fredag 5 augusti 2016

Brev till regeringen om stöd till kommunerna för att finna en lösning för Yxern

Detta brev skickdes igår til Regeringen från Västerviks och Vimmerby kommuner. Nu måste vi få till en både kort- och långsiktig lösning. Jag började arbeta för Yxern mera aktivt under våren 2014 då vattenståndet också var alarmerande lågt. Anders Åkesson besökte Yxern och fick bland annat en rundresa med Tino Åberg och Anna Johansson som ciceroner. Vi besökte Krogsfall i södra änden och lyssnade på både Rördrommen och Storlommen och njöt av den kustliknande unika naturen. Nu i sommar 2016 är denna del av Yxern i princip torrlagd. Hur går det för de som lever, bor och verkar runt Yxern och hur går det för fisk- och fåggellivet? Argumenten för att komma tillrätta med vattendomen och formulera en mer rimlig reglering av sjön har aldrig varit tydligare och nu är krafterna samordnade. Alla är överens om att en ändring måste ske. Det är en tröst i eländet. 

Till Regeringen genom Miljödepartementet

Information om Katastrofläget i sjön Yxern i Kalmar län
Yxern är norra Kalmar läns största sjö. Den pågående regleringen av sjön ger ett jämförelsevis litet bidrag till vår energiförsörjning, samtidigt som skadorna på naturmiljön är extremt stora. Vattendomen är från 1938 (Bilaga 1). Det senaste året har det kommit ytterst lite nederbörd i Yxerns tillrinningsområde. Under den torra sommaren 2016 har situationen för Yxern och dess omgivningar blivit än mer akut. Vattennivåerna är lägre än på över 20 år. Situationen är med andra ord katastrofal.

Den 1 juli 2016 skickade Yxerns Regleringsföretag och Tekniska verken i Linköping, Västerviks- och Vimmerbys kommuner samt Botorpsströmmens vattenråd en gemensam begäran till länsstyrelsen i Kalmar län angående regleringen av sjön Yxern. Vår begäran innebar att regleringsföretaget skulle föreläggas av länsstyrelsen att göra ett tillfälligt avsteg från minimitappningsvillkoren för Yxern. (Bilaga 2). Syftet var att få länsstyrelsen att ta sitt tillsynsansvar enligt miljöbalken och på kort sikt lindra de akuta skador som kraftuttaget innebär.

Länsstyrelsen beslutade den 17 juli 2016 (dnr 535-5121-2016) till allas vår förvåning att inte vidta några tillsynsåtgärder med anledning av den inkomna begäran (Bilaga 3). Problemet med sjunkande vattennivåer bedömdes inte vara brådskande eller nödvändiga i Miljöbalkens mening. Tappningen av sjön sker enligt länsstyrelsen i enlighet med gällande tillstånd och tillfälligt minskad tappning anses av länsstyrelsen inte avhjälpa problemet med sjunkande vattennivåer eftersom Yxern ”kommer att fortsätta sjunka ytterligare, om än med något lägre hastighet” till dess tillrinningen ökar igen. I beslutet hänvisas till Kammarkollegiets yttrande den 13 juni 2016 och ambitionen från länsstyrelsen är att "återkomma i höst för att diskutera om och i så fall hur arbetet kan gå vidare". Enligt Kammarkollegiet är det möjligt att tolka domen på så sätt att Regleringsföretaget kan frångå kraven; dessa är enligt Kammarkollegiet inte tvingande villkor (Bilaga 4).

Vi förstår inte logiken i länsstyrelsens beslut. Det är mycket olyckligt om det i formell mening inte går att göra något på kort sikt trots att väldigt många intressenter har samma uppfattning om det nödvändiga med konkreta åtgärder i den akuta situationen. Behovet av en långsiktig förändring av regleringen är nödvändig. Vattendomen måste ändras, alternativt upphävas och vi förstår att det kan bli en lång process. Men den processen måste börja snarast, vilket vi även tillskrivit länsstyrelsen (Bilaga 5). Åtgärder måste vidtas både på lång och kort sikt. Vi har även tillskrivit Regleringsföretaget (Bilaga 6) och fått besked att de har för avsikt att överklaga länsstyrelsens beslut, vi är dock mycket oroliga för att Yxern och dess omgivningar skadas ytterligare under tiden.

Kan Regeringen och Miljödepartementet på något sätt vidta åtgärder för att stödja kommunerna?


Tomas Kronståhl                                Tomas Peterson
Kommunstyrelsens ordförande            Kommunstyrelsens ordförande
Västerviks kommun                              Vimmerby kommun

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar