fredag 3 november 2017

Vision för hela Vimmerby kommun

Tillväxtverket har gett medel till kommunen för att vi ska ta fram en social lokal utvecklingsstrategi. Den är nu antagen i kommunfullmäktige och innehåller ett övergripande mål och sex olika insatsfaktorer. 

Kommunens ledningsgrupp efterfrågar en övergripande vision kopplad till den sociala lokala utvecklingsstrategin. Visionen ska ligga som en grund för framtagandet av nämndsmål enligt kommunens styrkort. 

Det har under en längre tid pågått ett politiskt samtal i framförallt KS AU som letts av Helen Nilsson kring hur kommunens vision ska tas fram. En av utgångspunkterna är att den ska vara partipolitiskt obunden. 

Helen Nilsson föreslog på KS AU senast att KS ska utse tre ledamöter som får uppdraget att ta fram ett förslag till vision för kommunen till december månads KS-sammanträde. Gruppen som utsågs består av Eva Berglund, Marie Nicholsson och Peter Fjällgård. Det ska bli spännande att se vad förslaget blir.

Andra kommuner arbetar på ett annat sätt för att ta fram en vision. 

Eksjö kommun har lagt ut en enkät som de uppmanar medborgarna att svara på. Enkätsvaren ska sedan ligga till grund för Eksjö kommuns vision. 

http://www.eksjo.se/politik/ny_vision

Eksjö har också gjort en film som finns på youtube som berättar om framtagandet av en ny vision. 

Norrköpings kommun gjorde också en grundlig medborgardialog med syftet att ta fram en vision. 

Sedan kvarstår frågan vad en vision är. Är det en slogan? Eller är det mer en beskrivande text för framtidens samhällsbygge? Hittar en definition på Skövde kommuns hemsida: 
"En vision beskriver ett önskat framtida tillstånd och behöver inte kunna mätas eller vara helt realistiskt, utan visar en målbild som talar om hur till exempel ett samhälle ska utvecklas."

Nuvarande vision för Vimmerby kommun som sträcker sig till 2022 formulerades av alliansen och S lade ett motförslag i KF.  

Alliansens vision för Vimmerby kommun antagen i december 2012 : http://www.vimmerby.se/PageFiles/324/Visioner%20och%20övergripande%20mål%20för%20Vimmerby%20kommun%202012-2022%20-%20KF%202012-12-17%20§%20245.pdf

På sidan 11-12 finns Socialdemokraternas förslag till vision för kommunen: http://www.vimmerby.se/Global/Politik%20och%20förvaltning/Kommunstyrelsen/KS%20protokoll%202009-2012/2011-03-01%20Protokoll%20kommunstyrelsen%20.pdf

Avslutningsvis vill jag rekomendera alla att läsa det senast antagna tematiska tillägget till översiktsplan över tätorten Vimmerby. Noterar att det vore värdefullt att byta till sig marken norr om staden av Kyrkan. Det finns en hel del detaljplaner även om det saknas en del för att vi ska kunna bygga fler bostäder. Att återkalla detaljplaneuppdraget för VOK-skogen / gamla skjutbaneområdet är i linje med denna plan som antogs i september 2015 (revidering feb-16) . http://www.vimmerby.se/PageFiles/1762/Del%201%20-%20inledning%2C%20förutsättn.pdf
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar