onsdag 4 oktober 2017

KOMMUNSTYRELSEN BESLUTADE ENIGT ATT BIFALLA DEN STRATEGISKA PLANEN

SLUS-SOCIAL LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI är ett projekt som syftar tll att stärka kommunens attraktionskraft.

Vi är hundratals Vimmerbybor som tagit fram dokumentet som KS antog idag och som KF ska behandla den 25 oktober. 

Carina Östh är projektledare och har slitit hårt för att få till ett samlat dokument som kan antas enigt i KF. Nu finns goda förutsättningar för att det ska kunna bli så.

Därefter startar arbetet med att förverkliga det som står i planen. De sex insatsfaktorerna med de övergripande målen ska nu konkretiseras i handling. Nämnderna ska arbeta in mål och handlingsplaner kopplat till budgetmedel för att nå målen i den strategiska planen. 

Advisory Board (styrgruppen) ska samlas i november för att diskutera genomförandet innan projektet upplöses och avslutas. Vi har visserligen fått en möjlighet till förlängning av projektet eftersom Tillväxtverket är så nöjda med resultatet och vill även att arbetssättet som vi haft och de metoder som vi utvecklat ska kunna användas av andra kommuner i deras demokratiska utvecklingsarbete. 

Kommunchefen efterfrågade idag hur arbetet med att ta fram en gemensam vision för Vimmerby kommun kopplat till SLUSEN ska gå till. Kommunalråden blev henne tyvärr svaret skyldig så framtiden får utvisa hur den processen ska utformas. Personligen noterar jag att S hitills under denna mandatperiod arbetat under den förra alliansens vision som de röstade emot och lade ett motförslag till. Det förvånar mig att S inte arbetat mer med att forma en vision tillsammans med M under denna mandatperiod. 

När och om C får möjlighet att leda kommunen så kommer denna fråga att prioriteras och ett visionsarbete över partigränserna liknande det som gjorts i Nybro kommun eller Norrköpings kommun ska initieras , anser jag. Det är ingen quick fix att ta fram en vision och det bör göras i samband med framtagandet av en ny ÖP. Den ÖP vi jobbar efter nu togs fram 2007 och aktualiserades 2017. Dags att göra en helt ny ÖP som bygger på SLUS 2019. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar