lördag 13 februari 2016

Skolverkets bidrag

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.240765!/Menu/article/attachment/beviljanden-statsbidrag-mindre-barngrupper-20151008.pdf

466 aktörer i Sverige hann söka bidraget för att minska barngrupperna. Vimmerby valde att inte ens ansöka om bidrag trots att man har 16,6 barn i barngrupperna. 

Eksjö kommun erhöll exempelvis 2,6 miljoner och totalt fördelades 540 av de 830 anvisade miljonerna. Statliga bidrag bör sökas anser jag. Regelverket säger att man får betala tillbaka om man inte uppfyller de krav som staten ställer på den som avser att minska barngrupperna med hjälp av bidrag.http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2015404-om-stats_sfs-2015-404/?bet=2015:404

Nu ska BUN söka ur nästa omgång medel för att minska barngrupperna. Man har beräknat att det krävs 7 ytterligare avdelningar för att minska barngrupperna. 

Antagligen förenklar jag alldeles för mycket men jag resonerar så här: Kommunen har 33 förskoleavdelningar och ett snitt på 16,6 barn. Om man räknar att barngrupperna ska minskas med 1,6 barn så blir det 53 barn som ska placeras på en annan avdelning. Det bör maximalt bli 4 förskoleavdelningar. Hattstugan kan öppna igen och Djursdala förskola kan flytta in och öppna ytterligare en avdelning och så kan Pelarne förskola vara kvar och ta in fler barn. Bullerbyns förskolas två avdelningar kan också räknas in. Då bör man uppfylla kravet. Finansiering per barn är 30000kr för varje ny förskoleplats vilket ger 1590000kr från staten. 

Kostnaden för att bygga om Djursdala skola är 760000kr. Konvertering av Pelarne skolas oljeuppvärmning kan sökas ur Klimatklivet och ger 50% investeringsstöd som engångbelopp. Även Djursdala skolas oljepanna bör bytas ut för Klimatklivet-pengar. 

Hattstugan är ännu inte ombyggd till lägenheter och kan omgående tas i bruk. 

Finns viljan hos BUN att minska barngrupperna och effektivisera förskoleverksamheten? Alla möjligheter måste begrundas noggrant. 

BUN behöver inte invänta lagstiftning för att bussa asylflyktingbarn till Djursdala. Eksjö kommun bussar barn från Mariannelund till Ingatorp på grund av platsbrist. 

Det enda du behöver bevisa är att AL-skolan är för liten för det antal barn som just nu har behov. Det borde gå att göra med hjälp av Arbetsmiljöverket. Då slipper du en kostnad på 1,3 miljoner årligen för pavilonger på den redan trånga skolgården. 

Vi sökte medel för att bygga laddstolpar och erhöll 750000kr men medel för att minska våra barngrupper söktes aldrig. Möjligheten till 1,6 miljoner avstods ifrån och som hade bidragit till mindre barngrupper, mer personaltäthet och mindre arbetsbelastning för redan hårt ansträngd personal i barnomsorgen. Det är något som är mycket ologiskt i det som sker i Vimmerby nu. 

Rösta B!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar