onsdag 7 december 2016

Ledarskap i en kommun

Samverkan mellan personal och politiker är avgörande för en kommuns effektivitet. Laget som leder måste jobba tight, som jag ser det. 

Politikerna beslutar om att gräset ska klippas men hur högt och när avgör personalen. Så beskrivs rollerna mellan politiker och personal. 

Vad händer om alla inte sitter i samma tågvagn när något ska genomföras? Den 1 december skrev Tomas Peterson förslaget till inriktningsbeslut och dagen efter den 2 december skrev kommunchefen sin mycket genomtänkta rekommendation. 

Kommunstyrelsen påbörjade arbetet med en långsiktig investeringsplanering den 8 november under ledning och på initiativ av kommunchefen. Igår (den 6 december) kortslöts det arbetet av M och S i KS under ledning av Tomas Peterson och Helen Nilsson som jag ser det. Kommunchefen uttrycker i sin skrivelse flera välgrundade skäl till att avvakta med inriktningsbeslutet och påminde om att detta inte diskuterats fackligt och vädjade att M och S skulle avvakta med detta inriktningsbeslut. 

Man valde att inte lyssna och min fråga är hur de har tänkt att styra och leda vår kommun utan att involvera de som är satta att verkställa politikernas beslut. 

Helen Nilssons vanligaste argumentet i talarstolen i kommunfullmäktige är att vi politiker måste lyssna på "professionen". Vad är skälet till att hon väljer att inte göra det denna gång?Att bygga en ny skola  är verkligen en stor fråga som jag anser ska hanteras professionellt för att få en bra beslutsprocess och en bra genomförandeprocess. Vi politiker måste ta ansvar tillsammans för kommunens och kommuninnevånarnas bästa och där är grunden att ta ansvar för kommunens ekonomi och att prioritera väl mellan olika behov och göra väl genomtänkta utspel som syftar till stabilitet med ett gott ledarskap som ett av de avgörande verktygen. Behöver jag påminna om att detta är en av de största investeringarna som en kommun gör och då krävs noggrant förarbete och inte förhastade inriktningsbeslut som kortsluter maskineriet? 

Noggrannhet och tydlighet krävs efter 2015 års turbulenta tid som ledde till folkomröstning i februari 2016. KS AU inrättades strax därefter för att förbättra beslutsprocesserna och nu går kommunen bra och klarar att återställa katastrofåret 2014 då kommunen gjorde en stor förlust. 2016 har vi rättat till en hel del även om mycket återstår för att komma i ekonomisk balans med driftkostnader som måste sänkas på några områden. Skatteintäkterna är nu högre än kommunens kostnader (vilket de inte var 2014) och det ger ett plusresultat på cirka 20 miljoner 2016. Men det finns stora utmaningar för att kommunens resultat ska hållas på en nivå som möjlliggör välfärdssatsningar. 

Här följer kommunchefens skrivelse: 

Rekommendation 

Rekommendationen är att avvakta med att i detta läge fatta inriktningsbeslut om att bygga ny grundskola i Vimmerby stad, med motiveringen att helhetsbild och finansiering saknas. Istället föreslås att ett helhetsgrepp tas med breda politiska diskussioner och medborgardialoger där en process påbörjas i syfte att hitta en långsiktigt hållbar struktur inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 

- utifrån ekonomiskt perspektiv. 

- utifrån en bedömningsgrund hur barn och elever kan erbjudas en god pedagogisk och professionell miljö, där goda resultat skapas. 

- att vi erbjuder attraktiva tjänster i Vimmerby kommun där medarbetare som finns inom verksamheten ges förutsättningar att utföra ett bra arbete och trivs i vår organisation. 

- samt framstå som en kommun där det ges finansiella möjligheter till olika typer av satsningar så att förutsättningar finns att göra anpassningar till de förändringar som sker i omvärlden t.ex. IT.

Processarbete tar tid och energi i anspråk och bör ha sin grund i det beslutade arbetet med att stärka den lokala attraktionskraften inom Vimmerby kommun. 

 

Bakgrund

Vimmerby kommunkoncern har landets näst högsta låneskuld räknat i kronor/invånare

Kommunchefen och ekonomichefen har blivit uppvaktade av kommunens bank, Kommuninvest som informerar att man har en fördjupad tillsyn kring Vimmerby kommuns ekonomiska utveckling med anledning av det totala låneläget. 

 

Aktuell situation

När det gäller investeringar så har det tidigare uttalats att förskola och gruppbostad ligger först i prioriteringsordningen. 

Andra identifierade prioriterade investeringsbehov rör infart till Krönsmon, samt lokalgator, fiber, bostäder inklusive platser inom vård- och omsorg, saneringsarbete på specifika tomter, asfaltsplan samt VA-investeringar.

 

Inom kort startar budgetarbetet inför 2018, aktuellt läge:

Kommunstyrelsen

Inom administrationen har ett effektiviseringsarbete redan genomförts. Inom samhällsbyggnadsavdelningen finns möjligheter till effektiviseringar om strukturen förändras inom kommunens facknämnder. Kvar står också möjligheten att minska ambitionsnivån inom kultur- och fritidsavdelningen.

Socialnämnden 

När det gäller socialnämndens verksamhetsområde så ligger vår tjänstemannabedömning i linje med den bild SKL visade för kommunfullmäktige i oktober 2014, inget har ändrats där. Möjligheter till omstrukturering vad gäller lokaler är i princip uteslutna. Det socialnämnden i samråd med samhällsbyggnadsavdelningen kan göra är att inför framtida behov hitta kostnadseffektiva lösningar när man t.ex. planerar för nya platser inom vård- och omsorg. Samt att fortsätta arbeta med att skapa så effektiva arbetsformer som möjligt inom hela socialtjänstens verksamhetsområde. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Vimmerby kommun har redan idag jämförelsevis många och små enheter, både inom förskoleverksamhet och skolor. Barnkullarna växer i Vimmerby stad vilket nu visar på ett snabbt behov av nyproduktion av förskola och långsiktigt på förändrade behov inom grundskolan i Vimmerby stad.

Där hus och verksamhet finns och planeras behövs duktiga och professionella pedagoger och rektorer samt bl a kost, lokalvård och fastighetsunderhåll. Där föreligger också reinvesteringsbehov idag och mer uppstår framöver. 

Ökade kostnader för lokaler och övriga overheadkostnader kommer i hög påverka den totala kostnadsbilden när vi jämför barn- och utbildningsnämndens kostnader i Vimmerby med andra jämförbara kommuner. Det begränsar i sin tur möjligheten till att fylla verksamheten på varje plats för att hantera kärnuppdraget. D v s medel till t.ex. pedagoger och läromedel.

 

Finansiering

Kalkyler saknas hur olika investeringar påverkar kommunkoncernens balansräkning samt vilken påverkan det ger på driftsekonomin. D v s vilka ramar som kan fördelas till respektive nämnder.

Högre räntenivåer riskerar att ekonomiskt tränga ut andra behov som uppstår i framtiden.

Övrig information

Förslaget till inriktningsbeslut är ej kommunicerat med CESAM 

 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Tomas Peterson (M) 2016-12-01, Id 54221

Carolina Leijonram

Kommunchef


Protokollsanteckning ärende 21 KS 161206

 

Vi har noterat Moderaternas och Socialdemokraternas gemensamma utspel kring att de ämnar verka för nybyggnation av skola i Vimmerby tätort. Utspelet i sig vänder vi oss inte emot. Vi ser också ett behov av att se över skolstrukturen i Vimmerby tätort ur ett långsiktigt perspektiv.

 

Under dagens sammanträde föreligger en skrivelse från den sittande majoriteten som uttrycker att nuvarande Astrid Lindgrens skola ska ersättas med en ny skola. En såpass snäv skrivelse kan vi inte ställa oss bakom då frågan är mycket bredare än så.

 

Vidare ställer vi oss bakom Kommunchef Carolina Leijonrams skrivelse i ärendet.


C och V i KS i Vimmerby kommun

 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar