lördag 9 juli 2016

Äganderätten och krav på kollektivavtal

Många frågor får en intressant beskrivning i media och hela bilden blir tydlig när ansvariga politiker försöker slingra sig och offra en tjänsteman som egentligen följt politikens uppdrag. 

Charlotta Ribberdahl ska nu offras för hon uttryckte en provokation som utredningsbeställaren angivit som en del i uppdraget nämligen huruvida äganderätten påverkar den biologiska mångfalden inom skogsbruket. En rent filosofisk fråga försvarar hon sig med och anser att privat skogsägande är mycket bra för Sverige. 

Bucht försöker nu med alla medel förklara att regeringen inte alls avser att ändra grundlagen och expropiera privatägd skog. 

Ett uttalande kan leda till ett stort energitapp och upprörda känslor hos många. Av det skälet är det så viktigt att beställaren verkligen läser igenom det som tjänstemännen har beskrivit i uppdraget som ska utredas. Annars är risken stor att det inträffar liknande uttalanden. Ansvaret har alltid politiken och det är viktigt att verkligen ta ansvar för att utredningar ska svara på det som politiken vill utreda och ha svar på för att kunna reformera system och/ eller ta omfattande väl underbyggda ändringsbeslut.

Denna skogsutredning som ska presenteras 2017 har nu fått en halvhalt och måste halvtidsutvärderas så att regeringen får den utredning som man önskar och inte en utredning som levererar förslag som bryter mot grundlagsskyddade rättigehter som äganderätten. 

Vimmerby kommun har i dagarna fått skarp kritik för beslutet att kräva kollektivavtal vilket är olagligt enligt EU-rätten. Det är ett annat exempel på när en beredning av ett ärende ger ett förslag till beslut och som KS följer men som när ärendet hanteras i KF så ändrar sig ett antal ledamöter och motionen som i detta fall syftar till att kommunen ska kräva kollketivavtal vid alla upphandlingar blir bifallen tvärtemot rekomendationen från kommunens upphandlingsenhet. Även detta beslut har åsamkat stor frustration och energislöseri på grund av att vissa politiker inte tar till sig de argument som kompetensen anför under ärendeberedningen. 

Givetvis måste de som har ansvaret ibland gå emot det förslag som tjänstemännen föreslår men om det är olagligt att ta ett beslut i KF så är det ytterst kommunfullmäktiges ordförande som har ansvaret för att KF fattar lagliga beslut. I detta fallet röstade ordförande bifall till motionen som i dagsläget innebär ett olagligt beslut. Detta är skälet till den skarpa kritiken som riktas till kommunen. Det finns ofta skäl att lyssna till jurister och andra sakkunniga före beslut och det krävs noggranna beredningar av alla ärenden så att vi politiker ska kunna fatta bra och väl underbyggda beslut. 

Min önskan är att fler arbetar noggrant och tydligt så att vi slipper onödigt arbete med missförstånd som gör människor, organsiationer och andra politiker mycket upprörda. Min inställning är att vi måste fokusera på ett mer framåtsyftande förbättringsarbete. Vi har inte tid att lägga energi på att förklara hur vår grundlag är formulerad. Det borde en minister och en utredare känna till. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar