fredag 22 april 2016

Nya riktlinjer för bostadsförsörjning måste fram


Centerpartiet agerar nu för att vi långsiktigt ska få till mer bostadsbyggande i kommunen. Steg ett är troligen att ta fram detaljplaner och ordna så att det finns byggbar mark i hela kommunen. Sociala lokala utvecklingsplanen måste ha kommunens långsiktiga bostadsförsörjning som ett av målen, anser jag.


Lästips för hur vi skulle kunna åtgärda bostadsbristen. 


http://www.planering.org/plan-blog/2016/4/12/sverige-r-vrldsbst-p-bostadsbrist


Dagens Vimmerby avslutar artiekln om att C vill ta fram nya riktlinjer med att det igår tillsattes statliga medel för att bygga bostäder och att det krävs ett bostadsförsöjningsprogram som är antaget senast 2010. Med andra ord kommer vår motion i grevens tid. Verkstad tack för Vimmerbys bästa! 


Motion till Kommunfullmäktige i Vimmerby 20160419

 

Vimmerby kommuns bostadsförsörjningsprogram

 

Varje mandatperiod ska Sveriges kommuner enligt Plan och bygglagen 2 kap. 3§5 (2010:900) ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen så att kommuninnevånarna tillgodoses vad gäller bostäder.

 

Kommunstyrelsen i Vimmerby beslutade år 2013 att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen men det arbetet verkar vara vilande.

 

Nu är det dags att fokusera på denna fråga igen då det finns stora behov av bostadsbyggande i kommunen. Det senast beslutade bostadsförsörjningsprogrammet i Vimmerby kommun gällde för 2003-2013 vilket också pekar på att kommunen saknar en plan för bostadsförsörjningen. I det nyss framtagna tillägget till ÖP för tätorten finns några sidor om bostadsplanering och befolkningsunderlag men det krävs mer strategisk planering för bostadsförsörjningen än så. Kommer exempelvis statliga stöd framöver för att bygga bostäder i kommunerna är det värdefullt att ha en framtagen plan för bostadsförsörjningen.


Centerpartiet föreslår 
därför att kommunfullmäktige beslutar

att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vimmerby kommun med sikte på ett program för kommunens bostadsförsörjning för 2017-2022.

 

- att diskutera och förankra arbetet med framtagandet av riktlinjerna via exempelvis arbetet med den sociala lokala utvecklingsplanen. (SLUSEN)

 

För Centerpartiet i Vimmerby kommun gm

 

 

Ingela Nilsson Nachtweij


Här finns regeringens pressmeddelande om stöd till bostadsbyggande


Regeringen ger kommuner byggbonus för bostadsbyggande

I dag den 21 april har regeringen fattat beslut om införandet av ett statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande. Bidraget, som är tänkt att stimulera bostadsbyggandet för de kommuner som ansöker och uppfyller villkoren, är på totalt 1,85 miljarder för 2016. Statsbidraget beräknas till 1,8 miljarder för 2017 och därefter 1,3 miljarder årligen. Detta är en del av budgetpropositionen för 2016 och är resultatet av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Ordförklaringar 

- Nu tar vi ett nytt stort steg för att öka bostadsbyggandet. Jag är glad att kommuner som anstränger sig för att bygga fler bostäder, och som dessutom tar emot många nyanlända, nu får en bonus från regeringen, säger Per Bolund, finansmarknads-, konsument- och bostadsminister.

Enligt Boverkets bostadsenkät för 2015 bedömer 183 av landets 290 kommuner att det på marknaden råder ett underskott av bostäder. Det är viktigt för Sverige att bemöta detta problem om tillväxt och sysselsättningen även i fortsättningen ska öka och vara god. Av denna anledning beslutade i dag regeringen om nästa steg i den största bostadspolitiska satsningen på 20 år.

Statsbidraget till kommuner för ökat bostadsbyggande är utformat så att kommuner har rätt att söka stöd för varje bostad som omfattas av ett startbesked från byggnadsnämnden under en tolvmånadersperiod (1 augusti – 31 juli). Bidraget är oberoende av storleken på eller typ av bostad.

Bidraget är uppdelat i två potter där den ena potten (pott A) på 60 procent av det totala statsbidraget (för 2016 1,1 miljarder kronor) går till de bostäder som byggs och som motsvarar ett behov av bostäder hos nyanlända i respektive kommun. Pott B består av de resterande 40 procenten (740 miljoner kronor för 2016) och kommer gå till de bostäder som byggs utöver behovet hos nyanlända. Med stödet vill regeringen stödja kommunerna i arbetet för ökat bostadsbyggande och minska den allmänna bostadsbristen.

Följande kriterier behöver en kommun uppfylla för att få ta del av statsbidraget:

  • Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör byggande av minst en bostad. (Tolvmånadersperioden är 1 augusti föregående år och tolv månader framåt.)
  • Att det i kommunen finns minst en nyanländ invandrare folkbokförd som fått uppehållstillstånd under en tolvmånadersperiod. (Tolvmånadersperioden är 1 juli föregående år och tolv månader framåt. Folkbokföringsadressen den 31 juli innevarande år är utgångspunkten.) Detta villkor gäller endast för en del av stödet (60 procent).
  • Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
  • Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit en ny översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

Sista ansökningsdag för bidraget är 1 oktober och förordningen föreslås träda i kraft den 15 juni 2016.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar