onsdag 31 maj 2017

FÖRSKOLEFRÅGAN MÅSTE DISKUTERAS BREDARE och MER ÖPPET

Det var en intressant dag igår med många och långa diskusioner om kommunstyrelsens totalt 40 olika ärenden. 

Centerpartiet med stöd av V och KD yrkade att KS ska ta fram budgetkalkyler för att bygga två förskolor med 5 avdelningar jämfört med en förskola med 10 avdelningar. M och S har låst fast sig vid att bygga en stordriftsförskola i skjutbaneområdet medan vi i oppositionen i detta tidiga skede i processen redan nu vill plocka fram underlag kring vad som ska byggas och kostnadsberäkna både byggnation och drift. KF har tagit ett beslut att i samband med alla byggnationer så ska driftkalkyler för byggnationerna tas fram. Ett av skälen till att BUN redovisar att kostnaden för förskolan ökat de senaste åren, är att kommunen byggde LUNDEN för 38 miljoner för några år sedan. Socialnämnden flyttade in i nybyggda Vimarhaga och Borghaga vilket också innebar fördyrad drift jämfört med EKEN. Redan nu behöver vi beräkna och ta höjd för detta i de kommande årens budgetarbete i kommunen. Därför är det viktigt att ta fram beräkningar anser vi vilket S och M alltså inte är intresserade av.

Vi i Centerpartiet stöttade förslaget från M och S om att bygga i Skjutbaneområdet även om vårt förstaval är kyrkans mark vid Astrid Lindgrens gata. Behovet av nya förskoleplatser är mycket stort. 

Rein Soovik ställde en enkel fråga i Kommunfullmäktige i måndags till Tomas Peterson om hur det går med förhandlingen med Linköpings stifts egedomsnämnd. Svaret var att det pågår förhandlingar men att stiftet begär i dagsläget för stor ersättning vid ett byte av mark. En förskolebyggnation i det området vore perfekt och där kan också byggas många bostäder för familjer som fär nära till sin förskola. Snövits förskola med två avdelningar skulle på sikt kunna byggas om till bostäder när den större förskolan är byggd på kyrkans mark. Förskolor i tätorten med färre än tre avdelningar är enligt BUN inte kostnadseffektiva och det är framförallt kosten som blir dyr på små enheter. 

Vi i Centerpartiet är mycket tveksamma till den process som S och M nu genomför för att exploatera VOK-skogen. Därför vore det intressant att redovisa budgetkalkyler så att medborgarna tydligt kan förstå de ekonomiska fördelarna med en 10 avdelningar stor förskola. Jag har fått information om att det kan vara mycket besvärligt med smittspridning på så stora förskolor och även utmiljön blir en utmaning för 150- 200 barn som samtidigt ska leka och tillsynen för personalen kräver säkerligen färgade västar på barnen och skiftgång eller avdelade utemiljöer med stängsel för att kunna skapa en trygg miljö för de små barnen.

Centerpartiet förespråkar två byggnationer. Först en i skjutbaneområdet under förutsättning att detajplanen snabbt kan antas. Blir det många överklaganden så försenas byggnationen där och då kan det vara bättre och klokare att arbeta med två olika möjliga områden och att kommunen redan nu lägger ytterligare en beställning om att ta fram en detaljplan för en förskola. Antingen på den mark som VOK föreslagit mittemot deras parkering eller på en annan närbelägen tomt. Det finns markområden som är intressanta men som inte räcker för att bygga 10 avdelningar på. 

Enligt vår kommunchef Carolina Leijonram arbetar SKL med att ta fram ett avtal för att kommunerna ska kunna bygga förskolor liknade ramavtalet för prefabricerade flerbostadshus som Hjälevadshus och Boklok vann. När det är på plats kommer det troligen att finnas möjlighet att beställa förskolor med olika antal avdelningar som är skräddarsydda för kommuner och kan avropas enligt det kommande avtalet. Tills det är på plats bör vi i kommunstyrelsen inte låsa fast oss för hårt vid en plats som innebär 21 avdelningar minus två paviljonger vid Skogsbacken med totalt 21 gånger 15-20 barn vilket ger upp till 420 förskolebarn i samma skogsområde. 

För mig personligen bör förskoleplatserna fördelas jämnare över hela kommunen och framförallt krävs en jämnare fördelning i tätorten för att föräldrarna ska ha nära till sin förskola och känna att de lämnar sina älskade barn på en trygg förskola med liten risk för smittspridning mellan barnen när det är infektionstider och med en trygg och pedagogisk utemiljö. 

Djursdala skola bör snarast flytta in sina fem-sexåringar i skolans lokaler föratt skapa fler förskoleplatser och för att nyttja skolans lokaler bättre. Förskolorna i Brännebro och Djursdala bör sedan fyttas in i skollokalerna  vilket ger driftfördelar. Kommunen har alldeles för många kostenheter och en flytt av dessa förskolor skulle minska kommunens antal enheter direkt. Kostpersonal i skolorna skulle säkert klara förskolornas kosthantering vilket ger en bättre driftekonomi. 

Hjälper vi nu Träffpunkt Pelarne så finns förutsättningar för en privat driven förskola i Pelarne. Kyrkan söker förskolelärare just nu till Ugglan som har 15 barn. Är det möjligt för Svenska Kyrkan att öppna en avdelning i Pelarne eller finns förutsättningar för ett föräldrakooperativ med ekologisk inriktning i natursköna Pelarne? Det är mycket olyckligt att M och S inte ens vill diskutera och försöka förhandla med Pelarne när det finns ett så stort engagemang. 200 000 kronor är ortsborna beredda att satsa. Det borde vi i KS respektera. Träffpunkt Pelarne borde bjudas in till KS för att presentera de planer man har och de utmaningar som vi tillsammans kan hjälpas åt att lösa. Alternativt bör nästa KS-sammanträde hållas i Pelarne skola den 13 juni så att alla ledamöter får se lokalerna före försäljningen. 

Förskolefrågorna kommer troligen att bli en av den lokala valrörelsens största frågor. Medborgardialogen i detta samhällsplaneringsarbete måste skötas bättre av M och S enligt mig.  Igår gavs ett uppdrag till samhällsbyggnadsavdelningen att fortsätta dialogen med VOK. Politikerna i kommunledningen måste vara delaktiga även fortsättningsvis och diskutera olika lösningar och inte allför tidigt låsa fast sig vid en plan som orsakar stor oro och gigantisk opinion. 

Lyssna och ta till er Rein Sooviks kloka och erfarna synpunkter om VOK-skogen som han dessutom delar med många Vimmerbybor. Låt oss alla se på samhällsplaneringen brett och i en bred dialog före beslut om byggnation av kommunens framtida förskolor. Det är närodlad politik för mig. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar