torsdag 10 mars 2016

Kommunfullmäktige är redan den 21 mars denna månad

Kungörelsen är redan utlagd på hemsidan och du kan läsa den här:

http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/KF%20kungörelse%202016-02-29.pdf

Två interpellationsdebatter blir det där den ena aldrig borde ha lagts på grund av arbetsmiljöskäl. Lennart Nygren som är ordförande i KF beskrev på förra mötet hur viktigt det är att politikerna tar ansvar för arbetsmiljön och då reflekterar jag över hur han kan godkänna att en interpellation som riskerar att påverka arbetsmiljön negativt får ställas. En enskild tjänsteman som dessutom inte handlägger Sommartorget ska inte behöva utsättas för de formuleringar som interpellanten uttrycker. Interpellationer anser jag ska formuleras så att tjänstemännen inte utsätts då det är politiken som har det yttersta ansvaret för verksamheterna i kommunen. Kommunens trafikingenjör kritiseras nämligen kraftfullt i en interpellation som handlar om sommartorgets trafikföring och som Micael Glennfalk ställer till sitt eget partis kommunalråd (sin efterträdare). 

Den andra interpellationen handlar om musikundervisning och hur Vimmerby kommun ska tillgodose att statens bidrag till kulturskolor kan åtnjutas för vimmerbys medborgare. Gudrun Brunegård ställer den interpellationen. 

Båda ska besvaras av Kommunalråd Tomas Peterson. 

För oss finns en viktig motion som ska avgöras den 21 mars och det är inrättandet av en fullmäktigeberedning för att göra en integrationsstrategi med alla partier delaktiga i kommunen. M och S föreslår avslag men där kommer vi att beskriva hur viktigt det är att alla partier får vara delaktiga i den processen och att kostnaden för att ta fram strategin inte ska belasta socialnämndens budget. 

Välkomna till Plenisalens läktare den 21 mars. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar