fredag 10 juni 2016

Konkret och konstruktiv handling krävs av ledningsgruppen och kommunledningen nu.

Det finns ett antal frågor som kräver hårt arbete nu:

1. Alla föreningar måste snarast få avtal gällande hyran för den anläggning som kommunen äger och exakt vad som ingår i hyran. Det gäller VIF, Vimmerby Ryttarförening och Vimmerby innebandyklubb. Hyresförlusten för CEOS är 400000kr och för Ryttarföreningen är den 80000kr. Se bild nedan.   

2. Vimmerby fiber måste få en handlingsplan för fortsättningen av fiberutbyggnaden i resten av kommunen. Den handlingsplan som finns antagen av kommunfullmäktige gäller inte just nu då investeringsbudgeten inte tillåter mer fiberinvesteringar. Samtal pågår om detta och Peter Högberg och Tomas Peterson har ett uppdrag att ta fram en plan för fortsättningen. De har gett ett uppdrag till Michael Johansson på ITSAM och jag väntar på delrapport om detta till KS i juni. Rimligen bör KS få en rapport den 21 juni. Medborgarna måste också få information och helst skulle det finnas en kontaktperson på Vimmerby kommun som svarar på medborgarnas frågor gällande Vimmerby fiber. Det har landsbygdsrådet efterfrågat. Just nu hänvisas man till Kevin Gibbs på ITSAM på den decimerade hemsidan http://www.vimmerbyfiber.se/sv/kontakt/ Idag sammanträder Vimmerby fibernät AB. Hoppas att leverans kommer till medborgarna så att alla kan planera för när man rimligen kan få en bredbandsleverans om amn bor i den västra kommundelen. 

3. Personalkostnaderna ökar i Vimmerby kommun. Budgetuppföljningen fram till april visar på att kommunen ligger 13 miljoner över budget för personalkostnader. Detta måste åtgärdas snarast. Vilka är skälen till ökade kostnader? Centerpartiet föreslog ett anställningsstopp i november 2014. Vad gör M och S för att komma tillrätta med kommunens driftkostnader? Konkreta åtgärder krävs nu. Sjukskrivningarna måste minska och en av åtgärderna är nyrekrytering av en HR-konsult på personalavdelningen. När förväntas resultat och hur arbetar kommunen med att nå budget för personalkostnaderna? 

4. Ny hemsida håller på att tas fram av kommunens nye webstrateg. Det ska bli spännande att få en mer interaktiv och modern hemsida där medborgarna kan lämna förslag. Västerviks kommun har infört E-förslag och det tycker jag att Vimmerby kommun också ska göra. Det finns så många engagerade medborgare som vill bidra i vår kommun. Vi politiker måste göra det möjligt.

5. Framgångsrikt integrationsarbete i samverkan med föreningarna måste fortsätta i samarbete med arbetsmarknadsenheten. När kommer beslutet om att fortsätta detta arbete som Vimmerby IF har inlett och som fler föreningar har visat intresse för att göra. Kulturminister Alice Bah Kunke kommer till Vimmerby imorogn och har valt att bjuda in sig till Vimmerby IF. Vi tre politiker som är råd i kommunen  och kommunchefen har bjudits in av VIF och den inbjudan tackar jag för. Det ska bli en spännande dag med invigning av kapitel tre av trädgårdarna på NÄS på eftermiddagen. 

6. Karlbergstomten bör bebyggas med bostäder snarast. Vem kan och vill? Bör den utlysas till försäljning för att byggprocessen ska ta fart. Den är detaljplanelagd för bostäder. 

7. Pistolsmeden bör också bebyggas med exempelvis fyra våningar högt hyreshus inkluderat gruppbostad. Senast 2019 behöver socialnämnden ytterligare en gruppbostad och då måste Vimarhem upphandla snart för att bygget ska stå klart 2019. 

8. Laddinfrastruktur för elbilar måste byggas med hjälp av stödet på 750000kr som Vimmerby kommun har beviljats av Naturvårdsverkets klimatpengar. En plan för hur detta ska ske på ett smart sätt i samverkan med näringslivet har KS AU gett energirådgivaren och hållbarhetsstrategen i uppdrag. VEMAB är en viktig aktör i detta framtidsarbete för en omställning till en fossilfri fordonsflotta. Färdplan 2020 måste påskyndas.

Slutligen finns dock en positiv prognos för kommunens ekonomi 2016 jämfört med 2014 som var ett år som inte alls innehöll kostnadstäckning. Det året var ett år där kommunens kostnader överskred kommunens intäkter på ett helt oförsvarligt sätt. KS har nu fått kontroll på ekonomin men det återstår som sagt en hel del åtgärder exempelvis enligt ovan. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar