lördag 13 december 2014

Beredningstvång

Kommunallagen har en särskild lagstiftning för ärenden som ska upp för beslut i kommunfullmäktige. Av det skälet blir det svårt att besluta om ett friskvårdsbidrag på måndag även om det vore en välbehövlig punktinsats. Jag har skrivit i dagens Vimmerby tidning om detta och föreslår att medel ur kommunfullmäktiges oförutsedda behov skulle kunna användas till detta men som sagt det måste beredas och det har inte gjorts trots att motionen är bifallen. Kommunfullmäktige har ej heller fått någon redogörelse om motionens verkställande varför jag skulle vilja lyfta denna fråga. Har hört att det bildats en personalklubb men jag skulle vilja veta mer om vad det betyder eftersom jag är mycket intresserad av att få veta resultatet av den bifallna motionen. 

http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Politik/Motioner/Vimmerby-kommun--den-goda-arbetsplatsen-/

Vi föreslår att
- Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en bred arbetsgrupp som tar fram ett förslag till hur Vimmerby skall bli ”Den goda arbetsplatsen” utifrån erfarenheter från andra kommuner, tidigare erfarenheter från den egna kommunen samt aktuell forskning på området

- arbetsgruppen tar fram en strategisk plan i flera punkter bland annat en strategi för hur varje medarbetare skall utvecklas samt en tidsplanering med kostnadsförslag som kan hanteras i budgetarbetet 2013.

Den strategiska planen skulle jag vilja att kommunfullmäktige skulle kunna få ta del av som ett meddelande. 

Beredningstvång beskrivs här: 

Utgångspunkten är att kommunstyrelsen ska bereda de ärenden som behandlas i fullmäktige. Bestämmelsen innebär såväl beredningstvång som koncentrerad beredning. Genom berednings-tvånget försöker man garantera att fullmäktigeledamöterna ska ha tillräcklig kunskap om den fråga som ärendet gäller samt om alternativa lösningsmodeller och följderna av beslutet. Beredningen är koncentrerad till kommunstyrelsen. Utan beredning kan ett ärende inte tas upp till behandling i fullmäktige. Ärenden som har beretts i en nämnd eller något annat organ som är underställt kom-munstyrelsen bereds alltid av kommunstyrelsen innan de behandlas i fullmäktige. I vissa fall som avses i lagen kan ärenden ändå beredas för fullmäktige av ett tillfälligt utskott eller av revisions-nämnden. Ett tillfälligt utskottska tillsättas för att bereda ärendet då uppdraget för förtroendevalda ska återkallas enligt 21 § samt då kommundirektören ska sägas upp enligt 25 § (22 §). Revisions-nämnden ska bereda de ärenden som gäller granskning av förvaltningen och ekonomin (71 §).

I andra organ bereds ärendena under ledning av föredraganden för att sedan avgöras av organet. Föredraganden svarar för att beredningen sker på ett riktigt sätt, och är med föredragningen som utgångspunkt skyldig att lägga fram ett konkret beslutsförslag för organet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar