fredag 8 december 2017

Ordning och reda enligt kommunallagen

Vid årsskiftet kommer en ny kommunallag som i princip inte innehåller så många nyheter som man först trodde att det skulle bli.https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725

En av nyheterna är dock att alla kommuner ska skriva en instruktion till sin kommundirektör. Bakgrunden är att det har varit så stor omsättning på dessa chefer och att uppdraget är otydligt. I aktiebolag finns VD-instruktioner men i kommuner med oftast större total omsättning saknas ofta en instruktion för högsta tjänstemannaposition. Enligt kommunallagen ska ”De förtroendevalda ska kunna ha tillit till att underlagen innehåller den information som behövs för att kunna fatta ett rättssäkert beslut. De ska också kunna lita på att direktören i sina underlag har redovisat om det föreligger osäkerhet i de ekonomiska kalkylerna och att t.ex. en försäljning av verksamhet eller av andra tillgångar är korrekt värderade. Det är vidare viktigt att det framgår om en fråga i underlagen är rättsligt osäker. Både den politiska majoriteten och minoriteten ska veta att underlagen till besluten i ärendena till styrelsen är sakliga och opartiska.”

I Vimmerby har det aldrig funnits en kommunchefsinstruktion, vad jag vet. KS AU diskuterade framtagandet av en sådan härförleden och steg ett är nu att vår kommunchef ska skriva ner sina nuvarande arbetsuppgifter så att vi i KS AU ska få veta hur nuläget ser ut för att därefter resonera om vilka förväntningar vi har på kommunchefen och hur vi vill formulera instruktionen som ska beskriva vad kommunchefen ska göra. Här finns kommundirektörsföreningens checklista http://www.kommundirektorsforeningen.se/dokument/handlingar/Checklista_komdir_ansvar_0300505.pdf

Det är en mycket viktig roll för en kommun så denna nyhet i kommunallagen kommer att tydliggöra ledningsrollen och samarbetet mellan förtroendevalda och tjänstemännen. Förtroendevalda har arbetsordningar och reglementen att förhålla sig till så kommundirektörsrollen ska nu kopplas till de förtroendevaldas roller och ledningsgruppens roll och självklart även de kommunala bolagens.

Större affärsprojekt måste ledas av tjänstemän med styrgrupp som leds av politiker. Där ser jag exempelvis Vimmerby fibers dilemma som kommunchefen under flera år arbetat med att styra upp och minimera skadorna av och det är fortfarande oklarheter kring exempelvis slutbesiktningar. Att rigga noggrant, gärna med hjälp av en förstudie för att kunna styra och leda professionellt är avgörande och jag ser att det nu blir bättre och bättre affärsmässighet i kommunen. Verkligen extra viktigt när skattemedel ska hanteras, enligt mig. Det kräver noggrannhet och respekt. Förbättringsarbete behövs och fokus på det ska vara framtiden. Tillsammans gör vi Vimmerby bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar