måndag 11 april 2016

Plan för närodlad integration i hela Kalmar län.

Distriktsstämman antog denna plan för integration som till delar inspirerats av Hultsfreds kommun plan för integration. 

Program för integration i Kalmar län
Närodlad integration i Kalmar län
Att människor från olika delar av världen kommer till Sverige och Kalmar län är
något som är bra. Det bidrar till att utveckla vårt samhälle på många olika plan.
Möjligheter, skyldigheter och rättigheter ska vara lika för alla. Till exempel ska
alla ha samma chans att få ett jobb, en bostad, en utbildning eller starta ett
företag. Vi vill att Kalmar län ska fortsätta präglas av tolerans och öppenhet och
välkomna olikheter. I framtiden vill vi inte ha några speciallösningar som är
riktade till människor som har flyttat hit. Istället vill vi ha bra arbetsmarknadsoch
bostadspolitik för alla. Fakta visar att det är integrationspolitiken, och inte
invandrarna, som har skapat dagens integrationsproblem.
Det behövs tydliga lösningar som gör mottagandet mycket bättre. Det är viktigt
att snabbt få ett jobb under första tiden i Sverige. Där skapas kontakter som gör
det lättare för dig med utländsk bakgrund att snabbt komma in i det svenska
samhället. De flesta jobb i Sverige finns i lokala småföretag, därför är det viktigt
att det s.k. etableringsuppdraget återgår från Arbetsförmedlingen till
kommunerna. Det skulle göra det möjligt människorna med lokalkännedom som
redan jobbar med mottagande, SFI och lokal integration att hjälpa nyanlända i
arbete.
För att lösa en del av de praktiska problemen med integrationen i Sverige har vi
flera förslag. Det handlar bland annat om praktik med lägre lön, snabbare
validering av kunskaper, tidigare språkinlärning, etableringsersättningar som gör
att det lönar sig att arbeta, och full ekonomisk kompensation till kommunerna. Vi
vill också se bättre kommunikation mellan myndigheter och kommuner,
intensivkurser i svenska för nyanlända barn, alternativa boendeformer för
ensamkommande barn och att upphandlingen av asylboenden blir bättre. Vi
tycker också att asylboenden ska ha en skyldighet att erbjuda såväl
sysselsättning som enklare undervisning i svenska och samhällsintroduktion.
Våra närodlade integrationsförslag är att:
Kalmar län blir pilotlän med statligt finansierat uppdrag till länets kommuner
för framtagande av introduktionsjobb och praktikplatser med lägre lön.
I Kalmar län, under ledning av Länsstyrelsen, sätta ihop en CV-databas för
nyanlända. Denna databas ska ligga till grund för individanpassade studier i
syfte att möjliggöra snabbt inträde på motsvarande del av den svenska
arbetsmarknaden.
Program för integration i Kalmar län
Satsa extra resurser på rekrytering och kompetensutveckling och skapa en
pool” av kompetens i länet.
Studieförbunden i Kalmar län får ett riktat uppdrag att med hög flexibilitet i
regelverket tidigt starta studiecirklar i svenska och samhällskunskap på
asylboenden. Så som görs på Lundegård med mellan 200 och 80 elever varje
onsdag där en grupp lärare med vänner som stödlärare har svenskastudier,
som inte ryms i nuvarande regelverk.
Idrottsförbunden i Kalmar län får ett riktat uppdrag att starta prova-påaktiviteter
inom idrott och som mötesplatser mellan nyalända och svenskar
runt om i länet, projektet ”integration och hälsa genom idrott” i Kalmar är ett
gott exempel.
Landstinget i Kalmar län utvidgar sitt projekt med Svenska i vården, och
öppnar upp för mer svenska undervisning för asylsökande med medicinsk
utbildning motsvarande sjuksköterskenivå eller högre.
Länets kommuner i samarbete med Länsstyrelsen får i uppdrag att göra riktade
projekt mot landsbygd för att runt om i hela länet leta fram uthyrningsbara hus
för ökad bosättningsmöjlighet för nyanlända med uppehållstillstånd.
Länets kommuner i samarbete med Länsstyrelsen inventerar byggbara
markområden och tillsammans med näringslivet arbetar fram en modell för
snabbt uppförande av flexibla flerfamiljshus till låg kostnad. Detta bör vara
genomfört sista kvartalet 2016 för att komma i tid för SKL:s ramavtal om
flexibla bostadshus.
KLT får i uppdrag att utvärdera Närtrafiken i syfte att bidra till ökad möjlighet
för nyanlända att bo på landsbygden. KLT ska också få i uppdrag att
tillgängliggöra Närtrafiken så att den blir lätt att förstå och enkel att beställa på
både svenska och engelska.
Resurser frigörs för civilsamhällets initiativ genom att kommuner ges
samordningsansvar och ansvar för att sprida information om aktiviter på
asylboenden så att alla lätt kan se vem som gör vad och vilket utbud som
finns.
Ta fram kommuninformation om kommunens samhällsservice, förskola, skola
och andra viktiga tjänster. Denna ska enkelt kunna uppdateras och spridas.
Våra närodlade krav på staten
Program för integration i Kalmar län
I integrationsarbetet kan staten antingen vara till hjälp, eller en stoppkloss. I
nuläget är den allt för ofta en stoppkloss. Det är viktigt att staten och dess
myndigheter, däribland migrationsverket, har en finkänslighet när asylsökande
fördelas över landet och när medel för att hjälpa dem delas ut. Små kommuner
med stort flyktingmottagande får inte överbelastas. Därför har vi ett antal krav
på hur staten ska agera för att möjliggöra för kommunerna att vara en så positiv
kraft som möjligt i den närodlade integrationspolitiken.
Etableringsreformen bör förlängas till att gälla i minst 5-7 år.
En statlig myndighet bör ha ett övergripande processansvar från asyl till att
den berörda skaffar försörjning.
När kommuner når en viss nivå av asylsökande och kommunplacerade per
capita bör extraordinära regler träda in som gör att statens egna institutioner,
som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, ALMI och Försäkringskassan ska
finnas på plats. Kommunen ska tydligare få huvudrollen i samverkan med och
mellan dessa institutioner.
När nivån av asylsökande och kommunplacerade per capita nåtts bör
kommunerna få möjlighet att experimentera med fler statliga insatser som kan
stimulera egen försörjning, så att kommuner får agera ”test-bädd” för nya
lösningar, däribland:
extra stöd i form av skattelättnader för företagande,
statligt riktat såddkapital som liknar de mikrolån som används i
bistånds- och utvecklingsarbete globalt.
kommunernas näringslivsavdelning bör få extra stöd för att erbjuda
kunskap om företagande i Sverige, exempelvis inom ramen för SFI
ideella föreningar bör få ett extra stöd automatiskt efter kommunens
inrådan
Migrationsverket bör inte få etablera fler boenden i en kommun, när den ovan
nämnda höga nivån av asylsökande och kommunplacerade per capita har
nåtts.
Statens flora av ersättningar och administrationen kring dem borde kunna
förenklas. Stat och kommun bör ha begränsningsregler för hur mycket
Program för integration i Kalmar län
systemet för administration får kosta. Extra kostnader genererade av att
kommun och stat administrerar finansiella transaktioner mellan varandra är ett
slöseri med skattemedel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar