onsdag 21 juni 2017

"Rambudgetröra" utan tjänstemännens eller oppositionens delaktighet

Socialdemokrater och Moderater i Vimmerby ändrade sin rambudgetfördelning några timmar innan kommunfullmäktige skulle besluta enligt budgetberedningens förslag. Vi fick inga tydliga skäl varför ändringar skulle ske utan att tjänstemannakompetens varit inblandad, så vi i C avstod från att delta i punkt 1 och 2 i budgetbeslutet och yrkade bifall till punkt 3, 4, 5 och 6. 

Vi hoppas att S och M också hörsammar vår inbjudan nedan så att detaljbudgetprocessen kan fortsätta i en konstruktiv anda. 

Vårt skäl till vårt ställningstagande utifrån förslaget till ny och utökad rambudget är :

"Det kan tyckas "enkelt" att stå fast vid kommunstyrelsens förslag, och kalla det för "ansvar", men vi vet att det finns stora behov och till viss del även medel. Utan att veta hur S och M resonerat och på vilka grunder man beslutat sig för att förändra utan inblandning av tjänstemannakompetens, så är det inte möjligt att anta eller förkasta det nya förslaget. 
För att kunna ta ansvar måste vi ha fakta- det har vi inte- därför känner vi oss tvungna att avstå från att rösta och bjuder in S och M till en information och diskussion kring de nya budgetramarna och vi önskar att alla gruppledare i kommunfullmäktige får delta i det mötet."

Mitt rambudgetanförande utifrån det ursprungliga förslaget : 

CENTERPARTIETS BUDGETANFÖRANDE,  

Kommunfullmäktiges sammanträde 19 juni

 

Rambudgetprocessen har inte riktigt hittat sina former då vi exempelvis inte haft ett tydligt ledarskap för arbetet. Men trots detta ligger nu ett förslag för beslut i kommunens högsta beslutande församling. 

Socialdemokraterna och Moderaterna har varit otydliga vad gäller om de ville ha ett enigt beslut eller inte i KS AU.De båda partierna bjöd in till pressträff före KS AU den 31 maj och presenterade vad de avsåg att besluta under KS AUs sammanträde samma dag. Centerpartiet ser till kommunens bästa och vill trots detta stötta S och M vad gäller rambudgetfördelning men vi har några medskick till det fortsatta arbetet. 

Socialnämnden behöver utreda hur de kan effektivisera enligt revisionsrapporten om biståndsbedömning. Bristerna i dokumentation kan göra att biståndstagaren inte får rätt insats varje gång och även försvåra introduktionen av ny personal.

Avsaknad av rutiner och dokumentation försvårar även för kommunfullmäktige och nämnd att följa om verksamheten bedrivs enligt fattade beslut och på ett tillfredsställande sätt

BUN behöver planera verksamheten mer långsiktigt med ett brett resonemang om strukturen i tätorten och möjlig samverkan mellan skola och förskola på landsbygden. Vi behöver satsa på AL-skolan och göra en liknande upprustning som den som gjorts på VIMAR. Vi har inte möjlighet att i närtid bygga en helt ny skola som ersätter AL-skolan vilket S och M mot förvaltningens vilja vill få KF att ta ett inriktningsbeslut om. Vi behöver också skyndsamt hantera KDs motion om att återinföra PRAO som regeringen föreslår ska bli obligatorisk. Det planeringsarbetet måste påbörjas. Mönsterås kommun har ett system där eleverna själva får välja utifrån en hemsida med kartbild över alla PRAO- platser och ett nära samarbete vad gäller handledning så att PRAON blir så bra som möjligt. 

Förskola måste byggas men den stora frågan som vi ännu inte diskuterat är vad ska byggas? En stor enhet med 10 avdelningar kan vi i C inte ställa oss bakom. Det skulle innebära upp till 420-500 förskolebarn mellan Snokebovägen och Bysjövägen (Ödestorpsvägen) . Vi behöver fördela förskoleplatserna så att de finns nära där människor bor. Småbarnsfamiljer kämpar med att få livspusslet och vardagslogistiken att fungera och där måste vi hjälpa till genom att planera samhällsekonomiskt smart för våra medborgares bästa

Utvecklingsavdelningens chef slutar sin tjänst i augusti i år. Det ger oss en möjlighet att utvärdera utvecklingsavdelningens nuvarande organisation och ta hänsyn till organsiationsberedningens arbete för att forma framtidens kultur-, fritids och näringslivsarbete. Samhällsbyggnadsavdelningen ser vi också som en avdelning som kräver en del organsiationsförändringar och effektiviseringar. 

Därför behövs politiker som lyssnar in medborgarnas behov och samtidigt tar ansvar för hela kommunens framtid. Vimmerby kommun behöver mer närodlad politik!

Vi yrkar bifall till KS förslag till budgetramar men vi vill noggrant följa nämndernas detaljbudgetplanering och framförallt investeringsbudgetens fördelning där vi inte ser en ny skola som högsta prio i dagsläget.  

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Gruppledare Centerpartiet i Vimmerby
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar