tisdag 28 november 2017

Nu har vi en budget för 2018!

Grattis Vimmerby! Nu finns en budget för 2018.

Budgetfullmäktige innehöll en hel del diskussioner kring både drift- och investeringar som behöver göras i kommunen. Tyvärr vill inte M och S i Vimmerby, bygga solelpaneler, satsa på kulturskolan, bygga om och skapa fler förskoleplatser i Tuna, Djursdala och Brännebro, bygga GC-väg i Gullringen (Kristdemokraternas yrkande som vi biföll), förlägga sammanträden med KF dagtid )Miljöpartiets förslag som vi biföll), effektivisera näringslivsarbetet och jobba mer målfokuserat via projekt (görs redan idag i form av SLUS-stärkt lokal attraktionskraft som medfinansieras av Tillväxtverket) , byta golv och vikvägg i Idrottshallen, ordna omklädningsrum till flickor/damer i Ishallen, göra samlad skoldag för att nyttja skolskjutsarna bättre vilket är både klimatsmart och kostnadsbesparande. Inrätta nattis i augusti vilket Vänsterpartiet yrkade och som vi biföll med medskickat att det kanske kan inledas med nattis via pedagogisk omsorg (dagmammor)

Centerpartiet har en tydlig vision för hela Vimmerby kommun med vårt budgetförslags säryrkanden.

Det enda som M och S under kvällen ville bifalla var 50000kr till kvinnojouren och det ville alla åtta partier stå bakom. Mycket bra förslag av V som vi vill betona värdet av.

Mitt budgetanförande finns här.

Centerpartiets budgetanförande 20171127

Vimmerby kommun behöver ett nytt ledarskap Centerpartiet vill att Vimmerby kommun blir den bästa landsbygdskommunen. Därför vill vi satsa på hela kommunens utveckling och göra alla medborgare, föreningar och företag mer delaktiga i kommunens utveckling. 

 Vi vill nu göra en skolsatsning och återuppta och intensifiera det skolutvecklingsarbete som startades av alliansen under denna förra mandatperioden men som på grund av bland annat förslagen om skolstrukturförändringar och folkomröstning har lett till att fokus på skolutveckling har avstannat. 

För att utveckla skolan i hela kommunen vill vi 

- fokusera på de mjuka värdena i skolan och satsa ännu mer på elevvård, trygghet och pedagogik i skolan för att höja elevernas resultat. 

- profilera alla skolorna, både i tätorten och på landsbygden och marknadsföra det fria skolvalet 

-bygga ett högstadium på Astrid Lindgrens skola och samla centralortens låg- och mellanstadiebarn på Vimarskolan, 

- återinföra PRAO, 

- satsa på lärlingsprogrammet på gymnasiet, 

- uppdra till medieprogrammet att arbeta med att hålla kontakten med utflyttade ungdomar via sociala medier. En bevisad framgångsfaktor för en kommun som vill locka hem återflyttare är att hålla kontakten med utflyttade ungdomar som skaffat sif utbildning och internationella erfarenheter. Samtidigt vill C att vi värnar alla de unga som väljer att bygga sitt liv i Vimmerby. Det är ju dessa unga som utgör en viktig resurs för det behov som finns för nya småföretagare och som anställda i privat och offentlig sektor.

Vi vill liksom KD se till att det skapas fler platser för äldre i både trygghetsboende och äldreboende.Och att den som väljer att bo kvar hemma skall kunna känna sig trygg med fungerande trygghetslarm och/eller kamera.

Vi delar i huvudsak Moderaternas och Socialdemokraternas budgetförslag men vill lägga följande för kommunens utveckling mycket viktiga säryrkanden. 

Jag börjar med driftbudgeten: 

Säryrkanden, driftbudgeten:

+100 000 kr extra stöd till föreningslivet som var budgeterat 2016. (265000 istället för 165000). Denna förändring har S och M på vårt initiativ också lagt till i sin budget på KS sammanträde vilket innebär att vi i C lägger totalt 200000 eftersom vårt säryrkande kvarstår. 


+200000kr extra till kulturskolan för att erbjuda fler instrumentundervisning, gärna i grupp och möjlighet till orkester mm. Erbjuda musikkåren att återigen repetera i kulturskolan.

 -500000 kr. Omfördela så att näringslivsavdelningen har 2 tjänster plus utvecklingschef och inte tre tjänster plus chef. Den tredje tjänsten bör kunna finansieras med externa medel för olika satsningar kopplade exempelvis till att få fler utrikesfödda i arbete på de arbetsplatser som har svårt att rekrytera personal. Besparing 2018: 500000kr

-500000 kr. Samlad skoldag: besparing 500000 kr. Effektivare skoldag där några får börja skolan senare / sluta tidigare / yngre får invänta skolskjuts och åka senare för att nyttja skolbussarna bättre. (görs redan i Södra Vi/Gullringen) Besparing 2018: 300000 kr 2019: 500000 kr

-1200000 kr. IT effektivisering i skolan, framförallt kring 1 till 1 datorer/elevdatorer. Att genom att se över ägandeförhållande köp kontra leasing samt typ och prisklass på enhet efter elevernas behov, besparingspotential: 1200000kr Genom att arbeta fram en effektivare it-försörjning i skolan underlättar vi också framöver arbetet med att förse fler elever med egna enheter/förse skolan med tillräckligt antal enheter för att nå läroplanens krav och främja elevernas utveckling. Vi behöver återta makten över IT-frågorna i vår kommun. 

Investeringsbudgeten

Bygga max. 6 avdelningar förskola i tätorten och ej i VOK-skogen. (Hellre Nosshult eller Kyrkans mark norr om Vimmerby)

Byta marken norr om Vimmerby med kyrkan och detaljplanera för minst 100 tomter.

Göra markanvisningstävlingar för de centrala tomter som finns och erbjuda privata byggare att rita de förslag som de vill bygga och ange anbud. (Kiosken, Uven, PREEM-tomten, Karlbergs, Blåsekulle)

Bygga om skolorna i Djursdala och Brännebro och inrymma vardera två förskoleavdelningar. På samma gång bygga om ventilationen från självdrag till modern teknik. 6,8 miljoner (sälja de fastigheter där förskolorna bedrivs idag)

Se över Tuna förskolas möjligheter till expansion med en avdelning och samverkan med skolan och fritids. 5000000 kr


Solceller 0,5 miljon 2018 och 1 miljon 2019 på Stadshusets tak och/eller annat lämpligt tak. Ger intäkter dag 1.

Skjuta på byggnation av kontaktcenter till 2019 inkl inventarier (1,8 miljoner + 650000)

Byta hallgolv och vikvägg i Idrottshallen i samverkan med exempelvis Riksidrottsförbundet. 1 miljon

Ordna omklädningsrum till flickor/damer i Ishallen. Kan eventuellt medfinansieras av extern aktör. 200000

Sammanställning:

Drift, omföringar enligt ovan. Finansiering av de 3,5 extra miljonerna till förskolan görs genom besparingar på 2,1 miljoner. Resterande 1,6 miljoner finasieras genom ökade skatteintäkter tack vare ökad befolkning (senaste skatteprognosen
Investering:

Skjuta på kontaktcenter: 2,452 miljoner till 2019

Bygga om och flytta in förskola i Brännebro och Djursdala skola: 6,8 miljoner

Tuna förskola: 0,5 miljoner

Solceller: 0,5 miljoner

Byta hallgolv och vikvägg: 1 miljon

Ordna omklädningsrum Ishallen: 0,2 miljoner

Utökad investeringsbudget 2018: 6,548 miljoner varav ventilation i Djursdala och Brännebro är planerat 2019 men vi vill flytta de 4,8 miljonerna till 2018.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar