fredag 29 december 2017

Regionförbundets sista år inför REGION KALMAR 2019

2019 bildas REGION KALMAR som är en sammanslagning av Landstinget och regionförbundet.

Leif Larsson är den politiker från Centerpartiet i Kalmar Län som valdes in i arbetsutskottet för regionförbundet för 2015-2018. Tidigare har han varit både ordförande och vice ordförande i förbundet och har god kunskap och erfarenhet av regionalpolitiska frågor. Han är också ordförande för partnerskapet Småland och öarna.

Regionförbundet har haft ett antal utpekade uppdrag som nu flyttas till Region Kalmar fr o m 1 januari 2019. Regionförbundet har en mycket informativ hemsida: https://rfkl.se

Vad gäller den nya regionen så blir regionstyrelsen underställd Landstings/regionfullmäktige och kommer att vara sjukvårdsstyrelse. En särskild Utvecklingsnämnd kommera átt få ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna, kollektivtrafik, kultur mm.

Vad har regionförbundet åstadkommit 2017?

Leif Larsson får själv ange några viktiga resultat här:

- Regionförbundet har under året främst jobbat med att ta fram förslag til en ny Regional Utvecklingsstrategi i nära samarbete med länets kommuner och landstinget. Temat är "Klimat att växa i" och kommer att antas umder första halvåret 2018.
- Starkt fokus har också varit på att ta fram en ny Regional Transportplan för Kalmar län. Länet är i ett skriande behov av förbättrade person- och godstransporter både på väg och järnväg. Parallellt pågår en nationell planering för investeringar i de större vägarna(E22 och riksvägarna 40 och 25)samt järnvägarna. Tyvärr kan vi konstatera att satsnngar saknas i främst i våra järnvägar, inte en krona riktas till Stångådalsbanan, Tjustbanan och Kust-kust. Helt oacceptabelt!

- I övrigt har Regionförbundet fotsatt att fokusera på frågor som rör Östersjöns vatten, näringslivsutveckling och företagsstöd, ungdomaroch Klimatfrågor.

- Dessutom medfinansierar Regionförbundet Utvecklingsprojekt som ligger inom ramen för EUs Regionala utvecklingsfond samt Socialfonden. I partnerskapet för Småland och Öarna, där jag har förtroendet att vara ordförande har vi att fördela ett antal miljarder kronor under en sju-årsperiod. EU-medlen är av avgörande betydelse för utvecklingen av vår del av landet. Vi kämpar nu med näbbar och klor för att förmå regeringen att inta en offensiv hållning för att behålla dessa utvecklingsmedel för framtiden.
Länet har i sina remissvar kraftigt protesterat mot detta och kräver åtgärder inför att regeringen ska fastställa planerna under vårvintern.

Tack för de beskrivningarna av 2017 , Leif Larsson och jag önskar lycka till med omställningsarbetet under 2018 för den nya Region Kalmar. Förbundsdirektör Helena Nilsson leder det arbetet på ett professionellt och engagerat sätt.

Mer om den nya regionen kan Du läsa här : https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/uppdrag_samverkan/region-kalmar-lan-2019/ Här finns en organisationskiss som beskriver hur arbetet ska styras.

Länets kommuner bildar ett kommunförbund 2019 som ska ersätta den primärkommunala nämnden som Helen Nilsson deltagit i under denna mandatperiod för Vimmerby kommuns räkning:

I Barometern läser jag: Två politiker och två tjänstemän från Kalmar och Vimmerby (kommunchef Carolina Lejonram) håller nu på att utreda hur det ska gå till att bilda ett kommunförbund.
– Jag vet att de ska börja med en enkät bland de tolv kommunerna i länet. Det var bland annat därför jag passade på att informera om de nya tankarna på ett kommunförbund, säger Rolf Persson.
För allmänheten är det rätt ogenomträngligt vad förbundet ska syssla med.
– Jag tror inte det är helt enkelt för politikerna heller säger Rolf Persson.
– Det är heller ingen verksamhet, mer än AV-media, som kommunförbundet ska driva. Organisationen blir också liten med en handfull anställda.
AV-media är ett digitalt verktyg för filmer, som alla skolor i länet kan använda sig av.
Rolf Persson berättar att det är samarbeten och nätverksbyggande för bildningsverksamheterna, socialtjänsterna och samhällsbyggnadsfunktionerna i länet som får nytta av kommunförbundet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar