lördag 10 september 2016

Laddinfrastruktur i Vimmerby


Vimmerby kommun har fått medel från Naturvårdsverket för att medfinansiera laddstolpsinfrastruktur. Kommunstyrelsen har nu ställt frågan till Vimmerby energi och miljö om de vill överta ansökan och verkställa laddstolpsprojektet. 

Centerpartiets ledmöter i styrelsen för energibolaget är positiva till denna satsning och kommer att arbeta för att kommunen får laddstolpar fördelade på ett förnuftigt sätt över hela kommunen. Det är närdodlad politik för oss och en förutsättning för en framtida fossilobereonde fordonsflotta. 

Antalet laddplatser och optimal placering inom denna första större utbyggnadssatsning vill vi i KS givetvis att VEMAB tar fram i samråd med kommunen, föreningslivet och näringslivet.

Birger Andersson som är styrelsemedlem i VEMAB och oppositionsråd Ingela Nilsson Nachtweij har informerat media om detta denna vecka. http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/7432/vill-att-vemab-far-hela-ansvaret-for-laddstolparna/

Laddstolpar i hela kommunen 2017-2018

Naturvårdsverket har beviljat Vimmerby kommun ett bidrag på 750.000 kronor för att uppföra 30 "semiladdplatser" och en snabbladdare för laddning av elbilar och laddhybrider. Av dessa ska en vara avsedd för snabbladdning. En förutsättning för att få bidraget är medfinansiering med ungefär samma belopp från kommunen. Kommunstyrelsen föreslår att Vimmerby Energi och Miljö AB, VEMABska ta över ansvaret för denna fråga.

Centerpartiet i Vimmerby har skrivit och fått bifall till en motion om solceller på kommunala fastigheter och också på olika sätt arbetat för en övergång till eldrift av kommunala fordon. Tyvärr har kommunens dåliga ekonomi satt stopp för dessa miljöinvesteringar. 

VEMAB har under många år bedrivit ett förtjänstfullt miljöarbete. Tillsammans med kommunen var energibolaget tidigt och ambitiöst igång med etablering av fjärrvärme i tätorten vilket gjort att Vimmerby länge intagit en tätposition vad gäller anslutningsgrad. Detta har följts upp av biobränsleeldade pannor och byggnation av Närvärme i kommunens kransorter. Nyligen har man byggt och tagit det nya kraftvärmeverket, Tallholmen, i bruk, där man med biobränsle producerar fjärrvärme, el, hetvatten och ånga.

Denna kommunens största investering någonsin reducerar de lokala koldioxidutsläppen från uppvärmning till en bråkdel av tidigare nivåer. 

I Vimmerby precis som i övriga Sverige framstår transporterna som den stora återstående koldioxidkällan. Eldrift reducerar energiåtgången till cirka 1/3 och kan få ned koldioxidutsläppen till noll. Den fossilfria el som VEMAB tillverkar och tillhandahåller bör alltså få en väsentligt ökad användning i vårt transportsystem. Andelen eldrivna fordon måste öka, snabbt och kraftfullt. En av de viktigaste förutsättningarna för detta är en väl utbyggd struktur för laddning. De statliga bidragen är ett exempel på hur viktig frågan är, då kan vi i Vimmerby inte backa ur.

Trots den stora påfrestningen på VEMAB:s ekonomi som blir följden av kraftvärmesatsningen ser vi VEMAB som den som bör ha ansvaret för att hantera de statliga medlen och genomföra byggnationen. Så är det också i övriga Sverige, det är de kommunala energibolagen som mer eller mindre ambitiöst driver utvecklingen. 

Vi tror att VEMAB klarar den ekonomiska delen, särskilt med tanke på att koncernbidraget till Näs, tre miljoner per år, kommer att upphöra. Laddstolparna är betydligt billigare och dessutom mer förenliga med VEMAB:s övriga verksamhet. Och vi vet att man har teknik och kunskap för den praktiska delen av genomförandet, det talar för att vi får maximalt utbyte av de statliga pengarna. Dessutom ligger det helt i linje med det miljötänkande man visat prov på i så många år. Våra representanter i VEMAB:s styrelse kommer att förorda ett ja till kommunstyrelsens önskemål.

För ett lyckligt genomförande krävs samarbete och framförhållning. Kommunen och näringslivet, i det här fallet främst handel och turism är viktiga parter som måste ha inflytande på placeringen av stolparna, det är inte säkert att de nu tänkta placeringarna är optimala. När det gäller kommunen måste det pågående arbetet med strategin för kommunens bilanvändning tas med i bilden bland annat kring funderingarna att så småningom gå över till elbilar i hemtjänsten och att inrätta någon form av elbilspool.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar