fredag 26 februari 2016

Landsbygdsutveckling

På måndag är det kommunfullmäktigesammanträde klockan 17.30. Då finns möjlighet för allmänheten att ställa frågor till oss politiker. 

Det kommer också bli interpellationsdebatt om landsbygdsutveckling mellan Tomas Peterson och mig.

Ny politisk organsiation ska också beslutas mm. Läs handlingarna och alla ärenden på kommunens hemsida. http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/KF%20kungörelse%202016-02-29.pdf

Välkomna! 


Vimmerby kommunfullmäktige tillsatte en landsbygdsberedning år 2013 med alla politiska partier i kommunen som deltagare. Beredningen fick uppdraget att ta fram ett landsbygdspolitiskt handlingsprogram för Vimmerby kommun. Arbetet leddes av Sören Sjöholm och presenterades på kommunfullmäktiges marssammanträde 2014.

Därefter har programmet remitterats och synpunkter har inhämtats från alla partigrupper och alla nämnder. Målet var ett antagande i juni 2014 för att programmet skulle kunna verkställas snarast.

Hittills har vi sett majoriteten leverera nedläggning av skolor, utebliven investering i GC-väg i Gullringen, avstannat fiberprojekt på landsbygden vad gäller stamfiber mm. Ingen satsning som gynnar landsbygdens utveckling har ännu presterats av S och M i samverkan under denna mandatperiod.

Därför undrar vi i Centerpartiet i Vimmerby:

1. När kommer kommunfullmäktige ha det landsbygdspolitiska handlingsprogrammet på sin kungörelse och när kommer landsbygdsfrågorna att arbetas med mer fokuserat av den nuvarande politiska majoriteten?

2. Avser S och M att tillsätta en landsbygdsutvecklare i kommunen?

3. Vilka mål och visioner för landsbygden har S och M i sin samverkan?

4. Vilka satsningar planeras av kommunledningen under resten av denna mandatperiod för att hela kommunen ska utvecklas?
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar