tisdag 19 december 2017

Vimmerby fibers fortsättning

Kommunfullmäktige hade att ta ställning till att dels göra en avsiktsförklaring att arbeta vidare med föreslagen fiberorgansiation för framtiden och dels att densamma skulle träda ikraft den 1 januari 2018.

Den första att-satsen bifölls enhälligt. Den andra återremitterades. Jag har mycket kunniga medarbetare i Centerpartiet i Vimmerby som förklarade tydligt att när något ska säljas och flyttas över i ett bolag så måste egendomen värderas först så att värdet kan flyttas över enligt regelverket. Detta är ännu inte gjort så det är det enkla skälet till återremissen. Nu får kommunen möjlighet att hinna med den marknadsvärdering som krävs före flytt samt planera för den nedskrivning som ska göras före årsskiftet. KSO angav att värdet av investeringen på 58 miljoner är cirka hälften. Det förklarar varför KF beslutade om borgen för Vimmerby fibernät på 25 miljoner i november. Vimmerby fibernät AB har också en stämning av VÖKBY för den avbrutna upphandlingen av kommunikationsoperatör som ännu inte är avgjord. Vimmerby fibernät AB äger tre byanät till ett värde av 0 kr.

Tanken är att hela fibernätet inkluderat stamnätet ska värderas, skrivas ner och flyttas över till Vimmerby fibernät AB. En ny styrelse för det bolaget valdes igår och den tidigare entledigades. En bolagsstämma krävs för att bekräfta valet av ny styrelse innan den träder ikraft vilket nu enligt beslutet måste göras före den 1 januari 2018. Vi i Centerpartiet anser att den nya styrelsen borde ha valts på kommunfullmäktige i januari så att allt som behöver förberedas för bolagets verksamhet kan göras i lugn och ro och med eftertänksamhet.

VKF bör också ha ett styrelsemöte före årsskiftet för att besluta om dessa förändringar. Det kommer att äga rum idag den 19/12 med följande dagordning. Tyvärr har jag förhinder på grund av ett för länge sedan inbokat besök i Nybro. Jag kunde delta via telefon så jag fick inflika att det är viktigt att hela den nya fiberorganisationen förklaras före beslut med konsekvenser och scenariebeskrivning. Fick bifall för det.

Föredragningslista

1Val av justerare.

2Godkännande av dagordning.

3.Genomgång av föregående mötesprotokoll.

4.Särskilda ägardirektiv.

5Avstämning Fiber.

6.Inriktning koncernbidrag.

7.Fastställa mötesdatum för 2018.

8.Övriga frågor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar