tisdag 29 november 2016

Centerpartiets budgetanförande 28 november 2017

Budgetfullmäktige igår beslutade om kommunens detaljbudget för 2017. Debatten var bra även om M och S inte ville svara tydligt på frågor från oppositionspartierna. 

En av mina reflektioner är att M och S i Vimmerby inte vill se hela kommunens utvecklingspotential eller ta konstruktiva beslut för klimatförbättringar. Vi i Centerpartiet beklagar givetvis detta och att vi heller inte får bifall i KF för de två att-satser som både M och S uttryckt att de vill arbeta efter. Det hade varit tydligare för medborgarna om KF enigt kunnat vara överens om att stimulera externa aktörer och göra en långsiktigt hållbar investeringsplanering. Alf Wesik har investeringsplanering som tema i dagens ledare i Vimmerby tidning. Tomas Holgersson har en insändare om förnuftig investeringsnivå för vår kommun och om värdet av att förvalta sin egendom och sina fastigheter. 

Nedan fäljer mitt och Centerpartiets budgetanförande: 

Centerpartiet är enig med M ochS vad gäller helheten och innehållet i budgetförslaget för 2017. KS AU har arbetat konstruktivt och landat in i ett mycket bra budgetförslag.


Centerpartiet vill dock lägga ett antal tilläggsyrkanden som samtliga berör investeringsbudgeten och kommunens långsiktiga planering. 

Centerpartiet yrkar 

att kommunen stimulerar externa aktörer för att erhålla fler förskoleplatser och platser i fritidshem så att kommunen inte behöver investera för att skapa fler förskoleplatser och fler platser i fritidshem.

att kommunen gör en utredning som ger svar på hur en långsiktigt hållbar investeringsplan för kommunen ska se ut där kommunens framtida behov tillgodoses på bästa sätt. Ny skola, nytt gruppboende, nya bostäder och nytt äldreboende är exempel på behov som uttryckts under budgetberedningen men som inte tydligt prioriterats i denna budget.

att använda de medel som finns kvar (4-2,6 = 1,4 miljoner) utöver utbyte av värmesystem (vilket är beräknat till 2,6 miljoner) till att ordna så att taket på Kulturskolan inte orsakar vattenskador i fastigheten samt reparera ytskikt på AL-skolans högstadium där klottret ökat markant de senaste åren.

att utbyte av oljepanna i Djursdala skola ska ske år 2017 istället för 2018 då den åtgärden betalar sig snabbt och dessutom är mycket positiv för klimatet


att utbyte av värmesystem i Resecentrum ska ske 2017

att utbyte av värmesystem i Pelarne skola ska göras 2017

att skjuta på investeringen i Tuna skola (4 miljoner) för att inrymma en förskola på andra våningen och se över om den investering
en kan göras på ett annat sätt.

De två första bifölls enigt av KS AU men avslogs tyvärr av KS. Trots detta så har båda yrkandena bifallits i praktiken av M och S då KS redan påbörjat arbetet kring en långsiktig investeringsplanering redan den 8 november då KS tillsammans med delar av ledningsgruppen och en repr. från Vimarhem planerade och prioriterade investeringar tillsammans. Under det mötet påtalade Tomas Peterson och på hans blogg står att läsa om behovet av externa aktörer för att skapa förutsättningar för byggnationer som kommunen har behov av. 

Jag yrkar återigen bifall till våra tilläggsyrkanden och förväntar mig att M och S reflekterar över att tillåta förslag som de redan arbetar efter och som de tagit till sig. Det vore välkommet och hederligt. 

De fyra sista yrkandena gäller smartare sätt att hantera fastigheter och våra fasta egendomar. Kommunen måste bli bättre på att underhålla och värna de egendomar som vi har och utveckla istället för att avveckla delar av kommunen. 

Därför är det välkommet med de "bygdesamtal" som vi haft i Tuna och Djursdala och som även skett på tjänstemannanivå i Storebro och som jag hoppas kan generera verkstad. Vårt budgetförslag möjliggör utvecklng i Djursdala med nära service i form av fler förskoleplatser om skolan konverterar sitt värmesystem vilket sedan bör fortsätta med försäljning av villan där förskolan bedrivs då skolan kan inrymma två förskoleavdelningar. 

 

Pelarne skola är en fastighet som behöver ett annat värmesystem där vi ser en kombination av bergvärme huvudbyggnaden och luft-luft-värmepump i gymnastiksalen istället för den fossila oljepannan som finns idag. Ett utbyte av värmesystem möjliggör uthyrning av lokalerna till en mer rimlig hyresnivå där vi ser möjligheter för en extern aktör att inrätta förskoleverksamhet med. Det skulle minska behovet av att bygga en stor förskola i Vimmerby tätort. Alternativ pedagogik ser vi som en stor möjlighet för en extern aktör som vill etablera barnverksamhet i Astrid Lindgrens hembygd. En konvertering innebär minskade driftkostnader om den dagen kommer när kommunen vill avyttra denna fastighet vilket möjliggör en bättre affär. Vi vill stötta aktörer/föreningar lokalt i Pelarne som vill inrymma Pelarne skola med olika verksamheter och kommunen får dra moms så det är en stor föredel för att föreningar ska kunna ta över fastigheten om värmesystemet byts ut 2017.

Resecentrum är en mycket viktig fastighet för kommunen som vi ska behålla och utveckla. C vill istället för att sälja denna fastighet, se över hur den kan utvecklas ännu mer som mötesplats. Ett långt hyresavtal med en aktör som vill inhysa verksamhet i fastigheten borgar för att väntsalen finns kvar samtidigt som fastigheten får fler funktioner och blir mer levande och värdefull som mötesplats. Därför är det viktigt att byta värmesystem snarast vilket minskar kommunens driftkostnader för Resecentrum. En mycket snabb återbetalning finns på den investeringen samtidigt som den är helt rätt ur klimatsynpunkt. Att använda fossilolja för uppvärmning är både omodernt och ohållbart ur ett klimatperspektiv jämfört med biobaserad närodlad fjärrvärme.  

Våra tilläggsyrkanden bygger på närodlad politik för hela Vimmerby kommuns bästa. Tillsammans ökar vi attraktionskraften och skattekraften i vår kommun vilket ger förutsättningar för god service till de som bor, lever och verkar i Vimmerby kommun. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar