måndag 16 maj 2016

Medskick till nämnderna inför budgetberedningen 2017

Beslutet om korrigering av budget för 2016 skickar med denna skrivelse om vilka prioriteringar och vilka insatser som KS AU vill skicka med till nämnderna inför budgetberedningen för 2017 som inleds den 30 och 31 maj. 

Ingenstans skriver KS AU att besparingar ska göras år 2016 genom att minska antalet tjänster i grundskolan. Det har förvaltningen själva beslutat då det heller inte varit uppe i nämnden om jag förstått Peter Karlsson rätt. Nästa nämndsammanträde har BUN den 25 maj och då måste de ta ställning till denna skrivelse och dess innehåll för att kunna rapportera om nämndens behov inför 2017. 


KS AU har diskuterat kommunens ekonomiska situation. För att visa i handling att vi vill ge realistiska förutsättningar för medarbetarna i Vimmerby kommun, att fullfölja sina viktiga välfärdsuppdrag, avser Ksau föreslå att följande medskick ges redan nu:
• Antagen budget 2016 av KF den 23 november 2015 gäller. 

 

• Tilläggsanslag socialnämnden 5 mnkr utifrån budget 2016, beslutad i november 2015 av KF. Ej ytterligare kompensation för ökade kostnader på grund av förändringar inom kost.

 

• Budget 2016, inklusive ovanstående tilläggsanslag till socialnämnden med 5 mnkr, ligger till grund för budget 2017 inklusive planåren 2018-2019. 

 

 

Utöver detta avser Ksau att ge respektive nämnd nedanstående medskick:

BUN
Ksau:s bedömning är att pågående förändringar är nödvändiga, fortsätt på den inslagna vägen. Rekommendationer är att arbeta vidare med annan ekonomisk lösning för IT-verktyg till elever, samlad skoldag på vissa enheter med förändrade skolskjutsar som följd, genomlysning gymnasiet, finns annan lösning till paviljonger på AL? Se över möjligheten att flytta in förskolor till skolor, i samarbete med kommunstyrelsen

SOC
Arbeta vidare med de planer ni har när det gäller att effektivisera verksamheten. Ksau:sbedömning är att de pågående förändringar är nödvändiga, fortsätt på den inslagna vägen.

KS
Arbeta vidare med planerade förändringar av centralförrådet, biblioteken och dess lokaliseringar, gata/park/service eventuellt även inkludera vaktmästeri inom BUN. Genomlysning av kost, eventuell minskad frekvens lokalvård. Se till att få ett effektivt utnyttjande av Fabriken och omförhandla hyran för Fokushuset, se över ishallen och Ceos. Försäljning av Granen med byggrätt, samlad annonsering kring rekrytering och samlad reception. Lokal i skolan i Pelarne. 

 

Övrigt

Överläggning av statsbidragen sker i särskild ordning

Internhyressystemet bör vara klart inför 2017

Återrapportering till KSAU den 30 maj 2016.

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar