onsdag 1 juni 2016

Budgetberedningen för 2017 fortsätter idag

KS AU har under Helen Nilssons ledning som ordförande ett mycket viktigt arbete dessa dagar. Vi ska tillsammans göra ett förslag på fördelning av ramar för 2017 som Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen sedan ska göra detaljbudgetar av. I oktober ska detaljbudgetarna vara klara för att beslutas av KS och sedan av KF i november. Skattesatsen ska också beslutas på samma gång. 

Kommunen har cirka 850 miljoner att fördela till dessa tre nästan jämnstora nämnder. Många medborgare berörs av den fördelning som vi föreslår. Därför är det mycket viktigt att vi på djupet ger de rätta förutsättningarna i form av rimliga ramar för de olika verksamheterna.

Utgångspunkten är : Vad är "Nice to have?" och "Vad är need to have?" En del av det som ligger under första frågan måste prioriteras bort då vi har för höga driftkostnader i förhållande till skatteintäkter och bidrag. Långsiktigt måste kommunen återigen investera mer i några större satsningar men 2017 kommer vi inte heller att ha utrymme för större investeringar som jag ser det då vi hade alldeles för stora åtaganden 2013. Vimmerby kommun var den kommun som investerade mest i hela Sverige år 2013 i förhållande till folkmängden. 

Vimmerby fiber har använt 55 miljoner och fått intäkter på 5 miljoner. Målet var att få intäkter i form av anslutningar på 23 miljoner. Detta resultat har vi alla att förhålla oss till och jag har efterfrågat svaret till Villaägarna som nu skrivit två brev till kommunen som inte ännu besvarats. På KS den 24 juni lyfte jag det som ett extra ärende och KSO lovade att svara på breven. 

Ett svar som lyder att man inte har ett exakt svar men att frågan just nu utreds är också ett svar. Hur Vimmerby fibers fortsättning ska se ut har Tomas Peterson och Peter Högberg utsetts av KS att utreda och ge förslag på. Som grund har de revisorernas rapport och som konsult används Michael Johansson på ITSAM. Tomas, Peter och Michael ska snarast leverera ett förslag på fortsättning av bredbandsutbyggnaden i kommunen och i första hand anser jag att de måste beskriva hur den östra kommundelen ska få fiber. Det finns tre ansökningar för fiberutbyggnad som ITSAM har skickat in för kommunens räkning. Något besked om vi får statliga bidrag har vi ännu inte fått. Vem kompletterar ansökningarna och ligger på Jordbruksverket/ Länsstyrelsen så att vi får ett besked har jag frågat men inte fått svar på. Min erfarenhet är att man måste ha en tät kontakt med de som handlägger dessa bidrag. Hoppas att ITSAM har det för annars är risken stor att våra ansökningar inte ger några bidrag för bredbandsutbyggnad i Vimmerby. 

Jag har också efterfågat detbrev som KS beslutade att skicka angående YXERN men det verkar som att det ännu inte är formulerat och skickat. Jag skulle vilja läsa brevet snarast. Det brådskar och jag vidhåller att kapitel 26 paragraf 9, stycke 4 i Miljöbalken ska användas nu då Yxern situation är mycket svår i dagsläget. Den kallas "katastrofparagrafen" och bör användas av länsstyrelsen nu. Mångfalden, fågellivet och fisken i sjön drabbas hårt av den låga vattennivån i Yxern nu. Läs mer om det i Tino Åbergs facebookgrupp: Vi som värnar om sjön Yxern. Jag har lånat några bilder därifrån. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar