onsdag 22 juni 2016

Riktlinjer för bostadsförsörjning ska tas fram

Regeringen har avsatt medel att söka för investeringsstöd på 60% för byggnation av nya bostäder. Ett villkor för att kunna söka är att kommunen har antagna riktlinjer för bostadsförsörjningen och en aktuell ÖP. 

Kommunstyrelsen tog igår beslut om att påbörja arbetet med framtagandet av riktlinjer för bostadsförsörjning och en aktualisering av översikstplan. 

I april 2016 lämnade jag in en motion från Centerpartiet om detta och igår valde ett enigt KS att bifalla vår motion. Vi tackar för den snabba hanteringen av denna viktiga motion då bostadsbristen är stor i Vimmerby kommun nu. 

Dessa statliga medel är en förutsättning för att Vimarhem exempelvis ska kunna ta beslut om att bygga det planerade huset inkluderat gruppbostad som finns ritningar till på Pistolsmeden. Socialnämnden har uttryckt tydligt till KS att gruppbostäder behöver byggas. Nu krävs handling av KS så besluten igår är mycket viktiga för att kommunen ska kunna söka medel före den 1 oktober då den första ansökningsomgången stängs. Jag anser att det måste vara möjligt för Vimmerby kommun att söka medel ur denna första omgång och troligen är sannolikehten att få tilldelning av medel större om man är med i första omgången då många kommuner inte har alla handlingar på plats och kan söka. 

Jag kommer att driva på så att ÖP aktualiseras och så att riktlinjer för bostadsförsörjningen tas fram och att ansökningsprocessen påbörjas så att vi skickar in vår ansökan senast den 1 oktober. Det är viktigt för Vimmerby. Jag läser om Hultsfreds kommuns byggnationer och kan Hultsfred så kan vi, anser jag.  

Motionens att-satser som bifölls igår är :

Centerpartiet föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar


- att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vimmerby kommun med sikte på ett program för kommunens bostadsförsörjning för 2017-2022.

 

          - att diskutera och förankra arbetet med framtagandet av riktlinjerna via exempelvis arbetet med               den sociala lokala utvecklingsplanen. (SLUSEN)


Regeringens stöd beskrivs här och ansökningsfönstret är öppet från den 15 juni till den 1 oktober 2016. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/04/regeringen-ger-kommuner-byggbonus-for-bostadsbyggande/

 

Motion till Kommunfullmäktige i Vimmerby 20160419

 

Vimmerby kommuns bostadsförsörjningsprogram

 

Varje mandatperiod ska Sveriges kommuner enligt Plan och bygglagen 2 kap. 3§5 (2010:900) ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen så att kommuninnevånarna tillgodoses vad gäller bostäder.

 

Kommunstyrelsen i Vimmerby beslutade år 2013 att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen men det arbetet verkar vara vilande.

 

Nu är det dags att fokusera på denna fråga igen då det finns stora behov av bostadsbyggande i kommunen. Det senast beslutade bostadsförsörjningsprogrammet i Vimmerby kommun gällde för 2003-2013 vilket också pekar på att kommunen saknar en plan för bostadsförsörjningen. I det nyss framtagna tillägget till ÖP för tätorten finns några sidor om bostadsplanering och befolkningsunderlag men det krävs mer strategisk planering för bostadsförsörjningen än så. Kommer exempelvis statliga stöd framöver för att bygga bostäder i kommunerna är det värdefullt att ha en framtagen plan för bostadsförsörjningen.


Centerpartiet föreslår 
därför att kommunfullmäktige beslutar

att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vimmerby kommun med sikte på ett program för kommunens bostadsförsörjning för 2017-2022.

 

- att diskutera och förankra arbetet med framtagandet av riktlinjerna via exempelvis arbetet med den sociala lokala utvecklingsplanen. (SLUSEN)

 

För Centerpartiet i Vimmerby kommun gm

 

 

Ingela Nilsson Nachtweij

 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar