onsdag 8 juni 2016

Näringslivsråd måste aktiveras nu

KS och KF har tillsatt ett näringslivsråd men det har inte arrangerats något möte sedan i oktober 2015. Enligt strategin ska det arrangeras 4 möten årligen med näringslivsrådet och med industrirådet, 

Jag föreslår av flera skäl att det arrangeras ett möte för att återuppta näringslivssamverkan mellan kommunen och alla arbetsplatser i kommunen. Det finns stora behov av att samtala och diskutera olika frågor kring näringslivsutveckling. Det räcker inte med Godmorgon och Godkväll Vimmerby enligt mig. Dialogen saknas där. 

En fråga som berör näringslivet kraftfullt är trafikinfrastrukturen. Trafikverket föreslår nu en sänkning av hastigheten från 90 till 80 km/h på flera av vägarna runt Vimmerby (23/34/40).

KS antog igår ett remissyttrande som är underskrivet av de tre råden i kommunen om detta. Tyvärr har det inte förekommit någon dialog med näringslivet om detta. Det hade blivit starkare om exempelvis Företagarnas ordfröande också skrivit under vårt remissyttrande till Trafikverket där vi anser att det är olämpligt att sänka hastigheterna i dagsläget. Bättre att satsa på underhåll och förbättringar än att sänka hastigheterna. 

 

 

Vimmerby 2016-06-02

 

 

Trafikverket

 

 

 

Vimmerby kommun avvisar bestämt Trafikverkets förslag att sänka maxhastigheter på riksväg 23/34 och stora delar av riksväg 40 från 90 till 80 km/tim inom vår och flera näraliggande kommuner.

 

Kommunen har en geografisk position som i alla lägen kräver tran-sporter av både gods och personer. Eftersom järnvägsinfrastrukturen är kraftigt undermålig är vägnätet helt avgörande för vår livskraft och utveckling. Att reducera vår fysiska tillgänglighet med ca 11% är katastrofalt. Det är så illavarslande att det sätter ned vår framtidstro och frågar vi oss om perspektivet samhällets utveckling och över-levnad över huvud taget finns med i Trafikverkets överväganden.

 

Det är dessutom så långa sträckor som föreslås få nedsatt maxhastig-het att det väsentligt kommer att påverka tider och därmed kostnader för alla transporter och all verksamhet inom vår kommun.

 

Vi har förståelse för verkets önskan att begränsa svåra olyckor, men det är i helt orimlig proportion av negativ konsekvens för alla områden i en kommunikationsberoende kommun som Vimmerby.Naturligtvis är omfattande investeringar i väg- och järnvägsnät det enda långsiktigt hållbara alternativet.

 

Arbetspendling, utbildningsresor, icke akuta sjukresor, resor till samhällsservice som flyttat från Vimmerby under senare år, integration, ja listan kan göras mycket lång med faktorer som påverkas negativt. 

 

Kollektivtrafik med buss, skogstransporter, mjölktransporter till sveriges enda torrmjölksmejeri, livsmedelstransporter från bryggeri och förädlingsindustri. Godstransporter från underleverantörer där kunder kräver minutprecision av leveranser, allt försvåras och fördyras.

 

 

Tomas Peterson   Helen NilssonIngela Nilsson Nachtweij

kommunalråd   kommunalråd  oppositionsråd


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar