fredag 13 januari 2017

Många stora frågor väntar på avgörande nu

Mycket politik denna vecka och min slutsats är att ärendehanteringen i kommunen är bättre nu än för ett år sedan men som liksom allt kan förbättras.

Vi har fått lära oss att ett ärende som ska upp på bordet ska inledas med ett politiskt direktiv till en handläggare som utformar en tjänsteskrivelse. Den godkänns och skrivs under av handläggarens chef och överlämnas till den politiska beredningen för att slutligen få ett politiskt avgörande i form av ett beslut. 

Som ett exempel kan vi ta hanteringen av en motion som en ledamot i kommunfullmäktige lägger. 

Först tas den emot om KF skickar den till KS för beredning. Presdieberedningen (de båda kommunalråden) beslutar när ett ärende ska till KS AU som bereder åt KS. KS AU föreslår KS hur motionen ska hanteras. Det vanligaste är att den skickas till en nämnd eller avdelning för utlåtande. Ibland remitteras motionen till partigrupperna och/eller till något eller några av kommunens bolag eller råd. 

Kommunstyrelseförvaltningen får svaren och en handläggare sammanställer och formulerar en tjänsteskrivelse med förslag till beslut utifrån en professionell bedömning. Därefter godkänner kommunchefen och sedan förs det tillbaka till KS AU för en politisk beredning där KS AU föreslår KS hur man bedömer ärendet. KS hanterar sedan motionen och föreslår KF om motionen ska bifallas, avslås eller möjligen anses besvarad. 

Politiker bör inte lägga sig i detaljer i ärendehanteringen utan krävs det komplettering så finns möjligheten att återremittera ett ärende. Många återremisser är ett tecken på att ärendehanteringen eller den politiska processen inte fungerar optimalt. Ett skäl kan vara att oppositioen inte tillåts att delta i processen i tillräckligt tidigt skede. Kursledningen (Kommunutbildarna) rekomenderade att oppositionen ska ingå i presideberedningen i alla nämnder och inte bara i Barn- och utbildningsnämnden. Lis-Astrid Andersson som tillträdde 1 april som ordförande i BUN plockade in Peter Karlsson i presideberedningen direkt och kursledningen lovordade det arbetssätet. Peter Karlsson uttryckte att det är mycket bättre att få vara med tidigt i processen. 

Socialnämnden och Kommunstyrelsen tillåter inte oppositionssamordnarna att delta i presidiet under denna mandatperiod till skillnad från tidigare mandatperioder. Det kan vara ett av skälen till att ärendehanteringen inte fungerar lika bra som tidigare och att det är alldeles för många återremisser från KS och KF som tarvar resurser och som innebär att det tar lång tid från det att ärende kommer på bordet tills det avgörs av KF. 

Tillsammans har vi förbättrat processerna sedan Tomas Peterson tillträdde som KSO men vi har fortfarande en resa för att kommunen och beslutsprocesserna ska bli mer transparenta. Stora frågor som till exempel hur kommunen ska ordna de förskoleplatser som behövs i närtid eller hur fiberutbyggnaden ska fortsätta kräver en effektiv ärendeprocess och en ännu större delaktighet från flera politiker och medborgare för att besluten ska bli de bästa för kommunen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar