tisdag 26 april 2016

Parkeringarna vid AL-skolan

Igår kväll så framkom det helt ny information om placeringen av paviljongerna vid AL-skolan. Plötsligt avser M och S att placera paviljongerna på en cykelparkering samtidigt som den parkering vid Loarpsgatan ligger ute för försäljning. Den parkeringen används av många i personalen vid AL. En dialog med personalen om det hade varit önskvärd, anser jag. 

Möjligen ska personal kunna anpassa sig till att ha fyra minuters promenad till sin arbetsplats från en parkering. MEN det finns många aspekter som måste hanteras i denna fråga.

1. Ekonomin. Vårt förslag om att riva Grankotten och använda befintligt avlopp, el och fjärrvärmeanslutning borde spara hundratusentals kronor. Skälet till att vi yrkade återremiss är att den investeringssumma på 1,1 miljon syftar på en placering där man måste gräva för nya anslutningar och det vill vi i C inte att man gör. Varför ska KF ta beslut om mer pengar än det kommer att kosta? Vi politiker måste vara sparsamma när vi tilldelar medel och det är väl skälet till investeringsstoppet oavsett vilka pengar som ska användas. (Flyktingpengarna är tänkta till denna satsning på lokaler vid AL) 

2. Personal med småbarn har ofta en hård tidspress på morgonen och då kan fyra minuters promenad från parkeringen vid AL-skolan upplevas som mycket stressande. 

3. Rivningslov borde ha ansökts om direkt när diskussionerna om ökat lokalbehov inleddes för flera månader sedan. Vilka är skälen till att det dröjer?

4. Tillfälligt bygglov för paviljonger tar inte så lång tid att fixa. Skicka in ansökan omgående. Det är en viktig signal som bör göra snarast. 

5. Personalen på AL har en mycket tuff arbetsmiljö och extra hänsyn bör tas för att deras möjligheter att följa barnkonventionen i sin verksamhet ska kunna möjliggöras. Stressade vuxna påverkar barnen negativt. Personalen behöver arbetsro och barnen behöver bra utemiljöer. Det måste vi politiker ta ansvar för. 

6. Tydliga och klara beslut krävs i kommunfullmäktige och vi kan inte acceptera att ny information kommer från talarstolen under ett ärende. KS AU sammanträdde under hela eftermiddagen vilket hade möjliggjort en redovisning av ny information inför kvällen. Nu kom den nya informationen plötsligt och spontant från talarstolen vilket inte minst Gudrun Brunegård reagerade på. 

Kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ kräver en bra och tillräcklig beredning av ärenden i god tid före beslut. Inte minst reviosernas rapporter pekade på att KS måste skapa bättre beredningsrutiner. Erik Paulsson och jag kommer att arbeta hårt för att det ska bli bättre beredningar av ärenden med utgångspunkt från ekonomiaspekten och verksamhetens kvalité där arbetsmiljön sätts i centrum för kommunens personal. Sjukskrivningar som ökar är ett tydligt tecken på att det krävs krafttag inom kommunens organsiation för att skapa en bättre arbetsmiljö. Tillit och förtroende är ledord  för oss. 

Vad krävs för att placera paviljongerna på cykelparkeringen nedan? Vad krävs för att iordningställa Grankottens tomt för placering? Hur påverkas skolgården av placering på fotbolssplanen?

Kostnader för de tre alternativen saknades i underlaget och därför återremitterade vi ärendet. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar