tisdag 13 december 2016

"Att vara av "Förtroende vald" kräver ansvarstagande och lyhördhet

Medborgarundersökningen som SCB genomfört är nu sammanställd och finns publicerad på kommunens hemsida och denna undersökning måste vi ta på största allvar och lyssna in våra medborgares synpunkter bättre.  http://www.vimmerby.se/press/pressmeddelanden/resultat-av-medborgarundersokningen-2016/

Undersökningen pekar på att vi nu måste arbeta ännu  hårdare för att öka förtroendet för demokrati och för det arbete som kommunens politiker och personal uträttar tillsammans. Och att öka kvalitén på våra välfärdstjänster.  Redan 2013 hade förtroendet ett lågt index på 31 jämfört med andra kommuner som har cirka 45. 2016 har förtroendet sjunkit till 29 och nu måste vi fokusera på uppdraget för att fler medborgare ska känna sig delaktiga i kommunens utveckling. 

En bättre medborgardialog är avgörande och arbetet med det är påbörjat via framtagandet av en social lokal utvecklingsplan. Det syftar till att öka kommunens attraktionskraft och grunden och utgångspunkten är medborgardialogen. Projektledningen har formerat en styrgrupp med personer från olika delar av samhället, föreningslivet, näringslivet, olika åldrar osv. Ett resultat hittills är en avsiktförklaring som alla gruppledare har skrivit under och som handlar om kommunens debattklimat , respekt för varandra mm. och hur arbetet som förtroendevald ska skötas. http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/nyheter-fran-naringslivsportalen/avsiktsforklaring-starkt-lokal-attraktionskraft/

Styrgruppen träffas för sitt fjärde möte i Södra Vi imorgon och vi ska nu planera för ett stort strategiskt samtal som ska genomföras i februari 2017. Målet med det mötet är att diskutera och fastställa de viktigaste målen och insatsfaktorerna för att öka attraktionskraften.
Planen ska sedan skrivas , remitteras till berörda och slutligen antas av kommunens högsta beslutande organ med de 49 förtroendevalda företrädarna för Vimmerbys invånare. Därefter ska det som finns i planen genomföras av nämnderna. 

En annan fråga som anknyter till SLUSEN är att en tredjedel av de 600 som svarat på enkäten uttrycker att man inte skulle rekommendera någon att flytta till vår kommun. Vi måste anstränga oss för att skapa förutsättningar för att människor känner sig mer stolta över den plats där de valt att bo, leva och verka. Annars blir det på något sätt ett självdestruktivt beteende och denna negativa spiral måste brytas. Där har vi alla ett ansvar att lyfta kommunen och inte sänka dess värde. Jag vill verkligen arbeta hårt för att kommunen ska förbättras och min drivkraft i det politiska arbetet är just att kunna skapa förändring till det bättre. Vi behöver bli fler förtroendevalda som hjälper till att stärka vår plats på jorden. 

Idag har jag skrivit ett remissvar på ett förslag till Hållbarhetsprogram. Jag vill att detta program tillsammans med SLUSEN ska bli ledstjärna för framtidens Vimmerby kommun. 

Tillsammans gör vi Vimmerby ännu bättre!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar