fredag 1 juli 2016

Konstruktiva förslag för en ännu bättre Vimmerby kommun

Centerpartiet driver en konstruktiv oppositionspolitik och lämnar kontinuerligt förbättringsförslag och ideer till kommunledningen. Vi har lagt flest motioner hittills av alla partier i komunfullmäktige. 

Listan på våra motioner och interpellationer kan Du läsa här på vår hemsida : http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Politik/Motioner/

De frågor som vi driver nu är (utan prioriteringsordning) : 

- Landsbygdspolitiska handlingsprogrammet som landsbygdsberedningen tog fram 2014 måste hanteras politiskt och lyftas fram till KS och KF vilket Tomas Petersom lovade på senaste mötet med landsbygdsrådet.  

- Instegsjobben i Vimmerby kan bli 50 fler om arbetsgivaravgiften tas bort under de första två åren och att arbetsgivaravgiften blir 0 kr för de under 18 år. 

- Bygg bostäder och sök medel från de statliga stöden som kan ge 60% medfinansiering enligt den motion och de beslut som togs den 27 juni i KF. 

- Detaljplanera mer mark i hela kommunen för bostäder så att fler kan bygga bostäder. Vimmerbyhus med flera har uttryckt att det saknas byggklar mark. 

- Avsätt medel till föreningarna för integrationsarbete. Jag yrkade på det på KS AU igår men fick nej från M och S. 

- Hantera vår motion om att uttrycka att Landstingets kulturutskott ska utse Vimmerby till dansnod och därigenom tillskapa resurser för Kulturskolans utveckling

- Utveckla Kulturarbetet i samverkan med ALV och Astrid Lindgrens Näs

- Återuppta näringslivsrådets och industrirådets sammanträden enligt kommunens antagna näringslivspolicy. Dialogen med näringslivet är eftersatt av S och M under denna mandatperiod. God morgon och God kväll Vimmerby är bra aktiviteter men det behövs mer dialog och konstruktiva samtal och gemensamma ageranden för att kommunen ska utveckla näringslivet i samverkan.

- Se till att de föreningar som inte har avtal för sina träningstider i kommunens anläggningar får det inom tre månader så att fakturering kan ske. Hyresförlusten för 2016 är prognosiserad på 460000kr på grund av att två föreningar i kommunen inte har tydliga avtal om vad som gäller. 

- Starta ett långsiktigt arbete med att ordna sommaraktiviteter i nära samverkan med föreningslivet. Kollo vid Apollo är ett förslag som måste påbörjas snarast. 

- Kulturskolans lokaler måste utnyttjas effektivare. I augusti ska inte introduktionsklasser finnas där då de ska flytta in i paviljonger vid AL. Vimmerby gymnasium behöver lokaler och det måste ordnas så att vi inte behöver externa lokaler som kostar mycket för kommunen. 

- Fabriken ska inte flyttas vilket beslutats av KS och det är KS AU eniga om. Tvärtom Fabriken ska utvecklas i de lokaler där de finns idag i samverkan med de olika aktörer som redan hyr loakler där och fler aktörer är välkomna till Fabriken. 

- Resecentrum ska även fortsättningsvis inrymma en väntsal för de som har behov av det vid exempelvis förseningar och byten. 

- Vimmerby bio och andra landsbygdsbiografer måste ges förutsättningar att fortsätta visa bio genom att momsen inte höjs vid årsskiftet vilket regeringen tillsammans med V vill göra via budgeten. 

- Yxern måste ges långsiktiga förutsättningar och där finns nya förutsättningar då Tekniska verken och regleringsföretaget tillsammans med Västerviks kommun , Vimmerby kommun och Botorpsströmmens vattenråd nu har enats om att verka för att ta fram en ny vattendom. 

- Handeln i Vimmerby måste utvecklas i samverkan och alla lokaler måste användas i stadskärnan. Här måste näringslivsenheten fokusera och ta över den roll och fortsätta det arbete som handelsutvecklare Beathe Skaate gjorde år 2015. Handelsutvecklingsplanen som togs fram måste antas politiskt och det ansvaret har näringslivsavdelningen. 

- Ledarsksapfilosofin för förtroendevalda som kommunen har måste infogas i förslaget till ledarskapspolicy och igår på KS AU fick KSO uppdraget att samordna alla partierna i det arbetet. Det blir en naturlig fortsättning på demokratiarbetet när nu avsiktsförklaringen är underskriven av alla partier. Det politiska ledarskapet måste kontinuerligt utvecklas i takt med samhällsutvecklingen och i samklang med näringslivet och föreningslivet. 

- Flytta in förskolorna i skolorna i Brännebro och Djursdala.

- Flytta förskolan i Tuna till Solgläntan.

- Gör en plan för fortsatt fiberutbyggnad i hela kommunen utifrån de förutsättningar som nu finns. 

- Verka för att arbetet med den sociala loakla utvecklingsplanen innehåller mikroleveranser och på sikt blir kommunens lokala utvecklingsplan med tydlig koppling till den uppdaterade översiktsplanen för hela kommunen. 

- Gör en ekologisk förskola med två avdelningar i Pelarne skola och konvertera den fossila oljeuppvärmningen i Djursdala och Pelarne skolor.

Bygg fler laddstolpar i samverkan med näringslivet med hjälp av KlimatklivetpengarnaInga kommentarer:

Skicka en kommentar