lördag 30 december 2017

Bokslut 2017 och scenarier för valåret 2018

Det är många olika inspel i form av bokslut av 2017 och scenarier för 2018 och för nästa mandatperiod 2019-2022 som finns att läsa analogt och digitalt omkring oss nu.

Jag börjar med att länka kommunchefen Carolina Leijonrams blogginlägg med en sammanfattning av vad som hänt 2017: http://kommunchefvimmerby.blogspot.se

Den inleds med vad som hände i början av 2016 vad gäller folkomröstningen om landsbygdsskolorna och som egentligen handlade om kommunens ledarskap. Vi som deltagit i många möten sedan dess har återkommande fått höra klagomål samt bitterhet från majoritetens politiker och från kommunens ledande tjänstemän över folkomröstningens resultat och konsekvenserna av densamma. Min förhoppning är att fokus under 2018 ska riktas framåt istället för att fortsätta ältandet av den bristfälliga Gränsö-gruppens budgetprocess.

Kommunchefen Carolina Leijonram skriver ”Efter folkomröstningen 2016 präglades kommunen av en turbulent tid där nya samverkansformer skulle hittas för att åter bygga upp den tilltufsade tilliten.” 

Därför är jag extra glad och tacksam över beskedet från S att landsbygdsskolorna inte ska röras under 2019-2022. Det är ett tydligt besked men vi i C anser att det inte räcker riktigt för att trygga hela kommunens service långsiktigt. 

Vi i C vill bygga den bästa landsbygdskommunen tillsammans med medborgarna och då krävs profilering av skolorna i hela kommunen och en tydligare valfrihet vad gäller skolvalet. Skolskjutsar bör erbjudas mer generöst för att åstadkomma en jämnare fördelning av elever mellan olika skolenheter kopplat till föräldrarnas önskemål och skolornas profilering. 

Det är också tydligt att S är tvingade att avlägga detta löfte eftersom de inser att folket har denna uppfattning. Det framgick i DV debatt mellan mig och Helen Nilsson. Tomas Peterson uttrycker i en nyårsintervju att ”folk ser också negativa följder av att det blev som det blev. Det syns i kvalitén i skolan och situationen i förskolan, säger han.” För mig är den beskrivningen helt felaktig. Kvalitén i skolan är för mig inte kopplad till antalet enheter som kommunen driver. Därför vill vi i C utveckla skolorna på följande sätt:

1. Alla nio skolenheter i vår kommun ska ha likvärdiga resurser vad gäller elevstöd och specialundervisning. Det är en jämlikhetsfråga för oss i Centerpartiet. Oavsett var ens föräldrar väljer att bo så ska barnen ha rätt till samma lärande och stöd.
2. Vi vill marknadsföra det fria skolvalet mera och profilera alla nio skolenheter. Tuna har redan satsat på att eleverna tränas i framträdande på olika sätt och där genomförs fina shower med mycket teater, sång och musik i samverkan med föräldraföreningen TUFF. De har också växthus som föräldrar och elever sköter på sommarlovet.
Djursdala har sin fina skolmiljö och det finns säkert flera exempel på profilering kopplat till personalens intressen och kompetens på de olika enheterna. Låt alla i skolan få utvecklas och uppmuntras till skolutveckling för barnens bästa.
3. Vi vill att föräldrar och barn besöker förskolor/ skolor inför sitt val av förskola/skola och verkligen aktivt väljer förskola/ skola för barnets bästa. Det kan leda till en jämnare geografisk fördelning av eleverna. En bra dialog och samverkan mellan skola och föräldrar är grunden för en bra skola, tycker vi.
4. Vi vill ha PRAO som utformas i dialog med eleverna och arbetsplatserna. Vi vill ha praktik på alla gymnasieprogram. Vi vill också satsa mer på lärlingsprogrammet på gymnasiet.
5. Vi vill öka samverkan mellan studievägledningsresurserna och elevstödet för högstadiet och gymnasium för att hjälpa eleverna mer effektivt i sina framtidsval vad gäller exempelvis språkval, praktikval och gymnasieval.
6. Vi vill ha bra skolskjutsar och säkra gångvägar till alla skolor som ger barnen de bästa förutsättningarna för ett bra lärande och trygghet när barnen tar sig till skolan.

M och S gör nu en genomlysning av BUN med hjälp av konsult Agneta Gatel som också under en tremånadersperiod parallellt med konsultuppdraget är vikarierande skolchef. 

Åter till kommunchefens sammanfattning som finns i länken ovan så beskrivs många händelser under året i kommunen. Beskrivningen är omfattande och bra och tillsammans med Tomas Petersons nyårsintervju och nyårsblogg så finns två beskrivningar av 2017 som ger ett bra utgångsläge för att ge ett scenario för valåret 2018. Centerpartiet kommer att beskriva detta i ett debattinlägg på nyåret. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar