerby och hur hon hjälpte till med olika samhällsbyggnadsfrågor i Vimmerbypolitiken. 

Tacksam för att jag fick möjlighet att läsa dessa välskrivna stycken och det känns perfekt nu inför julen. Det kan nog till och med bli lite högläsning efter julbordet tillsammans med makens läsning av den traditionella julsagan.måndag 19 december 2016

Alltsomsker.nu

Många känner inte till bygdens digitala evenmangskalender som administreras av Christian Holzer i Basebo på uppdrag av Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd. Den är bra men tyvärr inte så använd och känd så därför skriver jag om den här. 

Där finns till och med kommufullmäktiges sammanträde med...

http://www.alltsomsker.nu/evenemang.aspx


Mötestätt idag

Plandialog kl 10-12, KS AU 13-17 och KF 17.30-??

Så ser min dag ut så idag lägger vi julförberedelser helt åt sidan. Tur att jag har jullov från mitt civila arbete. 

Inlett dagen med att skicka in en insändare:

Insändare
Vimmerby kommun har landets näst högsta låneskuld per invånare. Samtidigt har vi behov av flera byggnationer. Moderaterna och Socialdemokraterna vill att kommunfullmäktige tar ett inriktningsbeslut om att bygga en ny skola som ska ersätta Astrid Lindgrens skola. Oppositionspartierna har nu pratat sig samman och kommer att begära återremiss på det beslutet på fullmäktigesammanträdet idag den 19 december. 
Motiveringen till återremissen :
Vi kan inte ställa oss bakom en så snäv skrivelse utan vi vill ha en bredare beredning av Barn och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen med hänsyn till framtida skolstruktur i tätorten och framtida investeringsbehov.
Vi yrkar även på ett alternativyrkande som vi anser att kommunen har ett stort behov.
att utreda skolstrukturen i tätorten för framtida behov
Jag anser att målet för den utredningen ska vara att minska driftkostnaderna i tätorten med bibehållen kvalité och på landsbygden finns effektiviseringar om man flyttar in förskolor i skolorna så att nybyggnationen av förskola i tätorten inte behöver vara så storskalig som 8-10 avdelningar. Vi måste tillskapa mer och inte mindre resurser till de mjuka värdena i skolan så att elever och personal får lugn och ro att fokusera på inlärning. 
När vi lyssnar på majoritetens ledande politiker förklara skälen till inriktningsbeslutet om att bygga en ny skola så hör vi att det egentligen är en utredning av skolstrukturen i tätorten som de vill göra. Därför hoppas vi att de kan bifalla den samlade oppositionens alternativyrkande på kommunfullmäktige i januari när ärendet kommer upp igen efter minoritetsåterremissen. Det viktigaste skälet till att inte kortsluta systemet genom detta inriktningsbeslut är att vi är många som anser att kommunen behöver göra en långsiktigt hållbar investeringsplan utan att låsa fast sig vid en enskild investering. 
Ingela Nilsson Nachtweij
Gruppledare Centerpartiet i Vimmerby 
   

lördag 17 december 2016

Solortus expanderar och bygger solel på Björkbacken för 8 miljoner

Grattis Björkbacken Turism AB till en framsynt solelinvestering som kommer att ge närproducerad el till anläggningen. http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/investerar-i-ny-energi-20161214/

Nästa steg kanske kan vara elbilar som laddas av den egna elen på det sätt som Ingebo hagar redan gör. 

Martin Rosenblad på Solortus AB har projekterat solpaneler på Gamlebygymnasiet och föreläst om solel för mina elever i kursen Förnybar energi. 

Han är en mycket duktig företagare som tillsammans med sin fru och sina medarbetare i Björnsholm driver Solortus. http://www.solortus.se

Privat önskar jag också solel men det tak där de borde placeras är fullt med solvärmepanelser som monterades där 2001. Curt Tyrberg har också byggt solel i samarbete med Solortus och solpanelerna på Badhusgatan 3 har monterats av Solortus. De fick Centerpartiets miljöpris 2014.

https://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Nyhetslista/Dates/2014/6/-Carcus-fick-Centerpartiets-miljopris-2014/


Projektledare sökes för att öka evenemangskulturen på landsbygden i regionen

Astrid Lindgrens Hembygd söker en projektledare på deltid under 18 månader för att utveckla evenemangskulturen i regionen.

Hemsidan www.alltsomsker.nu ska utvecklas parallellt med projektet som föreningen driver själv med LEADER-medel. 

Kontakta Johanna Stejdahl om du är intreserad av denna satsning som jag anser är klockren och som behövs för att öka attraktionskraften och samverkan mellan näringsliv, föreningsliv och kommunerna i Astrid Lindgrens Hembygd. http://www.astridlindgrenshembygd.se/nyhetsarkiv/read/181/2016-12-15/vill-du-bli-en-i-vart-team-/


fredag 16 december 2016

Vimmerby energi och miljö, också ett välskött kommunalt bolag

VEMAB levererar tjänster till medborgarna, VA, fjärrvärme och sophämtning mm. 

VEMAB gör iår ett bra resultat och kommer att leverera vinst till moderkoncernen Vimmerby kommuns förvaltning AB. 

Tallholmen producerar fjärrvärme, el , vattenånga och hetvatten och är ett modernt kraftverk som bidrar till att minska utsläppen av koldixid. 

Det nya sopsorteringssystemet kommer också att bidra till en bättre miljö och de allra flesta har valt grönt system som möjliggör fastighetsnära förpackningsinsamling och insamling av organsiakt material för klimatsmart biogasproduktion.

En sak som jag önskar är att mindre andel av biogasen facklas vid reningsverket. Den borde också omvandlas till fordonsgas men tyvärr finns inte ekonomi att uppgradera gasen (ta bort koldioxid) så planen är att elda den i större omfattning på Södra Näs. Gasen måste torkas mer för att större andel ska kunna förflyttas till förbränningsanläggningen.  

Vimarhem, ett välskött kommunalt bostadsbolag

Det förekommer en del spekulationer kring vårt kommunala bostadsföretag. 

Fakta är att Vimarhem har investerat följande:

2012:  2,7 
2013:  1,8
2014:  5,4
2015: 23,0 Norrgårdens förskola mm
2016: 20,2 (c:a), Gruppbostad 


Under denna tid då Vimarhem har investerat 53 miljoner har bolaget inte lånat något utan i stället amorterat 10 miljoner 2014. Lån tidigare 303 miljoner, nu 293 miljoner. Bolaget har inga fastigheter som värms med fossila bränslen och man har också gjort investeringar i solelpaneler på två fastigheter. 

2016 ser ut att bli ett bra bokslut och det är endast ett fåtal outhyrda lägenheter i beståndet nu vilket kräver planering av nybyggnation. De nya reglerna som är anpassade för storstadsregion skapar svårigheter att finansiera nybyggnationer men det planeras stora investeringar 2017 och 2018. 

Bostadsstöd från staten kan innebära byggnation på Pistolsmeden med gruppbostäder integrerade. 

Nu är det upp till Michael Svensson och styrelsen att berätta mer om bolagets framtida planer och jag hoppas att ovanstående beskrivning är korrekt. 

Hemförlovning i Gamleby idag

Igår kväll var det julfest på Gamlebygymnasiet och idag har jag mina sista lektioner i kursen Naturkunskap 1a1 med mina ettor. 

Arbetslagsmöte i eftermiddag med kurs om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (autism, ADHD mm)  och sedan julledigt i tre veckor för fokus på politiken och julfirande med älskade familjen. 

Imorgon kanske vi ses på Vimmerby marknad. Vi bjuder på glögg och samtal som traditionen bjuder. 

Nästa vecka är mötesspäckad.

Måndag fm plandialog
Måndag em KSAU
Måndag kväll Kommunfullmäktige med utdelning av Miljöpris och Kultur- och fritidspris. 38 punkter på kungörelsen som finns att läsa på kommunens hemsida: http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Kommunfullmäktige%202016-12-19.pdf
Tisdag Fibermöte
Onsdag Utbildning i Kommunalrätt med Therese Jigsved
Onsdag kväll Julfest med kommunstyrelseförvaltningen
Torsdag skolavslutning på Vimarskolan och julstädning 
Fredag julgodistillverkning och annan förberedelse för lördagens julafton

Ha en fin fredag alla ni som läser detta. Imorgon kväll kanske vi ses i Vimmerby kulturskola tillsammans med Apornas planet och Sellbrinks. Hoppas det! 


torsdag 15 december 2016

Lucia och julfestligheter

Tack till alla som bidrar till lucia- och julfestligheter i kommunen. Tacksam för det engagemang som många visar på olika ställen i kommunen. Skolorna har fantastiska luciatåg, torget är julpyntat och fint och julmusiken som spelas på torget nu i december gör hela stadskärnan stämningsfull. Inte behövs det ett köpcentrum när man har ett torg och kreativa människor som skapar julstämning i den lilla staden. 

I Stadshuset fick jag njuta av en alldeles speciell upplevelse och gemenskap. Kommunkören sjöng julsånger och Axel Stenbeck var lucia. De framförde bland annat min nya favorit med den fina texten som Mia Gustafsson skrivit till Freddy kalas julschlager. Hey ho heter den. Tack för att ni bjuder på er själva och skapar gemenskap. Carina Östh och Patric Engqvist lever som de lär och bygger socialt kapital i vår kommun, på riktigt, via SLUS-projektet som jag ser som en process som kommer att bidra till att öka attraktionskraften. Vi hade ett riktigt bra stygruppsmöte i Södra Vi igår. Många bra aktiviteter kommer att genomföras 2017 för att stärka Vimmerby kommun. Tillsammans gör vi Vimmerby ännu bättre. 

Måste även nämna det som syskonen Sellbrink gör för utsatta i Vimmerby. Konsert mm i Vimmerby kulturskolas Tullportsteater imorgon kväll. Jag ska givetvis dit och ge ett bidrag. Lovvärt initiativ, verkligen. 

tisdag 13 december 2016

"Att vara av "Förtroende vald" kräver ansvarstagande och lyhördhet

Medborgarundersökningen som SCB genomfört är nu sammanställd och finns publicerad på kommunens hemsida och denna undersökning måste vi ta på största allvar och lyssna in våra medborgares synpunkter bättre.  http://www.vimmerby.se/press/pressmeddelanden/resultat-av-medborgarundersokningen-2016/

Undersökningen pekar på att vi nu måste arbeta ännu  hårdare för att öka förtroendet för demokrati och för det arbete som kommunens politiker och personal uträttar tillsammans. Och att öka kvalitén på våra välfärdstjänster.  Redan 2013 hade förtroendet ett lågt index på 31 jämfört med andra kommuner som har cirka 45. 2016 har förtroendet sjunkit till 29 och nu måste vi fokusera på uppdraget för att fler medborgare ska känna sig delaktiga i kommunens utveckling. 

En bättre medborgardialog är avgörande och arbetet med det är påbörjat via framtagandet av en social lokal utvecklingsplan. Det syftar till att öka kommunens attraktionskraft och grunden och utgångspunkten är medborgardialogen. Projektledningen har formerat en styrgrupp med personer från olika delar av samhället, föreningslivet, näringslivet, olika åldrar osv. Ett resultat hittills är en avsiktförklaring som alla gruppledare har skrivit under och som handlar om kommunens debattklimat , respekt för varandra mm. och hur arbetet som förtroendevald ska skötas. http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/nyheter-fran-naringslivsportalen/avsiktsforklaring-starkt-lokal-attraktionskraft/

Styrgruppen träffas för sitt fjärde möte i Södra Vi imorgon och vi ska nu planera för ett stort strategiskt samtal som ska genomföras i februari 2017. Målet med det mötet är att diskutera och fastställa de viktigaste målen och insatsfaktorerna för att öka attraktionskraften.
Planen ska sedan skrivas , remitteras till berörda och slutligen antas av kommunens högsta beslutande organ med de 49 förtroendevalda företrädarna för Vimmerbys invånare. Därefter ska det som finns i planen genomföras av nämnderna. 

En annan fråga som anknyter till SLUSEN är att en tredjedel av de 600 som svarat på enkäten uttrycker att man inte skulle rekommendera någon att flytta till vår kommun. Vi måste anstränga oss för att skapa förutsättningar för att människor känner sig mer stolta över den plats där de valt att bo, leva och verka. Annars blir det på något sätt ett självdestruktivt beteende och denna negativa spiral måste brytas. Där har vi alla ett ansvar att lyfta kommunen och inte sänka dess värde. Jag vill verkligen arbeta hårt för att kommunen ska förbättras och min drivkraft i det politiska arbetet är just att kunna skapa förändring till det bättre. Vi behöver bli fler förtroendevalda som hjälper till att stärka vår plats på jorden. 

Idag har jag skrivit ett remissvar på ett förslag till Hållbarhetsprogram. Jag vill att detta program tillsammans med SLUSEN ska bli ledstjärna för framtidens Vimmerby kommun. 

Tillsammans gör vi Vimmerby ännu bättre!

söndag 11 december 2016

Tredje advent

Pepparkakshuspyssel är beställt idag av yngsta dottern och vädret verkar bli perfekt för en sådan aktivitet.

Nästa vecka är det KS AU på måndagen som Ola Gustafsson och Peter Fjällgård ska bemanna eftersom Erik Paulsson och jag har förhinder. 2017 har kommunen lagt in KS AU på tisdagar vilket gör det mycket mera smidigt för mig att delta då jag alltid är tjänstledig för mitt politiska uppdrag på tisdagar. Även torsdagar är jag alltid tjänstledig från lärarjobbet i Gamleby.

På måndagskvällen är det gruppmöte i Stadshuset inför kommunfullmäktige och kretsstyrelsesammanträde. Tills dess ska jag färdigställa Centerpartiets remissvar på "Hållbarhetsprogrammet" som ska vara inne den 23 december. 

På tisdag är det fibermöte och på onsdag är det möte i Södra Vi med advisory board för arbetet med en social lokal utvecklingsstrategi.

På torsdag är det eventuellt ett möte om fiber igen alternativt julfest på jobbet i Gamleby. 

Och sedan på lördag hoppas jag att vi ses på Vimmerby marknad. Centerpartiet bjuder som vanligt på glögg och pepparkaka och Vi vill träffa Er medborgare för att få synpunkter på dagsaktuella politiska frågor. Vi vll även få in namn på personer som Du vill ha som företrädare för dig och som Du föreslår som kandidater på vår lista till kommunfullmäktige i valet 2018. I dagsläget har vi redan 45 namn föreslagna och Du kan nominera på vår hemsida. Personerna som nomineras behöver inte ännu vara medlemmar i Centerpartiet. Medlemskap kan ordnas när personerna väljer att kandidera. 

Här är länken där Du kan nominera Den person som du vill rösta på 2018!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco4WIxru5KFJZIBF9UilkuxJ8wDsaSf2S_J0UqnDLPWvueOQ/viewform?c=0&w=1

lördag 10 december 2016

Lördagsreflektioner från Vimmerby

Julkorten är klara och ska läggas på lådan om några dagar. Jag håller fast vid traditionen att skicka fysiska egengjorda julkort. Min vän och gamla kollega samt bildlärare Ing-Marie Fransson och jag införde den traditionen när jag arbetade på Vimarskolan. Nu träffas vi inte längre för julkortsproduktion utan jag skapar mina julkort hemma i december. 

Jag noterar att KSO Tomas Peterson vill att det ska byggas bostäder i Vimmerby och att han hoppas att Vimarhem ska kunna bygga 2017. Riktlinjerna för bostadsförsörjning enligt min bifallna motion förväntas att vara framme för beslut i februari och en aktualiserad ÖP borde vara klar vid ungefär samma tidpunkt. Dessa två dokument är förutsättningen för att söka statliga medel för bostadsbyggande.  

Målet är ett bygge på Pistolsmeden med integrerat gruppboende. Det hade varit byggt nu om inte Micael Glennfalk drivit igenom ett byggstopp för Vimarhem till förmån för bygge av ett trygghetsboende. Vimarhems ordförande var redo för att styrelsen skulle ta ett byggbeslut på Pistolsmeden 2012 och kommunen har fått mycket stora kostnader för enskilda gruppbostadslösningar under de senaste åren så beslutet att inte låta Vimarhem bygga integrerade gruppbostäder på pisolsmeden har kostat kommunen flera miljoner årligen. 

Märkligt att KSO vill att Vimarhem bygger bostäder i samma andetag som ett inriktningsbeslut om att bygga en ny skola skrivs fram i all hast. Hur ska investeringsutrymmet skapas och hur ska de ökade driftkostnaderna finansieras? Det måste förklaras nu på KF den 19 december. 

KSO tar tillbaka de utlovade miljonerna i skatteintäkter som han utlovat tack vare en ökad befolkning. Ekonomikontoret har väl förklarat att en ökad befolkning inte längre genererar schblonmässigt 49000kr per år i ökade skatteintäkter, vilket gällt tidigare. Läs kommunalrådsbloggen om det. Där finns också fem punkter som en KSO bör ha med sig och de punkterna stämmer inte överens med skolbeslutet om man vill ta höjd för medborgarnas synpunkter i denna fråga. Medborgardialogen hittills är entydig. Vimmerbyborna inser att kommunen måste se på flera olika alternativ för att skapa förutsättningar för ett bra lärande för kommunens barn och ungdomar. Exempelvis Stefan Petterson som är förälder till skolbarn i Vimmerby ger sin syn på skolfrågan här http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/9540/debatt-vilken-kommun-har-rad-att-bygga-nytt-vart-25e-ar-/fredag 9 december 2016

9 december

Nio komma två får inleda mitt blogginlägg den nionde december 2016. Det högsta väljarstödet på 26 år samma dag som Annie Lööf håller sitt jultal. Ett tal där hon lyfter humanism, valfrihet, trygghet och vikten av att säkra vårt lands gränser genom ett ökat tillskott till försvaret. I en tid av upprustning i öster och ökande terrorhot så anser jag att det är en klok och vitkig säkerhetsfråga. Egentligen anser jag att världen behöver nedrustning men i den tid vi lever så behöver vi öka tryggheten med mer multilaterala överenskommelser och då är ett medlemskap i Nato i samverkan med att Finland ansöker om detsamma en rimlig strategi för att öka säkerheten. 

Centerpartiet vill möjliggöra valfriheten och vi anser att Reepalus utredning ska läggas i en byrålåda. Kvalite i skola, vård och omsorg behöver utsättas för konkurrens för att fortsätta att utvecklas och effektiviseras. Ett lokalt exempel som bevisar det är att Förskolan Linnea och Ugglan bidragit till utveckling av den kommunala förskolan och nu arbetar vi i ett system med valfrihet för de föräldrar som vill prova en förskola i annan regi än den kommunala. Och det kräver inte mer resurser för att kunna välja ett annat alternativ. Självklart ska kraven och uppföljning av privat vård, skola pch omsorg vara lika noggrann som den för det offentligt drivna. 

Avslutningsvis vill jag kommentera att min gamla kursare Johan Rockström just nu på SVT morgon kommenterar Trumps val av en klimatförnekare som myndighetschef. En tillbakagång för klimatarbetet i världen då denna person driver näringslivets rätt att nyttja naturen och inte ta ansvar för klimatet. Han beskriver detta val som att sätta en spelmissbrukare som chef för Riksbanken. 

http://www.di.se/nyheter/trump-utser-klimatfornekare-till-miljochef/

torsdag 8 december 2016

Trådlös fiber, möjlighet för Vimmerby kommun?

ITSAM har berättat om en möjlighet med trådlöst bredband som nu lanseras på olika sätt. Vilka möjligheter har Vimmerby kommun med denna nya teknik?

Vi har flera landsbygdsföretag i kommunen och privata hushåll som inte fått ta del av Vimmerby fibers erbjudande på grund av att kommunen var tvungen att avbryta den misskötta satsningen i förtid. 

Telenor erbjuder Air2Fiber exemempelvis. Trådlöst kan aldrig ersättas med markbunden fiber men det kanske kan vara en möjlig lösning för delar av kommunen initialt. 

Ser fram emot att lära mig mer om denna nya teknik. 

Vi måste snarast uppdatera kommunens IT-infrastrukturprogram utifrån slutrapporten för Vimmerby fiber för att med hjälp av detta formulera en handlingsplan för att kommunen ska nå 100% bredbandstäckning. 

onsdag 7 december 2016

Ledarskap i en kommun

Samverkan mellan personal och politiker är avgörande för en kommuns effektivitet. Laget som leder måste jobba tight, som jag ser det. 

Politikerna beslutar om att gräset ska klippas men hur högt och när avgör personalen. Så beskrivs rollerna mellan politiker och personal. 

Vad händer om alla inte sitter i samma tågvagn när något ska genomföras? Den 1 december skrev Tomas Peterson förslaget till inriktningsbeslut och dagen efter den 2 december skrev kommunchefen sin mycket genomtänkta rekommendation. 

Kommunstyrelsen påbörjade arbetet med en långsiktig investeringsplanering den 8 november under ledning och på initiativ av kommunchefen. Igår (den 6 december) kortslöts det arbetet av M och S i KS under ledning av Tomas Peterson och Helen Nilsson som jag ser det. Kommunchefen uttrycker i sin skrivelse flera välgrundade skäl till att avvakta med inriktningsbeslutet och påminde om att detta inte diskuterats fackligt och vädjade att M och S skulle avvakta med detta inriktningsbeslut. 

Man valde att inte lyssna och min fråga är hur de har tänkt att styra och leda vår kommun utan att involvera de som är satta att verkställa politikernas beslut. 

Helen Nilssons vanligaste argumentet i talarstolen i kommunfullmäktige är att vi politiker måste lyssna på "professionen". Vad är skälet till att hon väljer att inte göra det denna gång?Att bygga en ny skola  är verkligen en stor fråga som jag anser ska hanteras professionellt för att få en bra beslutsprocess och en bra genomförandeprocess. Vi politiker måste ta ansvar tillsammans för kommunens och kommuninnevånarnas bästa och där är grunden att ta ansvar för kommunens ekonomi och att prioritera väl mellan olika behov och göra väl genomtänkta utspel som syftar till stabilitet med ett gott ledarskap som ett av de avgörande verktygen. Behöver jag påminna om att detta är en av de största investeringarna som en kommun gör och då krävs noggrant förarbete och inte förhastade inriktningsbeslut som kortsluter maskineriet? 

Noggrannhet och tydlighet krävs efter 2015 års turbulenta tid som ledde till folkomröstning i februari 2016. KS AU inrättades strax därefter för att förbättra beslutsprocesserna och nu går kommunen bra och klarar att återställa katastrofåret 2014 då kommunen gjorde en stor förlust. 2016 har vi rättat till en hel del även om mycket återstår för att komma i ekonomisk balans med driftkostnader som måste sänkas på några områden. Skatteintäkterna är nu högre än kommunens kostnader (vilket de inte var 2014) och det ger ett plusresultat på cirka 20 miljoner 2016. Men det finns stora utmaningar för att kommunens resultat ska hållas på en nivå som möjlliggör välfärdssatsningar. 

Här följer kommunchefens skrivelse: 

Rekommendation 

Rekommendationen är att avvakta med att i detta läge fatta inriktningsbeslut om att bygga ny grundskola i Vimmerby stad, med motiveringen att helhetsbild och finansiering saknas. Istället föreslås att ett helhetsgrepp tas med breda politiska diskussioner och medborgardialoger där en process påbörjas i syfte att hitta en långsiktigt hållbar struktur inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 

- utifrån ekonomiskt perspektiv. 

- utifrån en bedömningsgrund hur barn och elever kan erbjudas en god pedagogisk och professionell miljö, där goda resultat skapas. 

- att vi erbjuder attraktiva tjänster i Vimmerby kommun där medarbetare som finns inom verksamheten ges förutsättningar att utföra ett bra arbete och trivs i vår organisation. 

- samt framstå som en kommun där det ges finansiella möjligheter till olika typer av satsningar så att förutsättningar finns att göra anpassningar till de förändringar som sker i omvärlden t.ex. IT.

Processarbete tar tid och energi i anspråk och bör ha sin grund i det beslutade arbetet med att stärka den lokala attraktionskraften inom Vimmerby kommun. 

 

Bakgrund

Vimmerby kommunkoncern har landets näst högsta låneskuld räknat i kronor/invånare

Kommunchefen och ekonomichefen har blivit uppvaktade av kommunens bank, Kommuninvest som informerar att man har en fördjupad tillsyn kring Vimmerby kommuns ekonomiska utveckling med anledning av det totala låneläget. 

 

Aktuell situation

När det gäller investeringar så har det tidigare uttalats att förskola och gruppbostad ligger först i prioriteringsordningen. 

Andra identifierade prioriterade investeringsbehov rör infart till Krönsmon, samt lokalgator, fiber, bostäder inklusive platser inom vård- och omsorg, saneringsarbete på specifika tomter, asfaltsplan samt VA-investeringar.

 

Inom kort startar budgetarbetet inför 2018, aktuellt läge:

Kommunstyrelsen

Inom administrationen har ett effektiviseringsarbete redan genomförts. Inom samhällsbyggnadsavdelningen finns möjligheter till effektiviseringar om strukturen förändras inom kommunens facknämnder. Kvar står också möjligheten att minska ambitionsnivån inom kultur- och fritidsavdelningen.

Socialnämnden 

När det gäller socialnämndens verksamhetsområde så ligger vår tjänstemannabedömning i linje med den bild SKL visade för kommunfullmäktige i oktober 2014, inget har ändrats där. Möjligheter till omstrukturering vad gäller lokaler är i princip uteslutna. Det socialnämnden i samråd med samhällsbyggnadsavdelningen kan göra är att inför framtida behov hitta kostnadseffektiva lösningar när man t.ex. planerar för nya platser inom vård- och omsorg. Samt att fortsätta arbeta med att skapa så effektiva arbetsformer som möjligt inom hela socialtjänstens verksamhetsområde. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Vimmerby kommun har redan idag jämförelsevis många och små enheter, både inom förskoleverksamhet och skolor. Barnkullarna växer i Vimmerby stad vilket nu visar på ett snabbt behov av nyproduktion av förskola och långsiktigt på förändrade behov inom grundskolan i Vimmerby stad.

Där hus och verksamhet finns och planeras behövs duktiga och professionella pedagoger och rektorer samt bl a kost, lokalvård och fastighetsunderhåll. Där föreligger också reinvesteringsbehov idag och mer uppstår framöver. 

Ökade kostnader för lokaler och övriga overheadkostnader kommer i hög påverka den totala kostnadsbilden när vi jämför barn- och utbildningsnämndens kostnader i Vimmerby med andra jämförbara kommuner. Det begränsar i sin tur möjligheten till att fylla verksamheten på varje plats för att hantera kärnuppdraget. D v s medel till t.ex. pedagoger och läromedel.

 

Finansiering

Kalkyler saknas hur olika investeringar påverkar kommunkoncernens balansräkning samt vilken påverkan det ger på driftsekonomin. D v s vilka ramar som kan fördelas till respektive nämnder.

Högre räntenivåer riskerar att ekonomiskt tränga ut andra behov som uppstår i framtiden.

Övrig information

Förslaget till inriktningsbeslut är ej kommunicerat med CESAM 

 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Tomas Peterson (M) 2016-12-01, Id 54221

Carolina Leijonram

Kommunchef


Protokollsanteckning ärende 21 KS 161206

 

Vi har noterat Moderaternas och Socialdemokraternas gemensamma utspel kring att de ämnar verka för nybyggnation av skola i Vimmerby tätort. Utspelet i sig vänder vi oss inte emot. Vi ser också ett behov av att se över skolstrukturen i Vimmerby tätort ur ett långsiktigt perspektiv.

 

Under dagens sammanträde föreligger en skrivelse från den sittande majoriteten som uttrycker att nuvarande Astrid Lindgrens skola ska ersättas med en ny skola. En såpass snäv skrivelse kan vi inte ställa oss bakom då frågan är mycket bredare än så.

 

Vidare ställer vi oss bakom Kommunchef Carolina Leijonrams skrivelse i ärendet.


C och V i KS i Vimmerby kommun

 tisdag 6 december 2016

Riksdagsman och Centerpartiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren besökte Vimmerby igår kväll

Det blev en mycket intressant kväll som ineddes med att Kerstin Lundgren beskrev det säkerhetspolitiska läget i världen och den ökning av destabiliserande krafter som finns idag. 

Ryssland under ledning av president Putin upprustar i bland annat Kaliningrad och det finns flera tecken på att Putin och Trump avser att sätta sig vid förhandlingsbordet och göra en uppgörelse. Kerstin Lundgren beskrev värdet av ett medlemskap i NATO i detta läge och hon beskrev hur situationen runt Östersjön ser ut just nu. 

Jag imponeras av det nätverk av kontakter i många olika länder som Kerstin Lundgren har efter många års internationellt politiskt arbete. Hon beskrev också den surrealisitiska känslan vid deltagandet i ett av Trumps valmöten ute på landsbygden i en maskinhall strax före det amerikanska presidentvalet. Hon beskrev hur Trump hetsade de tusentals människorna som samlats och som köat och väntat på Trump i sex-sju timmar. 

Vi diskuterade också hur de sociala medierna påverkar de bilder av verkligheten som männsikor får till sig. Källkritik och att verkligen noggrant ta reda på avsändare när man läser och delar inlägg är oerhört viktigt i en demokrati. Tryckrihet och yttrandefrihet likaså. Frihet under ansvar.

Vi i Centerpartiet i Vimmerby tackar Kerstin Lundgren Centerdistriktet i Kalmar län och Studieförbundet Vuxenskolan för en kväll med många insiktsfulla beskrivningar av det utrikespolitiska läget och vad som krävs för att Sverige och Norden tillsammans med EU och Storbritannien ska fortsätta att vara en tydlig röst i världen för att bevara och värna demokrati, internationell rätt och frihandel mellan länder. 

Rebecca Forsgren Malmström ger en bra beskrivning av kvällen här: 

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/-putin-storre-hot-an-trump--20161205/


måndag 5 december 2016

Tryckfriheten firade 250 år igår

Den digitala utvecklingen möjliggör ännu större yttrandefrihet samtidigt som det innebär ett stort ansvar när man uttrycker åsikter på sociala medier i obegränsad omfattning och när det inte finns en ansvarig utgivare för alla tryckta ord i samhället. 

USA:s presidentval påstås ha påverkats av lögner som spridits på sociala medier och det diskuteras vems ansvar det är. 

På regeringens hemsida om mänskliga rättigheter står att läsa: 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/yttrandefrihet

YTTRANDEFRIHET är att hysa en åsikt och att uttrycka den i tal, skrift eller bild slås fast i den allmänna förklaringens artikel 19 liksom i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 19. Yttrandefriheten har fått nya möjligheter i och med utbredningen av internet i världen. På bara en millidels sekund kan information och åsikter spridas till hundratusentals mottagare runt om i världen.

1766 skrevs yttrandefriheten och tryckfriheten in i Sveriges grundlag. 

Igår firade den 250 år och det är ett mycket aktuellt att väna denna rätt för att öka demokratin i världen. Det är den enda vägen och vi måste öka globaliseringen. 

Ikväll ska vi samtala med Kerstin Lundgren om " Hur Trump och Putin påverkar oss och Vad som händer i Erropa? Italien och Österrike hade val igår som pekade i olika riktningar i Europa. 

Vi blir 40 personer som samlas ikväll. Jag ser fram emot mötet ikväll där vi ska lyfta blicken utanför vår kommungräns och nationsgräns i vårt globala samhälle där avstånden blir allt kortare mellan människor samtidigt som känslan är att människor på många sätt paradoxalt nog är längre ifrån varandra än någonsin från att förstå varandra. Olika är bra! 


söndag 4 december 2016

Kommande vecka blir intressant

Kommunstyrelsen sammanträder på tisdag den 6 december och vi har 32 olika ärenden och 12 av dem handlar om investeringar som inte beretts av KS AU på grund av att KF började redan klockan 15 så KS AU hann inte bereda alla ärenden. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Ärendelista%20Kommunstyrelsen%202016-12-06.pdf

En intressant fråga är skillnaden på investeringar och drift och det vill jag lyfta på tisdag. 

Imorgon kommer Kerstin Lundgren som är Centerpartiets utrikespolitiska talesperson till ett öppet möte, en SV Arena på MX World och alla intresserade av dessa frågor hälsas varmt välkomna. Vi bjuder på fika och samtal om

Hur påverkar Trump och Putin oss? Vad händer med EU? Erik Paulsson är samtalsledare. 

På torsdag avslutas årets distriksstyrelsesammanträden i Kalmar län. Vi samlas i Kalmar och ska bland annat diskutera länets nomineringsprocess för riksdagsvalet. 

Helgen ska inrymma ett besök på julmarknden på Astrid Lindgrens Näs. http://www.astridlindgrensnas.se/sv/oppettider-och-priser/julmarknad-pa-nas

Motion om att främja folkhälsan

Vimmerby kommun har ett Folkhälsoråd som inte är aktivt för närvarande. Den sittande majoriteten som består av S och M arbetar tyvärr inte tillräckligt aktivt med dessa frågor och kommunens sjuktal ökar trots att det tillsatts ökade resurser till personalavdelningen för att minska sjuktalen. Förhoppningsvis ger det arbetet resultat men vi måste göra mera och jag inspireras av Peringe Petterssons motion i grannkommunen. 

Liknande insatser borde vi göra i Vimmerby kommun. Ett ökat fokus på folkhälsoarbetet behövs. 

Motion: Tydligare arbete som främjar god hälsa

Till kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun

Vi har redskapen och förutsättningar att främja hälsan i vår kommun, exempelvis har vi:

 • Sporthallar som inte är fullbokade.
 • Hagadal med ett ute-gym och gräsplan under tak som kan användas till mer än fotboll.
 • Vi har fler gång o cykelvägar och där fler är belysta än tidigare.
 • Vi har hälsovecka och hälsomässa
 • Vi har KF beslut att chefer i kommunal verksamhet ska få max 30 medarbetare.
 • Vi har en familjecentral och en ungdomsenhet.

Vi måste bli bättre på att i beslut och i alla våra möten mäniskor i mellan, tänka och göra mer som främjar god hälsa.

 • Det handlar om att kunna förändra och göra nytt som främjar hälsan och bryta vanans makt för nya möjligheter.
 • Det handlar om ett tydligt ledarskap i nära samarbete med fackliga organisationer, med bl.a. befattningsbeskrivning och mål, ömsesidigt för ledare och medarbetare.
 • Det handlar om ökad samverkan med ideella föreningar och ta till vara det engagemang som finns och att ge förutsättningar för nya idéer.
 • Det handlar om att samverka med privata näringslivet, såväl vad de kan erbjuda för att främja hälsan som vad kommunen kan erbjuda företagen.
 • Det handlar om att investera en krona och få två tillbaka i form av ett ökat välmående och glädje i arbetet och på fritiden, som tillsammans är livet.
 • Styrelse och nämnder ska årligen till KF redovisa sina insatser och resultaten som främjar hälsan för personal och medborgare.

Jag yrkar att kommunal verksamhet och kommunen i samverkan med näringsliv och ideella föreningar, tydligare och målmedvetet ska främja hälsan för personal och våra medborgare.

Åkerö 2016-11-13

Per-Inge Pettersson

Centerpartiet