onsdag 30 november 2016

Privat byggande och ökade driftkostnader

Lyssnade på Helen Nilsson i talarstolen och hon berättade att S i Vimmerby vill låta en privat aktör bygga en ny skola i Vimmerby och hyra lokalerna för skolverksamheter. 

Ekonomichefen hade precis innan förklarat att kommunen måste få ordning på sina driftkostnader eftersom vi ligger högt där i jämförelse med jämförbara kommuner. Vi C vill istället ta vara på de fastigheter som vi redan äger och inrymma verksamhet i helakommunen på ett driftekonomiskt sätt. Det är närodlad politik för oss. 

För mig blir det märkligt när jag hör Helen Nilsson uttala detta i talarstolen. Vilket stöd finns i S för att bygga med privat utförare. Det finns en risk att det blir en dyrare drift med det upplägget i ett läge där kommunen är den näst mest skuldsatta av alla landets kommuner och samtidigt har för höga driftkostnader.

Lars Sandberg efterlyser förnuft och sans för att nå en budget i balans. Jag är benägen att instämma och känner oro även när jag läser Moderaternas förre KSO uttala sig dels om de investeringar i ny skola med extern aktör och ombyggnation till trygghetsboende av hela AL och utbyggnad av Granen med 36 lägenheter samt en översyn av den blott tvååriga sammanslagna nämnden. 

Vi i Centerpartiet skrev en motion om att bygga ut Granen redan 2011 men den avslogs redan efter tre månader. Vi såg behovet och agerade redan då.  Dåvarande KSO lyckades inte göra verkstad och bygga ett trygghetsboende trots stora ord. Nu jobbar kommunledningen med att ta fram en detaljplan för Granen för att kunna skapa en möjlighet för utbyggnad av Granen enligt vår avslagna motion. 

Vindflöjelpolitik och ad hoc-styrning har många fått nog av i Vimmerby kommun. Dags för ett stabilare sätt att styra och leda vår kommun som tar ett större ansvar för kommunens ekonomi.

Vi i Centerpartiet anser att det bör inrättas två utskott för att leda de verksamheter som KS har att hantera. KS AU hinner inte bereda och två utskott skulle hjälpa till med det. Ett med Tomas Petersom som ordförande, en socialdemokrat och en från oppositionen, ett med Helen Nilsson som ordförande , en moderat och en från oppositionen och i det ena kan jag på redan arvoderad tid delta. Det innebär att tre av sex platser är arvoderade i dessa båda utskott. Målet är att politiker och tjänstemän ska arbeta närmare varandra för att verkställigheten ska öka. 

Det ser ut som att kommunen kommer att investera cirka 10 miljoner av de 23 miljonerna som finns i budget. KS har under 2016 inte lyckats att verkställa det som planerats för under året och inrättandet av två utskott skulle förbättra kommunstyrelsens effektivitet. 

Motion om politisk organisation i Kommunstyrelsen

 

Kommunstyrelsen får med jämna mellanrum synpunkter och/eller kritik från bl.a. revisorerna i att man inte till fullo lever upp till sitt ansvar om uppföljning och styrning av de verksamheter man ansvarar för.

 

Mycket arbete är gjort på denna front och vi känner att vissa steg tagits i en positiv riktning. Men man har fortfarande inte riktigt fått grepp om framförallt två områden som tidigare sköttes av separata nämnder. Det gäller Samhällsbyggnadsfrågor och Kultur och fritidsfrågor.

 

Vi vill se en politisk organisation som bygger effektivitet och verkställighet.

Vi anser visserligen att det behövs en helt ny politisk organisation under nästa mandatperiod men då det är en lång process som kräver en bred förankrande process med alla politiska partier så ser vi ett behov av att inrätta ytterligare två utskott under KS redan under innevarande mandatperiod. Ett samhällsbyggnadsutskott med tre ledamöter och ett utvecklings- och kultur och fritids- utskott med tre ledamöter. Detta för att underlätta arbetet med att minska kommunens driftkostnader och samtidigt öka verkställigheten av politiska beslut.

Skälet är att vi märker att KS AU inte hinner med att bereda alla ärenden som ska verkställas samt att det är svårt för fyra ledamöter att hålla kontakten och vara insatt i så många frågor under olika verksamhetsområden på en och samma gång. Vi behöver helt enkelt en bredare och mer funktionell organisation inom KS.

Centerpartiet föreslår genom denna motion att kommunfullmäktige ska besluta:


att inrätta ett samhällsbyggnadsutskott under KS fr o m 1 mars 2017

att inrätta ett utvecklingsutskott under KS fr o m 1 mars 2017

 

Kommunstyrelsen kan visserligen på eget mandat välja att inrätta dessa utskott, men då vi ser att frågan är av principiellt viktig karaktär ser vi helst att kommunfullmäktige tar ställning i frågan.

 

 

Ingela Nilsson Nachtweij 

Erik Paulsson

Centerpartiet i Vimmerby
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar