fredag 13 oktober 2017

Heltid för alla

Jag var på SKLs ordförandekonferens i onsdags och fick information om avtalet heltid för alla med Kommunal. 

Alla kommuner ska ta fram en plan för detta och på hemsidan www.heltid.nu så hittade jag Vimmerbys utkast till plan utifrån den statstik som lämnats in. 

Läs den här:

https://statistik.heltid.nu/statistik/vimmerby/reports?municipality_id=0884&type=K

Hur mycket har S i Vimmerby gjort kring denna fråga. 2010 gick de till val på att införa rätt till heltid. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=3944161

Den info som jag är mest bekymrad över är sjukfrånvaron. 7% för Vimmerby är en alldeles för hög siffra. Vimmerby måste arbeta ännu hårdare för att bli en ännu bättre arbetsgivare. 10% sjukfrånvaro i förskolan måste ses som ett stort misslyckande för kommunen och intagningsstoppet i förskolan och en skolchef som avsäger sig arbetsmiljöansvaret tyder på att mycket måste åtgärdas inom förskolan.

Vår motion om att Vimmerby måste bli en bättre arbetsgivare skrevs i april år 2012 och mycket har hänt sedan dess. 2015 publicerades denna artikel på Dagens Vimmerby och den beskriver åtgärder som gjorts av personalavdelningen för att öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare. Jag noterar i årsredovisningen att den totala sjukfrånvaron var 5,80% år 2013 och den är 7,13 % år 2016. Här borde S agera nu när de sitter i majoritet och kan påverka kommunens arbete kring arbetsmiljö och trivsel. Kan det vara så att de 100 miljoner som amorterats har inneburit försämringar i kvalité i verksamheterna och indirekt påverkat arbetsmiljön? 

http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/2448/centerpartiet-sa-blir-kommunen-en-battre-arbetsgivare/

Men det krävs mer och nu ska kommunerna ta fram en handlingsplan för att alla ska arbeta heltid. Kombinationen deltidsföretagare är jag nyfiken på. Är det positivt för en kommun att ha deltidsföretagare? Det kommer att kosta en hel del ansträngning för att göra scheman när alla ska arbeta heltid så det blir stora omställningar på många arbetsplatser. 

Är det en rättighet eller en skyldighet att arbeta heltid, undrar jag, utifrån Kommunals perspektiv? Målet ska givetvis vara att den som vill ska ges möjlighet att arbeta heltid. Visst är det olyckligt att många kvinnor inte ges den möjligheten så här krävs det en politisk vilja från M och S för att infria det som står i avtalet mellan SKL och Kommunal på ett för alla så bra sätt som möjligt. 

Motionen från 2012: 

”Vimmerby kommun – den goda arbetsplatsen” 

Vimmerby kommun behöver förbättra sig som arbetsgivare. När 40-talisterna och 50-talisterna skall ersättas behöver Vimmerby se över hur man kan attrahera de bästa på arbetsmarknaden. Konkurrensen om arbetskraften kommer att bli stor. Vimmerby kommun har som alla kommuner en stor andel arbetstagare som snart skall gå i pension och ersättas av yngre personal. Idag ställer arbetstagare höga krav på sina arbetsgivare. Vi föreslår därför att Vimmerby kommun skall se över och förbereda sig grundligt för denna omställning och även se till att befintlig personal trivs och förblir frisk och arbetsför.

Personalens uthållighet och hälsa är avgörande för dess prestationer och trivsel. En god arbetsplats satsar på personalen.

” Cost-benefit”-analyser visar vilken god investering det är att satsa på exempelvis friskvård för en arbetsgivare. Vimmerby kommun ska vara en föredömlig arbetsgivare samt stå som inspiratör och förebild för andra arbetsgivare i kommunen genom införandet av ett modernt friskvårdsbidrag. Onda axlar och nackar, stress mm blir allt vanligare i samhället och ett effektivt friskvårdsbidrag kan löna sig på flera plan för såväl den enskilde löntagaren som arbetsgivaren, tack vare ökat välmående, färre sjukskrivningar och högre prestationer.

Det är även viktigt att personal på alla nivåer kan utvecklas på arbetsplatsen i samråd med sin chef och utifrån arbetstagarens önskemål och ambitioner. Framtiden kommer att kräva goda ledare och det kommer att bli svårt att hitta rätt kompetens för att utveckla och driva kommunen framåt. Därför föreslår vi att Vimmerby kommun skall arbeta fram en strategi för hur man åter ska bli den kommun i Sverige som blir utsedd till Sveriges bästa  när det gäller personalens hälsa. 

Vi föreslår att

- Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en bred arbetsgrupp som tar fram ett förslag till hur Vimmerby skall bli ”Den goda arbetsplatsen” utifrån erfarenheter från andra kommuner, tidigare erfarenheter från den egna kommunen samt aktuell forskning på området

- arbetsgruppen tar fram en strategisk plan i flera punkter bland annat en strategi för hur varje medarbetare skall utvecklas samt en tidsplanering med kostnadsförslag som kan hanteras i budgetarbetet 2013.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar