tisdag 8 november 2016

KS idag!

Investeringsplanering med hela ledningsgruppen under förmiddagen idag. Det ska bli spännande att höra hur cheferna för de olika förvaltningarna resonerar. 

Vi yrkade bifall för ett tilläggsyrkande till budget som lyder så här: 

att kommunen gör en utredning som ger svar på hur en långsiktigt hållbar investeringsplan för kommunen ska se ut där kommunens framtida behov tillgodoses på bästa sätt. Ny skola, nytt gruppboende, nya bostäder och nytt äldreboende är exempel på behov som uttryckts under budgetberedningen men som inte tydligt prioriterats i denna budget.

KS AU yrkade enigt bifall till denna att-sats medan M och S i KS på Peter Högbergs initiativ yrkade avslag. 

Glädjande att kommunchefen lyssnade på vårt förslag trots förvirringen i M och S och initierade arbetet med en långsiktig investeringsplanering på KS idag i samverkan mellan politikerna i KS och ledningsgruppen.

Jag vill lyssna till hur socialnämndens chef och barn- och utbildningsnämndens chef resonerar vad gäller behoven av såväl förskola, skola , gruppboende och äldreboende. 

Vår andra att-sats som bifölls av KS AU men avslogs på samma sätt i KS på initiativ av Peter Högberg vore också intressant att lyfta då vi är mycket investeringstyngda idag på grund av otroligt många investeringar år 2011- 2013 i företagstomter på Krönsmon, förskolan Lunden, äldreboendena Vimarhaga, Borghaga samt fiberutbyggnad.

Vårt yrkande som vi kommer att lägga på budgetfullmäktige i november lyder: 

Centerpartiet yrkar att kommunen stimulerar externa aktörer för att erhålla fler förskoleplatser så att kommunen inte behöver investera för att skapa fler förskoleplatser.

M och S bör prata sig samman om investeringsplaneringen och vårt mål i oppositionen är att bidra med konstruktiva förslag för att utveckla hela kommunen. 

Natten kommer sedan att ägnas presidentvalet i USA och där har jag redan uttryckt min bestämda uppfattning som jag även passade på att förankra med Obama i förra veckan. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar