fredag 18 november 2016

Torsdag i Stadshuset

Min torsdag började med ett sammanträde där vi diskuterade hur styrningen av de kommunala bolagen ska förbättras ur ett koncernperspektiv. Det var ett bra möte med konstruktiva förslag bland annat utifrån den kurs som Helen Nilsson och jag deltog i den 20 oktober där vi fick bra förslag på hur kommunstyrelsens uppsiktsplikt kan hanteras. 

På eftermiddagen förrättade jag en vigsel i Rådhuset och jag fortsätter nu att efterfråga fler vigselförättare då vi i dagsläget endast är tre st. Till sommaren behövs minst fem kommunala vigselförättare. KS AU ska bereda till KS som beslutar om vilka vi föreslår och sedan ska Länsstyrelsen godkänna dessa. Det är en process som tar några månader och därför föreslog jag redan i somras att den processen skulle påbörjas. Hoppas att vi snart kan ta ett beslut om detta. 

Som avslut på dagen hade Erik Paulsson och jag en avstämning om de möten om fiberutbyggnaden som ägt rum i veckan. Vi måste snarast få fram en slutrapport som Kommunfullmäktige kan hantera och därefter måste vi ta fram en strategi för hur utbyggnaden ska fortsätta i exempelvis den östra kommundelen. Likställighetsprincipen i kommunallagen säger att en kommun måste behandla sina invånare lika och då måste vi ha en plan för hur hela kommunen ska få tillgång till fiber. 

Läser mellan mötena en bok av Tommy Möller som handlar om politiskt ledarskap och den är mycket intressant i tider där ledare som TRUMP vinner ett stort presidentval. 

Tomas Peterson har uppdraget att föreslå hur det politiska ledarskapet ska stärkas i Vimmerby kommun i samband med att KF ska ta beslut om en ny ledarskapspolicy för kommunen. I förslaget till ledarskapspolicy finns tjänstemannanivån beskriven men inget om det politiska ledarskapet och vilken kompetensutveckling som kommunen avser att erbjuda på det området. Här är till exempel rollfördelning och samverkan mellan politiker och kommunal personal en ständigt aktuell fråga. 

Den 21 december erbjuds en utbildning för alla förtroendevalda i kommunen. Deltagarna kommer att få utbildning i kommunalrätt, sammanträdesjuridik, lite om offentlighet och sekretess mm.  Ett steg i rätt riktning, tycker jag som har efterfrågat fler utbildningar för oss politiker då flera oppositionspolitiker efterfrågat utbildning om interpellationer, motioner mm. Utbildning är aldrig tungt att bära! 

Tillsammans stärker vi vår kommuns attraktionskraft!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar