söndag 10 april 2016

Tio punkter för att hela Kalmar län ska utvecklas mer

Program för att utveckla hela Kalmar län
Tio förslag för att utveckla hela Kalmar län
Hela länet ska kunna leva och utvecklas. Vi vill utveckla Sveriges
modernaste landsbygd i Kalmar län. Jobb, företagande, välfungerande
infrastruktur och service är grundförutsättningar. Målet är att alla ska ha
likvärdiga möjligheter att växa upp, gå i skolan, arbeta, bo och driva
företag och konsumera kultur i hela vårt län. Tillväxt, idéer och
utvecklingskraft ska främjas oavsett var den finns. Kalmar län har goda
möjligheter till utveckling bara vi tar tillvara de kvaliteter som finns bland
invånare, företag och föreningar.
1. Stärk möjligheterna till företagande
Enklare regler för att starta, driva och utveckla företag. Sänk
arbetsgivaravgifterna. Mindre pappersarbete och lägre avgifter.
2. Service i hela länet, förbättra infrastrukturen
Öka satsningarna på infrastruktur och kollektivtrafik. Gör
järnvägsnätet modernt med bra anslutningar till stambanan och
kommande höghastighetsbana. Knyt ihop nuvarande regionala centra i
Östra Götaland. Fördubbla anslagen till vägnätet. Inför en digital
allemansrätt som garanterar stabil och snabb uppkoppling oavsett var
man bor och verkar.
Statlig och kommunal service ska finnas tillgänglig på rimligt avstånd,
inrätta lokala servicekontor. Ge stöd till kommersiell service och
dagligvarubutiker.
3. Integrera nya svenskar
Sänk trösklarna till arbetsmarknaden. Ta vara på den resurs våra nya
svenskar innebär. Stöd det civila samhället.
4. Klara vattenförsörjningen
Samverka för säkrad vattenförsörjning.
5. Nära vård
Värna den nära vården. Utveckla digitala lösningar.
6. Kultur för alla
Utveckla den nära kulturen i hela länet, gärna i samverkan med
besöksnäringen. Stöd till kulturföreningar. Öka ambitionerna inom
barns rättigheter till kultur.
Program för att utveckla hela Kalmar län
7. Flytta makt från staten
Överför ansvaret för ett antal statliga uppgifter som idag beslutas av
länsstyrelsen till den nya folkvalda regionen. Utlokalisera statliga verk
från Stockholm. Nej till ovanifrån styrda kommunsammanslagningar.
8. Utbilda för framtiden
Värna de små skolorna. Se nya svenskar som en resurs i detta.
Samverka för god gymnasieutbildning oavsett bostadsort. Utveckla
Linnéuniversitets regionala roll. Värna och utveckla utbildningsinsatser i samverkan med det lokala näringslivet.
9. Gör det lättare att bygga, bo och verka
Regelförenkla, främst utanför detaljplanelagt område. Snabba på
beslutsprocesserna, minska kostnaderna för den som vill bygga. Utöka
undantagen i kravet om bygglov vid uppförandet av byggnader kopplat
till lantbruk, exempelvis gårdsbutiker och Bed & Breakfast. Tillåt
gårdsförsäljning av alkohol. Förenkla regler för verksamheter som
bidrar till ett mer dynamiskt gatuliv. Förändra strandskyddet och
tillämpningen av riksintressen, öka det kommunala inflytandet. Stärk
förfogande- och äganderätt. Ta bort hindrande regelverk. Nyttja
modernaste teknik vid ledningsdragningar, minska markintrånget och
höj ersättningarna.
10. Satsa på gröna och blå näringar
Ta bort regler som hindrar böndernas konkurrenskraft på
världsmarknaden. Minska regelkrångel. Ta vara på mervärden i svensk
livsmedelsproduktion. Utveckla länets livsmedelsstrategi. Stärk
branschens kunskaps- och innovationskraft. Nyttja möjligheterna att
upphandla svensk mat genom att ställa höga krav på djuromsorg, mm.
Utveckla ett långsiktigt hållbart fiske och vattenbruk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar