måndag 31 oktober 2016

Aktualisering av Översiktsplan 2007


Remissvar Översiktsplan Vimmerby kommun- aktualitetsprövning  20161031

 

Centerpartiet i Vimmerby vill med detta svar lämna synpunkter på aktualitetsprövning av ÖP 2016-2017.


Översiktplanen (ÖP) ska hantera kommunens långsiktiga fysiska planering för mark och vatten.

Centerpartiet i Vimmerby anser att ÖP 2007 kan aktualiseras 2016 MEN det behöver göras en VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN snarast som tillsammans med VA-planen (antagen 2016) kan göras till tematiska tillägg till ÖP. Miljömålen behöver också ses över och målår behöver definieras. Möjligen kan hållbarhetsstrategin som nu hanteras för ett antagande i kommunfullmäktige (KF) ersätta det avsnittet i ÖP.

 

Landsbygdsfrågorna och uppdatering av de lokala utvecklingsfrågorna kommer att göras inom arbetet med framtagandet av en social lokal utvecklingsplan (SLUSEN) som Kommunfullmäktige har att hantera i september 2017. Nedanstående frågor kan hanteras inom SLUSEN som sedan kan antas som ett tematiskt tillägg alternativt vara en del av en ny ÖP. 

 

Centerpartiet anser att kommunen måste ta ett samlat grepp över alla olika plandokument och samla dem tydligt på hemsidan så att medborgarna förstår hur kommunens långsiktiga planering ser ut. Visioner och tydliga mål och delmål för kommunen är viktiga att ta fram brett. Förslaget till det landsbygdspolitiskt handlingsprogrammet togs fram i en fullmäktigeberedning där alla partier var delaktiga 2013-2014. Ett liknande arbete för att ta fram kommunens mål och visioner vore önskvärt.

 

Remissen ville ha svar på fem frågor och nedan finns Centerpartiets svar på dem: 

 

1. Är ställningstaganden aktuella. Delvis men det finns några som är ”utgångna” eller nedprioriterade idag.

 

2. Har ÖP följts? Går utvecklingen i rätt riktning? ÖP har delvis följts men de flesta ”målår”  för olika ställningstaganden är passerat. Utvecklingen går i stort i rätt riktning som vi i Centerpartiet ser det med undantag av några inriktningsmål som inte följts enligt ÖP 2007. Det är särskilt inriktningsmålen för landsbygdsfrågorna som ändrats och i vissa fall omprioriterats. 

 

3. Finns förutsättningar som har ändrats så att ÖP påverkas? Ja

 

4. Finns nya frågor som behandlats i ÖP och som är angelägna? Ja, listas nedan.

 

Kommunikationer

 

Bredbandsfrågan är behandlad under avsnittet om kommunikationer på sidan 10 i del 1. och under avsnittet Mellankommunala intressen under stycket om elektroniska kommunikationer på sidan 26. 

 

På sidan 10 finns ett förslag till inriktningsmål som lyder:

 

”-utveckla de satsningar som gjorts inom IT- och teleområdet genom initiativ från kommunen till ökad samverkan med näringslivet och satsning i den kommunala organsiationen på strategisk planering inom området. ”

 

Centerpartiets kommentar är att detta inriktningsmål inte fullt ut har följts då kommunendels inte skapat samverkan med näringslivet vad gäller bredbandsutbyggnaden och att kommunen dels inte gjort den strategiska planeringen vad gäller den kommunala IT-organisationen. Kommunen har istället gått med i kommunalförbundet ITSAM år 2012 vilket behöver beskrivas i ÖP och kommunen har också antagit ett IT-infrastrukturprogram2012 och flera IT-handlingsplaner för att bygga bredband i kommunal regi. 

 

Hela statistikbilagan är inaktuell då den hanterar statistik fram till 2008 som längst av naturliga skäl. Behöver uppdateras utifrån år 2016.

 

 

Kompetensförsörjning: 

 

Sidan 11. del 1. Inriktningsmål: 

 

(mål nr 1) profilera hela skolsystemet på sådant sätt att barn och ungdomars utveckling mot företagsamma och entreprenöriella individer stimuleras. Centerpartiet anser att PRAO behövs då men motionen från S om att återinföra PRAO röstade M och S avslag på medan C med flera ville återinföra PRAO 2015.

 

( mål nr 4) skapa branschinriktade utbildningar kring temat "Barns lek, lärande och utveckling" i syfte att skapa en unik Vimmerbyprofil nr 6 syftar mot samma tema vad gäller att bygga en utbildningsplattform. Det arbetas inte alls med fokus på barnslek, lärande och utveckling på det sätt som beskrivs i ÖP. BUN har istället tagit fram ett skolutvecklingsdokument 2012 med visionen om att bli Sveriges bästa skolkommun 2020.

 

sidan 14-15 Samtliga mål är inaktuella då genomförandetiden har passerat slutdatum i nästan alla lokala miljömålen som finns uppräknade. Oljeeldade pannor skulle varit utfasade 2010 men det finns inget mål för kommunen vad gäller utfasning av oljepannor. Kommunen har tre fossiloljeeldade värmepannor (Resecentrum, Djursdala skola och Pelarne skola)

 

sidan 28 Rumskulla har inte längre någon butik och sidan 27 Pelarne har ingen skola på dessa kartor så de behöver uppdateras 2016

 

Del 2c sidan 14: Kraftvärmeverket är byggt så det behöver uppdateras under sista stycket på denna sida där man skriver att det planeras att byggas. I stycket innan så skrivs det att målet är att kommunens samtliga fordon ska drivas med kommunal biogas.

 

s 33 Nya skolskjutsregler är antagna av KF . 

 

s 34-36 Vattenförsörjningsplanen behöver tas fram i samstämmighet med den regionala vattenförsörjningsplanen som antogs i dec. 2013. Det arbetet måste påskyndas och bör efter antagande i KF göras till ett tematiskt tillägg till ÖP tillsammans med VA-planen som beslutades 2015. 

 

s. 41 Nytt renhållningssystem införs med Fastighetsnära förpackningsinsamling och insamling av biologiskt avfall 2016- 2017. 

 

Det bör beskrivas vilka vi samverkar med vad gäller IT , Räddningstjänst respektive Miljö- och bygg i ÖP då vi startat samverkan via ITSAM, gemensam Miljö- och byggnämnd med Hultsfreds kommun och samverkan med flera kommuner vad gäller räddningstjänsten. Även inköpssamverkan har vi numera med sex kommuner i länet. 


5. Gör kommunens politiker andra bedömningar än tidigare?

Det står i beskrivningen av i stort sett alla tätorter att vi skall långsiktigt säkra skolornas verksamhet. Budgetförslaget 2015 avsåg en nedläggning av fyra landsbygdsskolor och två förskolor på landsbygden. En folkomröstning i februari 2016 innebar att skolorna ska vara kvar under denna mandatperiod. Denna fråga har inte följt ÖP 2007av politikerna i M och S som leder kommunen under innevarande mandatperiod

 

De lokala miljömålen: Samtliga miljömål måste ses över.

 

Tätorterna: Vissa områden är tillgodosedda i en del tätorter. När det gäller service är det en hel del förändringar som skett sedan 2007.

 

I dokumentationen för samtliga tätorter utanför Vimmerby står att Vi skall verka för att unga kan besöka centralorten någon eller några kvällar i veckan med allmänna kommunikationer, har det gjorts något åt det sedan 2007?

 Centerpartiet i Vimmerby gm

Ingela Nilsson Nachtweij, gruppledare  

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar